Wednesday, January 14, 2015

USA Kachin Sumla Hkrung

USA kaw Kachin sumla hkrung Ninghkring ni law law nga ai , USA Kachin Sumla hkrung ni Bai le wa hkra Naw shakut yang Anhte grai kabu n-gun jaw mayu ai lo !!

 Naw shakut ya marit !!
 Moi gaw Maureen seng mai ,Ja Dan Li ,Hkyet seng Tu , Lama Nu Nu ni a sumla hkrung ni Yu nna kaba wa , ya gaw nanhte yawng Bai zim mat ai majaw sumla hkrung mung n lu Yu mat Sai !! Dai hku gaw kabai da ai n hkrak ai oi !!
Ya USA Kaw grau hkrak ai sumla hkrung ni law law Bai shapru lu hkra shakut ya marit lo ! Hpyi shawn dat ai yaw !! MLH

Myusha hte seng ai Myit hkrum lam,Kahkyin gumdin lam,myit sharawt ai lamang ni sumla hkrung kayat yang kaja ai ngu hpaji jaw mayu ai,
Ya bai du wa ai,Kaba wa sai Ramma ni mung N gun mi alu rai shang lawm wa na re ngu mu mada ai.