Tuesday, January 20, 2015

ျမန္မာ့သမိုင္းေတြ မပါေသာသမိုင္း

ယံုခ်င္ယံု မယံုခ်င္ေန
ျမန္မာ့သမိုင္းေတြ မပါေသာသမိုင္း
MyenMung Labau Buk hta n'lawm Labau
<<>><<>><<>><<>><<>><<>><<
1)WunPawng Buga de du lung wa ai English hpe yawng a shawng e Hkap ninghkap ai wa gaw (Lame Ta Hpa) ngu ai LiSu jiwoi wa rai nga ai
ကခ်င္ျပည္သို႔ တက္လာေသာ အဂႍလိပ္ေတြကို ေရွ့ဆံုးမွတိုက္ထုတ္သူ
(လီဆူ-LiSu) အမ်ိဳးသား (ေလမယ္ သားဖါ)အမည္ရ သူရဲေကာင္းျဖစ္ပါသည္
2) ChyiHpwi-Saw Law ga hta Ingalik ni hpe Hkap gasat ai share wa gaw (Lang Naw Myaw Hkawng Dai) re Ingalik ni gara hku mung gasat n'dang lu ai majaw jahtum e DengGa chyen hpra garan la n'htawm peace simsa lam la kau ai re.
ခ်ီေဖြ ေဆာ့ေလာ္ နယ္သို႔ အဂႍလိပ္ စစ္သား မဝင္ႏိုင္ေအာင္ ခုခံတိုက္ထုတ္သူသည္
(လန္ေနာ့ေမ်ာ္ ေခါင္ဒိုင္) အမည္ရ သူရဲေကာင္းျဖစ္ပါသည္ ေနာက္ဆံုးမည္သို႔မ်ွတိုက္မႏိုင္ေတာ့ေႀကာင္းသိ၍ ေဒနာရီ ဒင္းဂါးျပား တစ္ျခမ္းစီခဲြေဝကာ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူလိုက္သည္
3)Anhte a Buga Ginra hta Ingalik ni du lung wa rai tim W.P Jiwoi Jiwa ni gawenglish UpHkang nga ai re pa n'chye ma ai' Tinang Hkrai Tinang sha nga pra laiwa sai
မိမိကခ်င္ျပည္သို႔ အဂၤလိပ္ ဝင္ေရာက္လာသည္ကိုပင္ ဘိုးေဘးမ်ားသည္ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းကိုပင္ မသိလိုက္
လြပ္လပ္စြာ ကိုယ့္မင္း ကိုယ့္က်ငမ္းျဖင့္ေနထိုင္လာခဲ႔သည္
4)Japan ni Putao Ga de n'du lu ai gaw (RaWang Myu sha hte HkaHku La-Dureng La ni)Northern Kachin levies ni hkap ninghkap kau lu ai majaw rai nga ai.Hprawng hkrat wa ai ni hpe SinPraw hkran na "Kachin Rangers"ni gasat anut shachyut n'htang kau lu ai.
ပူတာအိုနယ္သို႔ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ား ရဝမ္ ႏွင့္ ခါ့ခူး ဒူရန္ လူမ်ိဳးမ်ားNorthen Kachin levies'ေခၚ ကခ်င္တပ္သားမ်ား တိုက္ထုတ္လိုက္သည္ ဆုတ္ခြါေျပးဆင္းလာေသာ ဂ်ပန္တပ္အားအေရွ့ပိုင္းတိုင္း ကခ်င္Ringer တပ္မ်ားထပ္မံတိုက္ထုတ္ရာ ေခြးေျပး ဝက္ေျပး ဆုတ္ခြါသြားသည္
5)BoGyoke Aung San a Myen Hpyen Dap (BIA) gawsingnat pyi n'gap ai hte hprawng mat wa sai Japan ni hpe Mai dang hkan shing te ai aha rai nga ai
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ဗမာရဲေဘာ္(BIA)ေခၚ တပ္မ်ားသည္ ထြက္ေျပးသြားျပီျဖစ္ေသာ Japan တပ္မ်ား
မ်ား ဖင္ကို ေသနတ္ ျဖင့္လိုက္ခ်ိန္ယံု သက္သက္သာ ေသနတ္တစ္ခ်က္မွမေဖါက္
ျဖစ္ႀကပါ
6)Awng Padang masat dingsat hku n'na Kachin Ringers ni 24,26March 1945-ning hta Man Maw mare kaw Padang manau hpe galaw lai wa sai
ေအာင္ပဲြခံ ေအာင္သေျပ မေနာပဲြ အား ၂၄,၂၆ မတ္လ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ေတြ ဗန္ေမာ္ ၌က်င္းပခဲ႔က်သည္
7)Manau Poi ngut ai hpang shani 27-march1945-n'htoi hta she BoGyoke Aung San hte Myen Hpyen Dap gaw rawt malan hpang ai re.
PaDang မေနာပဲြ အျပီး ၂၇မတ္လ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ဂ်ပန္ေတာ္လန္ေရး စတင္ျခင္းျဖစ္သည္
8)Lahta na ka Ngau hpe lai wa sai ten hta GinLen ka ngut sai re' Tim ya hte galaw ai manau poi a asi majan wan hkut shamawng, Myu shamyit masing matut hkrang shapraw ma ai majaw bai kalang mara dat ai re. N'dai laika ngau hpe "Ah Gu Zau"ka ai One Kachin magazine, page 24-25 kaw na shaw jai lang da ai re
kam kam nga yang share ya marit. Na bai Myen ni chye la mu ga. chyeju kaba sai.

By-FB
Namnu David