Wednesday, April 30, 2014

MUNGDAN SHANGLAWT HKRUN LAM A MATU KAM GRING AI MAGAM GUN


Read more »

ဒါဝိတ္နွင့္ေဂါလိယက္ေတြ႕ဆုံျခင္း(David meets Goliath) KIA and Burmese Army

Read more »

ခ်ိ္န္ဆၾကည့္ပါ


၁။ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၏ (၆၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ တိုင္းရင္းသားတို႕အပိုင္ ျဖစ္သည္။
၂။ ျပည္ေထာင္စုလူဦးေရ၏ (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သည္ အဆိုပါျပည္နယ္တို႕တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။
၃။ ျပည္ေထာင္စုသယံဇာတ၏ (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ရွိေနသည္။
၄။ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္အားလုံးသည္ အိမ္နီးခ်င္းတို႕ႏွင့္ နယ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည္။
ဤအေနအထားသည္ ဝိသမေလာဘရွိသူတို႕၏ အႏၲရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚေနသကဲ့သို႕ ရွိသည္။ ျပည္မတြင္
၁။ စစ္လိုလားေသာ၊ ဖက္ဆစ္ဆန္ေသာ၊ နယ္ခ်ဲ႔စိတ္ရွိေသာ၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္မရွိေသာ၊ အင္အား(၅)သိန္းရွိေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ရွိေနသည္။
၂။ အလားတူစြာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို လက္မခံေသာ၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ကို လက္မခံေသာ၊ ႏိုင္င္ငံေရးဦးေဆာင္မႈကို တပ္မေတာ္လက္ထဲမွာ ထားေသာ၊ သူတို႕ကိုယ္တိုင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ထား၍ သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ အကာအကြယ္ေပးလိုေသာ၊ ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီးပြားကို ဂရုမစုိက္ေသာ ျမန္မာ့အစိုးရ ရွိေနသည္။
၃။ ထိုနည္းတူစြာ ရွိရွိသမွ်ကို တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုမၿပဳိကြဲေရးေျပာ၍ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ရန္သူဟု သေဘာထားေနသည့္ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ရွိေနသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ အႏၲရာယ္မည္မွ်ရွိသည္ကို ခ်ိန္ဆၾကည့္ပါ။ ဤအႏၲရာယ္ကို မကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ျပည္နယ္ကား မေပ်ာက္၊ အမ်ဳိးကား ေပ်ာက္ရမည္မွာမုခ် ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္
၁။ မိမိတို႕ျပည္နယ္မ်ားကို စုစည္း၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုကို ထူေထာင္ရန္ သင့္သည္။
၂။ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ကို ထူေထာင္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်ေအာင္ လုပ္ရမည္။
၃။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို လက္ခံႏိုင္ေသာ၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္စနစ္ကို ယုံၾကည္ေသာ ျမန္မာအစိုးရတစ္ရပ္ ရွိလာခဲ့လွ်င္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရန္ သင့္သည္။

Read more »

Burma Army advanced fighter aircraft will be utilized to combat the Kachin Independence Army?


April 28 , the Myanmar government attempts to route through China Dehong Longchuan attack Kachin Independence Army Brigade Third Brigade Maija central location , flatly rejected by the Chinese government after and did not give up on the Kachin Independence Army military deterrence .
According to news shows : Yesterday morning, the Myanmar government has deployed at least five advanced fighter aircraft stationed in Myitkyina airport . That afternoon the Myanmar government to carry out further military training in the name of the two advanced fighter deployed from Bhamo to Myitkyina airport to airport . Myanmar government move was seen as a military deterrent Kachin Independence Army , Kachin Independence Army attempted to force surrender without a fight , but after 60 years of war and tested Kachin Independence Army will never yield to intimidate ! If the Burmese army launched a massive military offensive dare again , the Kachin Independence Army was only violent counterattack !
Myanmar government troops deployed on yesterday to Myitkyina and Bhamo Airport airport advanced fighter aircraft model has not yet been determined, but has ruled out is made in China K-8 trainer aircraft . My personal estimate is Myanmar government purchase of rice to Russia -29 fighter . I hope Chinese compatriots conditional use GOOGLE map function on the Myanmar government to Myitkyina and Bhamo Airport airport search , the Burma Army deployment -related messages to the Chinese nation fellow Kachin Independence Army , to work together to defeat the invasion of the Chinese nation ancestral land - Yunnan " McMahon Line" area of the Burma Army .
If confirmed by the Myanmar government troops deployed m -29 fighters into northern Burma , then that is to prevent China Myanmar government interference in its military offensive in the Kachin Independence Army . After all, the Kachin Independence Army currently no air force , and is a good fighter -29 meters long air combat fighter , Kachin war should not apply.
December 24, 2012 to January 26, 2013 , the Myanmar government spent more than 70% of the country 's military headquarters of the Kachin Independence Army pull we launched the " Card Pass Battle " period, has mobilized hundreds of sorties the Chinese-made K-8 trainer aircraft and the Russian Mi-24 helicopter gunship attacks on the Kachin Independence Army . Plane in which the domestic K-8 trainer aircraft and two Mi-24 helicopters from Russia by the Kachin Independence Army shot down , more than 2,000 Burma Army soldiers Kachin Independence Army were killed, wounded or captured !
4月28日,缅甸政府军企图借道中国云南省德宏州陇川县进攻克钦独立军第三旅旅所在地迈扎央,遭到中国政府断然拒绝之后,并没有放弃对克钦独立军的军事威慑。
据消息显示:昨天早上缅甸政府军调派了至少五架先进战斗机进驻密支那机场。当天中午缅甸政府军还以进行军事训练为名,调派了二架先进战斗机从密支那机场飞 往八莫机场。缅甸政府军此举被看作是对克钦独立军进行军事威慑,企图逼克钦独立军不战而臣服,但历经60多年战火考验的克钦独立军决不是恫吓就会屈服的! 如果缅甸政府军胆敢再度发动大规模军事进攻,只会遭到克钦独立军的剧烈反击!
关于昨天缅甸政府军调派到密支那机场和八莫机场的先进战斗机型号目前尚未确定,但已排除是中国产K—8教练机。我个人估计是缅甸政府军向俄罗斯购买的米— 29歼击机。希望有条件的中国同胞利用GOOGLE的地图功能对缅甸政府军密支那机场和八莫机场进行搜索,把相关缅军布防的消息提供给我们中华民族同胞的 克钦独立军,共同努力击败入侵中华民族祖宗之地——云南“麦克马洪线”地区的缅军。
如果证实缅甸政府军调派了米—29歼击机进入缅北,那么说明缅甸政府军是要防范中国干涉其对克钦独立军的军事进攻。毕竟克钦独立军目前没有空军力量,而米—29歼击机是一款善长空中格斗的战斗机,克钦战场应该不适用。
2012年12月24日至2013年1月26日,缅甸政府军动用了全国70%以上的军事力量对克钦独立军总部所在地拉咱发动“卡垭战役”期间,也曾出动了 数百架次的中国产K—8教练机和俄罗斯米—24武装直升机对克钦独立军进行攻击。其中一架中国产K—8教练机和二架俄罗斯产米—24武装直升机被克钦独立 军击落,2000余名缅军官兵被克钦独立军击毙、击伤或俘虏!
Like · ·

Read more »

Dukaba Gun Maw hte Mungdan Simsa Bawngban Lam Masa

 By Kachin land news
Pangmu Shayi
Bat Hpang Langai, April 28, 2014
DAD Gun Maw
April shata praw maga hta Du Kaba Gun Maw Amerika mungdan de sa du hkawm ai lam hpe shiga dap ni law law wa ka, shapoi ai lam galaw ma ai. Dai aten gaw myu tsaw Shanglawt hpyen hpung ni hte Myen hpyen dap ni shani shagu ngu na gap gasat taw nga ai ten rai nga ai. Shiga dap ni a matu, gasat gala ai lam ni, bawng ban dingyang rai nga ai simsa lam a ntsa gara hku dingbai dingna rai wa na ngu ai hta US de du sa wa ai Du Kaba kaw na ningmu masam shapraw yu na matu ahkaw ahkang kaba rai nga ai.
Gasat gala ai lam a majaw lahkawng maga shada kam hkat ai lam hkra yawm mat wa ai raitim, KIO hku nna gaw simsa lam bawngban ai hta gaw matut dingyang shanglawm sa wa na re nga nna Du Kaba hku nna shateng tsun dan ai. Ndai ten hta atsuya hte gap gasat jahkring ai lam grai n galaw shi ai rawt malan hpung ngu na gaw, KIO hte TNLA sha ngam nga sai hku re.
Du Kaba Washington du ai shaloi hpyi shawn ai lam kaba langai gaw, US atsuya hku nna, simsa lam bawngban ai hta grau shang lawm sa wa na matu re. Dai mahtai hpe Yangon na shanhte a Embassy hku nna shapraw ya masai.  Ndau laika shapraw ai kaw, simsa lam bawngban ai hta US hku nna grau maden jat ai hku shang lawm na hpe ahkyak tawn sa wa na nga tsun da masai. Du Kaba a US hkrun lam a manu dan ai akyu amyat langai rai sai hku re.
Myen atsuya hte shawng ningnan bawngban wa ai ten kaw nna, KIO hku nna US, UK zawn re lapran mungdan ni shang dung lawm na hpe ra sharawng, tsun shawn sai re. Dai hte maren, US, UK, UN hte Miwa Gumsan Mungdan ni hpe bawngban ai lam ni hta shang dung ai hku rai rai, myit hkrum da ai lam ni hta sakse tai ya na matu rai rai, Yangon kaw nga ai shanhte a rung ni hku nna saw shaga ai lam galaw lai wa sai. Lahkawng maga myit hkrum da ai ga sadi ni dung na matu hte mung mashawa hpe aroi arip galaw ai lam ni shayawm kau lu na matu lapran salang ni nga ra ai ngu ai hpe hkam la ai lam rai nga ai.
Ya ten hta gasat gala ai lam ni bai byin wa ai mung, hkan yu jep nang ai lapran salang n nga ai a majaw re ngu KIO ni hku na mu mada ai lam re. Gasat gala ai lam shayawm na matu lahkawng maga ga sadi tawn da sai raitim, Myen hpyen ni hku nna KIO up hkang ai shingra ni de kam ai hku shang anin wa ai lam galaw wa lu nna, dai a majaw byin wa ai gasat gala ni a majaw, mung shawa ni machyi hkrum sha, hprawng yen ra ai lam ni byin wa ai.
Lapran salang shaga na lam hpe shawng daw de Atsuya maga na shingdang ai lam nau n galaw ma ai. Raitim, Miwa ni hku nna shanhte a lamu ga jarit makau hku kaga maigan ni sa du na hpe n ra ai a majaw aja awa shingdang ai lam galaw ma ai. Dai majaw bawngban tsun shaga ai lam ni hta shi she grau shara la wa nna, bawngban hpawng ni hpe pyi shante a ga jarit kata kaw she galaw hpang wa ra sai rai nga ai.
US Embassy kaw na shapraw ai laik a ntsa, atsuya maga na pru wa ai ningmu gaw nau wa n gun lu hpa gaw n rai nga ai. Atsuya a tsun shaga ahkang lu ai Ye Htut hku nna ndai lam gaw kata dinghku lam she re nga ai sha n ga, Iraq hte Afghanistan kaw Amerikan ni galaw gun hpai ai simsa lam hpe asawng jahpoi ai hku tsun wa lu ai.
Raitim, US hpyen dap hte Myen hpyen dap ni grau ni htep ai hku matut mahkai wa na lam galaw wa ai masa gaw, Thein Sein atsuya hpe Amerikan mungdan hku nna tsaw dik ai madang hku masat masa galaw ai lachyum re majaw, simsa lam bawngban zuphpawng ni hta US ni shanglawm wa na lam hpe Myen atsuya hku na nau wa mi n ra sharawng ai kun ngu mai myit la ai.
Du Kaba Gun Maw a US hkrun lam hku nna Jinghpaw Wunpawng myusha ni a matu kaga laklai ai lam kaba ni law law naw nga ai hku re.
KIO ginjaw salang kaba langai hku nna Amerika ga de ndai zawn du sa ai lam gaw lak lai ai lam langai re. Du sa ai mung, yu maya n rai, US State Department a saw shaga ai lam hku nan du sa ai rai nga ai. KIO hpe State Department ni mu mada ai lam grai galai shai mat wa ai lam hpe madun ai lachyum re. Lai wa sai 1980 hkan gaw “terrorist” wuhpung langai hku she mu mada ma ai nga nna tsun ma ai. Tim ya gaw, KIO hpe Wunpawng myu sha ni a gawng malai tai ai uhpung hku nna hkap la shateng ai lam rai nga sai.
Bai Wunpawng myusha ningbaw langai hku nna, Amerikan atsuy du salang kaba ni, rapdaw salang ni hte masa lam jum tek ai salang ni hte man chyaw rai dum dum hte hte hkrum shaga lu ai ahkaw ahkang gaw, grai lu yak ai manu dan ai ahkaw ahkang nan rai sai. Anhte Wunpawng ni a myit mada yaw shada ai lam ni, simsa lam bawngban ai lam hte seng nna tinang a ningmu, myit tsang ai lam, gasat gala lam, hpyen yen tsinyam ni a lam, hte shinggyin ahkaw ahkang aroi arip byin nga ai lam ni hpe asan sha lu tsun dan lu ai gaw ahkaw ahkang kaba na rai nga ai.
Ning re myu sha lam ni hpe UN hta mung, Special Advisor Vijay Nambiar hte kaga UN salang kaba ni hpe lu tsun sang lang dan sai re.
US mungdan, Democracy, Human Rights and Labor Dap na Assistant Secretary rai nga ai Salang Kaba Tom Malinowsky hku nna mung, Du Kaba Gun Maw hte hkrum shaga ai lam hpe laksan ndau shabra laika shapraw ya sai. Dai laika hta No.2 Mungkan Majan kaw nna labau shang American-Kachin makyit mahkai nga lai wa ai lam ni hpe shagrau tsun ai hta n ga, mung masa manghkang ni hpe bawng ban hkat nna mahtai shaw ai lam hpe madi shadaw ai nga nna ka shalawm da ai. Mung masa bawngban ai lam n lawm ai gap gasat jahkring ai lam gaw lachyum n pru ai ngu ai KIO a ningmu hpe madi shadaw ai hku rai sai majaw, WP myu sha ni a matu awng dang ai lam kaba langai rai sai.
US hte Canada kaw na Kachin dat kasa ni hte hkrum zuphpawng ai hta, Du Kaba a shatsam mungga hte gasan gahtai ai lam ni hku nna, myusha shawng lam, KIO a myit mang galaw nga ai magam bungli lam, simsa bawngban lam hte seng ai ningmu ni hpe asan sha lu tsun sanglang dan lu ai. Ning rai asan awan rai, shada hkrum zup tsun hkai dan lu ai a majaw, myusha lam hta shakut shaja galaw gun hpai ai lam ni hta, KIO hpe mungdan shinggan du nga ai Kachin ni hku nna grau chye na madi shadaw ai lam shangang shakang wa lu sai lam re.
Myen hku shapoi ai VOA hte RFA shiga dap ni hte san htai galaw ai shaloi Du Kaba Gun Maw hku nna, htap htuk si mani ai hku chye tsun, chye htai ai lam hpe mu lu ai. Shi a tsun shaga ai sat lawat hte matse labye aroi arip nga tsun shaga chye ai, “KIO ni hpe atsawm shaga yang n sa jang, machyu hte shaga na” nga Parliament kaw tsun ai USDP salang kaba “bullet” Hla Shwe hte “shara shagu htim bye hkawm na” nga ai Wungyi Ohn Myint zawn re Myen hpyen du usa ni hte kade shai ai lam Facebook hkan ningmu ka da ai hpe law law mu lu nga ai.
Du Kaba Gun Maw gaw, n nga mat wa sai Ningbaw Kaba Maran Brang Seng zawn, myit sam kung zet ai ningbaw kaja langai re hku nna Wunpawng myusha ni a kata mu mada ma ai. Kaga bawsang amyu ni mung shi hpe ninghkring ai ningbaw langai hku nna mu mada wa nga ma ai. US kaw du ai shaloi, Hkang hpunau ni mung alak mi rai shi hpe hkap hkalum shagrau ai lam galaw ma ai. Simsa bawngban lam, mung masa lam, the munghpawm amyu sha ni a ahkaw ahkang lam ni hte seng nna Du Kaba a ningmu ni hpe myit lawm ai hte san htai, hkaja madat la ma ai. Du Kaba Gun Maw hpe 2013 a ninghkring dik ai Myen Mung masha hku nna, DVB shiga madat ai shawa ni kaw na lata shagrau ai mung nga wa sai re.
Ya ten KIO hku nna, atsuya hte maga lahkawng hkrai hkrum shaga bawngban ai lam hpe kau da nna, rawt malan hpung 16 lawm ai National Ceasefire Coordination Team (NCCT) a malawm langai hku matut bawngban ai lam galaw wa nga ai. Du Kaba Gun Maw hku nna, shi hkam la da lu ai mung shawa bawsang a kam hpa, madi shadaw ai n-gun ni hpe, saboi ntsa bawngban htai lai ai lam ni hta, gade daram lu jai lang, asung jashawn lu na nga ai hpe gaw naw ala yu ra na rai nga ai.

Read more »

Tuesday, April 29, 2014

Ning Gawn Mung Masa ( DAW I V )

 Do not move an ancient boundary stone set up by your ancestors.( Proverbs 22:28 )


Daw IV. Gasat Kau Ra Ai Hpyen. 

1. Hpyen Madung ;-
Wunpawng Mungdan kata de tawt lai je hpre shang wa ai Myen mung maden (Koloni) Lailen gaw Wunpawng Mungdan a hpyen madung re. Galoi raitim, dai zawn re ai Wunpawng Mungdan kata de tawt lai shang kabye je hpre bang wa ai maigan hpen hpe Wunpawng Mungdan kata kaw nna atsai awai shingle gasat gawt shapraw kau na.


2. Shingnan hpyen.
Wunpawng Mungdan masha rai nga ai ninglen tawt lai shang kabye je hpre chyinglau nga ai maigan mung maden hpyen ni kaw bung myen nan nna maigan mung maden a sumdoi daw hkrawng tai let Wunpawng Mungdan hpe jahten sharun ai Wunpawng Mungdan masha ni a ntsa roi rip je hpre dip gamyet sai chyup dang sha nga ai ni mung Wunpawng Mungdan a hpyen kaba rai nga ai. Maigan hpyen madung hte kaga shingnan nang ai kata hpyen ni rai nga ma ai. Shanghte galaw ai lam ni gaw na chying n shawp n kap dik htum ai lam re. Ba ai Ma shingma kawa ai re. Ndai shingnan hpyen ni gaw maigan mung maden hpyen ni Wunpawng Mungdan kata de aten na na magra noi chyinglau rawng nan nga lu hkra maigan hpyen ni a lagaw lata tai ya nga ma ai re majaw maigan hpen hpe gawt shapraw kau lu hkra shan hte hpe shawng a tsai a wai gasat shamyit kau ra ai.


3. Je bat hpen.
Wunpawng Mungdan a hpyen madung hte shingnan hpyen ni hta kaga awm dawm shanglawt nna shadip shahpang lu ai Wunpawng Gumrawng Gumtsa Mungdan gaw gap sa wa na lam hta dingbai dingna byin shangun nga ai ''je bat hpyen'' ni law law naw nga ai. Dai je bat hpyen ni gaw Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung a shwng de htawt lahkrip sa wa na lahkam hpe dingbai dingna lagaw gang ya ai hpyen, Wunpawng Mungdan hte Amyu sha ni a rawt galu kaba wana lam hta dingbai dingna shabyin ya ai hpyen hte, Wunpawng Mungdan awm dawm shanglawt nna shadip jahpang lu ai Gumrawng Gumtsa Mungdan byin tai wa na lam hta dingbai dingna ju shingna byin tai nga ai nigaw, Je bat hpyen rai nga ma ai. Dai majaw, Wunpawng Mungdan Mungshawa a akyu ara a matu ndai Je bat hpyen ni hpe a tsai a wai seng yeng kau ra ai. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Daw V. 
de bai matut na
Ya Yang Maju Jung Gasat Kau Ra Ai Hpyen. 
1. Hpyen Madung;-

Read more »

Monday, April 28, 2014

Ning Gawn Mung Masa ( DAW I I I ) Do not move an ancient boundary stone set up by your ancestors.( Proverbs 22:28 )

Daw – III

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung a  Ningpawt Ninghpang Madung Tara Kanu Ni.

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung a ningpawt ninghpang madung tara kanu nig aw:-
1. Myu tsaw, Mung tsaw masa.
2. Dimokresi.
3. Mungshawa a nga mu nga mai lam ni re.
Hpung kaw nna galaw saw a ai magma bunglu ma hkra hta n’dai madung tara kanu ni hpe lam woi ningshawng tara
shatai nna galaw sa wa na.

1. Myu Tsaw Masa
Wunpawng Amyu sha ni gaw Mungdan lu ai Amyu re. Shanglawt ai Amyu re. Raitimung, lai wa sai ten Tsa ning ka ang hkup ( Half Cen-tury) jan kaw nna Maigan mungmaden ni a n-pu de mayam tai wara sai. Dai lam a n pawt n hpang hpe sagawn yu ai shaloi, Wunpawng Amyu sha langai mi hku nna tinang a Amyu hte Mungdan hpe tsawra makawp maga chye ai Myu tsaw myit hpe sharawt na malai Gumchying Gumsa Chyanun Ninglen Masa hta chyu len nga, arau shada wa zep hkat, bru sha hkat na lam hta chyu dek lek nga nna, Maigan hpen du ai shaloi hkap shingdaw shingle gasat manga kau lu na daram myit hkrum kahkyin gumdin ai lam n-nga ai majaw, byin wa sai lam ni hpe mu lu ai. Dai majaw, dai ni Wunpawng Mungdan Amyu sha ni hta hpring tsup ngang kang ai Myu Tsaw Myit
rawng ra sai.

Myu Tsaw Myit Ngu Ai Hta:
(1) Tinang Amyu hte Mungdan ngang grin nga hkra tsawra makawp maga da mayu ai myit. 
(2) Tinang a Mungdan hte Amyu Shanglawt na hpe ra sharawng ai myit.
(3) Tinang a Mungdan hte Amyu hpe rawt galu kaba wa shangun mayu ai myit.
(4) Tinang a Amyu sha ni hpe myit hkrum kahkyin gumdin nga shangun mayu ai myit.
(5) Tinang a Myu hte Mungdan hta arawng la chye ai myit.
(6) Tinang a Myu hte Mungdan a matu tinang a Asak, tinang a hkum hte tinang a nga mu/mai lam yawng hpe ap nawng kau lu ai myit.
(7) Tinang a Mungdan hte Amyu a ntsa tut nawng dinggrin sadi dung ai myit ni yawng lawm nga ai.


Wunpawng Amyu sha ni hta ndai Myit ni hpe jasu sharawt la nhtawm, myu tsaw myit kaba ai hte ngang kang n gun ja ai mungshawa byin hkra kahkying gumdin n-gun ginlung ra ai.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Myu Tsaw Masa Hte Ninghtan Shai Dik Ai Myit Jasat Ni Gaw:
(1) Wunpawng Amyu Sha shada hpe hpa n sawn na, Maigan wa hpe sha grau na shadu ai myit.
(2) Wunpawng Amyu sha shada da lapran e ginhka ginrang garan ginchyan lachyen lahkra re ai myit hte,
(3) Tinang a kan wang na matu sha galaw ai myit ni rai nga ai.

Ndai zawn re ai n-gaja dik htum ai myit jasat nigaw Maigan mung maden ni a n-pu e shaning law law wa mayam tai lai wa sai majaw, Wunpawng Amyu sha ni kaw chyung nan nga ai mala la n-pu gale ai myit jasat rai nga ai.

Dai zawn re ai madang ndep ai myit jasat ni hpe seng yeng kau n htawm, gaja teng man ai Myu Tsaw Myit majing ni galai bang la yang she, Wunpawng Amyu sha ni yawng myit hkrum mang rum ai hte Wunpawng Amyu ting hte Mungdan ting hpe pawn ba sharawt galu kaba shangun lu na re.

2. Dimokresi.

Maigan mungdan nigaw shan hte a kan wang akyu ara a matu she Wunpawng Mungdan kata de tawt lai shang kabye rawng nga ai re majaw, Wunpawng mungdan ni a ntsa e dip kamyet sai chyup up sha nga ai masa hpe lang wa masai re.
Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung chyawm gaw, mungshawa a akyu ara hpe gunhpai nga ai re majaw, mungshawa a ntsa e Dimokresi Tara Masa hpe madung shatai lang wa na re.

Dimokresi Tara gaw awm dawm shanglawt ai mungdan hte shadip jahpang gaw mungsawa hta nga ra na hte, mungshawa a hpawng ka ang e Tara rap ra ai ahkaw ahkang nga na, ngu ai Tara rai nga ai Masha langai mi (shr:) masha langai mi hte shi a aru a arat ni (or) mungshawa a gawng malai nre ai masha matu-hpung langai mi kaw nna mungdan a
Daru magma ahkang aya hpe manta tawn ai n-re ai sha, mungshawa hta she tinang a mungdan hte gam maka hpe daw dan sa lu ai ahkang aya daju nga n-htawm, n-gun ja ai, kya ai, lu su san chye chyang ai, myi din a hpang re ai n-lata ai sha mungshawa yawng hte Tara rap ra ai ahkaw ahkang lu ai lam rai nga ai. Lam mi hku tsun ga nga yang, Mungshawa kaw na pru ai, mungshawa a gawng malai ni nan mungshawa a akyu ara hpe dingman tara ai, rap ra ai hku gunhpai jum hpajang sawa lu ai Tara Masa re.

Dimokresi Tara Majing hpe teng tup hkrak lang lu na matu mungdan shawng shanglawt sim sa ra ai. Raitimung ndai Tara gaw, mungshawa a matu gaja htum ai Tara re majaw, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung gaw, Wunpawng Mungdan Mungshawa a kata e ndai Dimokresi Tara hpe chye lang wa hkra hte Wunpawng Mungdan Awm dawm Shanglawt
ai hpang e mung, dinggrin lang lu na lam ni hpe madung shatai let, Dimokresi Tara hpe ning shawng Tara shatai lang wa na.

3. Mungshawa A Nga Mu Nga Mai Lam.

Mungshawa ni hta lu hta sha lam, bu hpun lam, shingbyi shara, dum n-ta shara hte myit ngwi myit pyaw sim sa lam ni gaw ningpawt ninghpang ra ahkyak ai (Basic Necessity) rai nga ai. Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung gaw ,,,
Mungshawa a kyu ara hpe gunhpai ai hpung re ai majaw, hpung a galaw saw a ai Magam bungli lam magup hta ndai mungshawa ni a n pawt n hpang ra ahkyak ai ni hpe galoi n hprai shakut shaja gunhpai sawa na.

Ndai ningpawt ninghpang ra ahkyak ai ni hta garum lu na matu Yi, Sun, Hkauhting hkauna galaw lu/sha lam, hkamja lam, sutgan tam lam, shinggyim lai len hte seng nna mungshawa hpe aja awa hpaji machye machyang ban bang ya na hte mungshawa a mungmasa myi jahpaw ya na lam ni gaw, ahkyak madung re. Myi hpaw/hprang chye chyang ai mungshawa
hpe magma bungli hta myit lawm hkum du ai hku woi awn galaw gunhpai sa wa ai rai yang, mungshawa gaw tinang a nga sat madang tsaw jat wa hkra, nga mu/mai lam jat wa hkra, tinang nan shakut la lu ai atsam gaw, grai wa rawng nga ai. Dai atsam hpe tatut bungli de gale wa hkra woi awn ya na gaw, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung a lit re.

Wunpawng Mungdan gaw awm dawm shanglawt sai Gumrawng Gumtsa Mungdan sha garai nbyin dingsa, Wunpawng Mungshawa a matu shading tup ai nga mu/mai lam lu la na n-rai. Dai re ai majaw, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung gaw, mungshawa a nga mu/mai lam hpe sharawt ya na matu tsaw htum ai lit hku nna Wunpawng Mungdan lawan
shanglawt hkra shakut na.

Daw – IV.
Gasat Kau Ra Ai Hpyen.
1. Hpyen Madung ;-   

Bai matut na:::

Read more »

Du Kaba Sumlut Gun Maw Woi Awn Ai K.I.O Dat Kasa Ni Hte Hkrum Zup hpawng Washington DC ( part C )

Du Kaba Sumlut Gun Maw Woi Awn Ai K.I.O Dat Kasa Ni Hte Hkrum Zup By Kachin Media youtube

Read more »

Shwegu na myen shiga

Wunpawng mung dan a dingda maga myen mung jarit daw hte ni htep ai shwe gu mare kaba hkan na myen ram ma ni gaw, Ya ten hta myen hpyen la nkam galaw ai majaw hprawng hkawm nga ai lam chye lu ai.

Ya hte na KIA hte gasat hkat ai majan hta Shwegu na Myen hpyen la  ni yawng hkala ai hte si hkrum ai lam law law rai nna, dai ni du hkra langai mi mung bai nhtang wa ai lam nnga ai lam chye lu ai.

Dai majaw  myen ni a kanu kawa ni gaw ,ngam nga ai shan hte a kasha ram ma ni hpe Malaysia ,Thailand hkan koli li hkawm na matu shahpawng kau dat ma ai lam na chye lu ai.

By- shwegu na jinghpaw ma

Read more »

ကရင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး လက္နက္ကိုင္တပ္ေပါင္းစံု

By'FB kachinsword
သို့/
ကရင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး လက္နက္ကိုင္တပ္ေပါင္းစံု
အေျကာင္းအရာ။ ။ကရင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအခြင့္အလမ္းလက္မလြတ္ေစလိုျခင္း၊
ေလးစားအပ္ပါေသာ ကရင္အမ်ိဴးသားအစည္းအရံုး(KNU) နွင့္တစ္ကြ ကရင္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ့အသီးသီးအား အထက္ပါအေျကာင္းအရာနွင့္ပတ္သက္၍အသိေပးလိုသည္မွာ ယခုအခ်ိန္အခါသမယတြင္ ကခ်င္ျပည္သို့ ဖက္ဆစ္နယ္ခ်ဲ့ဗမာသတ္မေတာ္မွ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ KIA အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ကရင္ျပည္တြင္တပ္စြဲလ်က္ရိွေသာ နယ္ခ်ဲ့ဖက္ဆစ္ဗမာတပ္အင္အား အင္မတန္နည္းလ်က္ရိွသည္ကို လူျကီးမင္းတို့သိရိွျပီးျဖစ္ေပမည္၊ သို့ပါ၍ ယခုလိုအခ်ိန္ေကာင္းအခါသမယတြင္ ကရင္လူမ်ိဴးေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္အားလံုးစုစည္းညီညြတ္စြာ ရန္သူအားတိုက္ထုတ္ကာ ကရင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်ိန္ျကျပီျဖစ္ေျကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါသည္၊၊
မွတ္ခ်က္::နယ္ခ်ဲ့ဖက္ဆစ္ဗမာတပ္မွျပုလုပ္ေနေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္အတုအေယာင္ျဖစ္ပါေျကာင္းနွင့္သတင္းလံုျခံုမွုကိုအထူးျကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေျကာင္း၊၊

ကခ်င္စစ္ဖက္ဆိုင္ရာအထူးစံုစမ္းေရးအဖြဲ့
KMIS
Copy to UN,USA,EU,UNFC,KNU,KNPP,KNDO,DKBA,
Like · ·

Read more »

"ဗိုလ္ေနဝင္း အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစျပီး တိုင္းရင္းသားေတြနွင့္ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ သူေတြကို စစ္တပ္ထဲမွာ အရာရိွေနရာ ေပးတာမေတြ႕ရပါဘူး"

Read more »

Saturday, April 26, 2014

Ning gawn mung masa ( DAW I I )Though your beginning was small, your latter days will be very great.(Job 8:7 NRS )

WUNPAWNG MUNGDAN SHANGLAWT HPUNG A NINGGAWN MUNGMASA LAM YAN

WUNPAWNG MUNGDAN SHANGLAWT HPUNG 1969 NING JUNE SHATA LAMAN HTA HPAWNG AI GINJAW KOMITI ZUPHPAWNG HTA DAW DAN SHAGRIN DAT AI.

Daw II. 


Mung Masa Kam Sham Ai Lam Hte Pandung Shadaw

Anhte a mungmasa kam sham ai lam;-


Anhte a Wunpawng Mungdan kata de tawt lai shang kabye dip kamyet chyinglau rawng nga ai maigan hpen 
mahkra hpe atsai awai gawt shapraw kau n’htawm mungshawa hta shadip jahpang nga ai Wunpawng Gumrawng Gumtsa Mungdan hpe gaw sharawt shagrin da lu ai shani she, Wunpawng Mungdan hpe gaw sharawt shagrin da lu ai shani she, Wunpawng Mungdan ngwi pyaw sim sa ai hte rawt galu kaba wan a re ngu ai hpe anhte ,da kring da lang kam sham nga ai.

Anhte a Pandung Shadaw:-

Wunpawng Mungdan kata de tawt lai shang kabye dip kamyet chyinglau up sha rawng nga ai Myen mung maden 
koloni asuya hpe Wunpawng mungdan kata kaw nna atsai awai gawt shapraw kau n’htawm, awm dawm shanglawt nna shadip jahpang lu ai Wunpawng Gumrawng Gumtsa Mungdan hpe gaw sharawt shagrin da na. 

Read more »

Kachin Anti-Drugs Day (Laiza)/ April 25,2014


Read more »

Friday, April 25, 2014

Putao na myu tsaw brang sumla By FB

Read more »

Kachin Anti- Drug day 25 April 2014 At Laiza

KACHIN Anti- Drug Day 25 April 2014 At Laiza
ေကအိုင္အို ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာ မွာ ယေန ့မနက္က က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးကာကြယ္ေရး အထိမ္းအမွတ္ ေန ့
Wunpawng Amyu Sha Ni A Ka-Ni Nanghpam Ninghkap Masat Ninghtoi Hpawng hpe Laiza muklum hta Galaw
Like ·  · 
လိုင္ဇာျမိဳ ့မွာ ယေန ့က်င္းပတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးကာကြယ္ေရး အထိမ္းအမွတ္ေန ့ ကခ်င္လူငယ္ထု ေထာင္ခ်ီ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ ဆင္ႏြဲ
KNG PHOTO: April 25 KACHIN ANTI-DRUG DAY, LAIZA
Like ·  · 
Like ·  · 

Read more »

Crossing Salween (HD - Eng Subs)

Movie link click on+++သံလြင္ျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း ( မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္)
ၿမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ ရက္စက္မႈေတြကို ခါးစည္းခံခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းက အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ ကိုေရး ဆုိတဲ့ ကရင္ မိန္းကေလးငယ္ေလးရဲ႕ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကို အေျခခံကာ႐ုိက္ကူးတင္ဆက္ထားတဲ့ သံလြင္ျမစ္ ကို ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းလုိ႔ ျမန္မာဘာသာ အမည္ရ Crossing Salween ဆုိတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ထြက္ရွိလာပါၿပီဗ်.... ႀကည့္လုိက္ႀကအုန္း...

Read more »

Thursday, April 24, 2014

Ning gawn mung masa ( DAW I )Though your beginning was small, your latter days will be very great.(Job 8:7 NRS )

''An hte a awng badang Yehowa Karai Kasang''

Job 8:7 CEB
''Although your former state was ordinary, your future will be extraordinary.''
lahta na Ja chyum ga hte maren Hpan wa ning sang chye wa ning chyang ( Karai Wa )shaman ya nga sai.

Chyu rum ai Kachin Wunpawng myu sha ni e an hte lani hte lani galu kaba wa nga sai,dum ga .sam nang maka kap ai ,ning gawn shawa a hkung ga ging ai,an hte Kachin ngu ai gaw a rawng la mai amyu re ngu hpe byin tai wa lu hkra shakut nga ga.Shada kam hpa let shakut ga.


Dai ni an hte ''Wunpawng Mung Dan (WPMD)'' a Ning gawn mung masa lam yan gaw  dik wa nga magang sai re.

Laimat wa sai 2014 ning April 13 ya shani American sinna Mungdan de Wunpawng mung dan shang lawt asuya Dukaba Sumlut Gun Maw woi ai dat kasa ni du sa ai gaw ,an hte a Wunpawng mung dan Shanglawt asuya hpe Mungkan mung dan ni TARA shang masat masa madang tsaw ai hku masat da hkrum sai re hpe adan aleng sha mu lu shaga ai re.

Ning gawn mung masa ngu ai hpa rai ta?
daw hte daw tang madun  mat wa na nngai.
-----------------------------------------------------------

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung a Ninggawn Mungmasa
Daw I

*******
WUNPAWNG MUNGDAN SHANGLAWT HPUNG 1969 NING JUNE SHATA LAMAN HTA HPAWNG AI GINJAW KOMITI ZUPHPAWNG HTA DAW DAN SHAGRIN DAT AI.

Gabaw ni

I. Wunpawng Mungdang Shanglawt Hpung. 
II. Mungmasa Makam Masham hte Pandung Shadaw 
III. Wungpawng Mungdan Shanglawt hpung A Ningpawt Ninghpang Madung
Ninghpang Madung Tara Kanu Ni. 
IV. Gasat Kau Ra Ai Hpyen 
V. Ya Yang Maju Jung Gasat Kau Ra ai Hpyen 
VI. Kadai Gaw Mungshawa Kadai Gaw Hpyen 
VII. Wunpawng Mungdan Rawt Malan Lam A Daw Nu. 
VIII. Pandung Shadaw Du Hkra Gasat Sa Wa Ai Ladat 
IX. Mungshawa A Rawt Malan Lam. 
X. Mungshawa A Kahkyin Gumdin Lam. 
XI. Laknak Lang Makawp Maga Hpung Hpaw Da Ai Lam. 
XII. Mungchying Uphkang Lam. 
XIII. Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung A Myit Jasat Lam. 

XIV. Mung Sang Masa Lam. 
-----------------------------------------------
WUNPAWNG MUNGDAN SHANGLAWT HPUNG,

 Daw I.

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung gaw. Wunpawng Mungdan masha ni hte, Wunpawng Amyu sha ni a myit hkrum kahkyin gumdin ai, mungshawa a lam woi ningshawng, mungshawa a akyu ara hpe gunhpai ai,mungsha wa a gawng malai tai ai Rawt malan ai Hpung re.

1. Wunpawng Mungdan


Moi chyaloi n-hkoi kaw nna Wunpawng Amyu sha ni shanu nga ai hte uphkang nga ai lamu ga gaw, Wunpawng Amyu sha ni a lamu ga re. Lamu ga ginra maka hku nna mung, dai lamu ga hta shanu nga ai Amyu sha ni a htunghking lam hku nna mung, Maigan mungdan ni hte kaga hkrai rai nna Mungdan langai hku san san grin nga lu ai. Wunpawng Amyu sha ni a lamu ga gaw Wunpawng Mungdan re. Wunpawng Mungdan a dingdung hte sinpraw de Miwa Mung, sinpraw dingda jut de Sam Mung, dingda de Myen Mung, sinna dingda jut de Hkang Na Ga Mung, sinna dingdung jut de Kala Mung ni nga shajang ma ai.

Wunpawng Mungdan gaw awm dawm shanglawt ai hte shadip jahpang lu ai Mungdan langai mi re. Raitimung lai wa sai (60) ning jan kaw nna Britisha mung maden, Japan mung maden ni a n-pu de mayam lata kaw na lawt wa nna Myen mung hte Sam, Kayin, Kaya, Chin ni hte arau Munghpawm Mungdan Langai hpe jawm hpaw sai. Dai rai yang Myen Amyu ni gaw, Britisha Mung Maden hkring htawng dagraw lang nna dai Munghpawm Mungdan hpe jahten kau manu ai. Wunpawng Mungdan hte Sam, Kayin, Kaya, Chin, Mun ni a n tsa, mung maden Koloni Lailen Lang nna tawt lai roi rip sha bang wa sai. Dai majaw, dai ni na aten hta Wunpawng Mungdan gaw Myen mung maden ni tawt lai shang kabye dip kamyet mayam yam tawn hkrum ai Koloni Mung langai byin taw nga sai.

2. Shanglawt Hpung

Myen Mung maden ni tawt lai dip up mayam yam tawn hkrum ai prat kaw na lawt pru wa lu na matu dai mung maden ni hpe Wunpawng Mungdan kaw nna atsai awai gawt shapraw kau ra nga ai. Wunpawng Mungdan masha ni yawng hte, Wunpawng Amyu sha ni yawng myit hkrum mang rum,kahkyin gumdin la n htawm, rawt malan shingle gasat dang kau lu yang chyu sha, dai tawt lai shang kabye dip up sha rawng nga ai maigan mung maden hpyen ni hpe ninggun kaba hte rawt malan shingle gasat awng dang lu hkra, Wunpawng Mungdan masha ni hte Wunpawng amyu sha ni ji n ban yawng hte hpe myit sharum mang jahkrum kahkyin gumdin ai hpung gaw Shanglawt Hpung re.

Wunpawng Mungdan hpe maigan hpen ni a lata na lawt hkra Wunpawng Mungdan mungshawa yawng hpe myit jasu sharawt ginrawn kahkyin gumdin woi awn ai Shanglawt Hpung re majaw, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung ngu ai re. Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung hta, mungkan ga ningtsa shingjut shingnaw jut shagu kaw nga pra nga ai Wunpawng Amyu sha ni hte Wunpawng Mungdan Masha ji n’ban yawng shang lawm ninghtan shabawn ra ai.

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung gaw, Wunpawng mungdan shanglawt lam hte Wunpawng mungshawa yawng a shanglawt awm dawm lu la hkra woi awn rawt malan gasat sa wa nga ai re majaw, lam mi hku tsun yang Wunpawng mungshawa a akyu ara hpe tam gunhpai ai mungshawa a hpung rai nga ai. Dai majaw, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung gaw Wunpawng mungshawa a gawng malai nan rai nga ai.

Daw ( II ) 
de bai matut na

Dai ni na mungkan mung masa lam ntsa na myu sha ni a lam media shiga ni 
( read more+++click on link )

အေမရိကန္-တရုတ္ နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရး

link (1) General Gun Maw Visits The Lincoln Memorial, Meets Local Communities 
Link (2) Kachin Rebel General Makes US Visit Amid Fighting at Home
Link (3)INTERVIEW-Kachin rebels renew plea for U.S. role to ensure fair Myanmar peace
Link (4)Working Towards a National Peace in Burma
Link (5)Myanmar rebel leader urges US role in peace talks

By-ဦးေအာင္ခင္ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း VOA

ဗမာအစိုးရတပ္နဲ႔ KIA ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္အၾကား တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေနတုန္းမွာ KIA ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ ဦးေဆာင္တဲ့ (၄) ဦး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဧၿပီလ (၁၃) ရက္ေန႔က ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ ႔ေတာ္ကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ဖိတ္ၾကားလို႔ ေရာက္လာတာပါ။ ကုလသမဂၢအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ Samantha Power အပါအဝင္ အေမရိကန္အစိုးရ ထိပ္တန္းအရာထမ္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ဧၿပီလ (၁၉) ရက္ေန႔မွာ ေဆြးေႏြးပြဲၿပိးဆံုးေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေမရိကန္ကူညီမယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ကို ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ အေမရိကန္တပ္က စစ္ဆင္ေရးလုပ္တဲ့အခါ အေမရိကန္စစ္သားေတြရဲ ႔အသက္ကို ကခ်င္ေျပာက္က်ားေတြက ကယ္ဆယ္ခဲ့လို႔ ေနာက္ဆံုးေအာင္ပြဲခံပံုကို ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္ေရးရာ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားဝန္ႀကီး Tom Malinowski က ဧၿပီလ (၁၉) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထားပါတယ္။ (၁၇) ႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ၿပီးမွ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပြဲဟာ ျပည္တြင္းေရးသာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအေရးအျဖစ္ အသြင္ေဆာင္လာတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကခ်င္အေရးနဲ႔ တုိက္ရိုက္ပတ္သက္ေနသူဟာ တရုတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က KIA နဲ႔ေရာ ဗမာအစိုးရနဲ႔ေရာ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ တရုတ္ဟာ KIA နဲ႔ ဗမာအစိုးရ စစ္ျဖစ္တဲ့အခါမွာ နစ္နာဆံုးရႈံးစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာပါတယ္။ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရးကိုပါ ထိခုိက္လာတဲ့အတြက္ ကခ်င္ျပႆနာမွာ တရုတ္ပါဝင္လာရပါေတာ့တယ္။ ျပည္တြင္းေရး မစြက္ဖက္ေရးလမ္းစဥ္ကေန ျပည္တြင္းေရး ကူညီေရးလမ္းစဥ္ကို တရုတ္က က်င့္သံုးလာပါတယ္။ KIA နဲ႔ ဗမာအစိုးရ ေရႊလီမွာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ တရုတ္က စီစဥ္ေပးပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံရဲ ႔ ျပည္တြင္းေရးပဋိပကၡမွာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ တရုတ္ကၾကားဝင္ ျဖန္႔ေျဖေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းက ေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုလည္း တရုတ္က တက္ေရာက္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပႆနာဟာ တရုတ္အစိုးရရဲ ႔ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္လာပါတယ္။

ကခ်င့္အေရးဟာ ေဒသအေရးကေန ႏုိင္ငံတကာအေရး ျဖစ္သြားမွာကို တရုတ္က အလြန္စိုးရိမ္တယ္လို႔ Stimson Center က တရုတ္အမ်ုိးသမီးသုေတသီ ယြန္႔စြန္ (Yun Sun) က ဆုိပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလထုတ္ စာတမ္းမွာ သံုးသပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ မတ္လက က်င္းပတဲ့ ေရႊလီေဆြးေႏြးပြဲမွာ အျခားႏိုင္ငံေတြပါဝင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚတဲ့စာပိုဒ္ကို တရုတ္က ကန္႔ကြက္လို႔ ဖ်က္သိမ္းေပးလိုက္ရတဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္း တရုတ္ျပည္မွာ မေဆြးေႏြးေတာ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမစ္ႀကီးနားမွာ က်င္းပတဲ့ ေမလ ေဆြးေႏြးပြဲက်မွ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ကို ဖိတ္ေခၚႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပႆနာ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကုလသမဂၢနဲ႔ တရုတ္ဟာ ေလ့လာသူအဆင့္က ပါဝင္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကခ်င္အေရးမွာ အေမရိကန္ပါလာမွာကို တရုတ္အေၾကာင္းဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔ ယြန္႔စြန္ က ဆုိပါတယ္။

စစ္အစုိးရနဲ႔ ရယူခဲ့တဲ့ သေဘာတူခ်က္ဟာ အာမခံသူမရွိတဲ့အတြက္ ခုိင္မာအားနည္းတာလို႔ KIA ဖက္က ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရုတ္အျပင္ ကုလသမဂၢ၊ ၿဗိတိန္ နဲ႔ အေမရိကန္လည္း ပါဝင္သင့္တယ္လုိ႔ ကခ်င္ဖက္က ျမင္ပါတယ္။ ကခ်င္ေျပာတာကိုခ်ည္း နားမေထာင္ဘဲ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတာကို သိရေအာင္။ ေလ့လာသူအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္တာကို ဗမာအစိုးရဖက္ကလည္း လိုလားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ပါဝင္တာဟာ မိမိအက်ုိးစီးပြားကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ တရုတ္က ျမင္ပါတယ္။ ကခ်င္အေရးကို (၂) ႏုိင္ငံ ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာအျဖစ္သာ တရုတ္က ျမင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ပါဝင္လာရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာသာမကဘဲ တျပည္လံုးမွာပါ တရုတ္ၾသဇာအရွိန္အဝါ က်ဆင္းလာႏိုင္တယ္လို႔ျမင္ေၾကာင္း ယြန္႔စြန္ က ေဖာ္ျပပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ဟာ ယူနန္ျပည္နယ္နဲ႔ ဆက္ေနတာမုိ႔ တရုတ္အက်ုိးစါးပြားနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကခ်င္ျပႆနာ ေျဖရွင္းရာမွာ မလႊဲမေသြ တရုတ္ပါဝင္လာရပါတယ္။ အေမရိကန္ကေတာ့ ဒီလုိ မဟုတ္ပါဘူး။ ကခ်င္အေရးကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ ႔ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းတခုအေနနဲ႔ စိတ္ဝင္စားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာနယ္ဇင္း၊ အန္ဂ်ီအို နဲ႔ ဒီမုိကေရစီသမားေတြ ဝုိင္းဝန္းတုိက္တြန္းတာဟာလည္း ကခ်င္အေရးကို အေမရိကန္ အာရံုစိုက္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကခ်င္အေရးကို အေမရိကန္မွာ အေလးထားဖို႔ကိစၥဟာ ေလာ္ဘီလုပ္ႏုိင္တဲ့ အတုိငး္အတာေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ကခ်င္အသင္း (၂၀) ေက်ာ္ကို စုေပါင္းထားတဲ့ ကခ်င္မဟာမိတ္အဖြဲ႔ Kachin Alliance ဆိုတာရွိၿပီး သမၼတအိုဘားမားဆီကုိ စာေရးတာမ်ုဳိးေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကို ဦးတည္တဲ့ ကခ်င္ေလာ္ဘီအုပ္စုကိုေတာ့ သတိမထားမိေသးပါဘူး။ အီးယူဥေရာပအဖြဲ႔နဲ႔ အာဆီယံအသင္းတို႔ရဲ ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အာေခ် လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရယူႏိုင္တာဟာလည္း ကခ်င္အတြက္ သင္ခန္းစာတခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာပါဝင္လာလို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူႏိုင္တဲ့ သာဓက ျဖစ္ပါတယ္။
http://burmese.voanews.com/content/news-analysis-us-china-and-kachin-affairs/1899947.html

Read more »