Saturday, April 12, 2014

Myu tsaw ning hkring ni Man Wing Balik Dap Wa Htim Gap

KIA Dung (27) Ni Man Wing Balik Dap Wa Htim Gap 

April 11, 2014 ya shana 9:00Pm ten ram hta KIA Masat (3) Dap Ba Dap Dung (27) ginra Man Wing myen asuya Balik Dap hpe tinang KIA Dung (27) na Du Naw Din hpung ni sa htim gap ai lam na chye lu ai. Ndai Balik dap hta shani shana myen hpyenla manam ni wa hkring sa ai shara re lam mung na chye lu ai.

Dai na mung mare masha ni mung hkrit kajawng nna dumbri dumbra rai nga ma ai lam na chye lu ai.

Ndai Balik dap na balik ni gaw mung mare masha ni hpe njaw n'ang n'tara ai hku nna jahkrit shama, shagyip shagyeng, gumhpraw hta sha nga ai balik dap re lam mung matut na chye lu ai.