Monday, October 31, 2011

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ဖို႔ ဘာေႀကာင့္ လိုအပ္ သလဲ (အပိုင္းတစ္)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဆုိတာ စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စု (ဒါမွမဟုတ္) ျပည္နယ္ေပါင္းစံု ျပည္ေထာင္စုကို ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္(ဖက္ဒေရးရွင္း)ဆိုတာ ခြဲထြက္ေရး၊ ျပိဳကြဲေရးမဟုတ္ဘူး။ ပူးေပါင္းျခင္း၊ စုေပါင္း ဖြဲ႔စည္းျခင္းသာျဖစ္တယ္။ ဖက္ဒရယ္ကို ခြဲထြက္ေရး၊ ျပိဳကြဲေရးလုိ႔ လူေတြ ထင္ျမင္ သြားေအာင္ လုပ္ခဲ့တာက (၁၉၆၂)ခု မွာ အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းနဲ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းနဲ႔ အာဏာ သိမ္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေတြဟာ ၄င္းတုိ႔ အာဏာ သိမ္းတာကို အျပစ္မျမင္ အေကာင္း ထင္လာေအာင္နဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ႀကတဲ့ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ အေပၚ အဆိုးျမင္ အျပစ္တင္ လာေအာင္ ထြင္လိုက္တဲ့ သေဘာ တရား တစ္ခုပါ။ ဒါကို နားလည္ ႀကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ Read more++++click on++++

Read more »

CHEMICAL WARFARE (video )Read more »

(Burmese Military uses Weapons Of Mass Destruction against KIA Soldiers)


MYEN HPYEN NI CHEMICAL WEAPON HTE SHANGLAWT HPE GASAT

October (30) Laban,
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya hte(6) ya tup gap hkat ai Ga Ra yang, Shwi Nyawngpin Lung Zep kadawng majan hta myen Asuya hpyen dap hpyen hpung ni gaw hkrat sum ai nau law wa ai majaw Mungkan Ninggawn rap daw kaw na pat tawn da ai Dadu lak nak (chemical weapon) ni hte KIA hpyen hpung ni hpe gap bun ai lam na chye lu ai, myen a prat dep hpuntang (shingchyai) laknak nsa marawp hkrup ai tinang KIA hpyemnla marai 10 daram gaw baw sin, matut manoi madawn ai hte kya gumhpap mat nna nmai gasat mat ai lam na chye lu ai.
Bai, mani Oct. 29 bat kru ya Laiza hte nau ntsan ai Ntap Bum gasat poi hta mung myen hpyen ni gaw shanhte dap ni nau si hkala wa ai majaw Dadu (shingchyai) laknak (chemical weapon) ni hte KIA hpyen hpung ni hpe gap bun ai majaw KIA myu tsaw hpeynla marai 4 daram gaw matut gap nmai hkum ting kya gumhpap mat ai the madawn hkrai madawn rai byin ai lam tatut majan shang nga ai shawng lam ginra de na ni shana wa ai.
Gara hpan ganing re laknak re hpe hkrak nchye tim dai gaw prat dep hpuntang laknak (Chemical Weapon) re hpe asan sha dan dawng nga sai lam hkrum katut ai ni sakse hkam dat wa ai. Ndai zawn n-tara ai ladat hte UN mungkan rapdaw a hpyen ritkawp tara hpe tawt lai ai myen Asuya hpyen dap ni hpe mungkan rapdaw UN kaw na mung, mungkan mungdan shara shagu na ni mung jawm ninghkam mara shagun ra nga sai ngu mu mada ai.

CHEMICAL WARFARE
The Kachin Independence Army has been defending against the offensive Burmese military in the areas of Ga Ra Yang and Shwi Nyawngpin Lung Zep village for 6 days now. During the six days of fighting, casualties and death tolls of the Burmese military arose as now they ended up using Chemical weapon against the KIA soldiers. 10 of the KIA soldiers had incapacitated as being exposed to the chemical weapon by inhaling the lethal airborne agent which caused them dizziness, vomiting continuously and weakened.
Again, yesterday on Oct.29, Saturday, many Burmese soldiers were killed in the battle zone at the Ntap Bum village (a strategic location of KIA) not very far from the KIA head quarter in Laiza. 4 KIA militias were gassed and incapacitated by the lethal chemical weapon of the offensive Burmese military.
Although what kind of chemical weapon exactly used is not yet known, but the lethal agent of chemical weapon affects the KIA soldiers severely. It is a crystal clear-cut indication that the Burmese military really possesses the Weapons of Mass Destruction and showing off these weapons of massive destructive power to the whole world in this renewed civil war. Burma is the signatory of the Chemical Weapon Convention but has not ratified the treaty yet as of today. The United Nations, The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), and the International Communities must condemn and ban the uses of the chemical weapon by the offensive Burmese military against the KIA.
-----------------------
facebook comment
Mung San
Shanglawt ni hpe tsun hpyi nem mayu ai. Nanhte na stand hpe atsawm hkrak hkrak ka nna mungkan de, myen ni grau law malawng hti na de, lawan she naw shakut shabra ga. Theinsein wa hpe mung shadu ga. Dai stand hpe hkrak chye sai nga jang, mungdan kata kaw nga ai (esp. yangon, madalay) ni dai hpe lang nna movement langai shabyin ra sai. Dai shaloi anhte minority ni hpa baw hpyi ai ngu ai hpe yawng chye na re. Anhte a kashu kasha ni a matu loi naw machyi hkam ga. Laiza kaw hkrai kyi rawng nga n mai sai.
------------------
Myen mung kata nga ai, myit su ni hte ramma ni grau nna Yangon, Mandalay hkan nga ai ni hpe ndau n mayu ai. Movement langai lawan shabyin dat ra sai. Suicide bombing gaw anhte na choice n re. Law law n re, Jinghpaw ni tsa kaba sha lam ntsa jahkring mi rai rai, she pru dat yu mu. Myen mung shara shagu na case byin ra ai. Dai hku sha n rai jang Derek wa mung hpa n lu galaw ai nga tsun nga ai. Lawan wan. Loi mi naw machyi hkam na hku she naw myit ya ga. Si htum wa nga ai.

Read more »

Sunday, October 30, 2011

Read more »

majan sumla hkrung yu chyai -n gun jaw -kyu hpyi garum nga ga

Read more »

Saturday, October 29, 2011

ၾကားျဖတ္သတင္း

http://photayokeking.org/
K.I.A က တပ္စခန္းကို သိမ္းပုိက္လုိက္ႏုိင္ၿပီ
ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွ K.I.A မ်ိဳးခ်စ္ စစ္သည္မ်ား

ေကအုိင္ေအဌာနခ်ဳပ္ လုိင္ဇာ ႏွင့္ မုိင္ဂ်ာယန္ၾကား ဒြမ္ဘြန္းဒဘန္ရွိ အစုိးရတပ္စခန္းသို႔ အစိုးရတပ္မ်ားက ရိကၡာျဖည့္တင္းရန္ တက္လာေသာ စစ္ေၾကာင္းကို စစ္နည္းဗ်ဴဟာအရ K.I.A က ျဖတ္ေတာက္ တုိက္ခုိက္ေနေၾကာင္း K.I.A ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက သတင္းပို႔ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ ၎ဒြမ္ဘြန္းဒဘန္ရွိ အစုိးရတပ္စခန္းကုိ K.I.A ဗုိလ္ႀကီး နာပါ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္မွ မေန႕က ေအာက္တိုဘာ (၂၈)တြင္ သိမ္းပုိက္လုိက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္
By http://photayokeking.org/breaking-news/781-tatzahkan

Read more »

28 Oct 2011 shigaMani hpe porter gun shangunRead more »

Friday, October 28, 2011

Daini na majan shiga DVBRead more »

Thursday, October 27, 2011

Wednesday, October 26, 2011

ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းစစ္တြင္ စစ္တိုက္ေသာ္လည္း အာဇာနည္မျဖစ္ႏိုင္


· ျပည္တြင္းစစ္တြင္ စစ္တိုက္ေသာ္လည္း သူရဘဲြ႕မရႏိုင္။ ပို၍လည္း အခြင့္အေရးမရႏိုင္။ က်ရႈံးေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္စ်ာပနမျဖစ္ႏိုင္။

· ျပည္တြင္းစစ္တြင္ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မဒိမ္းေကာင္၊ သူခိုး၊ ဓါးျပ၊ လူဆိုးနာမည္သာရရွိမယ္။

· ျပည္တြင္းစစ္တြင္ မရွိဆင္းရဲသားမ်ား၊ ေအာက္ေျခစစ္သားမ်ားႏွင့္အရာရွိမ်ားကိုသာ စစ္ေျမျပင္သို႔ ပို႔ျခင္းခံရမယ္။

· ျပည္တြင္းစစ္တြင္ က်ရႈံးသူမ်ားဟာ ကေလးစစ္သားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေခ်ာင္ထိုးခံရေသာ ေအာက္ေျခစစ္သားမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားသာျဖစ္တယ္။

· ျပည္တြင္းစစ္တြင္ လံုၿခံဳေသာေနရာ၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ အဆင့္ျမင့္အထက္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ သားသမီးေဆြမ်ဳိး အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားသာ အၿမဲေနရာယူလွ်က္ ရွိေနတယ္။

· ျပည္တြင္းစစ္တြင္ အက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္သူမ်ားကို စစ္ေျမျပင္သို႔ အတင္းအဓၶမေပၚတာထမ္းခိုင္းလွ်က္ ရွိတယ္။

· ျပည္တြင္းစစ္တြင္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို မတရားဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ပစ္သတ္ျခင္း၊ အတင္းအဓၶမ အလုပ္ေစခိုင္းျခင္း၊ ေပၚတာဆဲြျခင္းခံေနရတယ္။

· ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ေသနတ္က်ည္ဆံႏွင့္ဗံုးေတြဟာ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာမေရြးတတ္ပါ၊ မင္းေသရင္ငါေသတယ္၊ မင္းရွင္ရင္ငါရွင္တယ္။

· ျပည္တြင္းစစ္တြင္္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္းပစ္သတ္ၾကဖို႔ရန္ စစ္ေျမျပင္သို႔ အလြန္အကၽြံ သံုးစဲြလွ်က္ရွိတယ္။

· ျပည္တြင္းစစ္တြင္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ အမ်ဳိးသမီးအဓမျပဳက်င့္ျခင္း စသည့္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းကို ျပည္သူမ်ားခံေနရတယ္။

· ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ပိုမိုအလွန္းေ၀းသြားႏိုင္တယ္။

· ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း တီဗီဖန္သားေပၚမွာ ျပသတာက ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေရး ဒို႔အေရး၊ လက္ေတြ႔ စစ္ေျမျပင္တြင္ စစ္သားမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေရး ဒို႔အေရး။

· ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အစိုးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ညိဳးႏြမ္းသြားမယ္။ ႏိုင္ငံတကာေရွ႕မွာ မ်က္ႏွာမရပဲ အရွက္ႏွဲ႔သာရင္ဆိုင္ရမယ္။

· ျပည္တြင္းစစ္မွာ ငါနဲ႔မတူငါ႔ရန္သူ၊ မတူညီတာကို ဖယ္ရွားပစ္မယ္၊ ငါခိုင္းတာကိုလုပ္ရမယ္၊ ၿခိမ္းေခ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ေနတယ္၊ အဲဒါက လက္ရွိအစိုရ၏ စည္းကမ္းရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္။

Ø ဒီမိုကေရစီ၏ သေဘာတရားမွာ အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ္ခုမွ ကိုက္ညီမႈမရွိပါ။ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ တကယ္အက်ဳိးမရွိပါ။ မတူညီတာကို စုေပါင္းညွိႏိႈင္းအေျဖရွာၿပီး စြမ္းအင္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူျခင္းသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တိုးတက္ေခတ္မွီေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ကီးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္၊ ဟု ယံုၾကည္လွ်က္-----

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလိုရွိသူ--ရွိန္ကရီ


Matsing: Ndai laika ngau hpe myen media de lawlaw shabra ga,

Read more »

Tuesday, October 25, 2011

51ning rai sai rawt malan ai

Rawt Malan Manga Shilangai Ning

Rawt malan labau ( click on++)

Read more »

USA kaw du nga ai jinghpaw wunpawng myu shani state 3 hta Masat masa lamang galaw

Laimat wa sai 23 Oct 2011 shani USA state 3 kaw galaw mat wa sai Lamang ni

USA Louisiana Baton rouge Kaw galaw ai International Heritage Celebration Show hta e Kachin hte seng ai lam shang madun lawm ai lamang ( read more+++click on)


USA Texas Mung daw Kaw galaw ai Myu Sha zuphpawng Htunghking shana Lamang sumla hte shiga (read more ++)

Myu Sha Zuphpawng HtungHking Shana Ka Matsing(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })...
Lai wa sai laban October 23,2011 ya shana maga de Allentown Pa, USA kaw myutsaw mungtsaw wunpawng sha ni marai 30 ram du zup let, KIO masat n-htoi lamang hpe ngwipyaw awngdang ai hte galaw la lu sa ga ai. Hpawng tingnyang-up hpe Shd.N-ka Zau Tawng, KIO ginjaw mungga hpe Slg.N-sang Gum San, Hkumtsup kyuhpyi hpe Slg.Hpauda tu, hpumdim hte lusha a matu Shy.Lahkyen Ja Seng Mai, ting se dum shapyaw ya ai hpe Slg.Labang Zung Chyang hte Shd.Govak...

Read more »

Saturday, October 22, 2011

Majan ginra mare ni hta Myen Asuya Hpyen ni mung masha ni hpe Zing-ri Myaq sha hkawm-sumla-(read more+++)

Read more »

Day of Prayer for displaced Kachins

As Burmese army attacks on villages continue and more than 20,000 now forced out of homes, Banmaw's Bishop Raymond Sumlut Gam calls for a day of prayer on++++Read more+++

Read more »

Friday, October 21, 2011

????????

Annau ni hpe grau nna gasat ai gaw hpa majaw ta?ntsa tsang hpyen du kaba ni lawhpa myit kan wang myit,Miwa hpe nlai lu ai majaw,arawng magra jum tek ai myit nmai mat ai lachyawk sha re,ntsa tsang myen du kaba ni a jaw hpyen ma hpyen du kaji ni gaw gasat mayu ai nre,ntsa de na aming nlai lu ai,shat di ga mat na hkrit ai jaw gasat ai sha re.

Bai anhte hpe wa gasat ai law malawng gaw lam ntsa na hta la ai kanu kawa nmu ai ma ni re.

asuya bau maka tawn ai,asuya hpe sha kanu kawa shatai ai ni gaw dusat hte bung ai, gwi wa myit jasat sha rawng ai jaw htauli htaula n'nga ai,shinggyin nauna myit nrawng ai. Dai re ai majaw anhte hpe sat na matu lung wa ai,sinat arung arai htaw lung mai ai lam yawng hpe dan di kau ra ai.

Maga mi de gasat nga ai zawn,UN Rapdaw,UK,EU Rapdaw,ASEAN Rapdaw,Amerika GumSan MaGam Hte Amerika Rapdaw,Miwa Rapdaw,KaLa Rapdaw de matut manoi laika bang ra ai.Miwa mung Kala mung nga ai Kahpu kanau ni hpe mung tinang mungdan de laika bang na hku shadut ra sai.Chyurum ai annau ni,MaKru masum jung,mayu-dama-kahpu kanau nga nau pa rau

chyawm pa ai amyu,myit hkrum n'gun shabawn saga law.annau ni a shangai shaprat tawn ai saitum saipa kashu kasha ni a myi man hpe ja ja azi yu nna maroi nni masin nsi ai myit hte gasat ga.

Baren Numraw

reda more+++click on+++

Read more »

KIO calls for reunification with Kachin militias ( Ning mu )

KIO calls for reunification with Kachin militias +++Read more++++

KIO a Ndau shana dat ai laika ( Yawng Bai hkrum ga )+++read more+++

Lahta na Gin lam hte seng nna An hte myu ru sai bung ai Wunpawng hpu nau ni yawng a matu grai ahkyak re ngu mu mada ai.Lawan dik hku nna yawng bai hkrum wa ga,Bai hkrum wa lu na matu mung ya jang yawng a Kyu jawm hpyi ga law.
Karai kasang mau hpa shaman chye ju an hte Jinghpaw wunpawng an nau ni a ntsa ru bun shaman chye ju jaw na kam shut shara nnga ai.Myen hpyen gumshem asu ya hpe kam ai lam gaw ndai prat sha n ga htawm hpang shumashi shu masha prat ding sa, ding nye ,dagam dala,yu bak, yu byen hte rau ngarai di de n htang chyaw kadawng bang na lam sha re.

Dai ni myen hpyen asu ya gaw an hte hpe gara hku zing ri, sat, amyu shamyit bang wa sai yaya nang nan myi chyaw mu,hkum hkrang nan hkrum kadup taw sai yawng hkam sha taw nga sai re.

Ya dai myen hpyen wa gaw shan hte myen shada mung masa nbung hkat nna gasat shing jawng nga ai lam pyi jahkring nna ,nbung ai ning mu hpe tawn kau,bung ai lam hpe rau galaw ga nga nna jahkrup kau sai,An hte Amyu baw sang ni hpe shan hte myen ni yawng pawng mat nna Htim gasat shamyit hpang taw nga sai re.

Daini an nau ni hpe sat nat taw nga ai hpe nang myit su hpu shawng hpu ba wa, makau kaw tsap yu azi nga na i?Sutgan hpe nja marin nna myen wa maw mawn ai lam hta tsap nna tinang sai daw sai chyen hpe sat zing ri ai kaw tsap na i?
Masa lam amyu myu hku nna myen a hkalem gale ai kaw wa tsap hkrup ai rai tim ya hpang nhkrat ai.Lawan bai pawng shabawn myit hkrum nna tai hpyen Tsadan wa hpe Karai kasang kaw n gun la let gasat kau ga law.

Mungkan ,mungdan shagu hta nga ai Mit su ni,U hpung u hpawng shagu ni,Karai kasang a masha sagu rem ni yawng ndai hte seng nna nsen law law lawan shapraw ga.


Kachin news na shiga hte lakap nna chye lu ai lam:
Ya ten, Naypyitaw Myen ginjaw asuya de sadi dung ai J.W laknak hpai hpung yawng 7 nga ai hta, 3 gaw Jinghpaw mungdaw hta rai nna, ngam ai gaw Lahta Sam mung kaw re.

Jinghpaw mungdaw hta, Hkawnglanghpu-daju Lauban Ah Dang woi awn ai Rawang Pyi-tu-sit RRF (Tawng-chyan-tu san-chyin-ye ahpoi), Lawayang N’gawn Hpyen Hpung (shawng de Lasang Awng Wa Simsa Lam Hpung) hte Pangwa-daju Jarit Sin Dap (shawng de Zahkung Ting Ying woi awn ai New Democratic Army-Kachin) ni re.

Bai, nna Lahta Sam mung kaw nga ai J.W n’gawn hpyen hpung ni gaw, Kutkai N’gawn Hpyen (Slg. Hkun Myat woi awn ai), Hpawng Seng N’gawn Hpyen (Slg. Lau Yawng woi awn ai), Mungpaw N’gawn Hpyen (Du Kying Mai hte kanau Du Mun woi awn ai), hte Kawng Hka N’gawn Hpyen (shawng de Mahtu Naw woi awn ai Kachin Defense Army) ni re.

Hpa myi rairai an hte amyu ru sai bung ai Pu gang yang sin machyi ai Wunpawng myu sha ni yawng bai hkrum ga,ra ga,Akyu hpyi nga ga,

Read more »

(Genocide in Kachin |ethnic cleansing DoSomething)Myen gaw amyu shamyit masing ta tut yaya galaw taw sai

Christian pastor arrested by Burmese government Light Infantry unit (click on+++)
(Interview) – A government military unit assigned to clear an operation route beat five men including Pastor Jan Ma Aung Li of the Catholic Association and arrested them on Sunday, October 16. The five men are from Nam San Yang village in Daw Phung Yang sub-township in Bhamo District in Kachin State, located about 15 miles from Laiza, the home of the Kachin Independence Organization (KIO) headquarters. They were released on Monday morning. Mizzima reporter Panida talked with Jan Ma Aung Li, 49, about his encounter with the government troops. More+++
အျပစ္မဲ့ ကခ်င္ အဘိုးအို အား ျမန္မာအစိုးရစစ္သားမ်ား ပစ္ခတ္ More+++[/LINK]
Elderly Kachin man shot by govt troops More++++
ကခ်င္ရြာသား-၂-ဦးအား-ျမန္မာစစ္သားမ်ား-ပစ္သတ္ More+++Link

Read more »

The Real Terrorist of Burma

The Real Terrorist of Burma: Thein Sein regime, Please repost [HQ]
‎******Burma Army shot and terrorized Mr. Jang Hkam Law while he was simply repairing his fence. Innocent people are raped and killed arbitarily on a daily basis in Kachinland. The world must stop watching!******

Read more »

Thursday, October 20, 2011

An hte a awng padang Yehowa Karai Kasang

Hallejuyah

Read more »

Wednesday, October 19, 2011

Dai na maga 6:30pm ram hta myitkyi na waimaw kaw bawm kapaw

Read more »

Majan shiga

SARA AWNG LI BAI LAWT WA

Naw ku ku woi na hkyen nga ai ten Myen tai hpyen ni rim la nna a dup zingri hkrum ai Nam San Yang mare na Katholik Sara Awng Li ya ten Laiza Mung Shawa tsi rung de du wa nna tsi tsi hkam la nga sai lam shiga na chye lu ai.
Shi mahkrum madup hte seng nna Myen hpyen la ni gaw Jing hpaw wun pawng la mu mamu yawng hpe sat nga nna Naypyi daw kawn aming jahkrat ai re lam chye lu ai.Karai a shaman chye ju majaw sha lawt lu ai re lam chye lu ai.

ကခ်င္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ၾကီးနား ၿမိဳ႕ခံ ၂၀ အား ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေပၚတာဆြဲ++++

Ndai porter hkan mat wa ai kawn lawt wa ai wa tsun dan ai hta ndai majan hta Karai kasang an hte Wunpawng myu sha ni kaw lawm ai gaw shi nan myi chyaw mu lu sai lam tsun nga ai.Myen hpyen la ni shi hpe bawm re chye majaw kabye sha ngun ai,Kabye dat ai hte Myen hpyen la mang 2 gaw shi ntsa e hkrat mara nna si mat sai.shi kabye dat ai bawm gaw shi makau na myen hpyen la yan si nna shi gaw Karai a shaman chye ju majaw lawt wa sai lam na chye lu ai.

GARA YANG MAJAN HTA MYEN LAW LAW HKRAT

October (19) bat Masum
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a KIA myu tsaw hpyen hpung ni hte myen tai hpyen ni mani October (18) ya shani Wai Maw Laiza lam ntsa na Ga Ra Yang mare kaw gap gasat ai hta myen ni (20) jan hkrat sum wa nna law law wa hkala hkrum lai wa sai lam shiga na chye lu ai.

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ုိင္းေမာ္ လုိင္ဇာ လမ္းပုိင္းရွိ ဂါးရာယန္ ေက်းရြာတြင္ ေကအုိင္ေအမ်ိဳးခ်စ္တပ္ႏွင့္ ဗမာအစုိးရ စစ္တပ္တုိ႕ တုိက္ခိုက္ရာ ေအာ္တုိဘာ (၁၈) တြင္ ဗမာစစ္တပ္ဘက္မွ အေယာက္ (၂၀) ေက်ာ္ က်ဆံုးျပီး ဒဏ္ရာရသူ အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

KYAUK SAHKAN NA MYEN NI HTINGNUT

October (19) bat Masum
Wunpawng Mungdan, N Mawk kawn Loi Je de sa wa ai lam N Mawk hkran bum pawt mare rai nga ai Kyauk Sahkan (ေက်ာက္စခန္း) mare hta KIA myu tsaw hpyen hpung ni hte myen tai hpyen ni gap gasat ai hta myen ni hkrat sum ai nau law wa ai majaw ya ten bai htingnut mat wa sai lam, myen tai hpyen ni a lak nak kaji kaba law law hpe mung KIA kawn lu zing madu la ai lam shiga na chye lu ai.
ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္စခန္႕ တြင္ ေကေအအုိင္မ်ိဳးခ်စ္္တပ္မ်ားႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္ၾကားတုိက္ပြဲ ျဖစ္ရာ ဗမာစစ္တပ္ဘက္မွ အက်အဆံုး မ်ားျပာလာမွဳေၾကာင့္ တပ္ဆုပ္သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ေကအုိင္ေအ မ်ိဳးစစ္တပ္မ်ားမွ ဗမာစစပ္တပ္ပုိင္ လက္နက္ၾကီးငယ္ ေျမာက္မ်ားစြားကုိ သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္းလည္း သတင္းရရွိပါသည္။
HKA WAN HKA MAHKRAI KAPAW

October (19) bat Masum
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a KIA myu tsaw share shagan ni kawn October (17) ya shani Hka Wan Hka mahkrai hpe kapaw di kau sai lam shiga na chye lu ai. N dai mahkrai kapaw di kau ai majaw KIA/KIO ginjaw de myen tai hpyen ni hpyen n gun htu lung wa ai hpe shingdang kau lu ai lam, ya ten myen tai hpyen ni gaw Hka Wan Hka mahkrai di mat ai majaw shawng lam de hpyen n gun jat na mawdaw ni n lu lai mat ai majaw dai shara kaw sha majaw nga ma ai lam shiga na chye lu ai.

Myen Asuya Hpyenla ni grai si hkrum

Nmawk ginwang, Hkaqwan-bang(Chyauk tsahkan) mare makau kaw 17 October 2011 ya jahpawt kaw nna Myen asuya hpyenhpung ni hte KIA, masat (3) dapba npu na hpyenhpung ni laja lana gasat hkat ai lam nga ai re. Daihta, 18 October (Chyanun) ya shana maga 5:30pm grup-yin kaw nna Myen asuya hpyenhpung ni hkrat-sum ai lam grai law wa nna, nhtang hting-nut mat wa sai lam chye lu ai.

Ndai majan hta, Myen asuya hpyenla ni marai 40 hte 50 lapran hkala nba hte si hkrum ai lam buga masha ni kawn chye lu ga ai.
Read more+++click+++
myen hkrat sum ai law :facebook shiga+++

18 Oct 2011 shani na shiga ni++++

By: JPKS,KLN

Read more »

SATAN HTE HPYEN

Karai Kasang (KK) gaw ginding aga hpe hpan shalat dat ai shani kaw nna satan hpe mung hpan da sai lam ja chyum laika kaw mu lu nga ai. Satan gaw shinggyim masha hta alak mi grau zen ai rai nna, Adam yan Ewa hpe mung gunglau wa lu sai.

Sung sung dinglik yu ga nga yang, KK gaw satan hpe machye machyang jaw da ai zawn, Adam yan Ewa hpe mung jaw da sai. Raitimung, shan gaw KK jaw da ya ai machye machyang hpe lang nna dinglik maram yu ai lam n-galaw ma ai rai nna satan a man kaw aloi sha kataw ya manu ai. Shing rai satan wa kade gunglau chye ai lam shinggyim masha ni mu chye la lu na matu Madu Yesu a hpang kaw 40 ya tup hkan nang shangun nna gunglau wa ai raitimung, Madu Yesu gaw KK jaw da ya ai machye machyang hpe lang ai majaw satan wa mahtang Madu Yesu hpe asum jaw wa sai lam kasi hku nna madun da ya nga ai.

Shing re ai mabyin masa a ntsa e dinglik yu ai shaloi, KK gaw satan wa hpe grin nga shangun ai hte seng nna dinglik yu yang shinggyim masha ni gaw KK jaw da ya ai machye machyang hpe asung jashawn chye nna zen wa na matu rai na re ngu nna myit la mai nga ai. Maga hku nna dinglik yu ai shaloi, tinang hpe jahten sharun ai wa kadai raitimung, tinang a hpyen, shing nrai satan wa rai nga ai. Tinang hpe jahten sharun ai ni kaw na tinang hte ni dik htum ai wa gaw kadai rai ta? Atsawm myit yu ai shaloi tinang a prat hpe lam dingtawk hku jahten sharun kau ai gaw tianag nan tsa lu ai majaw, kani lu ai majaw, hpai da da ai majaw she rai nga a hka! Dai majaw ni dik htum ai hpyen gaw tinang nan rai nga ai hpe mu wa sai.

Dai hta n-ga, tinang lu sha shajan sha ai majaw dinghku masha ni hte ga li ga law byin wa sai. Shing rai tinang a dinghku masha ni gaw tinang a hpyen nambat 2 rai wa sai. Aga! Kaning wa di sana kun? Grup yin kaw hpyen hkrai hkrai she rai mat sai. Tinang hte ni kahtep nga ai hpyen nambat langai hte lahkawng hpe lu gasat dang kau lu jang she gumhpawn ai dinghku masha a n-gun hte shinggan na hpyen wa hpe gasat dang kau mai na re, ngu ai hpe mu wa sai. Shinggan hpyen gaw kadai rai ta? Anhte Wunpawng Myusha ni hpe shamyit kau na matu dating nga ai satan wa rai nga ai.

Dai satan a maumwi mausa hpe “MYANMAR ATSA, DAGONG KA” nga nna shanhte nan ka tawn ai hpe dai ni gaw “MYANMAR ATSA, KABA U KA” nga nna manu shatsaw la masai. Anhte gaw shanhpyi laika hpe ju sha kau saga ai majaw tinang a labau hpe myen ni hte shan hpraw zawn re ai ni ka da ya ai hpe madang shatsaw nna gram ka la na malai, shada dang rang hkat ai aten naw rai nga ga ai. Ante yawng jawm na dep, mu dep ai satan wa a lam kade matse ai hpe dinglik yu ga.

Hpa mara n nga ai htingbu Assam hkaw hkam, Yahkaing hkaw hkam, Mon hkaw hkam, Thai hkaw hkam ni hpe hkan zing la nna mung masha ni hpe zing ri zing rat sat nat kau ai lam, Myen kaw sa up sha nga ai British ni hpe shachyut shapraw kau na matu Japan ni hpe sa pang la nna shachyut shapraw lu ai hte Japan ni hpe bai ninghkap sai. Satan ni ngu ai gaw chyeju n chye dum ai baw re hka!

Satan wa a asuya hten run mat na mahka e Miwa asuya kaw nna shang hkye la ai hte satan wa gaw nsa matut sa lu nu ai. Dai chyeju hpe shaprai na matu satan wa n ju dik ai Ma Kaw jan hpe shanyam la nna sinna masha ni hpe jahkau la n htawm shi a chyeju madu rai nga ai Miwa a ladi kaw htawng ya manu ai. Lang hte lang Myen mung hpe hkye wa ai Wunpawng Myusha ni hpe mung chyeju n dum ai hta n-ga, 1994 ning kaw gap hkat jahkring ai shaloi tawn da ai ga sadi ni yawng hpe langai a hpang jahten sharun wa sai. Ya gaw Wunpawng Myusha yawng hpe shamyit kau na matu masing jahkrat n htawm mare masha ni hpe hkan rim zing ri sat bang wa masai. Shanhte tsun ai hta, “Hka nnga ai kaw nga n mai nga ai zawn, mung masha n nga jang, KIO ni mung n nga na sai, nga ma ai.

Satan wa a masing gaw ladu lai sai. Masha amyu langai hpe shamyit kau na, ngu ai gaw Yehowa nan n hkraw sai. Wunpawng Myusha ni n yup n sha kyu hpyi ai hpe Yehowa matsan dum lama la sai. Majan gasat poi shagu kaw Yehowa lawm ya nga ai hpe asan sha jawm mu nga saga ai. Anhte gaw aten langai kaw malap mali rai, tinang a hkum hpe tinang a hpyen shatai wa saga ai majaw grit nem wa saga ai rai nna, dai ni gaw bai dum hprang wa ai lamik hpe mu wa saga ai.

KIO, KNO, KDA, NDAK, Du Kaba Lasang Awng hpung, Du Kaba Adang hpung ni in a lapran kaw satan wa kade sumprat bang timung, shada a ntsa e myusha lam yan hta hkan nna myit tau ya hkat ai lam nga wa magang sai. Ndai zawn rai mungdan kata kaw galai shai wa ai gaw, KK a myit shanu ya ai marang e, maigan de du nga ai myutsaw hpu nau ni a ngang kang ai kahkyin gumdin lam madun dan lu ai sakse rai nga ai. Ndai mabyin masa gaw daw dan nlu ai amyu a kahkyin gumdin lam lu wa ai lamik kumla rai nna satan wa gaw Wunpawng Myusha ni a kahkyin gumdin ai n-gun hpe asum jaw ra ai ten rai wa nga sai.

Maigan de du nga ai myutsaw hpu nau yawng hte chye nga sai hte maren, mungdan kata kaw nga nga ai hpu nau n kau gaw tai hpyen wa a lata kaw na hpawng yen n lawt, zing ri zing rat ai kaw asak hkrat sum ai ni mung hti n dang rai nga sai. Asak naw hkrung nga ai ni gaw hprawng yen hkawm ra nga ma ai majaw dum dum di di hkrum shaga na matu ahkaw ahkang nlu ma ai. Raitimung, maigan de du nga ai myutsaw hpu nau ni gaw nlaw nla re ai shabri shabrai kaw na buga de tsi mawan, malu masha, machyu pala a matu dang lu ai atsam hpe myit mang langai hte jawm garum nga ai hpe mu lu yang na chying myit n-gun lu ai law.

Mahtai gaw, maigan de du nga ai Wunpawng Myusha ni gaw myit mang langai sha rai nga sai hpe myit n-gun, masha n-gun, wenyi n-gun yawng kahkyin gumdin nga sai hpe sakse madun lu ai marang e, buga de nga nga ai hpu nau ni hta mung yen kau nlu, kahkyin gumdin wa magang sai. Matut nna, tinang myusha ni hta n-ga, kaga hpu nau myusha ni hte mung, magyep kap nga sai kaw n-gun grau kaba wa hkra shakut sa wa nga na masai ngu kam let ngang hta hpa ra jat hku n-gun jaw dat nngai law.

Pyilan

Read more »

Tuesday, October 18, 2011

2 year old Girl Ran Over by Van Ignored

Miwa amyu kaba re ngu ai masha ni a shing gyim masha myit nau nrawng ai lam ndai video kaw mu lu na ra ai.asak 2 ning re ai mawdaw adawt hkrum ai ma hpe yawng yawng yu shalai nna maw daw hte pyi naw kahtap rin tawn da nga ma ai.Kadai mung matsan dum myit nan nrawng ai hpe mu lu nga ai.Miwa mung dan kaba kaw byin ai lam rai nga ai.shan hte miwa shada pyi tsaw ra hkat ai lam nnga ai wa u ga myu sha ni hpe tsaw ra lu na ngu gaw nloi nga ai hpe madun dan ai lachyum pru nga ai.

Read more »

Myu Sha Zuphpawng (Htunghking Shana )Saw Shaga Laika

Ninghtoi : Oct 23, 2011 (Laban)
Aten : 4:00pm – 8:00pm
Shara : Trinity River Hotel, DFW,Texas, USA.

Read more »

Sunday, October 16, 2011

2 ya laman na Majan shiga

DAP DUNG (6) DAP UP N NAN SHATSAM

October (16) Laban
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya, Hpakant daju Dap Dung (6) a Dap Up magam lit kaw Lat Du Up Jum Zau Doi hpe KIA/KIO Ginjaw kawn matsun shara jahkrat dat sai lam shiga na chye lu ai.
--------------------------------
SHARE SHAGAN (3) HKRAT

October (16) Laban
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a masat yan (4) Du Jawng yu rai nga ai Lat Du Seng Du Awng hte share shagan (2) gaw October (14) ya shani bawm kapaw ai kaw hkrat sum wa sai lam shiga na chye lu ai. Hkrat sum wa sai Share Shagan ni a matu myit dum akyu hpyi garum ya nga ga.

--------------------------------
AWNG JA MARE KAW MYEN (200) JAN HKRAT

October (16) Laban
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya up hkang ginra, Awng Ja mare hta mani October (15) ya shani Dung (18) na KIA myu tsaw hpyen hpung ni hte myen tai hpyen ni gadat ai hta myen de na (200) jan hkrat wa sai lam shiga na chye lu ai.
--------------------------------
BAN DAWNG KAW MYEN (89) HKRAT

October (16) Laban
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a KIA myu tsaw hpyen hpung ni hte Mung Shawa Hpyen Hpung (MHH) ni dai ni myen tai hpyen ni hte Ban Dawng kaw gap gasat ai hta myen hpyen la (89) hkrat sai lam shiga na chye lu ai.
--------------------------------
MYEN N GUN JAT

October (16) Laban
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a Ginjaw Laiza hpe zing la na masing hte myen tai hpyen ni gaw dai ni Myitkyina de na Dabak Hka hku rap let hpyen n gun grai jat bang wa sai lam shiga na chye lu ai. Ya ten Nam Sam Yang Mare kaw mung laja lana gap hkat nga ding yang re hpe na chye lu ai.

--------------------------------
NAM SAN YANG KAW LAJA LANA GAP NGA

October (16) Laban
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a KIA myu tsaw share shagan ni hte myen tai hpyen ni gaw dai hpawt daw Nam San Yang, N Bu Kawng kaw na gap hkat hpang wa ai, ya ten Nam San Yang mare kaw laja lana gap gasat taw nga sai lam shiga na chye lu ai. Myen tai hpyen ni gaw dai hpawt daw hta marang htu nna shan hte a hpyen hkring ni yawng madi nya mat ai majaw Nam San Yang mare kata de shang nna Mare masha ni a bu hpun palawng ni hpung la nna, Mare masha zawn shang gasat nga ma lai lam, madu KIA de na gaw ya ten du hkra hkala ai lam n nga ai rai tim myen de na gaw hkrat sum ai, hkala ai ram ram law wa nga sai lam shiga na chye lu ai. Bai ya ten myen ni gaw Nam San Yang Mare kata mare masha ni a dum n ta ni hte nawku jawng ni hkan shang shara la nna KIA myu tsaw hpung ni hpe ning hkap gasat nga ai lam shiga na chye lu ai.
-----------------------------------
MYEN NI MARE MASHA NI HPE ZINGRI

October (16) Laban
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a Up hkang ginra rai nga ai Awng Ja mare makau, Lai Lum Lisu kahtawng na mare Salang wa hpe dai ni myen ni gyit majaw rim la nna a dup zingri nga ai lam shiga na chye lu ai.
Dai hte maren sha dai ni hta sha Nam San Yang mare na mare masha langai hpe mung myen tai hpyen ni rim a dup zingri ai lam shiga matut na chye lu ai.
--------------------------------------
MYEN DAP LANGAI HPE BAI LU ZING MADU LA

October (15) bat Kru
Wunpawng Mundan Sanglawt Asuya Dap Ba (3) n bu Dung (1) na KIA myu tsaw share shagan ni kawn Loi Je mare hte N Ba Pa mare lapran gaw dap jung tawn ai myen tai hpyen hka-ma-ya (321) a shawng lam dap ginra rai nga ai Maw Swe dap hpe dai ni bai lu htim zing madu la sai lam shiga na chye lu ai.

------------------------------------------
DAP BA (4) KAW MYU TSAW HPYEN HPUNG NI BAI SHARA LA

October (15) bat Kru
Wunpawng Mungdan ShanglawtAsuya Sam Mung daju Dap Ba (4) shara hpe myen ni n gun law law hte htu lung wa ai majaw gan yen da ai kaw na ya ten Dap Ba (4) shara hta KIA myu tsaw hpyen hpung ni bai shara shang la taw nga nga sai lam shiga na chye lu ai. Kata lam shiga hpe naw sagawn nga ai.
---------------------------------------
DUNG (2) NI MYEN (30) JAN GAP KAU

October (15) bat Kru
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya, Sam Mung daju Dap Ba (4) n pu Dung (2) ginra rai nga ai Balawng mare de mani October (14) ya shani KIA Dung (2) na myu tsaw share shagan ni hte myen tai hpyen ni gap gasat ai hta myen hpyen la (30) ja hpe lu gap kau sai lam shiga na chye lu ai.
Loi Lem maga de mung mani daw hta laja lana gap hkat ai lam byin pru wa sai lam shiga na chye lu ai.
---------------------------------------
MYEN (5) HKRAT

October (15) bat Kru
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya, Dung (3) na myu tsaw share shanga ni hte Mung Shawa Hpyen Hpung (MHH) ni gaw dai ni Shwe Nyaung Pyin mayan kaw myen tai hpyen ni hta gap gasat ai hta myen hpyen la (5) hpe lu gap kau sai lam shiga na chye lu ai.

----------------------------------------
NAM SAN YANG MARE DE LAK NAK KABA GAP BUN

October (15) bat Kru
Daini daw hta myen tai hpyen ni gaw Nam San Yang Mare kata de lak nak kaba hte masum lang gap bang dat ai lam shiga na chye lu ai. Grai rai gap hkat ai lam gaw n nga shi tim kaji gajaw gap taw ai lam ni gaw nga ai lam shiga na chye lu ai.
--------------------------------------

MYEN HPYEN NI NAM SAN HKA RAP DI SAI

October (15) bat Kru
Wunpawng Mungdan Asuya a Ginjaw Ginra rai nga ai Laiza mare hpe htim zing la na masing hte myen tai hpyen ni gaw n gun kaba hte ya ten Nam San hka hpe rap di lai wa sai lam shiga na chye lu ai. KIA/KIO kawn mung shawng lam de hpyen n gun jat dat sai lam gade nna yang Nam San hka mayan de majan kaba byin wan chye ai lam shiga na chye lu ai.

-------------------------------------

HPARAW MARE KAW GASAT

October (15) bat Kru
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a Dap Dung (11) na KIA myu tsaw share shagan ni, myen tai hpyen ni hte mani October (14) ya shani Hparaw mare kaw gap gasat ai lam shiga na chye lu aia. N dai Hparaw mare kaw gap gasat ai hta myen hpyen la (10) hkrat sum wa sai lam shiga matut na chye lu ai.

--------------------------------------
KYAUK SAHKAN KAW MYEN NI N GUN MAHKAWNG

October (15) bat Kru
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya kawn myen tai hpyen ni a Jan Mai dap hpe zing kau ya ai majaw myen ni grai ga un nna bai htim gasat la na matu ya ten myen hpyen ni N Mawk Loi Je sa lam, bum pawt na Kyauk Sahkan (ေက်ာက္စခန္း) mare kaw hpyen n gun grai law hkra mahkawng tawn da sai lam shiga na chye lu ai. Matut Hti Na...

Read more »

USA Utah mung daw e myen hpyen hpe ning hkap n gun madun ai lamang


Salt Lake Muklum, Utah Mungdaw, USA Mungdan du Myu Tsaw Mung Tsaw Jinghpaw Wunpawng Myu sha ni kawn woi awn ai hte hpu nau Kayin ni ( Kaya ), Kayin, Chin, Rakhine, Mon myu sha ni mung shanglawm let Myen Hpyen gumsheng wa a htim gasat dim roi rip ai lam tsep kawp jahkring nna mung masa manghkang hpe mung masa hku nna hparan na matu hte hka madim matsing tsep kawp pat shamyit ya na matu Oct 15, 2011 hta e aja awa n'gun mi alu rai ninghkap n'gun madun ai lamang galaw la lu saga ai. Du na ra ai aten ninghtoi ni hta mung ninghkap n'gun madun lamang ni matut manoi galaw sa wa na re .
nga nna Utha jing hpaw wunpawng myu sha ni shana dat ai shiga re.

Read more »

Friday, October 14, 2011

Malihka madim jahkring ai lam nnga matut galaw nga ai lam chye lu

Malihka madim hpe myen ning baw u ting tsing gaw n gup hte jahkring kau tim,ta tut gaw miwa ni naw galaw taw nga ai lam chye lu ai.Shan hte madim galaw ai ni hpe jahkring kau na matu tara shang shana ai lam nnga ai,Dai majaw matut galaw taw ai re nga nna dai kaw miwa ni hte galaw taw ai myen engineer tsun hpaw pru wa ai lam shi nta masha kawn chye lu ai hku re.
matut nna KLN shiga dap na shiga mung hti yu ga+++
Read more+++Kachin+++click on
Read more+++Burmese+++click on

Read more »

Thursday, October 13, 2011

myit kyi na makau kaw gasat nga

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a KIA myu tsaw share shagan ni hte myen tai hpyen ni gaw October (13) ya shani hkying 11 am kawn 3pm du hkra Myitkyina makau Ga Ra Yang hte Sha Dau mare ni hkan gap gasat wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai zawn gap gasat ai majaw lai wa lai sa lam ni yawng pat tawn ai lam, myen hpyen ni kawn mung Myitkyina makau grup yin hkan porter lahkawn ai lam ni galaw nga ai lam shiga na chye lu ai.

Read more »

Read more »

Wednesday, October 12, 2011

KDNG responds on Myitsone Dam Halt (Burmese caption)

Read more »

Majan shiga ni

Awng padang dip la lu ai lam mung na lu
Loije mare hte Zinlum lapran na mare Janmai post gasat poi hta tinang myu tsaw ni hkala nba byin ai lam loi li nga ai lam shiga na lu ai.Matut nna myen ni dung sin ai a post langai mung mana de maga lu zing kau sai lam shiga na lu ai.

DUNG 17 GINRA JAMA BUM HTA GAP

October (12) bat Masum
Wunpawng Mungdan Shangawt Asuya, Sam Mung daju Dap Ba (4) n pu, Dung (17) na myu tsaw share shagan ni hte myen tai hpyen n gun (200) ram gaw Jama Bum kaw October (9) ya kaw na hpang jahpawt du hkra gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai majan hta myen ni gaw KIA hkring bu hpun nna gasat lai wa sai lam hpe mung matut chye lu ai.
Myen Asuya Hpyenla ni shada gap hkat
9 October 2011 (Mashang) ya shani, KIA, masat (4) dapba npu, masat (38) dapdung ginra, Manjak hte Banglung bum grup-yin hta KIA masat (38) dapdung hpyen hpung ni hte Myen asuya hpyendap MOC – 16 npu na Sinli muklum hkridun LIB (240), Kutkai muklum hkridun LIB (241), MOC – 1 npu na Chaukmye muklum hkridun LIR (502) hpyenhpung ni shani hkying 12:30pm ten kaw nna 1:30pm daram du hkra gap hkat ai lam chye lu ai.
Read more+++click on++++
---------------------------------------
MAN JE KAW MYEN 4 HKRAT
October (11) bat lahkawng,
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a Dung (27) ginra rai nga ai Man Je mare kakau kaw dai ni myen tei hpyen hka-la-ya (47) ni hte Dung (27) na myu tsaw share shagan ni gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai gap gasat ai lam hta myen de na marai (4) si hkrum wa sai lam hpe mung matut na chye lu ai.
---------------------------------------
MYEN 40 RAM HKALA
October (10) bat langai,
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a myu tsaw share shagan ni hte myen tai hpyen ni mani nam lim pa kaw gap gasat ai hta myen de na marai (40) ram hkala sai lam shiga na chye lu ai. Majan kaw hkala ai hpyen la ni a madu jan ni gaw tsi rung tup sa hkrap garu nga ai lam shiga hpe mung matut chye lu ai.
------------------------------------------
By: JPKS

Read more »

Maigan du Jinghpaw Wunpawng myusha ni n-gun madun lamang matut manoi galaw

MALAYSIA HTA N GUN MADUN NINGHKAP: October (11) bat Lahkawng

Malayisa du Wunpawng Myu Sha ni gaw Myanmar mungdan kata na hpu nau myu baw sang ni hte jawm pawng nna dai hpawt (10:30am kaw na 11:30am) du hkra Malaysai mungdan myen asuya dakkasa rung shawng kaw sadu n gun madun la lai wa sai.
N dai n gun madun ai lamang hpe Malaysia du Wunpawng Myu Sha ni (Mungdan Ngang Kang Komiti) law woi awn let galaw sa wa ai re lam hpe chye lu ai.
Read more++++click on+++

Jinghpaw Wunpawng myu sha tsinyam ni a matu hte myen atsuya hpyen dap hpe ninghkap n-gun madun ai lam ni hpe maigan mungdan hkan shanu nga ai Jinghpaw Wunpawng myusha ni matut manoi galaw nga ai lam hpe na chye lu ga ai.

Lai wa sai October 7, 2011 shani hta Amerika mungdan mare kaba ni rai nga ai Washington DC, Los Angeles, Houston kaw shanu nga ai Jinghpaw Wunpawng myu sha ni kaw nna n-gun madun ai lamang ni galaw lai wa sai.

Read more+++click on++++Read more »