Tuesday, June 30, 2009

စီမံခန္႔ခြဲမႈက အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္

လူေတြရဲ႕ေန႔စဥ္ ဘ၀ေတြမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္..။ တေန႔ခ်င္း စီမံမႈေတြကေန တစ္လ၊ တစ္ႏွစ္နဲ႔ တစ္ဘ၀လုံးအ

တြက္ပါ စီမံခန္႔ခြဲေနရတာပါ…။ စီမံခ

န္႔ခြဲမႈမွာ အမ်ိဳးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ ရုပ္၀ထၲဳကုိ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ ေငြေၾကးကုိ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ အခ်ိန္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခားစတာေတြ ရွိပါတယ္။ ယေန႔မွာေတာ့ လူစြမ္းအား အရင္းျမစ္ရဲ႕ အသုံး

၀င္ပုံ ပညာလုပ္သားေတြရဲ႕ အေရးပါမႈေတြ အျပင္လူဆုိတဲ့ အရင္းအႏွီး တစ္ရပ္ဆုိတဲ့ အေရးပါမႈကုိ လက္ခံလာၾကတဲ့အတြက္ လူကို

စီမံခန္႔ခြဲမႈက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေရး ေသာ့ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာပါတယ္။

စီမံခန္႔ခြဲေတာ့မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပထမဆုံး စဥ္စားၾကတာက ကက္ပီတယ္ အရင္းအႏွီးကုိပါ။ ၿပီးေတာ့အခ်ိန္၊ နည္းပညာ ၊ သတင္း၊ ျပင္ပ အခ်က္အလက္ေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အမႈကိစၥအတြက္ ဆက္စပ္တည္ရွိမယ့္ အရာေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈ၊ တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း၊ အက်ိဳးရလာဒ္ စတာေတြ တြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ားစုက စီမံကိန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အေရးၾကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ လူကုိ စီမံခန္႔ခြဲဖုိ႔ေတာ့ ေမ့ေလ်ာ့တတ္ၾကပါတယ္ လုပ္ငန္းအတြက္
more+++click here

Read more »

Friday, June 26, 2009

A ga Michael Jacson si mat sai i?


Sony Comments on the Passing of Michael Jackson
NEW YORK, NY – June 25, 2009 – Michael Jackson, one of the most widely beloved entertainers and profoundly influential artists of all-time, leaves an indelible imprint on popular music and culture.
Commenting on his passing, Sir Howard Stringer, Chairman, CEO and President, Sony Corporation, said: "Michael Jackson was a brilliant troubadour for his generation, a genius whose music reflected the passion and creativity of an era. His artistry and magnetism changed the music landscape forever. We have been profoundly affected by his originality, creativity and amazing body of work. The entire Sony family extends our deepest condolences to his family and to the millions of fans around the world who loved him."
+++More+++http://www.michaeljackson.com/

Read more »

Thursday, June 25, 2009

Moi Ngai Naw Kaji ai ten mu ai mura hpunsau Ya dai ni Malaysia Kaw bai wa mu hkrup


http://www.malaysia-agaroudh.com/p1.htm

ya ngai hu gawng Bungli galaw taw nga ai seng makau kaw shani shana dai mura hpunsau dut ai ni hte arau rai nga ai

Read more »

Saturday, June 20, 2009

World Refugee Day kaw shang lawm

Coalition of Burma Ethnic Groups in Malaysia (COBEM)
SAW SHAGA AI MAJAW WORLD REFUGEE DAY KAW SHANG LAWM SAI.

Shana daw 1:00pm hta Chinese Assembly hall Kualalumpur kaw Myen mung dan na du sa ai Myubaw sang ni yawng ahkum ara rai shang lawm ai hpe mu lu ai,NGO's hte UNHCR kaw nna sa n gun jaw hpaji jaw ai hku re.
Malaysia du Taiyin tar (Ethnic) ni woi awn ai hta Jinghpaw wunpawng myu sha ni mung ndai zawn shang lawm nga ma ai.
Read more »

Friday, June 19, 2009

Singapore JLH a shana shabra laika.

Ndau shana shabra ai lam
* Htung Hking Bu Hpun Sumli arung arai rai nga ai JinghpawWunpawng myu sha ni a Hking Hku ManMaw Hking Num Hking Hku hte La Hking Hku Man manga 5 set hpra hpe Singapore JLH fund tam ai hku nna Shap sha ai lam galaw nga ga ai . Hking Hku 1 set sha shap ai rai yang S$15 rai nna, 5 Set yawng galang ta shap ai rai jang gaw S$50 hte shap ya nga ai lam ndau shana dat ai. Htung hking Bu Hpun shap mayu ai ni Contact : HP 91057209 Shy Galau Htu Shan, JLH KunHting
* Buga shara shagu de nna dut shabra na matu, shagun dat ai Jinghpaw Yu ngwi shayi shadang ni a CD/VCD ni hpe, JLH kaw nna dut shabra nga ga ai. Jinghpaw Yu gwi Sumtsaw mahkawn hte htung Hking myu sharawt mahkawn ni hpe madat mayu ai ni JLH de matut mahkai wa marit
*Jinghpaw Laika sharin ai lamang galaw sa wa na lam

* Kabu hpa lam langai mi gaw Jinghpaw Laika atsawm n chye hti n chye ka ai ni a matu gade nna yang Jinghpaw laili laika Htung Hking Hpung JLH kaw nna Jinghpaw laika sharin ya ai lam ni galaw sa wa na re majaw Jinghpaw Laika sharin mayu ai ni JLH de Mying Jahpan sa jaw magang mai sai lam ndau shana dat ai.
* Htung Hking Hpaji Jaw Lamang ni galaw sa wa ai lam
* Laili Laika hkaw tsun hpawng lamang galaw let htung hking hpaji jaw ai lahkam htawt sa wa na. Hkaw tsun hpawng nhtoi hpe Singapore National Day (August 8, 2009) hta galaw sa wa lu na matu JLH kaw nna Hkyen lajang nga ai lam tau hkrau ndau shana shabra dat ai.
*
* JLH kaw nna Sinpraw Singni Journal hpe shata masum hta galang matut manoi shapraw mat wa na lam nga ai majaw Tsawra hkung ga ai Jinghpaw Wunpawng myu sha ni kadai rai tim laika ngau hpe HpaJi masa / Tsi mawan / Ningmu / Hkam sha lam/ Sakse hkam /mau mwi / shiga Hot new ni hte cartoon zawn re ai laika ngau ni hpe JLH de ka jaw na matu grai ra sharawng nga ai lam n dau shana dat ai.
Singapore JLH Main Member ni hte Contact Number

1.Slg. Maran Naw Di , Ningbaw Hp: 91808465

2.Shd. Joseph Lahpai Zau Awng , Ningbaw Malai Hp: 91660015

3.Shd Mahka Brang Ja , Ningbaw Malai HP: 91468004

3.Slg. Tangbau Awng Di , Amu Madu Hp: 83710042

4.Shd. Kareng Htoi Shawng , Amu Madu Malai Hp: 96323584

5.Shd. Nbyen Dan Hkung Awng , Amu Madu Malai Hp: 84123150

6.Shy. Galau Htu Shan , Kunhting HP: 91057209

Singapore JLH de email hte matut mahkai mayu jang

email: jlh-singapore@googlegroups.com
--------------------------------------
www.kachinmusic.cc.cc
--------------------------------------
ndai kaw mung shana dat ya sai lam chye lu ai

Read more »

Thursday, June 18, 2009

Shara shagu shani shagu lam shagu sadi nga ra ai

Ndai Laman Malaysia du Jinghpaw Wunpawng myu sha ni hte Myen mungdan masha yawng gaw Magam bungli nlu nna Bung li tam hkawm ai ni grai law nga ai,

Ningrai Bung li tam nga ai ni hpe e hkau e,hkri e tsa ba e Nang bung li naw tam taw i,,sa sa aw ra de naw gan sa ga,Hpaga Gum hpraw lu lam nga ai nga nna woi mat mat re ni nga mai.
Matut na++++

Read more »

Monday, June 15, 2009

Hugawng yu ngwi

Read more »

Saturday, June 13, 2009

သေဖာ္ေသဖက္ ဆိုျပီးေပါင္းလာခဲ့တဲ့ B.E.D.C ဆိုတဲ့စရိုက္ေလးမ်ိဳးနဲ႔အတြဲရွာ

Jamung Dan a Blog na BEDC hpe ra sha dik ai majaw bang dat sai
”ကဲ…B.E.D.C ဆိုတဲ႔အဓိပၸါယ္ကိုအရင္ေျပာပါအံုး” ဆိုေတာ႔ ”ဟုတ္ျပီငါရွင္းျပမယ္

B ဆိုတာ Boss ျဖစ္ရမယ္။

E ဆိုတာ Education ရိွရမယ္။

D ဆိုတာ Dollar ရိွရမယ္။

C ဆိုတာ Character ေကာင္းရမယ္ တဲ႔။

Read more »

Thursday, June 11, 2009

Embassador ( dat kasa ni tai mu ) Mung ga Dr.Winni Zan Hta Sin

Dai hpawt Hkying 4:00 am ram hta Malaysia kaw nna Jinghpaw hting gaw nkau myi USA de n gaw htawt mat wa sai.
Dai hta Hugawng hte arau nga ai nta na Ah chyu Zau raw mung lawm nga ai,
Zau raw a shakram poi Kyu hpyi Chyeju shakawn hpawng hta sara Num Dr.Winni zan Hta a Karai mung ga gaw matsing laHpa ga kaba ni lawm nga ai.
Ja chyum mung ga hte lakap nna Nan hte gaw Madu yesu hkristu du ai dat kasa ni tai ra ai ,Hta n -ga nna myu/Mungdan a matu Embassador,Dinghku a matu,Hkristu a matu dat kasa kaja ni tai mu ' nga nna maigan du myu sha ni yawng hpe num htet ga,shaman ga tsun dat ai hku re.Grau nna Malaysia kawn rawt hkawm sa mat wa ai kanau/kana/nuwa myit su ni gaw ndai Karai a laksan shaman chye ju hte pru hkawm sa lu ai hpe myit dum let,Embassador (datkasa) kaja nan tai ra ai re hpe myit dum nga ga law.yak jam jau ai hpe sha myit ru nga na malai grau kaja ai lam a matu myit ru sum ru let shakut nga ga law.

Embassador ngua ai gaw :
A diplomat of the highest rank; accredited as representative from one country to another.
Wordweb Dictionary.

Read more »

Tuesday, June 9, 2009

India singpho hte myu hkum hkra nga ai shara ni (Tawang, Darung,Dayun gaw hugawng dung hte ni ma ai)

Arunacha ginra gaw miwa (china) ni hpyi taw ai shara mung rai nga ai


India Jinghpaw ni a manau


Tawang India


Tawang India

Read more »

Sunday, June 7, 2009

Email kaw na forward ni re ai

Email အဟက္ခံရတယ္ဆိုတာဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဟာဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။


၁။ social engineering ဆိုတဲ့ အယုံသြင္းျပီး password ကိုယူသြားတာ
၂။ cookies အခိုးခံရတာ
၃။ key logger လိုဟာမ်ဳိးနဲ႔ ကုိယ္ရိုက္ထားသမွ်ေတြထဲကေန password ကိုသိသြားတာ

ကြ်န္ေတာ္ သိသေလာက္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ၾကံဳၾကရတာဟာ အမွတ္
()အမ်ဳိးအစားကမ်ားပါတယ္။Gmail team ကလိုလို၊ တျခား ယုံၾကည္ရတဲ့ Site တစ္ခုခုက လိုလိုနဲ႔စာေတြပို႔ျပီး အယုံသြင္းတတ္ၾကပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဂၤလိပ္စာကြ်မ္းက်င္တဲ့သူေတြ ပိုျပီးခံရၾကပါတယ္။ ျပီးေတာ့ လူ႔ေလာဘကို အသာေလးဆြေပးလိုက္တဲ့ စာမ်ဳိးေတြလည္း လာတတ္ပါေသးတယ္။
တစ္ျခားသူတစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ password ကိုသိခ်င္ရင္ သူပို႔လိုက္တဲ့ အထူးပရိုဂရမ္ကိုသုံးၾကည့္ဖို႔ေပါ့ေလ။
လူတိုင္းဟာ သူမ်ားရဲ႕ အတြင္းေရးကို သိခ်င္ၾကသူေတြခ်ည္းပဲမဟုတ္လား။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သတိလြတ္သြားျပီး သူေတာင္းတဲ့အတိုင္း ကိုယ့္
password ကို ေပးလိုက္မိပါတယ္။ ျပီးရင္ တစ္ဖက္က စာျပန္လာတတ္ပါတယ္။
မင္းသိခ်င္တာအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနဆဲမို႔လို႔ ခဏေစာင့္ပါ ဘာညာေပါ့ေလ။

အဲဒါကေတာ့
auto responder လုပ္ထားလို႔ ျပန္ေရာက္လာတဲ့စာပါပဲ။ ကိုယ့္ေမး(လ္) နဲ႔ passwordကေတာ့ သူ႔ဆီေရာက္သြားပါျပီ။ ၾကံဳဖူးရင္ၾကံဳဖူးၾကမွာပါ။ ဒီေတာ့ကာ အဲဒီလို စာမ်ဳိးေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ မယုံပါနဲ႕။
ဒီလိုလုပ္လို႔ သူမ်ား password ကို ဘယ္လိုမွ မသိရႏိုင္ပါဘူး။ တစ္ဖက္က mail serverေထာင္ထားတဲ့သူေတြကလဲ သူငယ္ႏွပ္စားေလးေတြမွ မဟုတ္တာ။ သူတုိ႔ဒီေလာက္ေတာင္ အ, ရင္ ကုန္သြားတာၾကာျပီေပါ့။

အမွတ္() အမ်ဳိးအစားကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ေလာေလာဆယ္ အီးေမး(လ္)ကဲ့သို႔ေသာ login name နဲ႔password သုံးရတဲ့
ဆိုက္မ်ဳိးတစ္ခုခုကို ၀င္ေနခ်ိန္မွာ အဲဒီ အခ်က္အလက္ေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕
browser က ယာယီဖိုင္ကေလးေတြျဖစ္တဲ့ cookies ေလးေတြအျဖစ္
စက္ထဲမွာ သိမ္းထားပါတယ္။ အဲဒါမ်ဳိးကို တစ္ဖက္ဆာဗာကေန
java code, php code လို scriptေလးသုံးျပီး ယူလိုက္လို႔ရပါတယ္။
ျပီးရင္ သူ႔ဆာဗာတစ္ေနရာမွာ သိမ္းထားလိုက္မွာေပါ့ေလ။ ေနာက္ေတာ့မွ အဲဒီ
cookies ေတြကို သူ႔browser ထဲကို import လုပ္လိုက္ရင္
ခုနက ခင္ဗ်ား
login ၀င္ထားတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးျပန္ျဖစ္သြားျပီး ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေမး(လ္)ထဲကိုေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။

More+++Ndai kaw dip dat u====

Read more »

Hugawng a Email kaw shang wa ai laika

၂၀၀၉ တြင္လိုက္နာရမည္႕ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ျပသနာမရွာပါႏွင့္


ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အျမင့္ဆုံးမွာထားပါ


(၃) မိမိအလုပ္အေပၚအာရုံစူးစုိက္ပါ


(၄)အစဥ္က်န္းမာေနေစရန္
က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလုပ္ေပးပါ


(၅) စုေပါင္းလုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ ကၽြမ္းက်င္ေစရန္ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္လုပ္ကုိင္ပါ


(၆)မိမိေနာက္ကြယ္ကုိ သစၥာရွိစြာ ၾကည့္ရႈဂရုစိုက္ေပးေသာ လက္တြဲေဖာ္ကုိ အားကုိးပါမုိးစက္မ်ားေအာက္မွာ လုံၿခံဳပါေစ


စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာအနားယူပါ(၉) သင္၏အလုပ္ရွင္သူေဌးေရွ႕တြင္ အၿမဲၿပံဳးေနပါ


(၁၀) မျဖစ္ႏုိင္တာဘာမွမရွိဘူးလုိ႔ ယုံၾကည္ပါ
Read more »

Wednesday, June 3, 2009

Hugawng a dai daw buga de sadu Gawan hkawm ai dak kasu jawng ma ni hpe chye ju dum ai


Myu tsaw myit sharawt ram ma ni yawng hpe Ngai hugawng Baujaw(Hkung ga jaw) dat nngai law.

Read more »