Friday, August 31, 2012

သိမ္းထားတဲ့လယ္ေျမ ျပန္လည္ေပးအပ္ဖုိ႔ ယုဇနက ကတိျပဳ

By: RFA news

2012-08-30

ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္၀ွမ္းေဒသမွာ လယ္ယာေျမဧက (၂) သိန္းေက်ာ္ အဓမၼ သိမ္းယူထားတယ္လု႔ိ စြပ္စြဲခံေနရတဲ့ ယုဇနကုမၸဏီအေနနဲ႔ ကုမၸဏီအေပၚ တရားစြဲဆိုထားတဲ့ ေဒသခံေတာင္သူေတြရဲ႕ လယ္ဧက (၃၀၀၀) ေလာက္ကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ဖုိ႔ ကတိျပဳ ေျပာဆုိလုိက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

RFA

ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္၀ွမ္းေဒသ လယ္သမားမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ

တရားစြဲဆိုထားတဲ့ ေတာင္သူေတြရဲ႕ လယ္ေျမေတြကို ျပန္ေပးမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ သီးႏံွပ်က္စီးဆံုးရံွဳးမွဳေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးကိုေတာ့ တရားရံုးက ခ်မွတ္တဲ့အတိုင္းပဲေပးဖို႔ ယုဇန ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ ဦးေဌးျမင့္က ေျပာေၾကာင္း မေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ ဦးေဌးျမင့္နဲ႔ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီရဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္တာ၀န္ခံ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက RFA ကို ေျပာပါတယ္။

"ေတာင္းဆိုတဲ့ လယ္ေျမျပန္ေပးဖို႔နဲ႔ အခုတရားရံုးမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အမႈကိစၥကိုလည္း နစ္နာေၾကးကို ႏႈတ္ေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ အေပၚမွာ အစတုန္းကေတာ့ သူလည္းေတာ္ေတာ္ေတာ့ ျငင္းပါတယ္။ ျငင္းရင္း ျငင္းရင္းနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လိုက္ေလ်ာ သေလာက္ေတာ့ လိုက္ေလ်ာေပးတာေပါ့။ အခုတရားစြဲထားတဲ့ ေတာင္သူေတြရဲ႕ ေျမကိုပဲ သူတို႔က ျပန္ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္ေပါ့။ မေန႔က ဒီရြာမွာ ယုဇနကေန လက္မွတ္လိုက္ထိုးခိုင္းတယ္တဲ့။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ အမိန္႔ခ်ထားတဲ့ အမိန္႔ကို ေပးတယ္ ဆိုျပီးေတာ့ ယုဇန ကုမၸဏီမွာ လာထုတ္ယူပါ ဆိုျပီးေတာ့ စာေတြလိုက္ပို႔ျပီးေတာ့ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတယ္။ တခ်ဳိ႕အိမ္ေတြမွာဆို ကေလးေတြပဲရိွတယ္။ ကေလးေတြကိုပါ ထိုးခိုင္းသြားတယ္တဲ့။ အဲလိုမ်ဳိးေပါ့ေလ။ သူ႕ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကေတာ့ ယံုစရာေတာ့ သိပ္ေတာ့ မရိွဘူး"

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ယုဇနကုမၸဏီရံုးခ်ဳပ္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ယုဇနဟိုတယ္ေရွ႕မွာ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ ဦးေဆာင္ျပီး ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ဒီကေန႔ ဆႏၵျပၾကဖုိ႔ စီစဥ္ထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယုဇနကုမၸဏီပုိင္ရွင္ ဦးေဌးျမင့္က ဦးေဆာင္ဆႏၵျပမယ့္ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာကုိ မေန႔က ေနျပည္ေတာ္ကုိ ဖိတ္ၾကားျပီး အခုလုိ ညွိႏိႈင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဟူးေကာင္းေဒသခံ ေတာင္သူေတြဟာ သိမ္းယူခံထားရတဲ့ လယ္ေျမေတြ ျပန္လည္ရရွိဖုိ႔ ယုဇနကုမၸဏီကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကတည္းက တရားစြဲဆုိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တရားရံုးက တစ္ဧကအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး က်ပ္ရွစ္ေသာင္းပဲေပး ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေတာင္သူေတြက မေက်နပ္ဘဲ အယူခံ၀င္ထား တယ္လို႔ သိရတယ္။

Read more »

Mayam


Myitrum manang ni, “ Mayam” ngu ai laika shagun dat ai yaw. Kabu gara chyeju kaba shakawn na lam shiga shana dat ai.  Hpakant Sengmaw ga de kalang mi bai n-gun dating nna, mazut dik ai တပ္မ-၃၃; ni hpe dat dat ai majaw, kalang bai ndaw nna majan hkat nga yang, 29.8.2012 – 1:30 Pm hta, ေ၀ေအာင္ကမၻာကုမၸဏီ na wan- yam dum kapaw ayai wa ai majaw, mungkan htum wa ai zawn, deng 7 grup-yin she ganan mat wa hkra rai mat wa ai; masha mang ni sumpum mat ai raitim, anhte de na gaw hpa n ra ai da. Dai wan-yam dum kapaw wa ai gaw, M ni shanhte gap dat ai 120 MM myawk si wa hkra ai kun? KIA ni a KLR myawksi kun? atsawm n chye ai nga ma ai. Hpa mi rai rai, Kapaw ai gaw kapaw sai; anhte akyu hpyi ai n-ging n dan tim KK madat ya sai majaw, Chyeju aja awa shakawn na lam bai ra sai. Chyeju shakawn let, matut nna, akyu naw hpyi nga ga lu yaw. (Hpakant de gasat nga ai ni gaw, anhte a Dung 6 ni re. Shakawn shagrau ga, grai byin ai.)

JIC++++
Mayam
1. Mayam naw tai mayu ai ni; ; Myit n su hkraw ma ai. 
2. Mayam ………………….; ; Myen ga chyu shaga mayu ma ai. 
3. Mayam ………………….; ; Mayam laika hpaji sha kam sharin la ma ai. 
4. Mayam ………………….; ; KIO, KIA hpe yu kaji taw nga ma ai. 
5. Mayam ………………….; ; Kyu pyi n kam hpyi ma ai. 
6. Mayam ………………….; ; Nawku jawng n kam sa ma ai. 
7. Mayam ………………….; ; Shada manawn masham myit grai kaba ma ai. 
8. Mayam ………………….; ; Nachying Myit gawng kya ma ai. 
9. Mayam ………………….;  ; Hkalem hkalau ai ga hpe grai na sharawng ma ai. 
10. Mayam ………………….; ; Lawhpa myit marin ma ai. 
11. Mayam ………………….; ; Ka-ni nanghpam lusha hpe n kabai kau lu ma ai. 
12. Mayam ………………….; ; Tsadan a ga hpe grai kam madat ma ai. 
13. Mayam ………………….; ; BGF hpe hkap la mat saga nga chye ma ai.  
14. Mayam ………………….; ; Tinggyeng myit grai kaba ma ai. 
15. Mayam ………………….; ; Gumrawng gumtawng myit grai rawng ma ai. 
16. Mayam ………………….; ; Tai hpe grai tak kaba chye ma ai.
17. Mayam ………………….; ; Gumhpraw grai mak ma ai. 
18. Mayam ………………….; ; Chyeju dum chye ai myit n nga ma ai. 
19. Mayam ………………….; ; Amyu shada dut sha chye ma ai. 
20. Mayam ………………….; ; Mayun kumhpa la sha chye ma ai. 
21. Mayam ………………….; ; Amyu shada pyi sat wa chye ma ai.
22. Mayam ………………….; ; Tai a shangun ma tai kam ma ai. 
23. Mayam ………………….; ; Sadi run chye ma ai. 
24. Mayam ………………….; ; Shada shatan n hkan chye tsun ma ai. 
25. Mayam ………………….; ; Lamshagu hta lagawn kunghkan byin ma ai. 
26. Mayam ………………….; ; Mayam prat hpe myit dik chye ma ai. 
27. Mayam ………………….; ; Madu myit n rawng ma ai. 
28. Mayam ………………….; ; Madat mara ngu n nga ma ai. 
29. Mayam ………………….; ; Myusha lam yan hta myit n lawm ma ai. 
30. Mayam naw tai  mayu ai ni ; ; Tinang hkum manu n chye shadan ma ai. 
Shanglawt Tsing 
        (31.8.2012, 6:00Am) 

Read more »

Thursday, August 30, 2012

Mying


Mungkan hta ban hte ban mying kaba lai wa sai ningbaw ningla ni, hkaw hkam ni, hpyen jaubu ni hte hpaji ninghkring ni jahten sharun n'na matse gumshem ni makam masham sara kaba ni grai dan hkrung paw pru lai wa sai re. Dai madu prat hta mung shawa a akyu ara hpe tinang sak hkrung ai ten hta dangdi dangdep ai hta grau ninghtawn hkra, shakut shaja mying dan hkung lai wa sai ni grai law nga lai wa sai re.
Ya daini kaga myu sha ni a mying kaba ai ningbaw ningla hpyen jaubu ni a lam hpe tawn kau nna annau ni a myu sha kata kaw na mying kaba lai wa ai hpu shawng hpuba ni a mying hpe loi ka sanglang dan mayu n'ngai. Annau ni hta mying kaba lai wa sai hpyen jaubu ni.

1- Bang Gum Zau Tu
2- Naw Seng
Mung up Du
1- Sama Duwa Sin Wa Naw [Gumsan magam]
2- Du Kaba Lahtaw Zau Seng
3- Maran Brang Seng
4- Mali Zup Zau Mai
5- Lamung Tu Jai
6- Langyaw Zawng Hkra
7- Bumwang La Raw
Du Salang Ning Baw ni,
1- T. Hkun Myet.
2- Mahtu Naw
3- Zahkung Ting Ying
4- Lasang Awng.
5- Tanggu Dang
N'Gun ja ai.
1- Mungli Zau Gam
2- Hu Bren Zau Tang
3- Lachyung Brang
Lahta na hpu shawng hpuba ni gaw annau ni a labau hta ngam nan nna labau ginshi hpe kaja ai n'kaja ai sakse hku hpang de na annau ni a kashu kasha ni a matu shanhte prat hta galaw shakut lai wa sai mabyin mahkrun ni hpe n'kam tim ngam kau da ra sai re. Labau ginshi shawn kau da ra sai.
Ya hkyak hkyak annau ni hta mying kaba dik nga ai sumla hkrung shadang shayi ni hta grau ai. Jinghpaw hkaw hkam daw rai nga ai, maga ga de mying ninghtawn nga ai, laika man shiga ni hta mying kaba nga ai, yawng a n'gup hta mying gumhkawng dik nga ai, myu sha ni a kam hpa gin ai, mung masa ningbaw, Hpyen Ningbaw, Sutdu, myu sha yawng a myi ju myi jut yu maram nga ai annau ni a sai kata na ningbaw nkau mi nga nga ai re.
1- Slg. Du kab Zahkung Ting Ying
2- Du Kaba Gam Shawng
3- Du Kaba Gun Maw
4- Slg. Kaba La Nan
5- T. Hkun Myet ni rai nga ma ai.
Yawng a myit masin hta n'dai ni hpa baw galaw nga ai, hpa baw tsun nga ai, ganing re sat lawat ningsam galaw shapraw nga ai kaw na hkawt yu maram myit shang sha nga ai ni grai law nga ai re. Annau a ningbaw kaba n'dai ni myu a matu kade ram, mungdan a matu kade ram akyu jaw akyu tam ya ai lam galaw nga ma ai kun nga, ten hpring maram shiga madat shajang nga ai re.
Tsaw ra dik ai ningbaw kaba hpu shawng hpuba ni e tinang sak hkrung ai ladaw laman myu a matu kaja dik ai labau ginshi hpe mahkri shawn kau da lu yang gaw hpang na annau ni a matu mara, ban hte ban prat hte prat kasi yu len la, lagaw hkang hkan na rai nga ai law. Madu kabye kau da ai lagaw hkang hpe annau ni kaja ai hpe kaja ai hku hkan kabye na re. Dai ni jan du wa mahka rai wa nga saga ai, jan grai n'shang yang, ninghtoi naw mu nga yang anhte kashu kasha ni a matu kaja ai kasi ningli kaja ai sali wunli kamhtaw jaw kau da na re ngu kam ai law.
Chyurum ai annau ni htinggrum kata e she ahtawk ahtak nga tsun hkat yang kaja na ten du sai, ahkyak ai ten hta myit hkrum gin sai. Kadai hpe hkra tim sai bung ai annau ni kraw lawang yawng hta machyi hkam sha yang n'pyaw dik ai, nang ngwi pyaw tim na lawu lahta ni n'pyaw yang hpa di na prat mi hta lang sha myu bung sai rum chyurum ai annau ni myit hkrum yang anhte ma ni kade sha n'gun lu na, kade sha pyaw na, ya gaw shat ngam gashun sha ai n'pan na gwi la she tai nga ai.
Dai ni grau mying kaba dik ai hte, laika man hta shara grau la nga ai, masha yawng a n gup hta tsun kajai gumhkawng ai hta kaja ai kun? n'kaja ai kun? grau mying gumhkawng nga ai hte sumla hkrung hta grau, hkaw hkam daw zawn, yawng a myit hpe gang ashun nga ai, yawng a No. 1 jaw hkrum nga ai gaw kadai ta? Ngai hku na gaw ya yang Jinghpaw Mungkan hta mying kaba nga ai ngu No.1 jaw ai gaw Du Kaba Slg Kaba Sutdu Zahkung Ting Ying re. Kanu kawa hpu shawng hpuba e nang lu ai n'gun atsam nang chye ai machye machyang, sut arung arai, na a hkum hkrang bawnu yawng gaw annau ni yawng a matu akyu rawng ai lam hta jan grai n'du shi yang jai lang na hpe grai kam kaba myit mada nga ga ai law. Annau ni mying kaba ai n'law la ga ai, annau ni naw kaji kadun ga ai, annau ni naw shakut ra ai, annau ni shanglawt naw lu ra ai. Annau ni a n'tai n'mai hpa grai n'chye shi ai ni a madai ai n'sen hpe nang na ya sai. Ten naw nga yang ninghtoi naw mu nga yang Na mying kaba ai lam hpe maza ka, shanut katawng hta n'bang kau u ga.

Baren Numraw
26/8/2012.
By:JPKS

Read more »

Michye kun

   Myitrum manang ni, “ကမာၻကသိပါစ   ngu ai M Ga shagawp re yaw. Mau na zawn nga ai; makoi magap da ai shiga ni na lu ai. 8.8.2012 shani Mungga maga de M hpyenla marai 3 hpe, she chyang she hkat hkra Muq achye sat da ai hpe, kadai mung  n tsun shabrawng lu na, tsun ai ni hpe sat kau na ngu,  M Du ni jahkrit  shama da ai lam na chye lu ai .Bai Munggu gasat poi hkan M ni shagri brep mat shajang ai majaw, shanhte hkam sha ai lam hpe, Munggu lahta  Gunsam ngu ai kahtawng  na Nawku jawng kata e, “ကခ်င္ဆိုတာ - ေၾကာက္စရာဘဲ။ ေနျပည္ေတာ္ မွ ဒါကို အျပတ္ ရွင္းခိုင္းတယ္။ အို!ဘုရား ဘုရား   ngu nna ka shakap kau da ai lam, dai  de na Hpt: Hkawn Shawng shana wa ai kawn chye la lu ga ai. Lachyum gaw, M hpyenla ni n kam tim, Than Shwe dingla wa shadut shakyin ai rai nga ai.  M ni dai daram shagri brep sai  re majaw, anhte shakre la sha ra sai. Kyu hpyi myit hkrum ga lu oi. M ni KIA ni lang ai laknak gaw kyu hpyi laknak re lam chye  la mu ga i.
JIc +++++သတူုိ႔အၾကအံစည္ သတူ႔ုိအတြက္ေကာင္းေလစ။ြ မသိ ားစုတခုစီအတြက္... အလြန႔္အလြန္ပါဘ။ဲ
စစတ္ုိက္ဖ႔ိုကသူမ်ားသားသမီး ဆငး္ရသဲားျပညသ္ူေတြကုိလခဲႊ်တယ။္ အမနွအ္ ကန္စစ္သားကုနေ္တာ၊့ စစ္သားမဟတုတ့္ဲ
ကမာၻကၻကၻကၻ သိပိပိိပါစ
အပစ္အခတ္ရပစ္ဲကာလ ျပညသ္ားေတကြ၊ို ဆယ့္ခနုစႏ္စွ္ၾကာတနုး္က ေငသြ ိနး္ခ်ီေပးျမဴဆြယ္ၾကတယ။္ မိမိသားေတာမ္ ်ားကု၊ိ အဒဲ ီေငေြ တြဟာ - စစဗ္လုိျ္ဖစေ္စ။ ဒကို႔ခ်ငေ္ျမကကနုပ္စၥည္း
စစ္မတုိကရ္ ဘဲ စီးပြားေရးသငြသ္ငြ၊္ ေနရာတကာကုမဏၼေီထာင္၊ ဧကေပါငး္ေထာငေ္သာငး္၊
သယံဇာတ ပစၥညး္ ေရာငး္ရေငေြတေြပါ။့ ဒဆုိ႔ီကရတ့ဲေငေြတြ ႏငုိင္တံုးိတကဖ္မ႔ုိဟတုဘ္ဲ၊
ကခ်င္ေျမမာွအေသာင္းအသနိး္၊ ဒုိ႔ကိုျပန္တုိကခ္ိုက္ေတာ့၊ ႏွစ္ရညွ ္ပင္ေတ၊ြ ၾကီးစြာနာက်င္ခစံ ားရတာေပါ့။ သစေ္တ၊ြေရႊေတြ၊ စစစ္ရတိက္လုအိပ္တာထက၊္ ေက်ာကစ္မိး္ေတ။ြ ပ၍ိုကနု္က်ေနျပေီလ။
ကခ်ငေ္ျမကထြကသ္မ်ွ ကုနထ္တု္လပုဖ္႔ုိေတ၊ြ ေဆးပငဝ္ါးပင၊္ သယဇံာတေျမလနွၾ္က။
ျပညသ္ျူပည္သားေတြက နလံမထူႏိုင္ေအာင္ ဆငး္ရတဲငြး္နက္ေနၾကတယ။္ လူ႔ခငြ့္အေရးဆုတိာ၊
တိုက္ၾကးီတိကုင္ယ္ ဘာမွန္းကိမုသိ၊
ကားၾကီး ကားငယ္ ေမးြ ရာပါ ဆုးံ ရးံႈ ေနၾကတာ၊ တသက္စားမကုန္ေတာ့တယ။္ သပိက္ုသိနားဖ႔ုိေကာင္းတယက္ြာ။

ကုေ႗ၾကြယ္ေတြျဖစက္နု္ျပေီလ။ ခု - ကခ်ငန္ ဲ႔ ဆႏကၵ ြဲ
စစ္ျပနျ္ ဖစ္ၾကေတာ့၊ သတူသ႔ိုားေတာေ္မာင္ေတြကို၊ စစ္တပက္ ထတု ္ယူၾကေတာတ့ ယ။္
ဒစီစ္အစးိုရသမတၼ၊
ျပည္သအူ တကြ ္ ဘာမွမရ။ သူတို႔၏ ရးႈ သြပ္တ့ဲ အၾကံအဆ၊ ကမာၻကသပိါစ။

ေနာေျမ - စိန္ (30.8.2012၊နံက1္ း00)+

Read more »

Wednesday, August 29, 2012

Ning gun

      Myitrum manang ni, “Ninggun” ngu ai laika ginjup shagun dat aiyaw. Laiza Ginjaw Ginra de mani mana shiga bai kahtet nga ai. Ya hte  2-3 ya zim taw nga ai gaw, Laiza hpe lani mi na  nhtoi hta sha, ahkying hkum mi a lapran, grup grup gra gra shara kaw na kalang ta kajawng kajah htim anut bang hkyen ai kumla mu lu ai. Grai shaman shakyang nga ma ai lam na lu ai. Dai  majaw, LZ  Kyu Hpyi Ninghkring ni mung, mani mana kaw na  gaw, grau atsam dat nna kyu hpyi nga masai re.Wp ni yawng a kaba dik ai lit gaw, kyu hpyi na lit she re lu yaw.
JIC+++

Read more »

Maren Tim N Bung


Myitrum manang ni, “Maren  Tim N Bung” ngu ai Ga shagawp hte n-gun jaw dat ai yaw. M ni a yaw shada lam gaw, LZ hpe zing la kau na matu n re; manu dan ai Hpakant hpe mahtang gasat di madu la kau mayu ma ai majaw, LZ hpe jahkrit shama ai hte LZ de chyu myit maju jawm jung taw nga ai ten hta, Hpakant hpe aloi sha lu zing la kau sana shadu ma ai hku re. Raitim KIO gaw anya dam ai n rai; Hpakant de she grau n-gun kaba dat da ai re majaw, M ni shanhte myit ai hku n mai byin nga malu ai. LZ de gaw, M hpyen n-gun grai law hkra dat da ai zawn rai tim, Training n la da ai sinat sha gap sharin ya nna, Ks….(500000) Sen manga hpra  jaw nhtawm magawn lung wa ai M mungmasha ni she law ma ai re da. “ KIA hpyenla ni kachyi sha rai sai; shakre kau na sha rai sai, laknak mung n byin n tai ai sha lang ma ai” ngu, masu woi lung wa ai re nga ma  ai. Ndai lang Miwa ni mung laknak kaba n garum ma ai da. LZ grup-yin ndai lahkawng ya lahpran majan shiga n na ai raitim, mana de (27.8.2012) 6:00 PM hta, Hpakant e Awng Padang Dip Chyeju Shakawn Akyu Hpyi lamang langai galaw la masai lam shiga na lu ai. Haleluyah ngu ga oi. Kyu mung matut hpyi ga.
JIC++++more++

Read more »

လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ကို ထိုးစစ္ဆင္ေနေသာ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔အား KIA မွ တန္ျပန္ ထိုးစစ္ဆင္ေန


ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ (KIO) သည္ လိုင္ဇာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ စစ္ဆင္လာေနေသာ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ျပင္းထန္စြာ တန္ျပန္ ထိုးစစ္ဆင္ေနျပီးဟု KIA စစ္ရံုးခ်ဳပ္မွ တပ္မွဴး တဦးက ဆိုပါသည္။
“ လိုင္ဇာ ဌာနခ်ဳပ္ အနားမွာကုိ ႏွစ္ေနရာေလာက္ တိုက္ပဲြ အျပင္းထန္ျဖစ္ေနတုန္းပါဘဲ။ စတာက မေန႔ကတည္းကပါ။ ဒီေန႔ မွာေတာ့ ပိုျပီးျပင္းထန္လာျပီး တိုက္ပဲြေတြဟာလည္း ပိုျပီးၾကာလာပါတယ္။ ျပီးေတာ့ လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ အ၀င္ေထာက္ပို႔ လမ္း ေၾကာင္းေတြမွာလည္း ေနရာအႏွံ႔မွာ တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနတယ္။ အနဲဆံုးေတာ့ ေနရာ (၅-၆)ေနရာမွာ ျဖစ္ေနတယ္။ ျပင္းထန္ တယ္။ အေသးစိပ္ေတာ့ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး” ဟု ဆိုပါသည္။
တိုက္ပဲြမ်ားသည္ ဗဟိုေဒသ လိုင္ဇာ အျပင္ တပ္မဟာ (၅) ဧရိယာရွိ ေနရာအႏွ႔ံတြင္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔ မ်ားသည္ လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ကို ေန႔စဥ္ ပစ္ခိုက္ တိုက္ခိုက္ ေနေသာ္လည္း ေရွ႔မတိုးႏိုင္ဘဲ လႏွင့္ခ်ီ ရွိေနခဲ့ရာမွ KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ယခုကဲ့သို႔ တန္ျပန္ စစ္ဆင္မွဳမ်ား၊ ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
KIA, တပ္မဟာ (၅) ေဒသတြင္ အစိုးရ (ခ.လ.ရ-၅၆)တပ္ႏွင္႔ KIA, ဗဟိုလံုၿခံဳေရး တပ္တို႔ ၾကား ၾသဂုတ္လ (၂၇)ရက္ေန႔ တြင္ ေဒါ႔ဖုန္းယန္ စာသင္ေက်ာင္း အနီး၌ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ အလားတူ  ၾသဂုတ္လ ၊၂၇ ရက္ေန႔၌ပင္ အစိုးရ (ခ.လ .ရ-၂၆၀)တပ္ႏွင္႔ KIA, တပ္ရင္း (၃) တပ္တို႔သည္ ၀ူေထာင္ႏွင္႔ ေလာဒ္ေခါင္ ၾကားတြင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ (ခ.မ.ရ-၃၀၁)တပ္ႏွင္႔ KIA, တပ္ရင္း (၃)တပ္ဖြဲ႔ တို႔သည္ (ခဇဴး) ေက်းရြာအနီးတြင္ ထပ္မံတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

Read more »

Majan shiga blog 1 myi yu ga

click http://myutsawkasa.blogbaker.com/


Dung (6) Ginra Seng Ja Hte Gwi Hka kaw Gasat Poi Byin

268434_108909459202352_100002498966372_78757_7352102_n.jpgAugust 27 ya hta Wunpawng Mungdan Uru Seng Maw Hpakan ginra Seng Ja Bum hte Gwi Hka maw kaw jahpawt daw 8:40am daram kaw na shana de daw 5:00pm daram du hkra myen asuya dap N-M-Hk Npu na pawng hpawn dap ni hte tinang KIA Masat (2) dap ba npu Masat (6) dap dung na pawng hpawn dap ni laja lana gasat hkat ai lam na chye lu ai. Ndai gassat poi hta myen asuya maga na yawm htum marai 30 jan arum ara rai si hkala hkrum mat ai lam na chye lu ai. Tinang KIA maga na gaw hkala nba hkrat sum ai lam nnga ai hpe mung bai matut na chye lu ai.

Bai ya yang Hpakan ginra maw shagu na kungmani (company) sin nga ai myen ni mung yawng sinant hpai mat ma sai lam na chye lu ai, ndai kungmani dabang hkan bungli masha hku nga ai myen ni yawng gaw hpyenla ni rai taw nga ai lam na chye lu ai.


Read more »

Friday, August 3, 2012

        Myitrum manang ni, “Shinggyim Nauna Masa (matut -1) hpe  shagun dat ai. M ni gaw Kachin hpe shamyit na matu ka-ni hpe laknak kaba matut shatai na, ya she grau n-gun dat mat sai hku re. Dap Ba 4 maga de  Ka-ni yi grau law galaw hkyen nga ma ai da. Dai maga de Ka-ni n lu ai kadai pyi n ngam ai daram re da. KDA hpyendu kasha ni yawng mung hproi: Kanu Kawa ni mung n lu tsun, n mai tsun rai, yak nga ma ai da. KK kaw kyu hpyi garum na hta lai kaning chye di na saga ta? Myit ru ai.
JIC

Read more »

Thursday, August 2, 2012

Shing gyim nauna

          Myitrum manang ni, “Shingyim Nauna Masa” ngu ai Ga shagawp ka shagun dat ai. Makau grup-yin e kahtet majan shiga gaw n na ai. Katsi majan shiga gaw n kam madat tim na nga ai law. Shawnglam majanpa de na hpyenma ni madi manyap nhkun kata rawng ai ten na, hki ba ai aten na re majaw rai sam ai. LZ mare de arung arai lama ma wa  la na lit lu ai shaloi, shatin shapun rai, tsi wa gan tam kajam la shut nna, ajawng sha wa si mat mat re ai lam ni byin nga ai da. Katsi majan hta n dau si na matu mung kyu aja awa she jawm hpyi ga law. 1.8.2012 hta sha mung (1) byin sai. Myit n pyaw dik hpa re.
JIC

Read more »