Saturday, July 30, 2011

ျပည္တြင္းစစ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ ဆန္႔က်င္လုိက္ျပီ


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စာထုတ္တာ ႏွစ္ႀကိမ္ ရိွခဲ့ဘူးတယ္။ တခုက ၈၈ တံုးက - ဦးေန၀င္းကိုေပးစာ။ ဒီစာမွာ ေက်ာင္းသား ျပည္သူေတြနဲ ့ မဆလ ျဖစ္ေနတဲ့ပတိပကကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းၾကဖို ့ သူက ညိႏိႈင္းေပးဖုိ ့အဆိုျပဳတာ။
အခုတခါက တိုင္းရင္းသားေတြနဲ ့ စစ္အစိုးရ ။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေျဖရွင္းဖို ့တိုက္တြန္းတာ။
ထူးျခားတာက တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့စည္းေတြ အမည္ေတြကို နာမည္တပ္ျပီး ေရးလာတာ ထူးျခားတိုးတက္မႈျဖစ္တယ္။
ဥပမာ- KNU, KIO စသျဖင့္သံုးလာတယ္။
ျပည္တြင္းစစ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ ဆန္က်င္လုိက္ၿပီ
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔စည္းေတြကို အမည္တပ္သံုးစြဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ အပိုင္း(၁)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ အပိုင္း(၂)
Simsa lam ,mung masa lam ja hta mayu yang DASSK shi Thien sing a shara kaw lu dung Myen mung lu up ai shani ndai simsa lam ga shaga ai rai yang loi mi mai kam la na lam nga ai.

Read more »

Friday, July 29, 2011

Read more »

Aung San Kaw a simsa lam tang shawn ai lam


Sim sa lam hta shang tsap ya ai lam gaw mai kaja ai lam rai nga ai,Teng man ai hkam daga nga ai Mungdan ting sim sa nna lu ging ai ahkaw ahkang lu ai lam rai ra ai.Rai tim Face book Kachin news hkan gaw ndai hku mu mada nga ai.
Htoi Mai Sum Du Myen hte ASSK no 1 hkrum lu ai hpang ndai zawn ASSK hku na simsalm tang sahwng wa ai lam gaw myit yu hpa rai nga!
10 hours ago ·
ASSK wa hpe kam mai tim shi hta mung hpa nnga ai re majaw simsa lam dai gaw amahkam hkam daga lu na lam nau nnga ai,Myen hpyen du ni gaw NLD ning baw hte Amyu baw sang ni yawng hpe hpawn di nna gyam sat shamyit kau na lam sha rai na re,Hpa majaw nga yang Hpyen asuya gaw NLD hpe ana jaw jang shan hte tara jeyang sat hkrum na re hpe teng teng chye ai majaw ,yawng hpe hkalem ai lam rai na re.Sadi maja let nga ga. ndai link kaw bai hti yu ga.
(1) Ndai shiga ni mung naw hti yu ga++click++အန်အယ်ဒီ ကတရားစွဲမှာမို့ အာဏာ မလွှဲတာလို့ဆို
(2) VOA kaw na shiga read more
(3) Irrawady News Read more

Read more »

Thursday, July 28, 2011

Kachin Press Conference galaw sa wa na matu bawngban hpawng

Kachin Press Conference galaw sa wa na matu bawngban hpawng hpe du na ra ai bat kru ya shani (July 30, 2011) hta Bangkok kaw galaw sa wa na matu hkyen lajang nga ga ai.

Ndai bat kru ya shani 10:00 AM - 12:00 PM ten hta bawngban sa wa na re. Kachin Press Conference hpe kaning zawn re ai ladat hte galaw sa wa yang hkrak na re hpe jawm bawngban jahpra sa wa na re. Kachin Press Conference galoi, gara kaw galaw na hpe mung dai shani nan jahkrup la na re.

Ndai bawngban hpawng hpe woi awn galaw na wa gaw Lance Woodruff rai nhtawm shi gaw Journalist usa kaba rai nga ai. Shi a madu jan gaw Jinghpaw rai nhtawm shi nan mung Jinghpaw lam hpe myit lawm dik ai wa re.
Read ++more++click on

Read more »

Wednesday, July 27, 2011

De-mungdan ngang kang

Read more »

Ladat shaw nna Gasat ra ai lam

တိုတိုေျပာရရင္ တခ်ိန္တုန္းက အုိင္ယာလန္ သူပုန္ေတြ လုပ္သလို လုပ္မွျဖစ္ေတာ့မယ္။ စစ္ေၾကာင္းေတြနဲ႔ ခ်ီၿပီး တုိက္ရ တာကို အကန္႔အသတ္နဲ႔ ထားထားဖို႔ လိုတယ္။ အုိင္ယာလန္က အုိင္အာေအ သူပုန္ေတြဟာ အုိင္ယာ လန္ေတာေတာင္ ေတြထဲမွာ သူပုန္စစ္သားေတြနဲ႔ ခ်ီတက္ၿပီး အဂၤလိပ္ေတြကို တုိက္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ၿမိဳ႔ေပၚမွာ အစိုးရ ယႏၱယားေတြကို တုိက္တယ္၊ ခြဲတယ္၊ အစိုးရလူေတြကို သုတ္သင္တယ္။ အုိင္အာေအဟာ စစ္ယူနီ ေဖာင္း မဝတ္ဖူး။ သူလိုငါလို အဝတ္ အစားေတြနဲ႔ ၿမိဳ႔ေပၚမွာသာ လႈပ္ရွားတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အဂၤလိပ္ အစိုးရဟာ အုိင္ယာလန္ေတာင္ပုိင္းကို လြတ္လပ္ေရး ေပးလုိက္ရတယ္။
read more++click++

Read more »

Tuesday, July 26, 2011

sadi ga!

Myen ni n-gun kahkyin taw sai,

Tsawra ai wunpawng amyu sha yawng hte hpang de, dangdi dangdep ai daram hte masam maram shiga hte shadum dat nngai.

Myen Asuya hku nna, Amyu Bawsang Majan (Ethnic War) baw hkyen sai hpe sadi ra na zawn rai taw sai.

Daini bat 1 ya (July 25) shani, Aung San Suu Kyi hte Wungyi Aung Kyi wa hkrum shaga ai hpe Mungkan ting gaw kaja ai hku nna sawn la masai hte maren, Myen Amyu sha media ni mung dai hpe grai ahkyak tawn nna, kaja wa na hku sha myit nga ma ai.

Rai ti mung, grai ahkyak ai langai mi hpe mu dat nngai.

(1) Aung San Suu Kyi a miman nsam n tsawm ai.

(2) Hkrum shaga ai hte seng nna sanglang ai shaloi, Aung Kyi wa hti dan ai gaw tau hkrau ka lajang da chyalu maisau pa hpe hti dan ai hte bung nga ai.

(3) Myen Mungchying shawa (Bamar Civilian) ni a n-gun hpe kahkyin na matu Hpyen Asuya hku nna zai ladat shaw (strategic planning) ai hkrum zup hpawng zawn rai taw ai.

(4) Myityina kaw na Hkalaya 37 hpyen dap kata kaw shada da gap hkat wa ai hpang laban shani (July 24, laban) hta she hkyak hkyak hkrum na matu shana wa nna, hpang shani (bat 1 ya) hta hkrum ai lam galaw ai re.

(5) Shanhte ndau ai ga manawng hta mung, myit bra nga ai mung chying shawa hpe kahkyin lu na matu, nga ai lawm nga ai.

(6) Ndai zawn rai nna hkrum zup ai lam gaw, Aung San Suu Kyi a policy rai nga ai “hkrum shaga ladat” hpe jailang nhtawm, Suu Kyi hpe madi shadaw nga ai Myen Mung Chying Shawa hpe myi galau ya ai mung mai byin nga ai.

(7) Ndai hkrumzup lamang garai n galaw shi yang, Naypyidaw kaw lani mi budget Ks Wan 4 jailang taw nga ai gawgap masing (construction projects) ni hpe jahkring da nna, gumhpraw (budget) hpe mung kahkyin da masai.

(8) Miwa Mung kaw nna karum ya ai Mawdaw 200 ram hte Hpyen arung arai ni hpe mung lai wa sai bat ni hta htaw bang da masai.

(9) India kaw nna karum ai Hpyen laknak ni hpe mung ndai laman sha htaw bang da masai.

(10) Myen Mung ting kaw nga ai Hpyen Dap Dung shagu hpe mung hkyak hkyak hpyen lahkawn na matu amind jahkrat da masai.

(11) Ra ahkyak wa yang tatut jailang na matu, hpyen n shang n mai tara hpe mung jahkrat da chyalu rai nga sai.

(12) Bangkok kaw na kam ram ai Shanhpraw Shihtawn (journalist) langai mi hku nna mung, dai ning laman majan kaba baw na matu hkyen nga ai lam kata lam shiga pru taw ai lam tsun wa ai.

(13) Myen Mung ting madang hku nna, Hpyen Du kaba (Taimu) ni hpe htawt sit ai lam galaw da ai hpe yu ai shaloi, majan a matu ahkyak ai shara ni hpe yu nna htawt sit da ai hpe mu lu nga ai.

Ndai lam ni a majaw, dai ning lanam hkoi ai hte majan kaba baw wa na matu mai byin nga ai.

Bai langai mi hkyem sa ai hku bai myit la na matu gaw…..

Pati Asuya (USDP) hte Hpyen Dap lapran n htuk hkat ai lam ni nga wa ai majaw, Pati Asuya gaw Aung San Suu Kyi hpe n-gun gang bang da ai mung mai byin nga ai. Hpyen Du ni hkrai up nga ai Asuya re majaw, lam shagu hpe hpyen ladat hku hkrai sawn nna zai ladat shaw nga ai hpe sadi ra ai hku re, ngu nna mu mada ai hpe tang madun dat nngai….

Read more »

ျမိဳ႕ေပၚရွိ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေကအိုင္အိုေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ရန္ ဗမာအစိုးရက ရန္တိုက္ေပးေနျခင္း

၂၄-၇-၂၀၁၁၊ ည ၈း၀၀ နာရီတြင္ ဦးခက္ထိန္နန္၊ မ်ဳိးဂင္ဒိုင္ကုမဏီဥကၠဌ၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ဦးခမိုင္တန္၊ ဆီး၊ဆန္း၊စတားကုမဏီဥကၠဌ၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ လြတ္ေတာ္အႏိုင္ရ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ကို ဦးျမင့္ေဇာ္မွ အေရးေပၚေခၚယူ၍ ေကအိုင္အိုကို အပစ္ခတ္ရပ္ဆိုင္းရန္ ကခ်င္ရိုးရာ ေကာက္ညွင္းပလိုင္းႏွင့္ သြားေျပာရန္ အမိန္႔ ေပးလိုက္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဦးခက္ထိိန္နန္ႏွင့္ ဦးခမိုင္တန္ မွ တဆင့္ ကခ်င္ရိုးရာစာေပယာဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႔ ႏွင့္ မေနာအကယာဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕မ်ားကို ေကအိုင္အိုထံသို႔ မသြားမေနရ သြားေျပာရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လာေရာက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဦးခက္ထိန္နန္၊ ဦးခမိုင္တန္ ႏွင့္ ကခ်င္ရိုးရာယာဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕မ်ားသည္ အပစ္ရပ္ဆိုင္းရနန္ ကိစၥေဆြးေႏြးဖို႕ မနက္ျဖန္ ၂၆-၇-၂၀၁၁ တြင္ KIO လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ထံသို႔ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းေဇာ္ဆက္လ်က္ေျပာၾကားသည္မွာ။

၁။ ကခ်င္ရိုးရာအရ အပစ္ခတ္ရပ္ဆို္င္းရန္ KIO ကိုအျမန္ဆံုးတိုက္တြန္းဖို႕

၂။ အပစ္ခတ္ရပ္ဆိုင္းေရးကို ေကအိုင္အိုဘက္ လက္မခံပါက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဂမ္ေခ်ာင္ ႏွင့္ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္အား ပစ္သတ္ရန္ အမိန္႔ေပးျခင္း

၃။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျမိဳ႕ေပၚမ်ားက လူထုမ်ားကို လမ္းေပၚထြက္၍ စစ္ကို မလိုလားေၾကာင္း ခ်ီတက္ျပသသြားရန္ အိမ္ေထာင္စုမွာ တစ္ေယာက္ မသြားမေနရ ဖိအားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အခုလိုျပဳလုပ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ

ပထမ အခ်က္။ ။ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း ပ႗ိပကၡပိုမိုမ်ားျပားလာျပီး အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ေပၚလာေရး

ဒုတိယ အခ်က္။ ။ ကခ်င္လူထုမ်ား ေကအိုင္အိုႏွင့္ ဗမာအစိုးရ စစ္တိုက္ျခင္းကို မလိုလားေၾကာင္း TV ဖန္သားေပၚတြင္ ျပသ၍ ကမာၻကို လိမ္ေလေျပာၾကားရန္

တတိယအခ်က္။ ။ ေကအိုင္အိုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ျမိဳ႕ေပၚရွိ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္ခ်င္း ရန္တိုက္၍ အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚလာရန္

ေနာက္ဆံုးမွာ ဗမာစစ္တပ္မွ စစ္အင္အားေသာင္းႏွင့္ခ်ီ ေခၚယူကာ ေကအိုင္အိုကို အျမွစ္ျပတ္ေခ်မုန္းသြားဖို႔ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

Source: ဦးခက္ထိန္နန္ ႏွင့္နီးစပ္သူ ေဆြမ်ဳိးတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္ျဖစ္သည္။

Read more »

Monday, July 25, 2011

Jinghpaw wunpawng mung dan a hpyan dap (BBC)

Read more »

Sunday, July 24, 2011

Nchye yang san la ga i?

Miwa hku mung ka shabra sai lam chye lu ai,Ahkyak ai san htai lamang rai malu ai

N Chye Yang San Ga I

Read more »

ေနာ္ေ၀းအၾကမ္းဖက္မႈ

ကိုယ္က်ိဳစီးပြားကိုပဲၾကည့္သူ တစ္သိန္းရဲ႕အားဟာ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိသူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အားနဲ႔ညီမွ်တယ္ ဆိုတဲ့ ၿဗိတိန္အေတြးအေခၚ ပညာရွင္ ဂၽြန္စတီး၀က္ေမးလ္ ရဲ႕အဆိုအမိန္႔ကိုလည္း အန္ဒါစ္ ဘယ္ရင္ ဘရီးဗစ္ က သူ႔ရဲ႕ တြစ္တာ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ မၾကာခင္တုန္းကပဲ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
read more++click on +++

Read more »

ခၽြတ္ေခ်ာ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ (႐ုပ္သံ)


Nai ngan daw : Nga n pyaw


movie click on photo

Read more »

Saturday, July 23, 2011

We Hope the Last Kachin Alive Continues to be Kachin

Q: How strong is anti-Burmese sentiment among the Kachin people?

A: When we refer to the Burmese, by that we mean a group of leaders, not the Burmese population. But in terms of culture, we have been slowly engulfed by the Burmese ways. Culturally, we have been forced to become bankrupt under the Burmese rule. We are now left with the Burmese culture only. Our culture has been lost over time.

When you become bankrupt, you start borrowing the culture of others, which is Burmese in this case. Burmese culture is good for the Burmese of course. If I were Burmese, I might like such an idea that the minority groups in Burma are forced to assimilate with the Burmese majority and get rid of their identities. But the problem is we are not Burmese, and the majority don't seem to understand that our culture has its own values. For example, the crossing over the Irrawaddy River in Kachin State's capital of Myitkyina has long been called as Ninggawn Hkrai Wa among us, but when a bridge was built by the Burmese government, it was named Bala Min Htin, the name of a Burmese hero, which does not make sense to our Kachins.

Q: Didn't you face the same sort of cultural imposition under the British rule?
More News++click++++

Read more »

Clinton says ASEAN must push Myanmar on reforms

By Andrew Quinn

BALI, Indonesia, July 22 (Reuters) - U.S. Secretary of State Hillary Clinton on Friday called on Myanmar to free political prisoners, address non-proliferation concerns and start a dialogue with pro-democracy leader Aung San Suu Kyi, saying its refusal to do so threatened the cohesion of Southeast Asia.

Clinton, speaking at a regional security forum of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) in Bali, said Myanmar was a major challenge facing the regional grouping and would have to be addressed+++More++News++click

Read more »

စစ္လက္နက္ မကူရန္ အိႏၵိယကို ေတာင္းဆုိ

ျမန္မာအစိုးရသစ္က ကခ်င္ႏွင့္ တိုင္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ထိုးစစ္ ဆင္ေနသျဖင့္ အိႏၵိယအစိုးရအေနႏွင့္ စစ္လက္နက္ မကူညီရန္ အိႏၵိယရွိ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
more news++click

Read more »

Burmese Regime Use of Rape as a Weapon of War in Kachin State

Read more »

Friday, July 22, 2011

Hpakant shiga

Ninghtoi;- 2011, July. 20 ya shana maga hkying 6:30 pm ten, Hpakant lam Namtin mare makau, bum gadawng kaw, tai dap Hk.L.Y ( 298 ) hpyen hpung ni, tinang KIA hkring shakap tawn ai nkau mi hte shanhte shada shut nna, gap hkat ai majaw, marai (3) si sum nna, marai (7) hkala ai lam byin lai wa sai. Hkala ai kaw Lat Du (1), Gyi Jum (1), Gyi (1), Hpyen ma (4) re. Hkala ai ni hta na, Lat Gyi (1) hte Hpyen ma (2) hpe gaw nau n-sawng ai majaw, Kamaing Tsi Rung kaw tsi tsi hkam la shangun nna, ngam ai ni hpe Mogawng Tsi Rung de shalai ai lam shiga na lu ai.

Read more »

Thursday, July 21, 2011

I think My father will be proud


ကရင်အမျိုး​သား​အစည်း​အရံုး​နဲ့​ တိုင်း​ရင်း​သား​လူမျိုး​စု အဖွဲ့​အစည်း​ေတွ ရှံုး​နိမ့်​ေနြပီ၊​ အတိုက်ခံရလို့​ ရှံုး​ေတာ့​မယ် ဆိုတဲ့​ သတင်း​ေတွ ထွက်တာ ဘယ်နှြကိမ်ရှိြပီလဲ- ကျမ မမှတ်မိ​ေတာ့​ပါဘူး​။ ၁၉၅၀ ြပည့်​နှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ြကီး​ေနဝင်း​က ကရင်​ေသာင်း​ကျန်း​သူ​ေတွကို အဲဒီနှစ် ​ေမလမှာ အြပီး​သတ် ​ေချမှုန်း​မယ်လို့​ နိုင်ငံတကာ သတင်း​မီဒီယာ​ေတွကို ြကွား​လံုး​ထုတ်ဖူး​ပါတယ်။ နယူး​ေယာက်တိုင်း​ သတင်း​စာက အဲသည်သတင်း​ ​ေဖာ်ြပခဲ့​ပါတယ်။
More++click+++News

Read more »

Wednesday, July 20, 2011

Mung Masa sum tsaw daw (4)

Read more »

က်ဳပ္တုိ႔ေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး

ဒုသမၼတ ျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းတိုင္း တိုင္းမွဴး ျဖစ္စဥ္က ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မွဳမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသျဖင့္ ကုလသမဂၢက အထူးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔၍ အေရးယူ စံုစမ္းသင့္ ေၾကာင္း ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
More++click++

Read more »

Burma Conspiracy

Myen hpyen dap a nhkru n kaja dik ai lam sumla hkrung USA kaw madun taw nga sai.

Read more »

UN calls for ‘restraint’ in Burma’s Kachin state

The United Nations is calling for restraint to be exercised in Kachin State as the conflict between the Burmese army and Kachin fighters shows no sign of ending.
More++news+++click

Read more »

Tuesday, July 19, 2011

Sibaw sawbwa Jan

Read more »

Monday, July 18, 2011

ၾကံ့ဖြတ္ စစ္ သား ၇ ေယာက္ ကခ်င္ထံမွာ လက္နက္ခ် ျပီး ၀န္ခ်ေတာင္းပန္


by ယမုန္
(၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရွ႕တန္းတေနရာတြင္ ေရာက္ရိွေသာ ေကအိုင္ေအ ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္မ်ား)

KIO ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသျဖစ္တဲ့ လုိင္ဇာမွာ ၁၇ ရက္ေန႔ ညအခ်ိန္မွာ ၾက့ံဖြတ္တပ္မေတာ္က တပ္သား ၇ ေယာက္ KIO ထံမွာ လာေရာက္ လက္နက္ခ် အလင္းဝင္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရွိရတယ္။ လက္နက္ခ်ရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ မိမိတို ့အမွားေတြကို သိရိွလာမႈ၊ စား၀တ္ေနေရးမေျပလည္မႈ၊ စစ္ဗိုလ္မ်ားကလူတန္းစားတရပ္ျဖစ္လာျပီး ရဲေဘာ္မ်ားကို က်ြန္မ်ားသဖြယ္နိင္ထက္စီးနင္းဆက္ဆံမႈ မ်ားကို ဆက္လက္မခံနိင္ၾကေတာ့ဘူးလို ့ဆိုတယ္။ ဒါအျပင္ ကခ်င္နဲ ့တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက သူတို ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၀ါဒျဖန္ ့ထားသလို ့ သူတို ့ကိုသတ္ျဖတ္မႈနိပ္စက္ညင္းပန္းမႈမရိွပဲ လူအခြင့္အေရးကိုေလးစားလက္နာတာကိုျမင္လာရလို ့လို ့ဆိုပါတယ္။
လက္နက္ခ်လာသူထဲကတဦးမွ ေခါင္းေဆာင္ ဒုတပ္ၾကပ္ကတင္ကိုကိုက ခင္ဗ်ားတို ့တိုင္းရင္းသားေတြက က်ေနာ္တို ့ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ဆက္ ေလ က်ေနာ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေလပဲဗ်ာ ဟုဆိုျပီ ငိုေၾကြးသည္ဟုသိရပါသည္။
(ယမုံ)

Read more »

Conflict continues in Myanmar’s Kachin state

Myitkyina Bishop Francis Daw Tang launched an appeal to the people saying: “I fpray for you, my little flock, and I will not leave you alone. The Church is ready to help you, our churches and the faithful will welcome you with open arms, to dry your tears and console your pain. Stay united, bring the weights of each other, the Lord is near you. Have faith in Him, all of us continue to pray for peace”.

Meanwhile, international pressure is growing with the U.S. government has called for an end to hostilities and a UN investigation for human rights violations that occur in the current conflict.
More+++News++click+++

Read more »

Sunday, July 17, 2011

Mung shawa n gun ra sai

Myen mung dan galai shai wa lu na matu gaw,Laknak lang ai ni sha nrai,Myo mare kaba hkan nga ai mung shawa ni yawng mung kasu ra sai ngu mu mada ai,Mung dan ting shang lawm yang teng sha laklai wa na re ngu mu mada ai,
Mung dan ting myit rawt nna shang lawm galai shai wa u ga,kyu hpyi nga ga.
Galaishai wa ai : Ndai lawu na sumla hkrung yu ga law...

မိုးေအး (DVB) တင္ဆက္သည့္ “အာဏာရွင္နဲ႔ အာဏာရွင္အႀကိဳက္လိုက္ရတဲ့ သတင္းျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေတြ၊ တာ၀န္ခံေတြအေၾကာင္း”


Read more »

Saturday, July 16, 2011

Interview on Burmese army's offensive war in Kachin State

Read more »

KIO Central Committee Statement,

The KIO Central Committee met with close to 150 civilian leaders and representatives at Laiza during July 12-13; the purpose was to ask what the Kachin people would want their leaders, the KIA/KIO to do in light of the momentary ceasing of hostilities with the forces of Thein Sein's government. The response, in raw, emotional terms, was to fight on for the rights of the people. The total absence of trustworthiness on the part of the military government is fully documented in the memory of Kachin people ranging over three generations now. Calm then emerged and the following political statements were framed with eventual unanimous consent.
KIO statement++Click Read More++

Read more »

Sai Garan Ai Anhte N rai

Ndai Majan a laman, July praw a lapran;Sakse Langai bai lu sai,
Mai kaja ai lam ni tai;Sai g’ra ai anhte n rai, Sakse bai lu madun sai;

Nt’ra majan n ra mai;
Tengman hkawhkang sha ra ai.Matut hti na+++++Ndai kaw yaw

Read more »

Friday, July 15, 2011

Kade lang gashawt na!

British asuya hpe Myenmung kaw na shachyut shapraw kau na matu Gen. Aung San woi awn ai Myen ni, “YE BAW TUNG CHYIK” gaw Japan ni hpe Myen mung de woi shang wa masai. British hpe lu gasat shapraw kau dat sai rai timung, Japan gaw British hta grau mazut ai hpe mu wa sai. Wunpawng Myusha ni Japan hpe lu gasat shapraw kau nna 1945 March shata 24, 25, 26 shani kaw “Japan Majan awng sai law” nga nna padang manau poi wu wu di di galaw wa masai. Dai hpang shani March 27 ya hta she Myen ni dum hprang wa nna myi man tam let “Japan hpe rawt malan sai” nga nna ndau let, March 27 http://www.blogger.com/img/blank.gifya hpe rawt malan nhtoi hku nna masat wa masai.
http://www.blogger.com/img/blank.gif
Myen mung ting hpe Kayin rawt malan hpung ni zing kau nna Yangong sha ngam mat ai shaloi U Nu hpe “Yangong asuya” nga nna asawng shamying wa masai. Gara Myen dap mung sa hkye la n lu sai shaloi U Nu gaw Sama Duwa Sinwa Nawng hpe Defense Minister arawng aya nhtoi gadun mi gan dang ya masu nna Jinghpaw dap ni hpe gasat shangun ai hte apyaw sha dang la ngut ai hpang Sama Duwa hpe gan jaw tawn masu ai arawng aya hpe mung bai dawm la kau nu ai.

Du Kaba Lahpai Naw Seng gaw Toungoo kaw nna May Myo, Lashio, Kutkai, Manmaw du hkra myi hprap zawn aten kadun laman Myen dap, Jinghpaw dap, Hkang dap ni hpe shara mi kaw pyi dut dang ai lam n nga ai sha gasat zing lung wa lu sai. Wunpawng Myusha ni lu ging ai ahkaw ahkang ni lu wa na hta n-ga, myusha ting yaw shada tawn ai pandung de du lu na matu woi shakut wa sai.
More news++click++ Kachinnews

Read more »

Mung dan a myi prwi

Mungkan ndai grai tsawm ai, Nampan sun hkrai hkrai;Nye a nampan sun kata, Namphttp://www.blogger.com/img/blank.gifu Nampan Pu tsawm nga;Ahpraw ahkye nsam hkum, Dik hkra hkum dingnum;Karai hpan da nampan ni, Nampan sun hpe mawn sumli++++Matut hti na ndai kaw yaw+++

Read more »

Wednesday, July 13, 2011

LAIZA MUNG SHAWA ZUPHPAWNG

KIO awn woi awn let, ya yang byin nga ai dinghku majan hte seng nna myen
mung ting nga ai Jinghpaw Wunpawng Sha ni a ning mu hkam la ai zuphpawng hpe
July 11 ya jahpawt hkying (8) ten kaw na galaw hpang wa ai gaw ya dai ni du
hkra re lam na chye lu ai. N dai zuphpawng hta Myen mung shara shagu ga ai
Jinghpaw Wunpawng Myu Sha Dak Kasa ni, Nawku Hpung shagu de na Hpung Woi
Myitsu Salang ni sa du dung lawm ai re lam hte, n dai zuphpawng hta sa du
shang lawm ai myit su n kau mi gaw gap ai lam jahkring nna simsa lam la na
matu tang shawn wa ai rai tim, du sa ai shawa masha law malawng gaw matut
nna gap gasat na lam ja ja tang shawn lai wa sai lam hpe mung na chye lu ai.
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIO/KIA kawn mung shawng lam majan a matu
yawng jin jin re lam na chye lu ai.

Read more »

Govt Compromise Needed to Avert All-out Civil War: KIA

The phrase “independence for Kachin State” is popular these days among residents of Laiza, the headquarters of the rebel Kachin Independence Army (KIA), whose ongoing clashes with government troops continued until Monday, when artillery fire from the Burmese army side reportedly fell on Chinese territory.

Although KIA leaders do not use this phrase and only call for more political rights from the central government, they are now hinting at the inevitability of a major all-out war with the Burmese army, which could eventually force them to separate from Burma, if the Burmese government does not make any move to respond to the KIA's calls for autonomy, which it has been fighting for since 1961.

“We want a true federal state, but if the government uses force to deal with us, we will be unavoidably pushed behind the lines of 1948,” said Brig-Gen Gun Maw, the KIA deputy military chief who is playing the principal role in current discussions with the Burmese government aimed at ending the armed clashes between the two sides.


Slide Show (View)
By referring to 1948—the year Burma regained its independence from Britain—he was suggesting that the country could once again be divided into two parts: central Burma, or Burma proper, and the mountainous regions predominantly populated by ethnic minorities such as the Kachin and the Shan, which were administered separately under the British.

According to a KIA draft of a ceasefire agreement with the Burmese government seen by The Irrawaddy last week, the KIA will only agree to a six-month temporary ceasefire if Naypyidaw commits to a political dialogue during this period. And the KIA wants the United Nationalities Federal Council, which represents the armed ethnic groups in Burma, to play a leading role in this dialogue.

Many KIA leaders also want to see changes in the current military-drafted Constitution coming out of this possible dialogue. Asked what will happen if the government does not make any political concessions, Gun Maw said, “Wars will continue to take place throughout this region. It only depends on the government to decide. We only ask for the proper solutions.”

To sound out public opinion among the Kachin people, the KIA leaders held a public discussion in Laiza on Tuesday with more than 120 representatives from different parts of Kachin State. The representatives unanimously said that a true federal union should be the goal of a political dialogue with the Burmese government, according to KIA spokesman La Nan.

While such formal talks continue to produce calls for federalism, however, on the ground, there is considerable resistance to the idea of pushing for a federal union. “What union? There was no union before Burma's independence. We lived by ourselves with our own resources,” said Maj Tang Sang, a KIA officer in Laiza.

The armed clashes between the two sides, which started on June 9 near a Chinese-built hydropower power plant in northern Burma, ended a 17-year ceasefire between the Burmese army and the 10,000-strong KIA, which controls territory along the Sino-Burmese border.

Since the fighting started, relations between the KIA and Chinese officials have been relatively static. KIA officials were privately furious that Burmese troops were permitted to enter China's border areas late last month to pick up several military trucks sold to the Burmese army, giving rise to rumors that the Burmese army was planning to attack the KIA from Chinese territory.

Asked if the KIA would be compelled to restrain its future military operations due to concerns about how such actions would affect Chinese interests in Kachin State, Hkwun Nawng, the official representing the KIA in its relations with China, said, “We respect China's recent call for peaceful solutions between us and the Burmese government, but there is nothing that we won't touch simply because it is Chinese.”

Meanwhile, armed clashes continue between the two sides. Since last Friday, the Burmese army has been firing artillery at the KIA's stronghold and former headquarters at Pajau, near Laiza. According to a KIA spokesman, some of the artillery fell on Chinese territory.
More News Irrawaddy news

Read more »

Tuesday, July 12, 2011

Yawn Hkyen Shiga.docx2

Read more »

Monday, July 11, 2011

Kachins in USA -LA prayed for peace in Burma’s northern Kachin State


http://www.baptistmessage.com/node/7449
Louisiana news Baptist Message kaw lawm wa ai shi laika pa.
Baton Rouge Burmese congregation pleads for prayer for peace in Burma

Read more »