Tuesday, December 6, 2016

၂၀၀၀ခန္႔ေသာစစ္ေဘးေရွာင္မြန္ဂူေဒသခံမ်ား ျပိဳင္တူလိမ္ညာ


မြန္ဂူေဒသခံမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားအားေလတပ္ဗံုးက်ဲ ၾကည္းတပ္မီးရႈိ႕ျခင္းကိစၥနွင့္ပါက္သက္၍ ကာကယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ရဲဝင္း အားေမးျမန္းရာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုသြားပါတယ္။
တပ္မေတာ္၏ေလယဥ္ပ်က္က်မႈမရွိေၾကာင္းကိုမႈ စစ္ေလာ္ဘီမ်ားမွ ကာကြယ္ေျပာဆိုသြားပါတယ္။ ထိုေၾကာင့္ ယခုျမင္ေတြရေသာ မြန္ဂူေဒသခံမ်ားသိမ္းဆည္းမိသည့္ အပိုင္းအစမ်ားမွာ တပ္မေတာ္ေလ၏ေလယဥ္အပိုင္းအစမ်ားမဟုတ္ဘဲ ေျမာက္ပိုင္းတပ္ FUA ၏ ေလယဥ္အပိုင္းအစမ်ား ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုျငင္းခံုေနၾကပါတယ္။
LikeShow more reactions
Comment

Read more »

Gadai galaw nga ai kun? Gadai lit la nga ai kun? Naw karum la marit looooooo!

Ya hte Hkngga gying ai Saranum langai mi gaw, Mungmyit Sinli ga hta byin ga ai majan a marang e byin wa ai buga masha ni katut sha nga ai, shinggyim ahkaw ahkang hte shinggyim tara tawt lai nna, dip gamyet zingri sat hkrum ai lam ni hpe gara hku karum na lam, bawngban ga nga jang, Mungmyit Sinli kaw nna gadai n pru wa ai nga tsun da ai.
Galaw ra ai lam ni:
1) Buga masha ni a machyi hkrat sum mat wa sai lam ni hpe shiga hta ra ai.
2) Mara galaw ai ni hpe Tara upadi hte maren mara shagun ahkyak la ra ai.
3) Ndai shiga lam ni hpe Miwa Atsuya, Myen Atsuya, ASEAN, EU, UN, American Atsuya, Bristish Atsuya ni chye hkra galaw mat wa ra ai.
Ya ndai shinggyim rapra lam ni hpe lu la hkra gadai gaw lit la nga ga ai kun?
Galaw ai ni galaw nga ma ai ngu nna kam hkat let yu shalai taw nga ga ai kun?
Ngai shadu yang Mungmyit Sinli ga kaw, chye ai ni sha gaw buhtawt ma nna, nga ai ni sha gaw bungli masum mali galaw taw di kyin taw nga sai kun!!
Shing n rai ngai hte n seng ai nga nna, lagyim rawng ma sai kun!!! N chye sai.
Bai wa marit loooo!!! Chye ai ni naw wa marit looo!!! Naw wa karum la marit!!!! 
Nang kaw nga taw ai ni hpe sha gaw mara hkum shagun taw nga manu!!!
N chye ai ni sha she nga nga taw nga ga ai.
Tsawra myit hte,

Read more »

Monday, December 5, 2016

#ရခုိင္-ဗမာ စစ္ပြဲ

ဗမာတို႔က #ရခိုင္တို႔အေပၚ ဆင္ႏႊဲခဲ႔ေသာ အမ်ိဳးျပဳတ္ သမိုင္းမွတ္တမ္းအက်ဥ္း ဗမာ (ျမန္မာ) တုိ႔၏ က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို (၄၅) ရက္ၾကာၾကာ ခုခံတိုက္ ခိုက္ျပီးေနာက္ (၁၇၈၄) ခု ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္ၾကီးႏွင့္တကြ ရုပ္ရွင္ေတာ္မဟာျမတ္မုနီ အသိမ္းခံလိုက္ရသည္။ ဗမာမာမ်ား သည္ ရခိုင့္ေရႊနန္းေတာ္၊ ပိဋကတ္တိုက္ေတာ္၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း အၾကီး (၃၀)၊ အငယ္ (၃၀၀၀) ေက်ာ္ကို မီးလွ်ိဳ႕ဖ်က္ဆီးခဲ႔သည္။ ရခိုင္တျပည္ လံုး ဖူးဖူးေရာင္ေသာ လူေသေကာင္မ်ားျဖင့္ ျပန္႔ၾကဲလွ်က္ ရွိခဲ႔သည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀၀၀) ေက်ာ္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းျဖင့္ ေနထိုင္ လာခဲ႔ေသာ ရခိုင္ႏုိင္ ငံေတာ္ ၌ တိုင္းသား ျပည္သူမ်ားမွာ ကူမည့္သူမရွိ လြတ္ရာကိုထြက္ေျပးၾကရသည္။ ျမန္မာမ်ားသည္ ပုခက္တြင္းရွိ ကေလး သူငယ္မ်ား ကိုမခ်န္ သတ္ျဖတ္သည္။ ရခိုင္မွတ္တမ္း၌ (“အေခ်သူငယ္၊ အစိတ္ေကရို႕၊ ျပဳံးရယ္ရႊင္ဘိ၊ မိမသိကို၊ မီြးမိထံမွ၊ ယူျပီးမွလွ်င္၊ လက္ကို ကိုင္ေျမွာက္၊ ေကာင္း ခင္ေရာက္က၊ ေအာက္မွတဖန္၊ ဓါးကိုလွန္၍၊ ခံျပန္ျပဳခါ၊ ေျမွာက္လီမွာလွ်င္၊ က်လာမလြဲ၊ ႏွစ္စိပ္ကြဲ ၍၊ ရဲရဲသြီးစက္၊ အအူထြက္၏။တခ်က္ျမီ၌၊ လွံကိုစိုက္၍၊ လံလိုက္တံုလွ်င္၊ ရင္ကဝင္၏”) ဟူ၍ ေတြ႔ရပါသည္။ အသတ္ခံခဲ႔ရေသာ ရခိုင္သားမ်ားကို “တင္းဝပန္းခိုင္၊ တျမိဳင္ျမိဳင္၊ ရခိုင္လူ အေလာင္း” ဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ႔သည္။
ဂဏန္းသခ်ၤာအလို (၇) သန္းေက်ာ္သည္။ ျမန္မာမ်ားသတ္ျဖတ္ခဲ႔သည္ကို အစြဲျပဳ၍ ေဂါင္းပံုျပင္ (ေျမာက္ဦး)၊ လူသတ္ဂ်ိဳင္ (ေျမာက္ဦး)၊ ေရတက္ေရ က်ေသာအခါ ေသာင္ျပင္တြင္ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ခ်ည္းေႏွာင္၍ သတ္ခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ေရအက်တြင္ ျဖဴနီေသာအေလာင္းေကာင္မ်ား ကို ျမင္ ရေသာေၾကာင့္ ေပါက္ဖဲ့ရြာ (မန္ေအာင္၊) လက္မ်ားကိုျဖတ္၍ ေတာင္ႏွယ္ပံုထားေသာေၾကာင့္ လက္ပံုေတာင္ (မာန္ေအာင္)၊ ေရကန္တြင္ လူအျပည့္ သတ္၍ ပံုထားေသာ ေၾကာင့္ သီေဘးကန္ (ေပါက္ေတာ)၊ ကေလးငယ္မ်ားကို ေရက်ေရတက္ခ်ိန္တြင္ ျခံေလွာင္၍သတ္ခဲ႔ေသာ ေၾကာင့္ ျခံေလွာင္ေခ်ာင္း (မာန္ေအာင္)၊ ျခံျပင္ (ေမာင္ေတာ)၊ ေသြးေခ်ာင္း (ေတာင္ကုတ္)၊ လူ႔အသားတစ္ မ်ားကို ခုတ္ျဖတ္၍ပံုထားေသာေၾကာင့္ အသား ပံုရြာ (ပုဏၰားကြ်န္း) စသည့္စသည့္ျဖင့္ နာမည္တြင္ခဲ႔သည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) လံုးလံုး ရခိုင္မ်ိဳးတံုးေအာင္ သတ္ျဖတ္ခဲ႔သည္။ မာန္ေအာင္ျမိဳ့ တျမိဳ့တည္း တြင္ အသတ္ခံခဲ႔ ရသည္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္မွာ “လူငယ္တေသာင္း၊ လူၾကီးေပါင္းမူ၊ သွ်စ္ေသာင္းအစြန္း၊ တသိန္းမွန္း၏၊ မယြန္းထိုခါ၊ သီကုန္ပါ၏၊ သိမ္းကာယူက၊ ျပည္အင္းဝသို႔၊ ပါရလီျငား၊ လူေယာက္်ားႏွင့္၊ မျပားမွန္ထ၊ လူမိန္းမကို၊ ရြီၾကလီေသာ္၊ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္၏၊ ၾကားေသာ္ျမင္ ခါ၊ ေၾကာက္ဖြယ္သာတည္း” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ (၁၈၂၆) ခုႏွစ္ ျဗိတိသွ်လက္ေအာက္ က်ေရာက္ရေသာအခါ ျမန္မာ(ဗမာ) လက္ေအာက္ ႏွစ္ (၄၀) ငရဲ စခန္းသည္ တခန္းရပ္ခဲ႔သည္။ က်ဴးေက်ာ္သူျမန္မာမ်ားကိုေမာင္းထုတ္၍ အဂၤလိပ္တို႔က တဖန္အုပ္ခ်ဳပ္ သည္။ သို႔ေသာ္အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္၌ လူမက်န္ေတာ့ေပ။ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ တခုလံုးသည္ သုသာန္တစျပင္ပမာ ေတာၾကီး မ်က္မဲျဖစ္ေနေလေတာ့ သည္။ အဂၤလိပ္အကာ အကြယ္ေၾကာင့္ ေသကံ မေရာက္သတ္မေပ်ာက္ပဲ ရခိုင္တခ်ိဳ႕ ဘဂၤလားနယ္တြင္ က်န္ရစ္သည္။
ထိုသူမ်ားထဲမွ (၅) ေသာင္းခန္႔ကို ျပန္ေခၚယူ၍ ရခိုင္ျပည္၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးခဲ႔သည္။ သခင္ေျပာင္းေသာ ကြ်န္ဘဝသည္ပင္ ရခိုင္တို႔အဖို႕ ကံထူးကံျမတ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာမ်ား၏ လူမ်ဳိးေရးမုန္း တီးမႈျဖင့္ မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ႔ရသည္ မဟုတ္ပါလား။ ကြ်န္ဘဝတျဖစ္လဲ ကိုပင္ ရခိုင္တို႔က “ေခတ္ေကာင္းခါကယင္” ဟူ၍ တင္စားေခၚေဝၚၾကသည္။ မွန္ေပသည္ ျမန္မာလက္ေအာက္ ႏွစ္ (၄၀) လံုးလံုး ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ရခိုင္သားမ်ားသည္ ေရႏွစ္တံုးဆြဲမိသကဲ့သို႔ အသက္ရွဴေျဖာင့္ခဲ႔ ရသည္။ကိုယ့္အိုးကိုယ့္အိမ္ ျပန္ေနခြင့္ရခဲ႔သည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ ျဗိတိသွ်တို႔၏ အကာအကြယ္ကို ရခိုင္တို႔ ရသည္။ ရခိုင့္စာေပ ျပန္လည္အညြန္႔ေထာင္လာႏိုင္ခဲ႔သည္။ လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ခြင့္ရွိသျဖင့္ အေတာ္အသင့္ ခ်မ္းသာလာၾကသည္။ေခတ္ပညာကိုလည္း သင္ၾကားခြင့္ရလာသည္။ ဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူးမ်ားကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ႔သည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ ရာထူးၾကီးမ်ားကို ရခိုင္သားမ်ား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔သည္ဟု အိုင္စီအက္စ္ ဦးေက်ာ္မင္းက မွတ္တမ္းေရးဖူးခဲ႔သည္။ ရခိုင္ကြ်န္သက္ (၁၀၁) ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ေသာေန႔ (၁၈၈၆) ခု၊ ဇြန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ဗမာ တစ္ျပည္လံုး အဂၤလိပ္လက္အတြင္းသို႔ က်ေရာက္ရသည္။ ဝဋ္ၾကီးျပန္လည္သည္။
ရခိုင့္အမ်ိဳးသား ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသည္ ျမန္မာျပည္၌ လြတ္လပ္ေရးမ်ိဳးေစ႔ကို ဦးစြာပထမအစခ်ခဲ႔သည္။ ဝံသာႏုစိတ္ဓါတ္ ကို ႏိူးဆြေပးခဲ႔သည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္ေထာင္က် အဖမ္းခံခဲ႔ရသည္။ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ရခိုင့္ေေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္တန္းတူ ၾကိဳးပမ္းခဲ႔ သည္။ အေခ်ာင္မခို ေခ်ာင္မခိုခဲ႔ပါ။ မင္းသားၾကီးရႊီးဘန္းသည္ အဂၤလိပ္ကို စတင္ေတာ္လွန္ရန္ၾကိဳးပန္းသည္။ဤသည္ ကို ျမန္မာမွတ္ တမ္း၌ မရွိ။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ရခိုင္က အရင္ေတာ္လွန္ခဲ႔သည္။ (၁၉၄၅) ခု၊ မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔ ျမန္မာက ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ေသာအခါ ရခိုင့္ျပည္တြင္ ဂ်ပန္ မရွိေတာ႔ပါ။ ရခိုင္တို႔သည္ ကိုယ္အားကိုယ္ကိုး ေတာ္လွန္ျခင္းျဖစ္ သည္။ဗမာတပ္မေတာ္မွ ရိုင္ဖယ္တလက္ အကူအညီမယူပါ။ ဂ်ပန္အဆုတ္ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ရခိုင္ျပည္သို႔ေရာက္လာသည္။ဦးစိႏၱာက်င္းပေသာ ၾကာအင္းေတာင္ညီလာခံကို တက္ျဖစ္သည္။ အလံနီပါတီမွ ဦးေအာင္ သန္း က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို လူသတ္မႈျဖင့္ တရားစြဲသည္။ (အေသးစိပ္ကို ဘံုေပါက္သာေက်ာ္စာအုပ္တြင္ဖတ္ပါ။) စစ္ေတြၾကက္ကိုင္း တန္တြင္ “ရခိုင္တက်ပ္၊ ဗမာတက်ပ္၊ သွ်မ္းတက်ပ္၊ ဗမာတက်ပ္” တရားကိုေဟာသည္။ စည္းရံုး၍မရသျဖင့္ “ေျမြေပြးႏွင့္ ရခိုင္ကိုေတြ႔လွ်င္ ရခိုင္ကို အရင္ သတ္ရမည္” ဟု ျမန္မာျပည္တြင္ ဝါဒျဖန္႔သည္။ သခင္စိုး၊ သခင္သန္းထြန္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ အဖြဲ႔မ်ားကလည္း ဆရာေတာ္ဦးပညာသီဟအား ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရလွ်င္ ရခိုင္ကိုလည္း လြတ္လပ္ ေရးေပးမည္။
မႏၱေလးမဟာမုနိကိုလည္း ျပန္ေပးမည္ဟုလိမ္သည္။ ညာဏ္တံုးေသာ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ျမန္မာမ်ားလွည့္စားတာကို ယံုၾကည္႔ခဲ႔ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးရလာသည္။ သို႔ေသာ္ ဗမာ့ လြတ္လက္ေရးသာျဖစ္သည္။ ရခိုင္ႏွင့္မဆိုင္ပါ။ သွ်မ္းႏွင့္မဆိုင္ပါ။ မြန္ႏွင့္မဆိုင္ပါ။ ကရင္ႏွင့္မဆိုင္ပါ။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကလိမ္ကက်စ္လုပ္၍ရယူခဲ႔ေသာ လြတ္လပ္ေရးျဖစ္သည္။ ဗိုက္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာေသာ ရခိုင္တက်ပ္-မြန္တက်ပ္။ သွ်မ္း တက်ပ္-ဗမာ တက်ပ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္း သားတက်ပ္-ဗမာအားလံုးျဖစ္လာသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား တက်ပ္တက်ပ္စီရေသာအခါ ျမန္မာ (၇) က်ပ္ အိပ္ဝင္သပိတ္ဝင္ ပင့္သကူအေခ်ာင္ရသည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ ရခိုင္တို႔သည္ ျမန္မာမ်ားေအာက္ ေနာက္တၾကိမ္ ကြ်န္ဇာတ္ အသြင္းခံလိုက္ ရသည္။ ျမန္မာတို႔သည္ သမိုင္းစဥ္တေလွ်ာက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးအေပၚ မည္သည့္အခါမွ ေကာင္းက်ိဳးမေပးခဲ႔ပါ။ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗမာ့တပ္ မေတာ္သည္ ေမာင္ဝိုင္း တပ္အျပီး ႏွစ္ေပါင္း (၁၁၆) ႏွစ္အၾကာတြင္ ရခိုင္ျပည္၌ ပထမဆံုးအေျခခ် လာသည္။ (၁၉၄၂) ခုတြင္ ကုလားရန္ ကိုေၾကာက္၍ ထြက္ျပီးလာေသာ ရခိုင္ (၄၀၀) ေက်ာ္ကို ဗိုလ္ရန္ေအာင္သည္ အကူအညီမေပးဘဲ သေဘၤာကိုေဖာက္၍ လုပ္ၾကံလိုက္ သည္။ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရျပီ။ လြတ္လပ္ ေသာျမန္မာျပည္တြင္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးသည္ဟုဆိုသည္။ ပါလီမန္တြင္ ရခိုင္သား မ်ား လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ တင္ျပခြင့္ကားရသည္။
သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကားမရ၊ (၁၉၅၂) ခုႏွစ္တြင္ ေတာပန္ဇင္း၊ အခစား (ေက်ာ္ေတာ္)၊ မက်ည္းကုန္း (မာန္ေအာင္) စေသာရြာမ်ားကို ရြာလံုးကြ်တ္ သတ္ျဖတ္ျပီး ဦးႏုက ရခိုင္သားမ်ားကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးသည္။ ဦးႏု၏ဒီမိုကေရစီသည္ ရခိုင္သားမ်ားအဖို႔ ခါးသီးလွ သည္။ ေျမာက္ဦးျမိဳ့ နန္းရာကုန္းထက္တြင္ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ ထြန္းလွေအာင္ကို ျမန္မာစစ္တပ္က ဓါးထိုးသတ္ပစ္လိုက္သည္။ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ သည္ ဂ်ပန္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာဆိုးေသာ ဗမာလက္ေအာက္သို႔ တဖန္က်ေရာက္ရသည္။ (၁၉၅၈) ခုႏွစ္တြင္ ဖဆပလႏွစ္ျခမ္းကြဲ သည္။ ျပည္ နယ္ျပႆနာေပၚလာသည္။ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ တည္ျမဲဖဆလက သူ႔ပါတီကိုမဲေပးလွ်င္ ရခိုင္ကိုျပည္နယ္ ေပးမည္ဟု လိမ္သည္။ သန္႔ရွင္း ဖဆပလ ဘေဆြက “ျပည္နယ္မေပးႏိုင္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ကို က်န္တဲ့ဟာကိုဘဲ ေပးႏိုင္မည္” ဟု ေျဗာင္တိုက္ စိမ္ေခၚခဲ႔သည္။ရခိုင္သား မ်ားသည္ ျပည္ နယ္အဆင့္ကိုပင္ ျမန္မာမ်ားထံမွ လက္ျဖန္႔ေတာင္းခံရေသာ သူေတာင္းစားဘဝ က်ေရာက္ရေတာ့သည္။ ျပည္နယ္လိုခ်င္ေသာ ရခိုင္သားမ်ားသည္ မ်က္စိမွိတ္၍ ရတညမဲအပါအဝင္ အမတ္ေနရာ (၉) ခုစလံုးကို ဦးႏုအားပံုေအာလိုက္သည္။ (၁၉၆၀) ျပည့္ ေဖေဖၚဝါရီလေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးႏုပါတီ အႏိုင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္သားမ်ားျပည္နယ္မရ။
ဒုတိယအၾကိမ္း အလိမ္ခံခဲ႔ရသည္။ ရခိုင္သားမ်ားမွာ အရွက္လည္းရ ဝမ္းလည္းၾကီးရသည္။ “ဦးႏု ကတိ တည္ပါေစ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အရင္ေပး။” ဟူ၍ သာ ငယ္သံပါေအာင္ေအာ္၍ လည္ေခ်ာင္းကြဲရသည္။ အာသီးနာသည္။ ရခုိင္က ျပည္နယ္ေတာင္း၊ သွ်မ္းက ဖယ္ဒရယ္မူ တင္လာေသာအခါ ဦးႏု သည္ ဟန္မေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ေနဝင္းကို အာဏာလႊဲအပ္လိုက္ရသည္။ ဗမာမ်ား၏ ပင္ကိုယ္ဘီလူးရုပ္ကို ျပရေတာ့သည္။ ေအာင္ဆန္း “တက်ပ္” ကို ေနဝင္းက လုယူလားခဲ႔သည္။ ထိုအခါ ဗမာက (၁၄) က်ပ္ရ၍ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ “ဝ” လံုးကြင္းသည္။ (၁၉၆၇) ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ ဥပုသ္ေန႔ စစ္ေတြျမိဳ့တြင္ ရခိုင္သား (၃၀၀) ေက်ာ္ကို ေနဝင္း သတ္ပစ္လိုက္သည္။ “ဘားဗူဟိယင့္၊ ဆန္ဟိယင့္၊ ဒိုင္းက်ီဟိယင့္ ရီယိဟင့္” ဘဝင္ျမင့္ေသာ ရခုိင္သား။ ေနဝင္းလက္ေအာက္ ထမင္းငတ္၍ သူေတာင္းစားျဖစ္သည္။ (“ယခီး” ဟု အေခၚခံရသည္။ ျမန္မာ (ဗခ်ီး) ႏွင့္ ရခိုင္ (ယခီး) အသားစား အေရစားျဖစ္ခဲ႔ရသည္။)ျမဆန္စက္ေရွ႔တြင္ ရခိုင္သားမ်ား ေခြးးေသဝက္ေသ ေသခဲ႔ရသည္။
“မေသဘဲ၊ အသက္ရွိေနသူေတြ” ဆိုရင္လည္း မလြတ္။ အရွင္လတ္လတ္ ေျမျမွဳပ္ခံရသည္။ မဆလလက္ေအာက္ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုး စာရိတၱ မ႑ိဳင္ပ်က္စီး၍ ရခိုင္လူညြန္႔တံုးခဲ႔သည္။ ညီအစ္ကိုပါဟု ဗမာမ်ားလိမ္၍မရ။ ရခိုင္ႏွင့္ဗမာသည္ တသီးတျခားစီျဖစ္သည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးသည္ သမိုင္း စဥ္ဆက္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ရာဇဝင္ႏွင့္လာေသာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဗမာတို႔သည္ မြန္ကတဆင့္ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည္။ ဗမာမ်ား အေရးၾကီး ရဟန္း ကိုးကြယ္ေနခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္၌ ႏွစ္ေပါင္းတေထာင္ေက်ာ္ ဗုဒၶဘာသာ အျမစ္တြယ္ျပီးျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီျမစ္သည္ ကပၸလီပင္လယ္ ထဲသို႔စီးဝင္သည္။ ကုလားတန္ ျမစ္သည္ အဂၤလားပင္လယ္ထဲသို႔ စီးဆင္းသည္။ ရခိုင္ႏွင့္ ဗမာသည္ ေျမလည္းမတူ၊ ေရလည္းမတူ၊ (၈၈) အေရး အခင္းျဖစ္၍ ဗမာတျပည္လံုး က်က်က္ရိုက္ေသာအခါတြင္ ရခုိင္ျပည္ကိုလည္း ကူးစက္ လာသည္။ အေရးခင္း၌ ပါဝင္ခဲ႔ေသာ ရခုိင္သား မ်ားႏွင္႔ ေထာင္က်ေနသူမ်ားပါမက်န္။ ၾကိဳးေပးအသတ္ခံရ သူမနည္း။
(၁၉၉၀) ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ပါတီ (ALD) က အမတ္ (၁၁) ေနရာရသည္။ ဆရာႀကီး ဦးသာထြန္း ေထာင္ထဲ၌အသတ္ခံရသည္။ မ်ားမၾကာမီ၊ ရခုိင္ပါတီ အဖ်က္ခံခဲ႔ရသည္။ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်သည္။ (NLD) ပါတီက မဲဆြယ္တရားေဟာနိုင္ခ်ိန္တြင္ ရခိုင္သား မ်ာမွာ ေယာင္၍ပင္ ဟ၍မရ။ ေျပာမိဆိုမိလွ်င္ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္၊ အျမင္က်ဥ္းသူမ်ားအျဖစ္ တံဆိပ္အရိုက္ခံရသည္။ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး ငယ္ဝါဒေအာက္တြင္ ရခုိင္သားမ်ား၏ဘဝ စုန္းစုန္းျမဳပ္ရပါေတာ့သည္။ (၁၉၇၄) ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေနဝင္းက (၉၉) ဒႆမ (၇) ရာႏႈန္း ေထာက္ခံမႈ ရသည္ဟုလိမ္၍ အတည္ ျပဳခဲ႔သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက “ေျမြးေပြးႏွင့္ ရခိုင္ကိုေတြ႔လွ်င္ ရခုိင္ကိုအရင္င္သတ္ရမည္” ဟု ေျပာသည္။ ရခိုင္စည္ရံုးေရးခရီးအျပီးတြင္ ေဒၚစုက “ကြ်န္မေတာ့ ရခိုင္ေတြကိုခ်မ္မိသြားျပီး” ဟုဆိုသည္။ ဘယ္သူ႕ကို ယံုရပါမည္နည္း။
(၂၀၁၃) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ကြ်န္သက္အႏွစ္ (၂၂၉) တင္းတင္းျပည့္ျဖစ္သည္။ ရခုိင္ပညာတတ္မ်ား စဥ္စားပါ။ ပညာမတတ္ သူမ်ား လည္း စဥ္းစားပါ။ ယခုတဖန္ ရခိုင့္ကံၾကမၼာသည္ အကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေခါင္းထက္သို႔ က်ေရာက္လာျပီ။ ရခိုင့္ပညာတတ္မ်ား၊ ပညာရွိမ်ား၊ ပညာရွင္ မ်ား၊ ပညာမဲ့မ်ားအားလံုး သတိထားၾကပါ။ ဗမာတို႔ေဖာ္စပ္ေသာ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေသာက္ဖူးခဲ႔ပါျပီ။ ရခိုင္တို႔၏ တခုတည္းေသာ အႏၱိမပန္း တိုင္သည္ကား ရခိုင္အခ်ဳပ္အခ်ာအဏာ ရခိုင္လက္တြင္း ေရာက္ရွိေရး ျဖစ္သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းကိုေျပာလွ်င္ ပေဒသရာဇ္အခ်င္းခ်င္း စစ္ခင္းခဲ႔ သည္ဟူ၍သာ စကားလွဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာတို႔သည္ ပေဒသရာဇ္မ်ားသိမ္းယူခဲ႔ေသာနယ္ေျမမ်ားကို အပိုင္ရလိုေနၾကသည္။ ကမၻာမေက် မသာေျမ ေၾကြးၾကာ္၍ ဘုရင့္ေနာင္၊ က်န္စစ္သား၊ အေလာင္းဘုရား စသည္ျဖင့္ အေျခာက္တိုက္ ရန္ေစာင္ေနတတ္သည္။ ပညာေပးရဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ေနပါျပီး။
ဒီကေန႔အခ်ိန္၌ ရခိုင္သား မ်ားသည္ မည္သို႔မွ် မတံု႔ျပန္ေသးေသာ္လည္း မုန္တိုင္းသည္ ၾကိမ္းဝါးဖို႔အတြက္ အားယူတာစူလွ်က္ ရွိေနသည္။ ရခိုင္သား တို႔သည္ အဖရခိုင္တိုင္းျပည္ကို အင္အားစုျပီး ျပန္လည္ရယူရန္ အၾကိမ္းၾကိမ္း ၾကိဳစားခဲ႔ေသာ္လည္း အခ်ီႏွီးျဖစ္ခဲ႔သည္။ ကမာၻနိုင္ငံအသီးသီး၌ ရွိေနေသာ ရခိုင္သားမ်ားအားလံုး တစ္စုတည္း တစ္လံုးတည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ယူျပီးမွ ရခိုင္သားတို႔ပိုင္ခဲ႔ေသာ အဖတိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္းရယူ နိုင္ေရး အၾကိမ္းၾကိမ္း ထက္မံၾကိဳစားရအံုးမည္။ ရခိုင္႔ပညာတတ္။ပညာရွင္တို႔ စုစည္ေပးလာမႈေၾကာင္႔ အိႏၵိယရွိ ရခိုင္သားမ်ား၊ဘဂၤလာရွိ ရခိုင္သား မ်ားကို ရခိုင္႔ေတာ္လွန္းေရးတြင္ ပါဝင္လာေအာင္ စည္းရံုလာသိမ္းသြင္းရာတြင္ ထင္ထားတာထက္ေတာင္ ေအာင္ျမင္မႈရေနတာကို ရခိုင္သားမ်ား အသိျဖစ္သည္။
ရခိုင္ဆိုရင္ ဘယ္နိုင္ငံ ဘယ္ေဒသမွာဘဲ ေနထိုင္ ေနထိုင္ ဘယ္နိုင္ငံသားဘဲ ျဖစ္ေန ျဖစ္ေန ရခိုင္ဟာရခိုင္ပါဘဲ။ အဖရခိုင္ျပည္အတြက္ ရခုိင္လူမ်ဳိး အတြက္ လိုအပ္လာတဲ႔ အခ်ိန္ခါမ်ိဳးမွာ ရခိုင္႔လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လိုအပ္လာတဲ႔ အခ်ိန္ခါမ်ိဳးမွာ ရခုိင္သားအားလုံး တေသြးတသံ၊ တမိန္႔တအာဏာ စည္းလုံးညီညြတ္မႈႏွင့္ အဖရခုိင္ျပည္ႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ဳိးကုိ အသက္ေပး ကာကြာၾကရမည္ျဖစ္သည္။ (၂၀၁၃ ခု၊ ဒီဇင္ဘာ (၃၁) ရက္၊ ရခုိင့္ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆုံးျခင္း (၂၂၉) ႏွစ္ျပည့္အတြက္ ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေဝသည္။
Credit
Copy from Myo Chit fb
LikeShow more reactions
Comment

Read more »

Burmese Military's motor shelling and air-striking. And, thousands of civilians have crossed the border to China to escape

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ သာလြန္အင္အားျဖင့္ ရြာထဲသိုု႕ လက္နက္ႀကီးမ်ားပစ္ခတ္ျခင္း၊ ေလယာဥ္ဗံုးမ်ားက်ဲခ်ျခင္းတိုု႕ေႀကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္း မံုးကိုေဒသရိွအျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေသဆံုး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွေနမႈ ျမွင့္မားေနေႀကာင္း စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ႀကားသိေနရပါသည္။
Many innocent civilians from Munggu area, Northern Shan State, are death and injuries by the Burmese Military's motor shelling and air-striking. And, thousands of civilians have crossed the border to China to escape the violence between the Burmese Military and Ethnic Armed groups, according to local people and news.

Read more »

The Released Statement of Northern Alliance (Burma) in order to end civil war in Myanmar.

မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက်။
The Released Statement of Northern Alliance (Burma) in order to end civil war in Myanmar. 
December 04, 2016
释放声明北方联盟(缅甸),以内战在线 Nlamhkun awng fb


Read more »

လေကြောင်းဖြင့် ဗုံကြဲ ဖျက်ဆီးလိုက်သော မုံးကိုးမြို့ မြင် ကွင်း အချို့


Lachid Kachin
၄၊၁၂၊၂၀၁၆
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ၊ မုံးကိုးမြို့ အား မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ် မှ
ယနေ့ (၄၊၁၂၊၂၀၁၆) ရက်နေ့ တစ် ရက်ထဲ တွင် ဂျက် တိုက်လေယာဉ်
နှင့် စစ်ရဟတ်ယာဉ် များဖြင့် အကြိမ် စုစုပေါင်း (၃၅)ကြိမ်တိုင်တိုင်
လာရောက် ဗုံးကြဲ ကာ မြို့ ပေါ် ရှိ လူနေ အိမ်များ အား အဓိက ပစ်မှတ်
ထားကာ လာရောက် ဗုံးကြဲ ဖျက်ဆီး ခြင်းကြောင့် မုံးကိုးမြို့ ပေါ် ရှိ တိုက်
တာ အဆောက်အဦး အများစု ပျက်ဆီး ၊သွားပြီ ဖြစ်သည်။
ဘုရားကျောင်း နှင့် စာသင်ကျောင်း များလဲ ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အချို့ က မီးလောင် ပြာကျ ကုန်ပြီ ဖြစ် ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
(၄၊၁၂၊၂၀၁၆) ရက်နေ့ ညနေ ပိုင်း၌ မြင်ရသော မုံးကိုးမြို့ မြင်ကွင်း အချို့)
Seng Jaw added 8 new photos — with Mg Mg Soe and 10 others.

Read more »

Saturday, December 3, 2016

မုံးကိုးမြို့ ပြာပုံ ဘဝ ပြောင်းခံရတော့ မည်လော...?

Seng Jaw 
(Lachid Kachin)
3/12/2016
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် ၊မုံးကိုးမြို့ အား
(၂၊၁၂၊၂၀၁၆) နေ့ က စပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး
အဖွဲ့များ ဖြစ်သည့် မြောက်ပိုင်းမဟာ မိတ် အဖွဲ့ မှ ထိန်းချုပ်နိုင် လိုက်ပြီ
ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ(၆) နယ်မြေ ၊ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် ရှိ မုံးကိုးမြို့
နှင့် ထိုဒေသတွင် မြန်မာ စစ်တပ် နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်
လှန်ရေး အဖွဲ့ များဖြစ်သည့် မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် တပ် များတိုက်ပွဲ အပြင်း
ထန် ပြန်လည်ဖြစ်ပွား လာသည်မှာ ယခင်လ(၂၀၊၁၁၊၂၀၁၆) ရက်နေ့ မှ
စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ဖြစ်ပြီး ယမာန်နေ့ (၂၊၁၂၊၂၀၁၆) ရက်နေ့ တိုက်ပွဲဖြစ်
ပြီး (၁၃) ရက်နေ့ မြောက်မှာ တော့ မုံးကိုးမြို့ ရှိ မြန်မာ စစ်တပ် ဗျူဟာကုန်း
တပ်စခန်း ကြီး အား တိုင်းရင်းသား မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် တပ်များ ဘက်မှ
ထိန်းချုပ် ထားလိုက် နိုင် ပြီ ဖြစ် ကြောင်းသိရှိရပါသည်။မြန်မာစစ်တပ် ဗျူဟာ
ကုန်းအား မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်များ မှ ဝင်ရောက် ထိန်းချုပ် နိုင်သော်
လည်း မြန်မာ စစ်တပ်၏ ဗျူဟာမှူးကိုတော့ ဖမ်းဆီး နိုင်ချင်း မရှိပါ ၊၎င်းမြန်မာ
တပ်၏ ဗျူဟာမှှုးမှာ တိုက်ပွဲ စတင် ဖြစ်ပွားသည့် (၂၀၊၁၁၊၂၀၁၆) ရက်နေ့ မှ
စတင်ပြီး တရုတ် နိုင်ငံ ထဲ သို့ ထွက်ပြေးသိန်းရှောင်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိ
ရရှိပါသည်။
မုံးကိုးမြို့ အား ၎င်း မြန်မာစစ်တပ် ဗျူဟာကုန်း နှင့် ကွတ်ခိုင်ပြည်သူ့ စစ် ၊မုံးကိုး
ပြည်သူ့ စစ် အဖွဲ့ တို့ မှ အုပ်ချုပ် ချယ်လှယ်နေ သည် ဖြစ်ပြီး ယခု တိုက်ပွဲ တွင်
မြန်မာ စစ်သားများအပါအဝင် ကွတ်ခိုင်ပြည်သူ့ စစ်အဖွဲ့ မှ အရာရှိ အချို့ နှင့်
နောက်လိုက်များအား လက်နက်နဲ့ အတူ အရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်းလည်း
သိရှိရပါသည်။
(၂၊၁၂၊၂၀၁၆ ) ရက်နေ့ တွင် မြန်မာ စစ်တပ် မှ လေကြောင်းဖြင့် မုံးကိုးမြို့
ပေါ် ရှိလူနေ တိုက်တာ အဆောက်အဦး များအားအဓိက၊ပစ်မှတ်ထားကာ
ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များ၊ တိုက်ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် နံနက် (၉း၃၀)မှ ညနေ
(၄း၃၀)နာရီခန် အထိ စုစုပေါင်း ဂျက် နှင့် ရဟတ်ယာဉ် (၅,၆)စီးဖြင့် (၉)ကြိမ်
ထက်မနည်း လာရောက်ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့် မြို့ တွင်းရှိ စသင်ကျောင်း
များ လူနေအိမ်အများအပြား မီးလောင် ပျက်ဆီး သွားပြီ ဖြစ်သည်။ဒေသခံ
များမှ မုံးကိုးမြို့ ၏ တဖက်ကမ်းရှိ အိမ်နီးချင်း တရုတ် နိုင်ငံ မာန်ဟိုင်းမြို့သို့
သွားရောက်ခိုလုံ နေရ ပါသည်။
မြန်မာ စစ်တပ် သည် မုံးကိုးမြို့ အား လက်လွှတ်လိုက်ရ ပြစ် ဖြစ်သောကြောင့်
(၃၊၁၂၊၂၀၁၆) ရက်နေ့ မှ စပြီး မုံးကိုးမြို့ အား လေကြောင်း ဖြင့် အကြီးအကျယ်
လာရောက် ဗုံးကြဲ ဖျက်ဆီး မည် ဖြစ်ကြောင်း တရတ် ဖက်ခြမ်းမှ လာသေား
သတင်းများအရသိရှိရပါသည်။(အတည် မပြု နိုင်သေးသည့် သတင်းများအရ
မြန်မာ စစ်တပ်မှ ဓါတု လက်နက်များ သုံးမည် ဟုလည်း သတင်းများ ထွက်နေ
ပေါ်သည်။)
သို့ ဖြစ်၍ တရုတ် အစိုးရ သည် မာန်ဟိုင်းမြို့ ရှိ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံသားများ အား
လုံးကို (၂၊၁၂၊၂၀၁၆) ရက်ည တွင်းချင်း မာန်ရှီမြို့ သို့ ကားကြီးများဖြင့် လာ
ရောက် သယ်ဆောင်ရွှေ့ပြောင်း သွားပြီ ဖြစ်သည်။
သို့ သော် မြန် မာ ပြည် မှ ထွက်ပြေး လာသော စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ မှာ ၎င်း
တို့ နှင့် လိုက်ပါ ခွင့် မရဘဲ နယ်စပ် အနီးပတ်ဝန်းကျင် ၌ သာ တောင်တင်နေ
ကြရပါသည်။
ထူးခြားသည် မှာ မုံးကိုးမြို့ ၌ ဤမျှ ပြင်းထန်သော တိုက်ပွဲ များဖြစ်ပွားနေ သော်
လည်း ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရှိ ဗမာ မီဒီယာ များပေါ် တွင် မုံးကိုးအရေး သတင်း
ဖေါ်ပြမှှု မှာ မရှိ သလောက်ပင်ဖြစ်သည်။ (မြဝတီ၊MRTV ကိုးကားသတင်း
လောက်ဘဲ တွေ့ရတယ်။)
ယခု သတင်းရေးသားနေ ချိန် (၃၊၁၂၊၂၀၁၆) ရက်နေ့ နံနက် (၉းဝဝ)နာရီအချိန်
မြန်မာ တပ်မှ မုံးကိုးမြို့ အား ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များဖြင့် အပြင်းအထန် လာ
ရောက်ဗုံးကြဲနေ ပြီဖြစ်သည် အိမ်အချို့ မီးလောင် နေသည် ကို တရုတ် ဖက်ခြမ်း
မှ အတိုင်းသားမြင်နေရပါသည်။
(ဓါတ်ပုံ-(၂၊၁၂၊၂၀၁၆) ရက်နေ့ ဂျက်ဖြင့် ဗုံးကြဲသဖြင့် မီးလောင်နေ သော
မုံကိုးမြို့ ၊ တရုတ်ပြည်သို့ စစ်ပြေးနေရ သော မုံကိုးဒေသခံ အချို့။)


Read more »

Sinpraw de na ni Hpaji Jaw Magang Wa Sai
=================
Myu Tsaw share ninghkring ni hpang de mi wa ni na ning mu hpe shaleng dan mayu ai miwa ni tsun ai hta myen gaw IS hta grau ai du sat myu hpan re dai majaw munggu kaw sha gasat nga yang nmai na re mahkrai ni di ra ai hpe di run ra ai hpe run rai na shara shagu myu shagu lam kaba shagu de n gun dat na gasat na she madung rai wa ai hku miwa ni mu mada ai lam re.
Lama wa munggu kaw FUA ni dung kau ai she rai tim myen gwi gaw sa lai ten pi she nlu hkra manyi hkra ji grawng Langda ni hte gap taw na sha re.
Dai majaw myu kaba law law lam kaba law law de gade miman ntau n matsan dum taw ai sha gasat bang wa yang she mai na re nga miwa ni mu mada ai da.
Dai majaw Tsawra myit sha rawng taw yang gaw majan ndai dang na lam nmai byin ai ngu miwa ni mu mada ai .
Dai majaw galaw ra ai hpe gade miman ntau ai sha galaw gun hpai yang gaw awng dang na re da.
ZJ

Read more »

Thursday, December 1, 2016

အျပဳစိတ္မေမြးခင္ အဖ်က္စိတ္ကို အရင္ျပင္


စင္ကာပူက ဘီလူးကြၽန္းထက္ စတုရန္းမိုင္ (၅၀)ပဲ ပိုက်ယ္တယ္။
ဘီလူးကြၽန္းရဲ႕ ေတာင္ဘက္မွာ ၿဗိတိသွ်လက္ထက္က တနသာၤရီၿမိ႕ေတာ္ က်ဳိက္ခမီၿမဳိ႕ ရွိတယ္။ အေရွ႕ဘက္မွာ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕ရွိတယ္။ အေရွ႕ေျမာက္မွာ မုတၲမၿမဳိ႕ေဟာင္း ရွိတယ္။
အရင္က မုတၲမဆိုတာ အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ စင္ကာပူပဲ။
ဒီမွာပဲ ကုန္ဖလွယ္ခဲ့ၾကတယ္။
ဒီမွာပဲ ေငြလဲၾကတယ္။
တ႐ုတ္တို႕ရဲ႕ ထန္မင္းဆက္၊ မင္းမင္းဆက္တို႕ေတာင္
ဒီၿမဳိ႕ကို သိၾကတယ္။ သူ႕ကုန္သည္ေတြ လာၾကတယ္။
သကာရည္၊
တင္လဲရည္၊
ေသရည္၊
အဝတ္အထည္၊
ေရႊေငြရတနာေတြ၊
ေခ်ာေမာလွပတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကိုေတာင္
ဒီဆိပ္ကမ္းမွာ ရႏိုင္ၾကတယ္။
ဒီပစၥည္းေတြကို သယ္ဖို႕
မုတၲမအိုး ရွိတယ္။
အနည္းဆုံး အျမင့္ (၃)ေပေလာက္ ရွိတဲ့ အိုးစရည္းေတြ။
စဥ္႕သုတ္တားတဲ့ အိုး။
ဒီအိုးကို အတုယူျပီး တရုတ္တို႕ စဥ္႕အိုးႀကီးေတြ လုပ္တယ္။
ဖိလစ္ပိုင္ေတြ လုိက္လုပ္တယ္။
အင္ဒိုေတြ လုိက္လုပ္တယ္။
သူတို႕ႏိုင္ငံမွာ ဖုတ္တဲ့ အိုးစရည္းေတြ ျဖစ္ေပမဲ့
မုတၲမအိုးလို႕ပဲ မွည့္ေခၚၾကတယ္။
ဒီေလာက္ေတာင္ ကမၻာေက်ာ္တဲ့ မုတၲမ။
အဲ့တုန္းက စင္ကာပူထက္ ဘယ္ကမလဲ။
ဒါေၾကာင့္ တပင္ေရႊထီးတို႕
ဘုရင့္ေနာင္တို႕ ဒီၿမဳိ႕ကို အသာငန္ငန္ ရလိုၾကတယ္။
တုိက္ခဲ့ၾကတယ္။
ဖ်က္လုိက္ၾကတယ္။
အခု ၿမဳိ႕ေနရာေတာင္ မွတ္ရခက္သြားၿပီ။
ခင္ဗ်ားတို႕ ဖ်က္ခဲ့လို႕ပဲ။
က်ဳပ္တို႕ႏိုင္ငံကို ခင္ဗ်ားတို႕သာ မဖ်က္ဆီးခဲ့ရင္
မုတၲမၿမဳိ႕ဟာ ဒီကေန႕အထိ အေနမပ်က္ အထိုင္မပ်က္
သြက္သြက္လက္လက္နဲ႕ ကမၻာ႕ကုန္သြယ္ေရးဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနွမွာက
အေသအခ်ာပဲ။
ေကာင္းၿပီေလ။
အတိတ္ကို အတိတ္မွာပဲ ထားၾကမယ္လို႕ ခင္ဗ်ားတို႕ ေျပာၾကတယ္။
ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားတို႕က တိုင္းရင္းသားေတြ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ၿမဳိ႕ရြာေတြကို သြားေရာက္ဖ်က္ဆီးေနၾကတုန္းပါ။
အခုထိ ခင္ဗ်ားတို႕မွာ အဖ်က္စိတ္ ေသာင္းက်န္းေနတုန္းပဲ။
ခင္ဗ်ားတို႕ရဲ႕ အဖ်က္စိတ္ကို မုတၲမ သိတယ္။
ဟံသာဝတီ သိတယ္။
အယုဒၶယ သိတယ္။
မဏိပူရ သိတယ္။
ေျမာက္ဦး သိတယ္။
မသိေသးတာက ခင္ဗ်ားတို႕ပဲ။
အဲ့အဖ်က္စိတ္ကို ခူထိ ကိုးကြယ္ေနၾကတုန္းပဲ။
အျပဳစိတ္ဓာတ္ကို မေမြးခင္
အဖ်က္စိတ္ဓာတ္ကို ခင္ဗ်ားတို႕ေသြးသားေတြကေန အရင္ထုတ္ပစ္ပါ။
ၿပီးမွ စကားႀကီးစကားက်ယ္ ေျပာေပါ့။ ရွက္တတ္ခဲ့ရင္ေလ။

Read more »

1/12/2016 Sweet December Padang Shiga


KIA Dap Dung (38) ginra, Loi Jung bum, Lau Shang Chai kaw shara jahkrat nga ai myen tai hpyen dap hpe dai hpawt jau 3:20am ten ram hta tinang KIA hte hpu nau myit rum AA hpyen hpung ni pawng nna padang dip zing la kau lu sai lam shiga na chye lu ai.

Read more »

Hugawng mungdu ဒူ၀ါဒိုင္ဖာဂမ္ Jinghpaw Du Wa Daihpa Gamေက်ာင္းစာေတြမွာ မသင္ရတဲ့ သမိုင္းအမွန္
=====================
၁၈၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အာသံဘုရင္ခံ (အာသံနယ္စား)
စႏၵရကႏ ၱရွိန္သည္
အိႏၵိယ ႏိုင္ငံရွိ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ ့သမား၏ ေၾကးစားစစ္တပ္မ်ားအကူအညီျဖင့္ ျမန္မာဘုရင္ဘႀကီးေတာ္ ဘုရားအားေထာင္ထား ျခားနားရာ၊ စစ္သူႀကီးမဟာဗႏၶဳလ ဦးစီးကြပ္ကဲ၍ ျမန္မာစစ္သည္ (၇၀၀၀)ျဖင့္ အာသံသို႔သြားေရာက္တိုက္ခို္က္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့သည္။
ဤသို႔ခ်ီတက္ရာတြင္ မဟာဗႏၶဳလဦးေဆာင္ေသာတပ္မ်ားမိုးေကာင္းမွ ဆက္လက္ မခ်ီတက္မီပင္ မိုးေကာင္းအထက္မွ
ကခ်င္ဂ်ိန္ေဖါ့ တို႔ေနထိုင္သည့္ ေတာင္စား ေစာ္ဘြားတို႔က အမွဳေတာ္ကို ေကာင္းစြာလိုက္လိုေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးမင္းႀကီး မဟာ ဗႏၶဳလထံ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ေတာင္းၾကရာ မဟာဗႏၶဳလ၏ ၀မ္းပန္းတသာ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေတာင္စား ဗိုလ္ေနမ်ဳိးသိန္ပရာဇာႏွင့္ ကခ်င္စစ္သည္ (၁၀၀၀)ခန္႔ပါ၀င္ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
စစ္သူႀကီးမဟာဗႏၶဳလႏွင့္အတူ အာသံသို႔လိုက္ပါအမႈထမ္းခဲ့ေသာ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ားကို ဗိုလ္ေနမ်ဳိးသိန္ပရာဇာႏွင့္အတူ ရွေရာ့လ၊ လဆန္တန္၊ လ၀မ္ေဇာ္လီ၊ ေလာ့အြမ္ေဇာ္ရီ၊ အင္ဒိန္ေလာ့အြမ္ဒူ၊ ေဇာ္ဂ်ာမေစာၿဖီ ႏွင့္ ေလာ့ခြမ္ ေဇာ္ေတာင္တို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။
ဗိုလ္ေနမ်ဳိးသိန္ပရာဇာသည္ ဟူးေကာင္းတႏိုင္းနယ္မွ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ဒိုင္ဖာဒူ၀ါ ဒိုင္ဖာဂမ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဒူ၀ါဒိုင္ဖာဂမ္အား အာသံနယ္စား
စႏ ၱရကႏ ၱရွိန္ကို ႏွိမ္ႏွင္းရာ ၌ ပါ၀င္တိုက္ခုိ္က္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာဘုရင္မွ စစ္သူႀကီး အေဆာင္အေယာင္ဘြဲ႔တံဆိပ္၊ ေရႊဒါး၊ ၀တ္စုံမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။
ဒိုင္ဖာဒူ၀ါရရွိခဲ့ေသာ စစ္သူႀကီးအေဆာင္အေယာင္ဘြဲ႔တံဆိပ္မ်ားမွာ -
(က) ေတာင္ရွည္၀တ္စုံအကၤ်ီ (၁) ထည္
( ခ ) လက္ရုံးေတာ္ (၂) ခု
( ဂ ) ဦးေသ်ွာင္ (၁) ခု
(ဃ) ေက်ာက္စိမ္းကြင္း(၂၅)ကြင္းပါပိုးကန္႔လန္႔ကာ (၁)ထည္
( င ) ေရႊဒါး (၁)လက္ တို႔ျဖစ္သည္။
ဒိုင္၀ါဒူ၀ါရရွိခဲ့ေသာဘြဲ႔အမည္မ်ားမွာ -
1. Taunglon Thiha Kyaw Zawa
2. Saton Mani Nawyahta
3. Tanebung Naung Nawyahta
4. Ganda Thikdi
5. Taunglon Thiha Kyaw Htin
6. Sawbi Thura Nawyahta
7. Thiri Papbahta Taba Yaza
8. Thingba Thura Yaza
9. Maha Thiri Zeya Taba Yaza တို႔ျဖစ္သည္။
စုံလင္ျပည့္စုံျခင္းမရွိေသာ္လည္း . . .
ကခ်င္တိုင္းရင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏
သမိုင္းထဲမွသူရဲေကာင္းအျဖစ္ဂုဏ္ယူ၍ စုစည္း
ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါေၾကာင္း . . . 
Research by Traditional Man ( Kachin )
Ref: 
(1) ပညာေရးဌာနႀကီး, တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား
၏နယ္ခ်ဲ ့ဆန္ ့က်င္ေရးသမိုင္း, ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ,ပါတီစည္းရုံးေရး
ဗဟိုေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္, ၁၉၆၈ခု ေမ ၁၃.
(2) B.D.Maran, Kachin Political Culture
Legacy, Kachin Research Journal 
No. IV
Myu Tsaw KasaRead more »

စင္ကာပူကို ႏွစ္(၂၀)အတြင္း ေဒၚစု အမီလုိက္ႏိုင္မလား

စင္ကာပူေရာက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စင္ကာပူလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆုံရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အႏွစ္(၂၀)အတြင္း စင္ကာပူကို ေက်ာ္လႊားမယ္လို႕ ဆိုလုိက္ပါတယ္။ စင္ကာပူက ၂၇၈ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ၿပီး လူဦးေရမွာ ၅၆၁၀၀၀၀ ရွိပါတယ္။ စတုရန္းမိုင္တစ္မိုင္မွာ လူ ၁၉၉၁၀ ေနထိုင္ပါတယ္။ ကမၻာမွာ နယ္ေျမအရ အဆင့္ ၁၇၆ ပါ။ လူဦးေရအရ အဆင့္ ၁၁၃ ခုပါ။ လူဦးေရထူထပ္တဲ့ေနရာမွာ အဆင့္ ၃ ပါ။ ေရာင္းဝယ္အားက $452.686 billion ရွိပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းသုံးႏိုင္အားက $82,762 ရွိလို႕ ကမၻာမွာ တတိယေျမာက္ပါ။ ပုံမွန္ဂ်ီဒီပီကေတာ့ $308.051 billion ရွိလို႕ ကမၻာ႕မွာ အဆင့္ ၃၆ ပါ။ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြအနိမ့္ဆုံးက $56,319 ရွိပါတယ္။
Soft power ranking အရ အာရွမွာ နံပါတ္ ၂၊ ကမၻာမွာ နံပါတ္ ၁၉။ ႁခြတ္ျခဳံက်မႈ အနည္းဆုံးႏိုင္ငံ၊ အာရွမွာ ေငြေၾကးစီးဝင္မႈတတိယအႀကီးမားဆုံးႏိုင္ငံ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမႈ အဆင့္ ၁၃၊ ဥပေဒေၾကာင္းတည္ၿငိမ္မႈ အဆင့္ ၁၃၊ ပညာေရးစနစ္ အဆင့္ ၉၊ အဝယ္လုိက္မႈ အဆင့္ ၁၀ ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးကြၽမ္းက်င္မႈ အဆင့္ ၁၊ ေစ်းအႀကီးဆုံးၿမဳိ႕ အဆင့္ ၄၊ အခြင့္အလမ္းအမ်ားဆုံး အာရွႏိုင္ငံနဲ႕ ကမၻာမွာ အဆင့္ ၃ ပါ။ ဒီေတာ့ ကမၻာမွာ ေနခ်င္စရာအေကာင္းဆုံးမွာ Top ပဲ။ စင္ကာပူမွာ ကမၻာအျမန္ဆုံး အင္တာနက္စပီဒ္ ရွိပါတယ္။ အာရွဖစိဖိတ္ အင္တာနက္ထိုးေဖာက္မႈမွာ အဆင့္ ၂ ျဖစ္တယ္။ ကမၻာမွာ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြအေကာင္းဆုံး နံပါတ္ ၂ ပါ။ စီးပြားေရးလုပ္လို႕ အေကာင္းဆုံးႏိုင္ငံ အဆင့္ ၁ ပါ။ ကုန္သြယ္ေရးမွာ နံပါတ္ ၁ ပါ။ယွဥ္ျပဳႎင္မႈအမ်ားဆုံး အဆင့္ ၃ ပါ။ ပညာေရးနဲ႕ အသိညာဏ္ဖြံ႕ၿဖဳိးဖို႕ အုပ္ထိန္းမႈမွာ အဆင့္ ၁ ပါ။ Engineering, Technology ပညာေရးမွာ NUS ဟာ ကမၻာ႕တကၠသုိလ္အဆင့္ ၂၆ ပါ။ အာရွမွာ နံပါတ္ ၁ ပါ။ Finance နဲ႕ ပတ္သက္ရင္ NUS ဟာ အဆင့္ ၁၁ ပါ။ အခ်ဳိ႕စစ္တမ္းေတြမွာ အဆင့္ ၁ ေတြခ်ည္းပဲ။ Nayang Technological University ဟာလည္း အာရွမွာ အဆင့္ ၃ ေအာက္ကို မက်ပါ။
ဒီေတာ့ စင္ကာပူဟာ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္ေန႕၊ မေလးရွားကေန အႏွင္ထုတ္ခဲ့ရကတည္းက Onward, Singapore အမ်ဳိးသားသီခ်င္းနဲ႕ အားမာန္တင္းကာ ႀကဳိးစားခဲ့ရရွာပါတယ္။ ဒါေပမမဲ့ စင္ကာပူအတြက္ ကံေကာင္းျခင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သိဃၤပူရ (သီဟပူရ-ျခေသၤ့ၿမဳိ႕ေတာ္) လို႕ ေခၚဆိုတဲ့ စင္ကာပူဟာ မေလးရွားနဲ႕ ထိုင္းမွာ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္ ထျခင္း၊ အင္ဒိုနီရွားမွာ ဒြိဖန္စီစနစ္နဲ႕ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စတင္ခဲ့ျခင္း၊ အေမရိကန္ဗီယက္နာမ္စစ္ပြဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနဝင္းအာဏာသိမ္းၿပီး ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သုံးခဲ့ျခင္း၊ သီရိလကာၤမွာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ေဂါ သေဘာၤဆိပ္ကမ္းမွာ လုံျခဳံေရးမရွိလို႕ စင္ကာပူကို ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ျခင္း၊ လီကြမ္ယုဟာ ဥေရာပကို သြားၿပီး ေငြေၾကးစီးဝင္မႈကို ေလ့လာကာ စင္ကာပူကို Financial hub ျဖစ္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ႏိုင္ခ့ဲျခင္းတို႕ေၾကာင့္ စင္ကာပူဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀)ေက်ာ္မွာ အာရွထိပ္သီး၊ ကမၻာ႕ထိပ္သီးစီးပြားေရးႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။ လီကြမ္ယုက စင္ကာပူမွာ ေမာ္လၿမဳိင္ကို အႏွစ္ (၂၀)အတြင္း အမီလုိက္မယ္ဆိုလား၊ အခု က်ဳပ္တို႕ ေမာ္လၿမဳိင္က အႏွစ္ (၂၀၀) အခ်ိန္ယူရေတာ့မယ္ထင္ပါရဲ႕။ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ထိပ္သီးၿမဳိ႕ေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေမာ္လၿမဳႎင္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးဟာ အခု ပိစိေကြးေတြ ျဖစ္ကုန္ပါၿပီ။ ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ ဒီတိုင္းျပည္ကို အေကာင္းဆုံးဖ်က္ဆီးသြားခဲ့တယ္။ ေျပာင္းျပန္စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ရင္ ကမၻာမွာ ျမန္မာဟာ အဆင့္(၁) ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
ေကာင္းပါၿပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စင္ကာပူကို ေရာက္တုန္း စင္ကာပူ+ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးကို အဓိကထားတယ္။ အဲ့မွာ အေမ့သားအေမ့သမီးေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံကို အမွန္တကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါက ရရွိေနတဲ့ စင္ကာပူလခကို မမက္ဘဲ အေမနဲ႕အတူ တစ္ခါထဲ ျမန္မာျပည္ ျပန္လာဖို႕ ေကာင္းပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စင္ကာပူေရာက္တုန္းမွာ "အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ မျဖစ္မေန လုပ္ရမဲ့ကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း" ေျပာၾကားသြားတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ တည္ၿငိမ္းေရးေလာက္ အေရးပါတာ မရွိဘူးလို႕လည္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ဒီစကားဟာ စင္ကာပူကို လာမဲ့ အႏွစ္(၂၀)အတြင္း အမီလုိက္မယ္ဆိုတဲ့ စကားထက္ ပိုခက္ပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င့္သုံးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ဟာ အင္ဒိုနီရွားစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတုန္းက က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ ဒြန္ဖန္စီစနစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားအသိပဲ ျဖစ္တယ္။ စင္ကာပူဟာ အင္ဒိုရဲ႕ အသုံးမက်တဲ့ ဒြိဖန္စီေၾကာင့္ပဲ အျမတ္ထြက္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အဲ့စနစ္နဲ႕ စင္ကာပူကို ေက်ာ္လႊားဖို႕ ဘယ္နည္းနဲ႕မွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႕ စကားႀကီးစကားက်ယ္ေတြ အမ်ားၾကီး ေျပာသူ ျဖစ္တယ္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပင္ဖို႕ သူ စြန္႕လႊတ္ခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ။ ရက္ေပါင္း (၁၀၀)အၿပီးမွာ ျပဳတ္တဲ့အမတ္ေတြ၊ ပါတီဝင္ေတြ၊ ဝန္ႀကီးေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ သိပ္အားနည္းပါတယ္။ စစ္တပ္ဆီမွာ အမွတ္ယူခ်င္တဲ့ ေဒၚစုေၾကာင့္ သိန္းစိန္အစိုးရထက္ ပိုေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ေဒၚစုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ တည္ၿငိမ္ေရးထက္ အေရးႀကီးတာ ဘာမွ မရွိဘူးလို႕ တဖက္က ေျပာရင္း အျခားတဖက္မွာ စစ္တုိက္ဖို႕နဲ႕ ရခိုင္ျပည္အေရးမွာ အေလွ်ာ႕မေပးဖို႕ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအခါမွာ ကုလသမဂၢကိုယ္တိုင္က ေဒၚစုအစိုးရကို သတိေပးစကား ေျပာၾကားေနရတဲ့အေျခအေနပါ။ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ေတြနဲ႕ ျမန္မာလက္နက္ကိုင္မ်ားၾကား ဒီစာေရးေနတဲ့အခ်ိန္အထိ တုိက္ခုိက္ေနၾကဆဲပါ။
စင္ကာပူကို အႏွစ္(၂၀)အတြင္း ေက်ာ္လႊားဖို႕ဆိုရင္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနအထားကို စစ္စစ္မွန္မွန္ ေလ့လာႏိုင္မွ ျဖစ္မယ္။ လူဦးေရကလည္း သန္ေခါင္းစာရင္း ေကာက္တာ ၿပီးသြားတာ ၾကာပါ့။ အေသးစိတ္ကို ခုထိ မသိရေသးပါ။ စီးပြားေရးနဲ႕ ပညာေရးမွာဆိုရင္ ထိုင္းကိုေတာင္ မမီပါ။ တကယ္လို႕ ဒီႏွစ္မွာပဲ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သုံးမယ္၊ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို လက္ခံခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ျပန္႐ုန္းထဖို႕ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀) လိုပါေသးတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တည္ခဲ့တဲ့ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း မုန္းတီးမႈေတြ၊ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးမႈေတြ၊ ကိုယ္က်င့္တရားႁခြတ္ျခဳံက်မႈေတြ၊ မဟာဗ်ဴဟာက်ဆုံးမႈေတြကို ကုစားဖို႕ေတာင္ အခ်ိန္မက်ေသးပါ။ ေဒၚစုကိုယ္တိုင္ စစ္တပ္ခင္းက်င္းတဲ့ အကြက္ထဲ ဝင္မိၿပီး စစ္တပ္လိုပဲ စိတ္ကူးယဥ္ေနတဲ့ပုံစံ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ေဒၚစုအေနနဲ႕ လီကြမ္ယုကို အတုခိုးခ်င္ ခိုးမိမယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စင္ကာပူႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရအခြင့္သာေပမဲ့ လူမႈေဗဒႏိုင္ငံေရးအရ အခုထိ မ်က္ႏွာသာ မေပးေသးဘူး။
ပုံမွာ လီကြမ္ယုနဲ႕ ေဒၚခင္ၾကည္တို႕ ျဖစ္သည္။ Channel Asia News မွ ရယူသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ပုံ ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူ မေမြးဖြားရေသး။

Read more »