Thursday, November 27, 2014

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒ မူၾကမ္းႏွင့္ ပါတ္သတ္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္သူမ်ားအားလံုး /မူ၀ါဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

မူၾကမ္းသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားနွင့္  ေတာင္သူအက်ဳိးျပဳကိုယ္စား 

(၂၇﴿ ရက္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

၂ဝ၁၄ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ (၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရိွ  လယ္ယာေျမ ႏွင့္ ဥယ်ဥ္ျခံေျမမ်ား နွစ္နာေသာေတာင္သူမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမ်ားမွ ေတာင္သူလယ္သမားကြန္ယက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဧ။္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) အေပၚ သုံးသပ္ဆန္းစစ္ အႀကံေပး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမယာခြဲေ၀အသုံးခ်မႈစိစစ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီက ေရးဆြဲထားေသာ အမ်ဳိးသားေျမအသုံး ခ်မႈ မူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲသည့္အဆင့္ဆင့္တြင္ ျပည္သူလူထု၊ အမွန္တကယ္နစ္နာေသာေတာင္သူ လယ္သမား၊ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္၊ အမိ်ဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ျပည္သူ႕ဖက္ကရပ္တည္ေပး ေသာပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ပါဝင္ေရးဆြဲထားေသာ မူ၀ါဒမူၾကမ္း  မဟုတ္ေသာေၾကာင့္  လက္ခံ ႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။  

ဤအမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္ ျပည္သူလူထု၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား အက်ဳိးျပဳမႈ အလြန္နည္းပါးေနၿပိီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုိသာ ဦးစားေပးထားေၾကာင္း ေျမယာ သိမ္းဆည္းျခင္းကုိ တြန္း အား ေပးၿပီး လက္ရွိႏုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမယာျပသာနာမ်ားကို ပိုမိုမ်ားျပားလာေစမည္။ ထို႔အျပင္ လူ တစု၏ အကိ်ဳးစီးပြားႏွင့္ ေကာင္းစားေရးအတြက္ကိုသာ အားေပးကာကြယ္ေပးေသာ မူ၀ါဒျဖစ္သည္။ 

ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က သိမ္းဆည္းထားေသာေျမႏွင့္လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္း ေပးႏုိင္ေသာ အခ်က္သည္ ဤမူ၀ါဒ တြင္ပါ၀င္ျခင္းမရွိေပ။ 

တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မွဳႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို အာမခံေသာအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမိ်ဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတည္ေဆာက္မွဳကို ပိုမိုေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ ေစသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ဤအမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) ကုိျပည္သူလူထုၾကား ခ်ျပမည့္အစီအစဥ္သည္ ေနျပည္ ေတာ္ အပါအ၀င္ ၁၇ ေနရာသာျဖစ္ၿပီး အခိ်န္ကာလသည္ (၁၅)ရက္ အတြင္း၌ တႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ (ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္) ျပဳလုပ္ျခင္းသည္  တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုႏွင့္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ သေဘာဆႏၵကို လစ္လွဴရွဳေနသည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ ကိုေလွ်ာ့ခ်မည္ဟုဆိုထားေသာ္လည္း ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားသည္ အထက္ကခန္႔းထားေသာေၾကာင့္ လက္ခံနိုင္ျခင္းမရိွပါ။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ေျမယာအသံုးခ်မွဳမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးမည္ ဟုေဖၚျပထားေသာ္ လည္း တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ကို အာမခံထားျခင္းမရွိေခ်။ 

ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားမွ သေဘာတူလက္ခံခ်မွတ္ထားေသာ အမိ်ဳးသားစားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား စီမံခန္႔ခြဲရန္ လုိက္နာသင့္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ေဘာင္အတြင္း မ၀င္ သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစံႏွဳန္းႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမွဳမရွိေခ်။ 

ထို႔ေၾကာင့္ လူထုႏွင့္ေတာင္သူလယ္သမားကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမိ်ဳးသမီးကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ ပါ၀င္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ  ေျမအသံုးခ်မွဳမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) အသစ္ကို ျပန္လည္ ေရးဆြဲ ရန္လိုအပ္သည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္ - 
ေဘာက္ဂ်ာ - +၉၅ (၀) ၉၄၇၀၂၆၀၉၀ (သို႔) +၉၅ (၀) ၉၄၀၀၀၂၂၄၇၅
ကိုေက်ာ္သီဟေအး ဝ၉၄ဝဝဝ၂၁၃၆၃
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္တာ ဝ၉၄၄ဝဝဝဝ၇၈၇
ဦးမ်ိဳးေဇာ္ဦး ဝ၉၄ဝဝဝ၂၃၂၂၂
ဟူးေကာင့္ေတာင္သူမ်ားအဖြဲ႕ ဦးလေဂၚတန္ဂြန္း
မိုးေကာင္းေတာင္သူမ်ားအဖြဲ႕၊ 
ေမာ္ေဖါင္းေတာင္သူမ်ားအဖြဲ႕၊ ဦးလဖိုင္ေနာ္ေအာန္ ဝ၉၂၅၄၂၃ဝ၇၂၇
မိုးညွင္းေတာင္သူမ်ားအဖြဲ႕၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
ဖားကန္႔ေတာင္သူမ်ားအဖြဲ႕၊ ဦးလဆိုင္း ဝ၉၂၅၆၄၂၇၇၃၈
နမၼတီးေတာင္သူမ်ားအဖြဲ႕၊ ဦးေဇာ္ဂ်တ္ ဝ၉၂၅၆၄၁၄၃၃၄

ဝိုင္းေမာ္ေတာင္သူမ်ားအဖြဲ႕၊ ဦးလြမ္းဇယ္

Read more »

Kachin National Organization (UK) protest Burma Army killing of 23 ethnic army cadets and injured 20 to jeopardize peace process in Burma.

Kachin National Organization (UK) protest Burma Army killing of 23 ethnic army cadets and injured 20 to jeopardize peace process in Burma.
Photo credit from KNO (UK).

Read more »

ထမင္းစားဖိတ္ျခင္းသီဝရီ( အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဟင္နရီကစ္ဆင္ဂ်ာ သုံးေလ့ရွိတဲ့ နည္းတစ္နည္းပါ။ )


· 
ထမင္းစားဖိတ္ျခင္းသီဝရီ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ထမင္းစားဖိတ္ဖူးတယ္။ တုံ႕ျပန္မႈ မရခဲ့ဘူးလို႕ ထင္ပါတယ္။ အခု မင္းေအာင္လႈိင္က အစိတ္သားေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရထားပါတယ္လို႕ ေနပူေတာ္မွာ ကမၻာသိ ေျပာခဲ့ေတာ့ သူ႕သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းေလမလား ဆိုၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ေသြးတိုးစမ္းလုိက္တာ ျဖစ္မယ္။
ေနာက္တစ္ခု ထမင္းစားပြဲကို Tool to break deadlock လို အသုံးျပဳခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဟင္နရီကစ္ဆင္ဂ်ာ သုံးေလ့ရွိတဲ့ နည္းတစ္နည္းပါ။ တစ္ဖက္နဲ႕တစ္ဖက္ ပိတ္မိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တကယ့္ျပႆနာကို မေဆြးေႏြးေစဘဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႕ ရင္းႏွီးေအာင္ ထားတဲ့နည္း ျဖစ္တယ္။ ေဂါ့ဖ္ကစားျခင္း၊ ထမင္းအတူစားျခင္း၊ စကားစျမည္ ေျပာျခင္းတို႕ဟာ တစ္စို႕ေနတဲ့ အေျခအေနကို ပြင့္ေစတတ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္မွာ ေန႕တိုင္း ေတြ႕ေနရေပမဲ့ ကြၽဲ႐ိုင္းေတြလို အထီးက်န္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႕ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ သေဘာ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ သံတမန္နည္္းလမ္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာထဲက နည္းတစ္နည္းပါ။ အလကားသက္သက္ ဖိတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။
သူ သုံးတဲ့ ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ Walk in the wood နည္းပါ။ အစၥေရးနဲ႕ ပါလက္စတိုင္းတို႕ကို Camp David ထဲ ေခၚၿပီး အတူတူလမ္းေလွ်ာက္ၾကရင္း စကားစျမည္ေျပာေစတဲ့နည္း၊ ရန္သူကို မဟာမိတ္လုပ္ၿပီး ခ်ဥ္းကပ္တဲ့နည္းပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္ထဲကို ဝင္ေရာက္ျခင္းမွာ Walking into the wood ပဲလို႕ ဆိုရမွာ ျဖစ္တယ္။ သူက ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးတို႕နဲ႕ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဖို႕ ဝင္သြားတာ မဟုတ္ဘူး။ မဟာမိတ္ျပဳဖို႕ ဝင္သြားတာ ျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္က ဒါကို သိလို႕ ျပႆနာ မတက္တက္ေအာင္ ၾကံစည္ေနျခင္းျဖစ္တယ္။
ေနာက္တစ္နည္္း စဥ္းစားၾကည့္မယ္။ သူက F.W. De Klerk နည္းကို သုံးျခင္းပါ။ မင္းေအာင္လႈိင္နဲ႕ တုိက္႐ုိက္စကားေျပာခ်င္တယ္ဆိုတာ နယ္လဆင္မင္ဒဲလ္လားနဲ႕ ဒီကလပ္တို႕ ျဖစ္စဥ္ကို အသုံးခ်လုိက္ျခင္းလို႕ ျမင္ပါတယ္။ De Klerk က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္အထိ မင္ဒဲလ္လားက အခ်ိန္ေပးခဲ့ၿပီး လူျဖဴၾကားမွာ referendums ေတြ၊ consultations ေတြ၊ mandates ေတြ ရေအာင္ ပံ့ပိုးေပးပါတယ္။ အခု သူနဲ႕ သူရေရႊမန္းတို႕ ဆက္ဆံပုံမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေအာင္ေသာင္းကို အကာအကြယ္ေပးသလိုမ်ဳိးပါ။ မင္းေအာင္လႈိင္နဲ႕ ေတြ႕ႏိုင္ေအာင္ ႀကဳိးစားေနပုံမ်ဳိးပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သုံးေနတဲ့ နည္းကို စစ္အုပ္စုေတြ မေျပာနဲ႕၊ NLD အဖြဲ႕ဝင္ေတြေတာင္ သိမွ သိၾကပါ့မလားလို႕ သံသယရွိပါတယ္။ မိတ္ေဆြတို႕အျမင္ေကာ ဘယ္လိုရွိမလဲ။ 

Read more »

တပ္မေတာ္ကို လူတစ္စုလက္ထဲကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကယ္တင္ၾကပါ

· 

စိတ္နာရင္ နာပေလ့ေစ။ တိုင္းရင္းသားေတြက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို စစ္ေရးအရ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့တာ မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အထင္မႀကီးဘူးဗ်။ ေၾကာက္လည္း မေၾကာက္ဘူးဗ်။ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားေတြက အခြင့္အေရးတစ္ခုအတြက္နဲ႕ တပ္ထဲကို ဝင္လာၾကတာ မ်ားတယ္။ တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္တဲ့ စိတ္နဲ႕ ဝင္တာ ရွိခ်င္ရွိမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ နည္းနည္းပါးပါးပဲ ရွိမယ္။ 
ဘာနဲ႕ တူသလဲဆိုရင္ မြတ္စလင္အစြန္းေရာက္ေတြနဲ႕ တူတယ္။ ကေလးေတြကို ဖမ္းဆီးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဦးေႏွာက္ကို ေဆးေၾကာပလုိက္တယ္။ ဒီလူက အျပင္လူေတြနဲ႕ ဘဝျခားသြားၿပီ။ သူ႕မွာ ပကတိအမွန္တရား မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒီအမွန္တရားနဲ႕ မနီးစပ္ရေလေအာင္ ျပည္သူတို႕ကို ရန္သူလို႕ မသိမသာ ႐ိုက္သြင္းထားတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာ အလကားလို႕ ထင္ကုန္ၾကတယ္။ တပ္မေတာ္ကပဲ အပင္ပန္းခံခဲ့ရတယ္။ တပ္မေတာ္ပဲ ဒီတိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ႏိုင္မယ္လို႕ ယူဆၾကတယ္။
အမွန္မွာ ဘုရားေဟာထဲမွာ သဒၶါဗုိလ္၊ ဝီရိယဗုိလ္၊ သတိဗုိလ္၊ သမာဓိဗုိလ္၊ ပညာဗုိလ္ဆိုတဲ့ အား(၅)ခု ရွိတယ္။ သာသနာေရး (သဒၶါ)၊ စြမ္းအင္(ဝီရိယ)၊ ျပည္ထဲေရး (သမာဓိ)၊ ပညာေရး(ပညာ)တို႕ကို မ႑ဳိင္(၃)ခုနဲ႕ ထိန္းရတာ ျဖစ္တယ္။ မ႑ဳိင္ႀကီး (၃)ခုကို သတိဗုိလ္နဲ႕ ႏႈိင္းမယ္။ တပ္မေတာ္က အာဏာရွင္ေတြကို နီဝါရဏတရားနဲ႕ ႏႈိင္းမယ္။ နီဝါရဏတရားဆိုေတာ့ ဘာသာေရးလည္း အစြန္းေရာက္ေအာင္ သူ လုပ္မယ္။ ဒါမွ သူ ျခယ္လွယ္လို႕ ရမွာကိုး။ စြမ္းအင္ကိုလည္း အျပည့္အဝ မေပးဘူး။ ေပးလုိက္ရင္ သူက ထိန္းခ်ဳပ္လို႕ မရမွာစိုးလို႕။ ျပည္ထဲေရးကိုလည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမယ္။ လိုရင္လိုသလို မလိုရင္ မလိုသလို ျခယ္လွယ္လို႕ ရေအာင္လို႕။ ပညာေရးကိုလည္း သူက မူပိုင္လုပ္ထားမယ္။ အတုအေယာင္၊ လြဲမွားတဲ့ အယူအဆေတြနဲ႕ မႈိင္းတုိက္ထားႏိုင္ေအာင္လို႕။ ပညာမရွိေလ တဏွာက ခိုင္းလို႕ ေကာင္းေလ၊ ျပည္သူတို႕မွာ ပညာမရွိေလ စစ္ကြၽန္ျဖစ္ေလပဲ။ ဒါကို အမ်ဳိးသားေရးသတိ၊ အမ်ဳိးသားေရးမ႑ဳိင္၊ အမ်ဳိးသားေရးအျမင္နဲ႕ ထိန္းေက်ာင္းရမွာ ျဖစ္တယ္။ 
မ႑ဳိင္ႀကီး (၃)ရပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး အျခားအင္အားစု(၄)ရပ္ကို ျခယ္လွယ္ေနတဲ့ ၂၀၀၈ ခု ဒိုင္အာခီစနစ္ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပုံကို မျပင္ႏိုင္မခ်င္း ဒီတိုင္းျပည္အတြက္ ဆုတ္ယုတ္ေနမယ္။ လူတစ္စုက တပ္မေတာ္ကို ျပန္ေပးဆြဲၿပီး သူတို႕ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အသုံးျပဳေနပါအုံးမယ္။ ျပည္သူတို႕၊ တိုင္းရင္းသားတို႕မွာ ဒုကၡပင္လယ္ေဝေနၾကပါအုံးမယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကို အာဏာရွင္တစ္စုလက္ထဲကေန ဆြဲထုတ္ႏိုင္ဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။

Read more »

အစိုးရ ႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား စစ္တပ္ခ်င္း ဆက္ဆံမႈ /ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ ေျပာ

Read more »

Dear Ethnic Nationalities and Friends of Burma

Read more »

song...Burma????video..Federal Union of ?????sahka ha

Read more »

Wednesday, November 26, 2014

UWSA,SSPP/SSA,NDAA တို႔၏ ပူးေပါင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။

ဗမာစစ္တပ္မွ Laiza,ရွိKIA,ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းအား လက္နက္ၾကီးျဖင္႔ ပစ္ခတ္မွႈအေပၚ
("O")UWSA၊ (ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းတပ္မေတာ္)SSPP/SSA ၊ႏွင္႔(မိုင္းလား)NDAA တို႔၏ ပူးေပါင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။

Read more »

ပင္လံုုစာခ်ဳပ္အရ ... ဆႏၵရွိရင္

ပင္လံုုစာခ်ဳပ္အရ ... ဆႏၵရွိရင္ ... ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း ... ဒီျပည္နယ္ ၃ ခုုဟာ ခြဲထြက္ခြင့္ အျပည့္အဝ ရွိတယ္။ 
ဒီျပည္နယ္ ၃ ခုုဟာ ဗမာ ဘုုရင္ဆီကေန အဂၤလိပ္က သိမ္းယူခဲ့တာ မဟုုတ္လိုု႔ ... လြတ္လပ္ေရး ျပန္ေပးတဲ့အခါ ... ပူးေပါင္းမလား၊ ခြဲမလား .. ဆိုုတဲ့ စကားကေန ... ေတာင္တန္း ေဒသနဲ႔ ေျမျပန္႔ ျပသနာ ဆိုုတာ ျဖစ္လာခဲ့ရတာကိုု ရွင္းၿပီးေတာ့ ... ပင္လံုုစာခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုု ျဖစ္လာခဲ့တာ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုုေန႔လိုု႔ဆိုုၿပီး ပင္လံုုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္တဲ့ ေန႔ကိုု သတ္မွတ္တာ။
ဒါဟာ သူတိုု႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးပဲ။ ဒီအခြင့္အေရးကိုု အခုုအထိ ဘယ္တိုုင္းရင္းသားကမွ တရားဝင္ မေတာင္းဘူး။ ဖက္ဒရယ္ဆိုုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုုမႈကိုုပဲ ေျပာေနၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ တိုုင္းရင္းသားေတြ ဘက္က ျပည္ေထာင္စုု မူဝါဒကိုု ဆက္ကိုုင္ထားတယ္လိုု႔ ေျပာလိုု႔ရတယ္။
.. ျပည္ေထာင္စုု မူဝါဒ ... ကိုု ဗဟိုုအစိုုးရ ျဖစ္တဲ့ ... အာဏာရွင္ေတြက ... တိုုင္းျပည္ကိုု သူတိုု႔ ေယာကၡမဆီက အေမြရတဲ့ ပစၥည္းလို “ျပည္ေထာင္စုု ၿပိဳကြဲမွာစိုုးလိုု႔ ဆိုုၿပီး“ အေၾကာင္းျပၿပီး အာဏာနဲ႔ တိုုင္းျပည္ကိုု သူတိုု႔ အိတ္ထဲ ထည့္ထားလိုု႔ ... ျပည္တြင္း စစ္ ျဖစ္ေနရတာ ျဖစ္တယ္။
တကယ္လိုု႔သာ ေတ့ေတ့ဆိုုင္ဆိုုင္ ဒီအခြင့္အေရးေတြကိုု စစ္ေရး မပါဘဲ ... ရွင္းမွ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္ႏိုုင္မယ္။
(ကိုုုထိုုက္)

Read more »

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ KIA သေဘာထား ဘယ္လိုရွိမလဲ

“အခု အစိုးရဘက္က ပစ္လိုက္တဲ့ ကိစၥဟာ KIA ကို ပစ္တာ မဟုတ္ဘဲ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပစ္တာလို႔ပဲ က်မတုိ႔ ျမင္တယ္။ အေျခခံဥပေဒ မျပင္ဆင္ရေအာင္ ဆက္ဆြဲထားတာရယ္၊ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမေတြမွာ မဲမေပးႏုိင္ေအာင္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနတာ” ဟု ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒၚခြန္ဂ်ာက ေျပာသည္။
=================================================
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဗိုလ္သင္တန္းသား ၂၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားစြာရွိေနၿပီး ယင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔သည္လည္း KIA ၏ သေဘာထားအေပၚ မူတည္ေနသည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ဆုိသည္။
တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT) ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ဟံသာက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္စဖုိ႔ ဆုိတာကေတာ့ KIA ၊ ကခ်င္မွာ အပစ္ခံလိုက္ရေတာ့ သူတို႔ ခံစားခ်က္ မေကာင္းတာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္စဖုိ႔က သူတုိ႔ ေက်လည္မႈအေပၚ မူတည္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာ ေသဆံုးသြားတဲ့ ရခိုင္တပ္မေတာ္က ရဲေဘာ္ေတြ၊ ABSDF ၊ ခ်င္းတပ္က သူတုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားေတြလည္း ပါတာေပါ့။ အစိုးရက ဘာေတြ ေျဖရွင္းေပးမလဲ သူတုိ႔ရဲ႕ ေက်နပ္မႈအတုိင္းအတာ မရရင္ေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္စဖုိ႔ ဘယ္လိုဆုိတာ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး” ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
အစိုးရ၏ အလစ္အငိုက္ ပစ္ခတ္လိုက္သည့္ ကိစၥရပ္အေပၚ KIA အေနႏွင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရဘက္မွလည္း ယခုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ KIA အေပၚ တန္ျပန္အသိေပး ပစ္ခတ္မႈ လုပ္ေဆာင္သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္အေပၚကိုလည္း မေက်နပ္ေၾကာင္း KIA ၏ သေဘာထားကို တုန႔္ျပန္ခဲ့သည္။
ယင္းသို႔ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡညွိႏိႈင္း ေျဖရွင္းေရး အဖြဲ႔မွတဆင့္ ႏွစ္ဘက္ေတြ႔ဆံုမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။
“လိုင္ဇာ ဌာနခ်ဳပ္ကို လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ပစ္ခတ္လိုက္တဲ့အတြက္ KIO ဘက္ကလည္း သူတုိ႔အေပၚ အစိုးရရဲ႕ သေဘာထားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးစဥ္းစားမွာပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး KIA အေနနဲ႔ ဘယ္လို သေဘာထားမလဲ။ အဲဒီလို လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ပစ္ခတ္လိုက္တဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနတာကို အမ်ားႀကီး ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း ေနာက္ဆုတ္သြားႏုိင္တယ္” ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဦးျမေအးက သူ႔အျမင္ကို ေျပာသည္။
ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ ကာလ၌ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ စစ္ေရးအရ အလစ္အငိုက္ယူ၍ ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္လိုက္ျခင္းမွာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း အေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ လိုလားသည့္ သေဘာမ်ိဳး မရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစိုးရအေပၚ ေ၀ဖန္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ႏုိင္ငံေရး အသိုင္းအ၀န္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။
“အခု အစိုးရဘက္က ပစ္လိုက္တဲ့ ကိစၥဟာ KIA ကို ပစ္တာ မဟုတ္ဘဲ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပစ္တာလို႔ပဲ က်မတုိ႔ ျမင္တယ္။ အေျခခံဥပေဒ မျပင္ဆင္ရေအာင္ ဆက္ဆြဲထားတာရယ္၊ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမေတြမွာ မဲမေပးႏုိင္ေအာင္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနတာ” ဟု ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒၚခြန္ဂ်ာက ေျပာသည္။
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ၂၃ ဦး ေသဆံုးမႈအေပၚ ညီညႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လည္း ဦးေရႊမန္း၏ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္မွ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္မည့္ကိစၥႏွင့္ လက္ရွိ တုိက္ခိုက္မႈတုိ႔သည္ တုိက္ဆုိင္ေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈ တရပ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အစိုးရကို စြပ္စြဲေျပာဆုိထားသည္။
ယင္းလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ လိုခ်င္သည့္ စိတ္ရင္းေစတနာ ရွိ၊ မရွိ ဆုိသည္ကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္ထားၿပီး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ယခုလုပ္ရပ္သည္ အဟန္႔အတား ႀကီးမားစြာ ျဖစ္ေစသည္ဟုလည္း UNFC ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ထားသည္။
ေအာက္တိုဘာလတြင္ တႏုိင္ငံလံုးအတုိင္း အတာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဆုိသည့္ အစိုးရဘက္မွ  ေျပာဆိုထားေသာ ကိစၥသည္လည္း တကယ္လက္ေတြ႔တြင္ ျဖစ္မလာခဲ့ဘဲ ႏို၀င္ဘာလတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အားလံုး ေတြ႔ဆံုမႈ ေနာက္တႀကိမ္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆုိထားသည့္ ကိစၥသည္လည္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ ရွိေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တႏုိင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္မည့္ ကိစၥသည္ အလွမ္းေ၀းေနဦးမည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားက ဆုိသည္။
“အစိုးရရဲ႕ အခုလို လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ပစ္ခတ္လိုက္မႈဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ထိခိုက္မႈေတာ့ ရွိတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း ဒီလုပ္ရက္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာ သြားႏုိင္တယ္” ဟု ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ဦးလမုိင္ဂြန္ဂ်ာက ေျပာသည္။
ေဝဖန္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ပင္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားပါသည္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က VOA ၏ ေမးျမန္းမႈတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
လိုင္ဇာ ဌာနကို ပစ္ခတ္မႈသည္ အစိုးရအေနႏွင့္ စစ္ေရးသေဘာတရားအရ သတိေပး ပစ္ခတ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း တျခားတုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႔တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ္လည္း အင္အာႀကီး အဖြဲ႔တခုျဖစ္သည့္ KIA ႏွင့္ မေတြ႔ဆံုခဲ့သည္မွာ တပ္မေတာ္ မူ၀ါဒ ၆ ခ်က္ကို လိုက္နာမႈ အားနည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က VOA ၏ ေမးျမန္းမႈတြင္ ေထာက္ျပေျပာဆုိသြားသည္။
အစုိးရနွင့္ KIO တို႕ အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ တျခား တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕မ်ားထက္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။
အဆင့္ဆင့္ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား အၿပီးတြင္ အျခားတုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ မရွိခဲ့သည့္  ေအာက္ေျခ ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီမ်ား ထားရွိကာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းကြပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ထိုသို႔ေသာ အခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ KIA, KIO အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညွိႏိႈင္းမႈမွာ ထင္သေလာက္
မလြယ္ကူခဲ့ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။
(သူဇာႏွင့္ နန္းလြင္ႏွင္းပြင့္ေအာင္တို႔ ပူးေပါင္းေရးသားသည္။)
http://burma.irrawaddy.org/news/2014/11/25/67631.html

Read more »

လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ကို သံုးဖက္သံုးတန္မွ စစ္ဆင္ရန္ အစိုးရျပင္ဆင္


===================================
အစိုးရသည္ ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ဌာန
ခ်ဳပ္ကို တိုက္ခိုက္ရန္ စစ္ဗ်ဴဟာ (၃) ခုျဖင့္ သံုးဖက္သံုး
တန္မွ စစ္ဆင္ရန္ျပင္ ဆင္ေနသည္ဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္
ရွိသူ ဦးလာနန္းက ဆိုပါသည္။

“ က်ေနာ္တို႕ ဗဟိုကို လမ္းေၾကာင္း (၃) ခုကေန ခ်ဥ္း
ကပ္ဖို႕သူတို႔ ျပင္ဆင္ေနတာ႐ွိတယ္၊ ဂန္ေတာင္ယန္ -
ဝိုင္းေမာ္လမ္းေၾကာင္း၊ ေဒါ့ ဖုန္းယန္း - ဗန္းေမာ္လ
မ္းေၾကာင္း၊ စတန္ပါမွာ ဗ်ဴဟာ တစ္ခု ဖြင့္ထားၿပီး
တစ္ေၾကာင္း ခ်ထားတယ္၊ အဲဒီ သံုးေၾကာင္းနဲ႕ ကႊ်န္
ေတာ္တို႕ဌာန ခ်ဳပ္ကို စစ္ဆင္ေရးႀကီးလုပ္မယ့္ အေန
အထား႐ွိတယ္” ဟု KIA ေျပာခြင့္ရ ဦးလနန္မွ ေ႐ႊဟ
သၤာ သတင္း ဌာနသို႕ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဒါ့ဖုန္းယန္း - ဗန္းေမာ္ လမ္းေၾကာင္း၌ အစိုးရတပ္
အင္အား (၄၀၀) ခန္႕ ေရာက္႐ွိ ေနၾကကာ စုစည္း
လ်က္ ႐ွိသည္။ စတန္ပါ ဗ်ဴဟာ လမ္းေၾကာင္း၌မူ အင္
အား (၄၀၀) နီးပါးခန္႕ ႐ွိႏိုင္ သည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။
ဂန္ေတာင္ယန္ - ဝိုင္းေမာ္ လမ္းေၾကာင္း၌ စစ္ကား
(၁၀) စီးျဖင့္ အင္အား (၂၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ လက္နက္ႀကီး
မ်ား ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤအင္အား
သည္ အနည္းဆံုး တပ္ရင္း (၈) ရင္းခန္႔ ရွိပါသည္။

ထို႕အျပင္ ယခုစစ္ဆင္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ အထူး
တပ္ရင္းမ်ား (ကြန္မန္ဒို) မ်ားလည္း ပါဝင္ေနသလို
ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေလေၾကာင္း ပစ္ကူမ်ား ပိုမိုအ
သံုးျပဳျပီး လက္နက္ႀကီးမ်ားကို ယခင္ကထက္ ပိုမိုအ
သံုးျပဳ ဖြယ္ ႐ိွေနပါသည္။

အစိုးရ၏ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္း ပစ္ကူမ်ားသည္ ေ႐ွ႕တန္းေျမျပင္႐ွိ ေျခလ်င္တပ္ဖြဲ႕မ်ား
ေ႐ွ႕သို႕ မတိုးႏိုင္သည့္ အေျခ အ ေန၌ ေ႐ွ႕တိုးႏိုင္ရန္
အတြက္ KIA ခံစစ္ေၾကာင္း ယူထားသည့္ ေနရာမ်ားကို
အဓိကပစ္ကူေပးရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

“ဒီလို ျပင္ဆင္မႈေတြကိုၾကည့္ရင္ ဒါဟာ ကႊ်န္ေတာ္တို႕
လိုင္ဇာကို စစ္ဆင္ေရး လုပ္မယ့္ အေနအထားလို႕
တြက္လို႔ရပါတယ္၊ ဒီေနရာမွာ သူတို႔ကလက္နက္ႀကီးနဲ႕
ေလေၾကာင္းပစ္ကူကို အဓိကထားျပီး ျပင္းျပင္းထန္
ထန္ကို အရင္တိုက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူ
တို႔ထင္ သလို ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မွာပါ” ဟု ဆိုပါသည္။

လက္ရွိအေျခအေန၌ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ လိုင္ဇာဌာ
နခ်ဳပ္ အနီးဆံုေနရာ အနီးသို႕ အစိုးရတပ္မ်ား ခ်ဥ္း
ကပ္ေရာက္႐ွိေနၿပီး ျဖစ္သည့္အ တြက္ ယခုရက္ပိုင္း
မ်ားအတြင္း တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား ျပင္းထန္စြာ ထပ္မံျဖစ္ပြား
လာႏိုင္ဖြယ္႐ွိသည္ဟု KIA မွ တြက္ဆထားပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) လဂ်ားယန္စစ္ဆင္ေရး၌
အစိုးရသည္ အင္အား (၄၀၀) ခန္႔သံုးျပီး စစ္ဆင္ရာတြင္
တရာေက်ာ္ ခန္႔သည္ ထိ ခိုက္ဒါဏ္ရာရခဲ့ျပီး အေလာင္း
မ်ားျပန္႔က်ဲျပီး က်န္ခဲ့သည့္အျပင္ သံု႔ပန္းပါ ျဖစ္ေစခဲ့ပါ
သည္။ သံု႔ပန္းမ်ား၏အဆိုအရ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔တြင္ အ ေျခ
အေနအရ ဒါဏ္ရာရရဲေဘာ္မ်ားကို ထားပစ္ခဲ့ရမည္ဆို
လွ်င္ ပစ္သတ္ရန္အမိန္႔ေပးထားခဲ့သည္ဟု ထြက္ဆိုခဲ့
ပါသည္။ လဂ်ားယန္ တိုက္ပြဲ၌ မိေသာ ဒါဏ္ရာရ သံု႔ပ
န္းမ်ားအဆိုအရ ၄င္းတို႔၏ ရဲေဘာ္ရဲဖက္မ်ားက မပစ္
သတ္ဘဲ ထားခဲ့လို႔သာ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ ရခဲ့ေၾကာင္း
ဆိုပါၾကပါသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရအေျမာက္တပ္၏ က်ည္ဆံမ်ားသည္
အမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔တပ္အေပၚ၌သာ ပိုမိုက်ေရာက္ခဲ့
သျဖင့္ ထိေရာက္မွဳ မရွိခဲ့ေပ။ တပ္ထဲတြင္လည္း တပ္
သားမ်ားတြင္ ကေလးငယ္သာျဖစ္ၾကျပီး အေတြ႔အၾကဳံ
မရွိၾကေပ။ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွင္းစနစ္ေၾကာင့္ အရာရာတြင္
အမိန္႔ ျဖင့္သာ ေမာင္းႏွင္ေနၾကရာ တပ္တြင္း၌ စည္း
လံုးညီညြတ္မရွိသည္ကို လက္ေတြ႔ တိုက္ပြဲမ်ားက သ
က္ေသျပလ်က္ရွိပါသည္။

ဤကဲ့သို႔စိတ္ဓါတ္အေျခအေနေၾကာင့္ အစိုးရတပ္မ
ေတာ္သည္ လာမည့္စစ္ဆင္ေရးတြင္လည္း မိမိကိုယ္
ကို ဒါဏ္ရာမရေရးသည္ အဓိ ကျဖစ္ရာ တပ္ဖြဲ႔ေခါင္း
ေဆာင္မ်ား မည္မွ်ပင္ အမိန္႔ျဖင့္ အတင္းခိုင္းေနသည္
ျဖစ္ေစ အက်အဆံုးမ်ားစြာႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္
ရန္ခက္ ခဲေသာ စစ္ဆင္ေရးသာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု အကဲ
ခတ္မ်ားကဆိုပါသည္။
(source- ေ႐ႊဟသၤာသတင္းဌာန)

Read more »

Myen Asuya Dap Hpyen N-gun Kaba KIO Ginjaw De Grau Grau Ni Kahtep Wa Nga

Written by KNET
2014 ning November shata (23) ya jahpawt hkying (4:15)Am aten Hk.L.Y(56) Dap ni nga ai Hpun Pyen Bum, Bum Taung kawn Kadaw Bum hkran Hpaga Hka mayan maga de 120mm laknak kaba (2) hte kalang ta langai hpra gap bun ai hpe chye lu ai.
November (23) ya jahpawt hkying (4:19)Am ten hta HK.M.Y(389) dap jung nga ai Hka Ya bum maga kawn hpyen yen jawng ma ni nga ai Alen Bum hpaji ginra mayan de kalang ta shawng hpang (2) lang gap bun ai. Kade nna aten hta sha Lahkum Bum maga de 120mm laknak (2) hte mung kalang ta gap bun wa sai lam chye lu ai.
Matut nna mung November (23) ya jahpawt hkying (4:15)Am hte (4:24)Am ten lapran, masat (19) Dap Dung ginra Daw Hpum lawu na Loi Jau bum kaw nga ai HK. M.Y(320) dap ni gaw Kagam post lawu coffee sun mayan maga de 60mm, ngajinmi hte gap sharu bun ai lam hpe chye lu ai.
=====================
Myu Tsaw Kasa added 2 new photos.
Myen Asuya Dap Hpyen N-gun Kaba KIO Ginjaw De Grau Grau Ni Kahtep Wa Nga
Dai ni (Nov 25, 2014) ya shani shangi ka-ang 12:00pm grupyin daram hta Myen asuya dap hpyen nbungli (1) gaw Myitkyina-Manmaw lam dingyang Laiza makau hku garet nna Manmaw maga de pyen yu mat wa sai lam shiga na chye lu ai.
Bai, Myitkyina-Manmaw lam Ja Pu mare kaw du nga ai Myen asuya dap hpyen hpung n-gun (300) jan gaw ya yang Gang Dau mare kaw du nga sai lam shiga na chye lu ai, ndai zawn myen asuya dap hpyen n-gun kaba ni KIO ginjaw ginra makau de lani hte lani grai ni kahtep wa nga ai re lam KIA shiga lawk kawn na chye lu ai.

Read more »

Beyond The Cutting-Edge Of Hypersonic Rockets

Published on Nov 20, 2014 Catalyst: Scramspace - Exploring what the future holds for super high-speed air travel. Subscribe to Journeyman for daily uploads: http://www.youtube.com/journeymanpict... Go to the Journeyman Science playlist: https://www.youtube.com/playlist?list... Futuristic visions of hypersonic jet travel may not be a reality quite yet, but it is the focus of several research teams around the world. Dr Derek Muller meets one of these pioneering research teams at the University of Queensland, Australia. The team are working on SCRAMSPACE, a 1.8m-long scramjet designed to operate at eight times the speed of sound, and a step nearer to developing super-high-speed transport to be used in space projects and the civil aerospace sector. We may have to wait a while for round-the-world journeys in under two hours, but with rocket science innovation like this, it may be in the pipeline. ABC Australia - Ref 6284 Journeyman Pictures brings you highlights from the cutting-edge science series, ‘Catalyst’, produced by our long-term content partners at ABC Australia. Every day we’ll upload a new episode that takes you to the heart of the most intriguing and relevant science-related stories of the day, transforming your perspective of the issues shaping our world. Category News & Politics License Standard YouTube License

Read more »

Tuesday, November 25, 2014

MAI JA YANG FEDERAL LAW ACADEMY JAWNG KAW DUKABA MANAM TAWNG KAWN W.P GINRU GINSA LABAU HTE SENG NNA LAK JET SA JAW


KIA Dap Ba (3) ginra Mai Ja Yang muklum Federal Law Academy jawng hta Miwa Gumsan Mungdan, Sakhkung Mungdaw Party Rapdaw Dinggrin Salang Usa Dukaba Manam Tawng (sh) Sara Kaba Htoi Man kaw nna Wunpawng Htunghking hte seng ai lam ni, Wunpawng ginru ginsa Labau hte seng ai lam ni hpe sa sharin ya ai lam chye lu ai.
Sara Kaba Htoi Man hpe Jinghpaw Wunpawng Laili Laika hte Htunghking Hpung Dakkasu ni Munghpawm Myanmar (JLH) jawng ma ni hte Mai Ja Yang Federal Law Academy jawng kaw nna saw shaga da ai rai nna, jawng ma marai (100) jan sharin hkam la ai lam chye lu ai.
Sara Kaba Htoi Man gaw Miwa Gumsan Mungdan kata na, n law amyu ni a ginru ginsa labau ninghkring kaba langai re hpe Miwa asuya kaw nna tara shang masat masa hkrum ai wa re mung lam chye lu ai. Bai nna ya ten hta Jinghpaw Wunpawng ginru ginsa labau sawk sagawn komiti Ningbaw lit hpe gun hpai nga ding yang mung re lam chye lu ai.
EEDY

Read more »

UN 'concerned' at heavy fighting in Myanmar's Kachin state


The United Nations has expressed concern over an upsurge in military actions in Kachin State. People attend a candlelit vigil in Maha Bandula Park in Yangon November 24, 2014 to mark the deaths of 23 Kachin cadets in an attack by the Myanmar Army in northern Kachin State on November 19. Photo: Hein Htet/Mizzima
The United Nations has expressed concern over an upsurge in military actions in Kachin State. People attend a candlelit vigil in Maha Bandula Park in Yangon November 24, 2014 to mark the deaths of 23 Kachin cadets in an attack by the Myanmar Army in northern Kachin State on November 19. Photo: Hein Htet/Mizzima
Yangon (AFP) - The United Nations voiced their alarm on November 24 at an upsurge of fighting in Myanmar's northern state of Kachin, as shelling was reported near civilian areas and rebels said clashes could spread.
There has been heavy fighting in Kachin, near the border with China, since the army's surprise artillery attack on a Kachin Independence Army training camp last week, which cast doubt over faltering peace talks.
The United Nations called for civilians to be protected in the fighting, which has caused around 100,000 people to flee their homes since a 17-year ceasefire ended in 2011.
"We are concerned by reports of renewed hostilities in Kachin State, particularly reports of shelling in the vicinity of villages and camps for internally displaced people," said Mr Pierre Peron, spokesperson for the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
The powerful army has admitted carrying out Wednesday's attack on the KIA training camp, which the rebels say killed 22 recruits from various ethnic groups near its border stronghold of Laiza.
But the military said it was a warning shot in response to KIA attacks.
Local aid groups and the KIA have said shelling has continued, with heavy weapons fire near camps housing thousands of displaced people on Sunday. The camps themselves were not hit.
Rebel spokesman La Nan said the military could erode the trust of all ethnic groups by blaming the KIA for provoking its artillery attack.
"It could create fighting all over the country," he told AFP.
There is growing concern that months of painstaking negotiations between the government and multiple ethnic minority armed groups have reached an impasse over key issues -- such as the potential for the armed groups to continue to exist in some form.
In an interview last week with the Voice of America, army chief General Min Aung Hlaing said the military was entitled to defend itself, including acting pre-emptively "to stop them (rebels) from being able to fight".
He rejected the idea that ethnic groups could continue to bear arms, but added: "We really want peace".
Some 14 of the 16 major rebel groups have signed ceasefire agreements with the quasi-civilian government as part of reforms in recent years. But deals with the KIA and the Ta'ang National Liberation Army in the eastern state of Shan have proved elusive.
A small group of protesters carrying candles gathered in central Yangon at dusk on Monday to protest at the recent attacks.

Read more »

International Rules of War


*********************
International Rules of War မွာၿခၤဳခိုမတိုက္ရ၊ ရိတၡာပို႔စစ္ေၾကာင္းကိုမတိုက္ရ၊ လမ္းေဖါက္လုပ္ေနလ်ွင္မတိုက္ရ၊ စခန္းသိမ္းဖို႔တက္လာလ်ွင္ ေ႐ွာင္ေပးရမည္ဆိုတဲ႔အခ်က္ေတြမပါဖူး
ျပည္တြင္းစစ္မွာ ေလယာဥ္အသံုးျပဳျခင္း၊ အင္အားႀကီးလက္နက္အသံုးျပဳျခင္း၊ ဓါတုလက္နက္အသံုးျပဳျခင္း၊ စစ္သံု႔ပန္းမ်ားကိုၫႇင္းပန္း နိတ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း မ်ားကိုေတာ႔တားျမစ္ထားပါတယ္။
စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာေဒသတြင္ရြာမီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားလုယူ၊ခိုးယူ၊ သိမ္းယူျခင္း၊အျပစ္မဲ႔ျပည္သူမ်ားကို မတရားဖမ္း ၫႇင္းပန္းနိတ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မိန္းကေလးမ်ားကိုအတမျပဳက်င္႔ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အတမခိုင္းေစျခင္း စသည္႔မသမာမႈမ်ားသာလ်ႇင္International Rules of War ႏႇင္႔ International Humanitarian Law ကိုျပင္းျပင္းထန္ထန္ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။

Read more »

၁၈၈၅ ဗမာေတြ ကုိလုိနီမျဖစ္ခင္ကတည္းက ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း ျပည္နယ္ေတြဟာ ဗမာဘုရင္နယ္ပယ္ထဲမရွိခဲ႔ဘူး၊၊


မင္းေအာင္လွဳိင္ VOA မီဒီယာ အင္တာဗ် ဴ းကုိ ေျဖတယ္
" အားလုံးလည္း သိၾကတဲ႔ အတုိင္းပဲ က်ေနာ္တုိ႔ နုိင္ငံဟာ အဂၤလိပ္ကုိလုိနီ
ျဖစ္ခဲ႔ဖူးတာ သိတဲ႔အတုိင္းပဲ ၊ သန္းေပါင္း ၁၃၀၀ တရုတ္နုိင္ငံ သန္းေပါင္း
၁၂၀၀ အႏၵိယနုိင္ငံ၊ သန္းေပါင္း ၁၆၀ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ နုိင္ငံ ဒီလုိၾကားမွာရွိေန
တဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ ႔ အေျခခံဥပေဒက ခုိင္မာဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္၊၊ ေရွ ႔အစဥ္ဆက္
လူၾကီးေတြက ခုိင္ခုိင္မာမာလုပ္ေဆာင္ေပးသြားတဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔ က်ေနာ္
တုိ႔အေနနဲ႔လည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းတဲ႔သေဘာ အေနနဲ႔ပါ "...
အားလုံးသိျပီး မင္းေအာင္လွဳိင္မသိတာ တစ္ခုရွိတယ္၊၊ ၁၈၈၅ ဗမာေတြ
ကုိလုိနီမျဖစ္ခင္ကတည္းက ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း ျပည္နယ္ေတြဟာ
ဗမာဘုရင္နယ္ပယ္ထဲမရွိခဲ႔ဘူး၊၊ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ႔ ေဒသေတြျဖစ္တယ္
၁၈၈၅ ဗမာေတြ ကုိလုိနီျဖစ္ခဲ႔ေပသိ ကခ်င္ေတြကုိလုိနီမျဖစ္ခဲ႔ေသးဘူး..
ႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ထပ္ၾကာျပီးေတာ႔မွ ျဗိတိန္ေတြ ကခ်င္ေျမမွာေျခခ်နုိင္တယ္
ကုိလုိနီေခတ္မွာလည္း ဗမာနဲ႔ ေတာင္တန္းေဒသမတူေအာင္ အုပ္ခ် ဳပ္ခဲ႔တယ္
ဒီအခ်က္ေတြအရ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြဟာ မင္းေအာင္လွဳိင္ေျပာတဲ႔
က်ေနာ္တုိ႔နုိင္ငံ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာပါပဲ၊၊၊ 
က် ဳပ္နားလည္တာကေတာ႔ သန္းေပါင္း ၁၃၀၀ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
သန္းေပါင္း ၁၂၀၀ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သန္း ၁၆၀ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ဘီလူးသဘက္ေတြ မဟုတ္ၾကပါ၊၊ ဗမာထက္ေတာ႔ အမ်ားၾကီးေကာင္းေသး
တယ္လုိ႔ ဆုိခ်င္တယ္၊၊ ဒီလုိေျပာလုိ႔ အဲဒီနုိင္ငံေတြနဲ႔ သြားေပါင္းမယ္လုိ႔မဆုိ
လုိဘူး၊၊ မင္းေအာင္လွဳိင္စကားက အထက္ပါႏုိင္ငံေတြကုိ မေကာင္းမွုျပဳတဲ႔
နုိင္ငံေတြလုိ႔ ျမင္လာေအာင္ ေျမာင္းေပးေျပာဆုိေနလုိ႔.. ဗမာထက္ေကာင္း
တယ္လုိ႔ ႏွဳိင္းယွဥ္ျပရတာပါ၊၊ သန္းေပါင္း ၁၃၀၀ ၊ သန္းေပါင္း ၁၆၀၀၊ သန္း
ေပါင္း ၁၆၀ တုိ႔ၾကားက နီေပါ၊ ဘူတန္ တုိ႔ေကာ ဘာျဖစ္လုိ႔ ရပ္တည္ေနနုိင္
သလဲ၊၊ တရိစာၧန္ေခတ္ မဟုတ္ေတာ႔ဘူးလုိ႔ဆုိခ်င္တယ္၊၊
ေနာက္ဆုံးအခ်က္က.. အဂၤလိပ္ကုိလုိနီျပဳခဲ႔တာ လူတုိင္းသိေပသိ..ဗမာကုိလုိနီ
ျပဳေနတာကုိ လူတုိင္း မသိနုိင္ဘူး.. ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ႔ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံး
ညီညြတ္ေရးဆုိတဲ႔ သကာေလာင္းထားတာကုိး.. ခ္ခ္

Read more »

Kachin Canadian Association statement


Read more »

Monday, November 24, 2014

Htung hking Hpun Palawng hte seng ai labau sang lang ai lam

Jinghpaw Tingsan N Lu yu shi ai manang ni a matu kalang bai Reupload galaw ai re.. Ya dai ni anhte jinghpaw wunpawng myu sha ni a soi palawng hkan kap ai Soi labau hpe hkai dan ai Sumla hkrung re..

Read more »

ကခ်င္ေဒသ၌ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြား


Lai wa sai (Nov 22, 2014) ya jahpawt jau jau 3:40am ten grupyin daram hta Laiza makau Hpun Pyen Bum kaw du nga ai Myen asuya dap ni gap dat ai sinant kaba pala si (2) gaw Miwa hkran Nhkum yang mare makau Miwa Hka Jak lahta na bum de wa hkrat ai majaw (Nov 23, 2014) ya shani Miwa mung Jinjang de na Miwa hpyenla mawdaw lahkawng tup Laiza de yu hkrat wa nna ya yang dai myawk si hkrat ai shara hpe mung mare masha ni hte rau jawm tam nga ma ai lam shiga na chye lu ai.
==================================
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိရာ လိုင္ဇာေဒသ၌ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြား ေနေၾကာင္း သိရသည္။
KIA ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိရာ ေဒသတ၀ိုက္သို႔ အစိုးရ တပ္မေတာ္ဘက္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္၊ နံနက္ ၄ နာရီ ၀န္းက်င္တြင္ ၆ ႀကိမ္ အထိ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ဘက္က ျပန္လည္ ပစ္ခတ္မႈ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း KIA ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးလာနန္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။
၎က “၂၃ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းမွာပဲ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ၆ ႀကိမ္ ပစ္တယ္။ ၆ ႀကိမ္ပစ္တဲ့အထဲက တႀကိမ္မွာေတာ့ ဌာနခ်ဳပ္အနီးက ဒုကၡသည္ စခန္းအနီးကုိ က်ေရာက္ၿပီးေတာ့ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္သြားတယ္။ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရတာေတာ့ မရွိခဲ့ဘူး” ဟု ဆိုသည္။
အလားတူ ထိုရက္၌ပင္ KIA တပ္မ ၁၉ တည္ရွိရာ အရပ္ကုိလည္း နံနက္ပိုင္း၌ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္၊ ညေနပိုင္းတြင္လည္း KIA ၏ တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမရွိ တပ္ရင္း ၁၅ ရွိရာ အရပ္သို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ KIA မွ တပ္သား ၂ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိသြားေၾကာင္း ဦးလာနန္က ေျပာသည္။
၎က “တပ္မဟာ ၁၅ ဘက္ကုိ ပစ္တာလည္း စခန္းကုိ တည့္တည့္ ပစ္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ရမ္းသမ္း ပစ္ခတ္တာ ဆိုေတာ့ ရြာေဟာင္းေတြဘက္ကုိပဲ က်ည္ေတြက က်တယ္။ တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမမွာလည္းပဲ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ၉ ႀကိမ္အထိ ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္၊ လက္နက္ အမ်ဳိးအစား အတိအက်ကုိေတာ့ က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲတဲ့ ေနရာေတြမွာ ရွာေဖြေရး လုပ္ေနၾကဆဲပါ” ဟု ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ ပစ္ခတ္သည့္ေနရာ အတိုင္းအတာမ်ားအရ ခန္႔မွန္းရမည္ဆိုပါက ၁၂၀ မမ သို႔မဟုတ္ ၁၀၅ မမ တို႔ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း KIA ေျပာခြင့္ရသူက ဆိုသည္။
လိုင္ဇာေဒသရွိ KIA ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းအား အစိုးရ တပ္မေတာ္မွ ၁၀၅ မမ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ သင္တန္းသား ဗုိလ္ေလာင္း ၂၃ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး၊ ၂၀ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။
ထိုသို႔ ပစ္ခတ္ရျခင္းသည္ အစိုးရ တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ KIA က ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး သန္းေအာင္က ျမစ္ႀကီးနား၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
အစိုးရ တပ္မေတာ္၏ ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္ေနက် လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား အခါအားေလ်ာ္စြာ သတိေပးေလ့ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ KIA အေနျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္ေန႔တို႔၌ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ လြယ္ရင္း ေက်းရြာ အနီးရွိ အစိုးရ တပ္စခန္းအား လာေရာက္ေႏွာက္ယွက္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရက ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ ရက္စြဲ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။
အစိုးရ ေျပာဆိုမႈသည္ မွန္ကန္မႈ မရွိဘဲ အေၾကာင္းျပခ်က္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ တပ္မေတာ္၏ လမ္းေဖာက္ေနသည္ ဆိုသည့္ ေဒသ၌လည္း မည္သည့္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈမွ် မရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရ တပ္မေတာ္၏ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံးကုိ အျပဳတ္တိုက္ေရး ဗ်ဴဟာအရ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးလာနန္က ေျပာဆိုသည္။
၎က “သူတို႔က ပစ္တယ္၊ ပစ္ၿပီးတာနဲ႔ KIA က ပစ္လို႔ တုံ႔ျပန္တာပါ ဆိုၿပီး ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းခ်က္ ေပးတယ္။ ဒီလိုပဲ အၿမဲတမ္း ေျပာေနက်ပါ၊ ေနာက္လည္း ပစ္ေနဦးမွာပဲ။ ၿပီးရင္ KIA က ပစ္လို႔ ျပန္ပစ္တာပါပဲ ေျပာဦးမွာပါ” ဟု ဆိုသည္။
တပ္မေတာ္မွ ေဖာက္လုပ္ေနသည့္ လမ္းစီမံကိန္းအား KIA က ေႏွာင့္ယွက္ ပစ္ခတ္သည္ဟု ဆိုပါက ထိုပစ္ခတ္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ စစ္ေဆးမႈ လာေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း KIA က ဆုိသည္။ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ သြားလာမႈ မရွိေတာ့သည့္ ေနရာေဒသ၌ လမ္းေဖာက္လုပ္ေနသည္ ဆိုပါကလည္း ထိုလမ္းသည္ အစိုးရ စစ္တပ္၏ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ေဖာက္လုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း KIA ေျပာခြင့္ရသူက ေျပာသည္။
ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ KIA ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသား ၂၃ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီးေနာက္ KIA ဌာနခ်ဳပ္ အနီးတ၀ိုက္မွ အစိုးရ စစ္စခန္းမ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ KIA မွ ေတာင္းဆို ထားေသာ္လည္း မည္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမွ မရွိေသးေၾကာင္း၊ ထိုပစ္ခတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ (MPC) မွလည္း မည္သို႔မွ် ေျပာဆိုမႈ မရွိေသးဟု သိရသည္။
လုံၿခဳံေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား ေခ်ာင္းေျမာင္း တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းအား ေႏွာင့္ယွက္ ဟန္႔တားမႈမ်ား ထပ္မံ မျပဳလုပ္ေစရန္လည္း သတိေပးေၾကာင္း၊ KIA ၏ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ေတာင္းဆိုမႈအၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစိုးရ တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ထုတ္ ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
Irrawaddy 24 November 2014

Read more »