Thursday, August 30, 2018

ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းကိုလုပ္ၾကံခဲ့တဲ့ဂဠဳန္ဦးေစာကိုလိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ကခ်င္


သူသာဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ရင္.....
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လွိဳင္သူ႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုးခရီးကိုလာကန္ေတာ့ၾကမွာေသခ်ာ(ေသခ်ာ)ပါတယ္.........
ကခ်င္ျဖစ္ေလေတာ့ဘယ္ေလာက္သစၥာရွိခဲ့ေသာ္လည္း""""အလကား""""
ကခ်င္(ရဝမ္)ေတြမွတ္ထား

Read more »

Tuesday, August 28, 2018

Marip Amyu Lakung Lama Htinggaw Mying Ni

Ndai Marip amyu lakung lama htinggaw  mying ni hpe dep sagawn la lu ai made hpe ka bang da ai re.N ka lawm ai Marip amyu lakung lama htinggaw ni mung, law law naw nga shajang nga ai majaw, kadai rai tim matut nna sagawn shachyaw kabang jahkum shatsup la mai ai.
Sagawn la lu ai Marip amyu lakung lama htinggaw mying ni gaw,

MARIP, NAU RAI, NJA, LAI SAI, HUHA, MANPANG, NINGRANG, NBU, NDAWNG, N-GANG, LA-UNG, HPAU DE, HPAUTE, LAGANG, WAWN, NAWNG HKU, GALUNG, NPROI, DINGLA, [N dai Dingla amyu ni hta,Marip Dingla, Lagang Dingla,N-gang Dingla, Sumlut Dingla re ai amyu lakung lama ni mung nga ma ai]
SHINGYAU,HKA SHAWN, LAJAU, DINGSI,  YIHKU, JA TAWNG, HTINGNU, HKA MAI, KALAT,WULAW BUM, NUM BRU, LA SA, HTINGBAI, NWANG HKANG,MARIP LAMAWNG NWAWT(ningwawt), SHAROI,JA WA, NDE, SHAPAWM, RUMMAI, NSHA TU, N -GAN, HPAU TUNG, NHPAI, HKAU KA, NDING, DINGRIN, GUMTSEN, JAHPANG, SUMLUT, WOI LANG, NING WANG, KUM YANGLAWA, WADAT, [Ndai Wadat amyu lakung lama ni hta Magawng layang chyang maja Wadat lakung lama ni mung nga ma ai].

          UM,HTING-YANG, SINGNAN,TSAP, HPAU RE, LASI, WOISU, SHINGBAN, SINGBEN, HKYI NAWNG, NAWT HKANG, URI, [Ndai Uri amyu lakung lama ni hta mung,Maran amyu lakung lama Uri amyu ni mung nga ma ai] HKA BA, HKA LAWN, SUHPUM, ZINGHTUNG, DA LANG,C HYANG DINGSI, KINSI, LUNGJA, NUM NU, SABYE, BAU, NGA BAW, WA NDU, MA MANA, KUMTAI, HPAU DAW, HPAU ROI, NBAU TU, BAT, MALAI, MAGAU,WAGA, KINSA, GUMSHA, GAM SHA, SING YAU, LAZUM, UNG SAU, HKANG SAU, NUMSHANG, LANA [Ndai lana amyu lakung lama ni hta mung Maran amyu lana lakung lama ni mung nga ma ai],

             JA DUP, NAI, GUMTUNG, SHING NANG, KUM NEN, SUMLANG, LAJA, LAJI, KINJA, BUM SIN, NAI DING, NSEN [Ndai Nsen amyu lakung lama ni hta mung ,N hkum Nsen,Hka sha Nsen,Magawng layang Nsen,re ai amyu ni mung nga ma ai.]

               JUM, NGA SU, SA TU, NDU, NDEN, NHTANG, MAWOI, HPAU MYA, JAIWA,H PAU GUN, {N dai hpau gun lakung lama ni hta,Jasen hpau gun,Sumlut hpau gun,Mahkaw lakung hta na Hpau dun re ai lakung lama ni mung nga ma ai] SHARU, KUM MAW, NPAU, KAWNG, NLANG, HKUM, HPAU WAI, NGA NDANG , PAU HKUM, HPAWP, BWI HKYAM, NSAU, NWAWN, HPAU TSEN, MANAM [Ndai manam amyu lakung lama ni hta mung ,Maran manam,lahpai amyu manam re ai lakung lama ni mung nga ma ai].

              HKRAI NGA, UM LANG, GINSHANG, DAU DA, GAMHING, MAWHIK, MANGGA, MUNG NUN, HKA HKRU, MIWA, HPAU HPU, GALI,MAN LUNG, SAI MAN, MYI SHI, NLAM [N DAI Nlam amyu lakung lama ni hta Marip Nlam,Magawng layang chyang maja nlam,Hprup Sumpra sha Nlam re ai amyu lakung lama ni mung ngama ai].KUMHTAT [Ndaia Kumhtat amyu lakung lama ni hta mung ,Marip amyu Kumhtat,Lahtaw amyu Kumhtat re ai lakung lama amyu ni mung nga ma ai].

           Ndai Marip amyu lakung lama htinggaw mying ni hta nka lawm ai mung law law naw nga shajang nga ai.Dai majaw kadai rai tim tinang a matsaun labau hte htinggaw mying ni hpe sagawn ka shachyaw la mai nga ai.(hugawng@gmail.com) kaw laika shagun hpaji jaw jat mai nga ai.

** Matsing.....
Wunpawng Htunghkring laika ,HKINGHTAWNG, kaw na ka bang da ai...

Read more »

Labau Htung HkingWP.Shachyen shaga lam

WP shachyen shaga lamGinru Ginsa yu hkrat wa ai lam


Rev.  Dr. Lahtaw Gum Se 
Ginru Ginsa yu hkrat wa ai lam

Ya hkyak hkyak le ya ni ai hku nna, anhte a shawng hpang ga de anhte gaw Miwa mung, Mongolia n dai ga hku na anhte ginru ginsa hkrat wa ai gaw n dai maga hku na dingdung de na dingda de ginru ginsa hkrat wa ai rai nga ai.Chyurum Wunpawng Jinghpaw sha ni Mayam yam hpang wa ai lam

Chyurum Wunpawng Jinghpaw Mungchying sha ni hta lai wa sai ten hta mayam yam shajang ai hpe mu lu ai.Dai mayam yam hpang wa ai lam hpe sagawn yu yang,lawu de na hte maren sha sagawn chye lu ai.Dai pyi gaw dumsa jaiwa ni labau maumwi hpe zawn tsun hkai ai hpe sha na lu ai. Maran Amyu Lakung Lama htinggaw Mying ni

Maran amyu lakung lama htinggaw mying ni hpe lawu na hte maren mu tam san sagawn lu ai htinggaw myit ni hpe daw lahkawng hku nna shagawn la yu ga ai,ndai hta nlawm ai ni mung tinang a amyu matu mara ,amyu lakung lama hta hkan nna matut ka bang la mai ai

Hkahku Maran,Pangwa Htinggan a Amyu Lakung Lama Htinggaw Mying Ni

Pangwa Htinggan a amyu matu Hkahku Maran amyu ni a lakung lam htinggaw ni gaw,sagawn lu ai made lawu na hte maren rai nga ai,
Maji, Nmaw, Nchyaw,numshang, Nang mawn, Hkri, Ntu, Lamawng, Sa htawt, Dam, Dawng Hpauke, Hpung Macha, Ja wa li, Nhpum, Ndai Nhpum amyu lakung lama ni hta Nhkum amyu nhpum ni mung nga ma ai.

Oct 5, 2010


Marip,Lahtaw hte Lahpai Amyu ni "JA" Mying Lu ai Lam

Chyurum Wunpawng sha ni Ningran ga e nnan du hkrat wa let ninghtawn ga de wa ai ten hta,Chyurum sha ni yawng ,rai n bra shi ai sha naw nga shajang ma ai.


Shingrai Ningran ga e naw nga yang Wahkyet Wa a kasha Lahpai Daina La hpe shaprat wu ai.Lahpai La hpe shaprat ai shaloi, Lahpai La a shadai hpe shana aten re majaw ,rai n lup kau ma ai,shadai majaw hpe npan dap karap kaw naw mara da mu ai.

Oct 4, 2010


Marip Amyu Lakung Lama Htinggaw Mying Ni

                Ndai Marip amyu lakung lama htinggaw  mying ni hpe dep sagawn la lu ai made hpe ka bang da ai re.N ka lawm ai Marip amyu lakung lama htinggaw ni mung, law law naw nga shajang nga ai majaw, kadai rai tim sagawn shachyaw la mai ai.


Sagawn la lu ai Marip amyu lakung lama htinggaw mying ni gaw,

Read more »

Thursday, August 23, 2018

က်မႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးခရီးစဥ္


Tsawra hkungga ai Wunpawng sha ni yawng ndai laika hpe alu sha hti la na matu saw lajin mayu ai. 
က်မႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးခရီးစဥ္
●—————————————————●
ဤစာအုပ္ကုိ ေရးသူမွာ ေကအုိင္အုိ (KIO) ဥကၠ႒ေဟာင္း (က်ဆုံး) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္ဆုိင္း၏ဇနီးျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္၏ ဇနီးဘ၀မျဖစ္ခင္ (၁၀) တန္းစာေမးပြဲေျဖဆုိၿပီးခ်ိန္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ပညာသင္သြားရန္ ေကအုိင္အုိက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပုံမွစၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္ဆုိင္းႏွင့္ အက်ဥ္း႐ုံးလက္ထပ္ခဲ့ၾကပုံ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္ဆုိင္းက အလုပ္မ်ားသျဖင့္ အတူတူ ေနၾကရခ်ိန္က နည္းခဲ့ပုံ၊ သူ႔ပညာဆက္လက္သင္ၾကားေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးခဲ့ပုံ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္ဆုိင္း လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုံးကေလးကိုယ္၀န္အရင့္အမာျဖင့္ ဘ၀ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရပုံ၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈထဲသုိ႔ ျပန္ေရာက္လာ ရပုံေတြကုိ ေရးသားထားသည္။
စာေရးသူက သူျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ေရးသားရင္း ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ေပၚလာပုံ၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သမုိင္းတုိ႔ကုိပါ ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။ ဤစာအုပ္သည္ ကခ်င္လူမ်ဳိးတုိ႔အေနျဖင့္ မည္သည့္အတြက္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ ရသလဲဆုိသည္ကို ေျခရာခံႏုိင္ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ စစ္မက္ကင္းေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္လာေရးဆႏၵကုိပါ ေဖာ္ထုတ္ထား သည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။
စာေရးသူက သူ႔စိတ္ခံစားမႈကုိ ဤသုိ႔ ေရးသားထားပါေသးသည္။
''က်မသည္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အေၾကာက္တရား လႊမ္းမိုးမႈကုိ အၿမဲတမ္းခံေနရသည္။ က်မသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေၾကာက္ ၿပီး ေနေနရသည္။ ယေန႔ထိတိုင္ ျမန္မာျပည္ျပန္ရန္လည္း ေၾကာက္ေနေသးသည္။ ဘယ္အခ်ိန္ကာလတြင္ မည္သုိ႔စစ္ေဆးခံရမည္ကုိ မသိႏုိင္ေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ဤထုိင္းႏုိင္ငံတြင္လည္း အၿမဲတမ္းေၾကာက္ၿပီး ေနေနရသည္။ ထုိအေၾကာက္တရားသည္ ယခု အထိ ရွိေနေသးသည္။ ျမန္မာျပည္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ရန္အတြက္လည္း မ်ားစြာလိုေသးသည္။''
ဤေရးသားခ်က္ကုိ ဖတ္ၿပီး ဖိႏွိပ္မႈေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ၊ စစ္ပြဲေတြက ဘ၀လုံၿခဳံမႈကုိ အာမခံခ်က္မေပးႏုိင္ျခင္းကုိ သတိျပဳမိလိမ့္မည္ ထင္သည္။
●—————————————————●
စာအုပ္အျပည့္အစုံ ရယူရန္ -http://cdes.org.mm/book_detail/58

Read more »