Friday, May 29, 2015

ကိုးကန္႔စစ္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္လို႔

တခ်ိဳ႕ကေျပာတယ္ ကိုးကန္႔စစ္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္လို႔
ကိုးကန္႔မို႔ အားမေပးဘူးတဲ့
တခ်ိဳ႕ကလဲ နစ္ဘက္စလံုးေသေလ ေကာင္းေလတဲ့
ခင္ဗ်ာ......က်ေနာ္လား။
ဟုတ္ကဲ့ ကိုးကန္႔ကိုအားေပးတာ ကိုး ဒသမ ကိုး အဆင့္ရွိပါတယ္။
ခုခ်ိန္မွာ ျပည္သူရဲ႕ဘုံရန္သူျဖစ္တဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ူ႔လက္ကိုင္တုတ္ကို ႐ိုက္ခ်ိဳးတဲ့သူတိုင္း ေသာက္က်ိဳးနည္းကိုအားေပးတယ္။
လက္ရွိအေျခအေနအရ စစ္အုပ္စုၿပိဳလဲက်ဆံုးးေရးေလာက္ အေရးတႀကီး ဦးစားေပးအဆင့္အတန္းထားၿပီးလုပ္ရမယ့္အလုပ္ ဘာမွမရွိဘူး။
ခင္ဗ်ားတို႔ဘာပဲလုပ္လုပ္ ဒီအုပ္စုရွိေနသမွ် ဘာမွအလုပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဘဘဦးဝင္းတင္ေျပာသလိုပဲ.....နည္းနည္းမွကိုမယံုၾကည္ပါ။

Read more »

ပူတာအိုရိွ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ကြ်ဲးႏြားေသဆုံးမႈျဖစ္ပြားေန


By Lachid Kachin
===================================
(Kachin wave)
ပူတာအိုခရိုင္ထရန္ဒမ္းေက်းရြာအုပ္စု နမ္ခမ္ေက်းရြာႏွင့္ ဆင္လြန္ဒမ္းေက်းရြာ(၂)တြင္ ယခုႏွစ္ဧျပီလမွ စတင္ျပီး ကြ်ဲး ႏြားမ်ား ေသးဆုံးလွ်က္ရိွသည္ရိွေၾကာင္းသိရသည္။
၂၀၁၅ ဧျပီလဆန္းပိုင္းမွ ကြ်ဲႏြားေသဆုံးမႈျပသနာ စတင္ခဲ့ျပီး ယခုေမလအထိ ကြ်ဲႏြားေပါင္ အေကာင္ (၆၀)ေက်ာ္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆင္လြမ္ဒမ္း(၂) ေက်းရြာ ေဒသခံတစ္ဦးမွဆိုသည္။
“ေရထဲဆင္းျပီးေသတာမ်ားတယ္။
အစိုးရကလည္း ေဆးေတာ့ထိုးတယ္။ဒါေပမယ့္တစ္ခ်ိဳ႕ေတြ အပ္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႕ထိုးတဲ့အတြက္ အထိုးမခံၾကဘူး။ အင္လြယ္ယန္ဘက္မွာလည္း ျမစ္ နားမွာ ကြ်ဲးေတြဒီတိုင္းေသေနၾကတယ္။ ” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးမွဆိုသည္။
ထိုေဒသရိွေဒသခံမ်ားသည္ အဆိုပါကြ်ဲႏြားမ်ားကိုအသုံးျပဳျပီး လယ္ယာေျမသာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကသည့္ ေဒသခံမ်ားသာျဖစ္သည့္အတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္စားေသာက္ခ်ိန္တြင္ ကြ်ဲးႏြားမရိွေတာ့ကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္မည္ကိုစိုးရိမ္းေနၾကာင္းလည္းသိရသည္။
ထိုေဒသတြင္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ယခုကဲ့သို႕ကြ်ဲႏြားေသဆုံးမႈျပသနာၾကုံေတြ႕ခဲ့ေသးေၾကာင္း လည္းသိရသည္။
ပုံ။။ နမ္ခမ္ေက်းရြာႏွင့္ ဆင္လြန္ဒမ္းေက်းရြာ(၂)မွ ကြ်ဲးႏြးမ်ားေသဆုံးေနပုံ။။

Read more »

အေၾကြးေတာင္းခံလုိက္ရတဲ႔ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္


================================
ဗမာနဲ႔ ကခ်င္ဆုိတာ လူမ်ဳိးမတူဘူး ဘုံအက်ဳိးစီးပြားလည္းမတူဘူး
ဒါေၾကာင္႔ ဗမာႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ ကခ်င္ကုိသြားမယ္ဆုိရင္
ဗမာျပည္နယ္ေတြဆီသြားသလုိမ်ဳိး ႏုိင္ငံေရးစကားနဲ႔ မလုံေလာက္ဘူး
ဗမာမီဒီယာေတြ ဗမာႏုိင္ငံေရးပါတီ အာေဘာ္ေတြမွာ ထည္႔မေရးတဲ႔
(လက္ေရွာင္တဲ႔) အခ်က္ရွိတယ္၊၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာတုိင္း..
တုိင္းရင္းသားေဒသခံေတြ ေျပာေလ႔ရွိတဲ႔ စကားတစ္ခြန္းပါပဲ..
ေအာင္ဆန္းနဲ႔သေဘာတူထားတာေတြရွိတယ္ အဲဒါအရင္ျပည္႔မွီေအာင္
လုပ္ၾကည္႔လုိက္.. အဲဒါေလးလုပ္နုိင္တယ္ ဆုိရင္မွ ေနာက္ထပ္သေဘာ
တူညီမွုေတြ .. ယုံၾကည္မွုေတြ လာမွာေပါ႔.. ရွိရင္းအေၾကြးမဆပ္နုိင္တဲ႔
သူကုိ ေနာက္ထပ္ထပ္ေခ်းေပးဖုိ႔က မျဖစ္နုိင္ေသးလုိ႔ပါ

Read more »

Thursday, May 28, 2015

KIA Masat (11) Dap Dung Ginra Hta Gasat Poi Byin Ai Shiga

KIA masat (11) Dap dung ginra Sut Len Yang , Nhprim mare dingsa kaw shara jahkrat nga ai KIA post hpe May shata (25) ya shani hkying (10:30) aten hta Myen hpyen hpung Hk,L,Y (105) hte Hk,M,Y (382) kata na pawng hpawm hpyen hpung ni sa htim gasat ai majaw gasat poi byin ai lam hpe chye lu ai.
Ya na zawn Myen Asuya hpyen dap ni n-gun kaba hte tinang KIA post ni hpe htim gasat nga ai gaw KIO Asuya hpe gap hkat jahkring lata masat lawan htu na matu shagyip shagyeng ai lam re sha n-ga, Nga shazai hpe kumhtang hta gau bang nhtawm rim la byu shoi ya ai hpang bungli shangun lang ai ladat gyam ai re nga nna mung masa,hpyen masa maram masam salang langai tsun ai hpe na chye lu ga ai.
http://kachinnet.net/?p=1072

Read more »

Social Democracy (Europe) hte Democratic Capitalism (USA) shai ai lam....

 · 
Social Democracy gaw Democracy Socialism (Soviet style) n re. Raitim, Capitalism hte Socialism hpe pawng gumhpawn da ai mung masa pinra rai nga ai.
Democratic Capitalism gaw Arang Madu (capitalist) ni hpe tsepkawp ahkaw ahkang hpaw let, wanglu wanglang kadai mung kadai tinang lu galaw ai daram ja gumhpraw tam mahkawng la lu na ahkaw ahkang hpaw ya ai Mung Masa rai nga ai.
Social Democracy hpe kadun hku tsun ga nga yang, "lu ai ni kaw na law law la nna, n lu ai ni hte garan jaw na," ngu ai lachyum re. Asuya gaw shang gumhpraw law law lu ai ni kaw na tax grai law hkra hta la nna, n lu ai ni hpe mung ngasat ngasa madang nau n shai hkra jaw sha ai rai nga ai. Dai hpe welfare state mung nga ma ai. Uropa mungdan ni kaw jailang ai ladat rai nga ai.
Myen Mung kaw jailang mat wa ai "Myanma way Socialism" hkrat sum mat ai gaw Capitalism (Arang Madu) ni hpe tsep kawp ninghkap ai majaw, ja gumhpraw chye tam ai sutdu ni yawng hpe jahprawng kau nna, Mungdan ting matsan mat ai majaw rai nga ai. Nambat 2 Mungdan Majan gaw Capitalism a majaw byin ai majan re majaw, majan ngut ai hpang majan a tsin yam hkrum hkra lai mat wa ai mungdan ni gaw Capitalism hpe grai nan hkrit mat ai majaw socialism ngu ai ideology hpe hkap la wa ai ten rai nga ai.
Raitim, Uropa Mungdan ni gaw dai capitalism hpe n ninghkap ai sha, Socialism hpe mung hkap la nhtawm lahkawng yen hpe kaja ai hku jailang mat wa ai shaloi, awngdang ai Mungdan ni tai wa masai.
Amerika Mungdan gaw Mungkan majan kaw mi lawm wa tim, shi mungdan kata de Pearl Sanghpaw daru (Pearl harbor) hta lai nna, majan a tsin yam dai ram n hkra lawm ai. Dai majaw, Capitalism gaw Amerika a n-gun tai wa sai. American Dream ngu ai gaw, tinang shakut ai hte maren, tinang akyu hkam sha na, tinang gam maka tinang gawgap lu na ahkaw ahkang hpe tsun ai rai nga ai. Dai majaw, nang n galaw yang, majoi joi n lu wa ai.
Uropa Mungdan (welfare state) ni hkan gaw, nang bungli n galaw tim, nang hpe asuya hku nna, nga shara jaw na, lusha jaw sha na rai nga ai. Amerika kaw gaw nang n galaw yang lam makau de du mat chyalu rai nga ai. Lusha chyawm gaw lu sha na ndai, raitim rawng na dum nta du hkra gaw n lu jaw nhten.
Raitim, Uropa kaw gaw, nang grai wa lusu hkra galaw la na n loi nga ai. Asuya ni ahkun (tax) grai law ai. Nang lu la na arang kaji kajaw sha ngam na. Amerika kaw gaw, nang galaw lu ai daram, nang kaw arang ngam mai ai.
Dai gaw, Social welfare state ni hte capitalism ni a shai ai lam rai nga ai.
Social Democracy (Europe) hte Democratic Capitalism (USA) shai ai lam....

Read more »

Ndai laika mu hti hkrup ,rasha mat na bai shalai dat nngai

1mins · 
W.P ni yawng a matu urgent byin ai ga San gaw ,,,
Nang Lu ai a Tsam hte Na amyu masha ni a matu hpa galaw ya Lu Na??? ngu ai re.
 21 century prat hta,
Kara kaw Nga ai, gara naw ku jawng sa ai ngu ai ni gaw a hkyak gasan nrai sai. 
Tim nang Nga ai shara kaw nang galaw ai bung Li gaw Amyu hpe madi sha daw ai lam rai Na ahkyak madung rai  nga sai. 
Ngai gadai, nang gadai ngu nna identity shing jawng hkat Na hta, ti nang Lu ai a Tsam htum jai lang Na sha a hkyak ai. Ti nang Lu ai a tsam hte ti nang nang jut hkan Htoi ga.
-----------------------------------------------------------------
My fellow Kachins, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.

Kachin trn JFK
--------------------------------------------------------

Read more at http://www.brainyquote.com/.../j/johnfkenn109213.html..

My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.

John F. Kennedy

Read more at http://www.brainyquote.com/.../j/johnfkenn109213.html..

Read more »

Wednesday, May 27, 2015

႐ိုဟင္ဂ်ာအေရး ေနာ္ေဝမွာ ညီလာခံ လုပ္
ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတို႔ကေန ထြက္ခြာေနၾကတဲ့ ေလွစီးေျပး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူ ေတြအေရး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြ ကိုင္တြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာပဲ ရခိုင္ ျပည္နယ္က ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ေတြအေရး ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံမွာ ညီလာခံ တခု အဂၤါေန႔က စတင္ က်င္းပေနပါတယ္။
ဒီ ညီလာခံကို ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံ Nobel Institute and Voksenaasen ဆိုတဲ့ ႏိုဘယ္ဆု ေ႐ြးခ်ယ္ေရး နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း အေျခစိုက္တဲ့ ေနရာမွာ က်င္းပေနတာျဖစ္ပါတယ္။
ညီလာခံဖြင့္ပြဲမွာေတာ့ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံက လူျဖဴ လူမည္းခြဲျခားေရးကို ဆန္႔က်င္ လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ အဂၤလီကန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒပ္စမြန္ တူးတူး အပါအဝင္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ ၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ အသီးသီးက ထင္ရွားသူေတြက ဖြင့္ပြဲ မိန္႔ခြန္းေတြကို ဗီဒီယို ကေန တဆင့္ အသီးသီး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဒပ္စ္မြန္ တူးတူးက ဒီႏွစ္ ၂၀၁၅ ဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စတဲ့ အေၾကာင္းခ်င္းရာေတြ နဲ႔ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးမွာ အေရးပါတဲ့ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ တြန္းအားေပးေနၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ အေျခအေနကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ခ်န္ရစ္ မထားဖို႔ အားလုံးမွာ တာဝန္ရွိတယ္ ဆိုၿပီး ေျပာပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ အေရွ႕ တီေမာဖြား ဟိုေဇး ရာမို႔စ္ ဟိုးတား နဲ႔ ေျမာက္အိုင္ယာလန္က အမ်ိဳးသမီး မရိတ္ မက္ဂြားရားတို႔ ပါဝင္ၾကသလို မေလးရွား ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာ မိုဟာမက္ဒ္၊ ပရဟိတ အလႉရွင္ သူေဌး George Soros တို႔လည္း ဗီဒီယို မိန္႔ခြန္းေတြ အသီးသီး ပို႔ခဲ့ၾကပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ အေပၚ စံနစ္တက် ဖိႏွိပ္မႈေတြ ရွိေနသလား ဆိုတဲ့ ကိစၥ ကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္ရာနယ္ပယ္က သူေတြ ဦးေဆာင္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ကုလသမဂၢရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ဖူးတဲ့ Tomás Ojea Quintana လည္း ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
လူ႕အခြင့္အေရးကို စံနစ္တက် ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ိဳးကို ကုလသမဂၢရဲ႕ လူ႕အခြင့္ အေရး ေကာင္စီမွာ သာမကဘဲ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီမွာပါ ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုပါတယ္ ဆို ၿပီး သူက ေျပာသြားပါတယ္။
လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈမ်ိဳးေတြ ရွိေနၿပီလား ဆိုတဲ့အေပၚမွာ ပရိသတ္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တဦး ကလည္း ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
႐ိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က အစျပဳၿပီး ရာဇဝတ္မႈ ေတြ က်ဳးလြန္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြအေပၚ သုေတသနျပဳေနၾကတဲ့ the International State Crime Initiative က သုေတသီေတြ နဲ႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ Queen Marry တကၠသိုလ္က ပညာရွင္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး ေတြ႕ရွိထားမႈေတြကို အခု ညီလာခံမွာ တင္သြင္းဖို႔ ရွိပါတယ္။
ျမန္မာအစိုးရ အေနနဲ႔ကေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ့ အေခၚအေဝၚကို လက္ခံျခင္း မရွိဘဲ တဘက္ႏိုင္ငံက ဝင္ေရာက္လာၾကတဲ့ ဘဂၤါလီေတြလို႔ ၫႊန္းဆို သုံးစြဲၾကပါတယ္။
အခု က်င္းပေနတဲ့ ေနာ္ေဝ ညီလာခံကို ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


Read more »

Tuesday, May 26, 2015

USA, အိုမဟာျမိဳ႔ တြင္ (၁၉)ၾကိမ္ေျမာက္ KAA, မေနာ ပြဲ က်င္းပ

Seng Jaw · 


အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၊ နဗရားစကား ျပည္နယ္၊ အိုမဟားျမိဳ႕ တြင္
USA, ရွိ ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ မိသားစုမ်ား ၏ (၁၉)ၾကိမ္ေျမာက္ ႏွီးေႏွာဖလွည္
ပြဲ ႏွင္႔ မေနာ ပြဲ က်င္း ပေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ဤ (၁၉)ၾကိမ္ေျမာက္ KAA,(Kachin American Association)၏ ႏွီးေႏွာ
ဖလွယ္ ပြဲ ႏွင္႔ မေနာ ပြဲ အား (၂၀၁၅၊ ေမလ (၂၂ မွ ၂၅) ရက္ေန႔ အထိ (၃)
ရက္တိတိ ျပဳ လုပ္က်င္း ပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သိရွိရပါသည္။
ယခု ႏွစ္ တြင္ ဤ မေနာ ပြဲ သို႔ ျမန္မာ ျပည္ မွ ကခ်င္ နာမည္ၾကီး အနုပညာ
သည္မ်ား (အဆိုေတာ္မ်ား) ႏွင္႔ ျမန္မာျပည္ မွ အထူးဧည္႔သည္ ေတာ္ (၂၀)
ေက်ာ္ အပါအ၀င္ ကခ်င္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ မ်ား အေရး ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပး
ေန ေသာ Laiza, တရုတ္ ႏိုင္ငံ ယူနန္ ျပည္နယ္ ႏွင္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ တို႔မွ ဆရာၾကီး
(၃)ဦးလည္း လာေရာက္ပါ ၀င္ တက္ေရာက္ျပီး လက္ရွိ ကခ်င္ စစ္ေျပး ဒုကၡ
သည္ မ်ား အေၾကာင္း လာေရာက္ ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ႔ ၾကေၾကာင္း၊ အေမရီကန္
ျပည္ေထာင္စု တြင္ အေျခခ်ေန ထိုင္လွ်က္ရွိ ၾကေသာ ျပည္နယ္အသီးသီး မွ
ကခ်င္ လူမ်ိဳး မ်ား (၂၅၀)ခန္႔ လာေရာက္ပါ၀င္လွ်က္ရွိ ေၾကာင္း ပြဲတာ၀န္ရွိသူ
မ်ားထံမွ သတင္းရရွိပါသည္။
ပြဲေတာ္ ရက္အတြင္း အစီအစဥ္မ်ားမွာ အားကစား (ေဘာလံုး၊ ေဂါက္) ျပိဳင္ပြဲ
မ်ား၊ ၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္း အစီအစဥ္ အျပင္၊ ကခ်င္႔ သမိုင္းေၾကာင္း ေဟာေျပာ
ပို႔ခ်ျခင္း အစီအစဥ္ အျပင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ညပိုင္းတြင္အႏုပညာ ေတးဂီတ
ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ဖက္ရွင္ San Bawk Ra ၏ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္
ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
၄င္း မေနာ ပြဲ အား KAA, မွ တႏွစ္ တစ္ၾကိမ္ ႏွစ္စဥ္ ေမလတြင္ ဦးစီးက်င္းပ
လွ်က္ရွိရာ ယခု ႏွစ္သည္ (၁၉)ၾကိမ္ေျမာက္ရွိျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္းသိရိွရပါ
သည္။
(ပံု-(၂၃.၅.၂၀၁၅)ရက္ေန႔ အဖြင္႔ မေနာ ကေနစဥ္။)
======================================= (Lachid Kachin) 

Read more »

Conflict Resolution Analysis on Current Armed Conflict in Kachin State


By Maji Yaw Htung, 
KIO-Burmese Government Delegation Meeting in Ruili

Not all conflicts are bad and dangerous, for example, conflicting on the idea and concept could be supportive for human societies or at least for some groups because people can have choices for their best means of interests. Therefore, conflicts are fine as long as they do not turn into violent forms to which human societies can suffer.
Likewise, current armed conflict between KIO/KIA and government is one of the serious violent conflicts. Consequently, thousands of people in the region are suffering. For example, hundreds of villages have been burned and properties have been devastated; thousands of people have been displaced; civilians have been killed in the armed conflicts. Thereby atrocities and hatred have been increasing particularly between the Kachin and Burmese. For these reasons, current armed conflict has to be resolved through appropriate means and processes.
Ceasefire was made fortunately between KIO/KIA and former military government for a certain extent of period between 1994 and 2010. However, current armed conflicts seriously broke out since 2011 because the central government pressured the KIO/KIA to turn into border guard force. Since then the government used intense armed forces such as jet fighters, helicopter gunships, and 105 mm howitzers, and so on (Kuppuswamy, 2014). As a result, approximately there are 100, 000 IDPs in both Kachin state and Northern Shan state (KWAT, 2012 cited by Lut, 2013:2). After armed conflicts have been escalated, Myanmar Peace Center (MPC) and Peace-talk Creation Group (PCG), as mediators, have attempted several peace talks between KIO/KIA and the central government. The role of PCG is to mediate between only KIO/KIA and the government in providing the financial assistance to have the peace talks (Myanmar Peace Monitor, 2015). On the other hand, the role of MPC is to mediate between Nationwide Ceasefire Coordination Team (NCCT) and government, in which NCCT represents United Nationalities Federal Council (UNFC) comprising sixteen ethnic armed groups including KIO/KIA (Mizzima, 2015).
Currently, on the one hand, the armed conflicts have been going on, and on the other hand, peace talks have been convened between KIO/KIA and central government.  In this case, the conflict transformation is to embrace the core elements of cultural and structural peacebuilding because the conflict is ingrained in both cultural and structure. Current conflicts and peace process can be analyzed through hourglass model of conflict resolution. The hourglass model comprises the narrow and wide spaces meaning that narrowing political space is linked with conflict escalation, and widening political space, on the other hand, is said to be conflict de-escalation  (Ramsbotham, Woodhouse, and Miall, 2005:12). Language, culture and religion of the Kachin and the majority Burmese are totally different, for instance most Kachin are Christians and most Burmese are Buddhists. More importantly, political discriminations have become very problematic of the conflicts in terms of structural violence because there are no elected Kachin representatives in the government former and current regimes. Therefore, political space of the KIO/KIA is the crux of armed conflict meaning if political rights are widened by the central government, the conflicts would also be de-escalated.
According to Azar’s analysis on protracted social conflict (PSC), there are four dimensions. In the first dimension, the relationship between groups and the state, in which post-colonial states have become dominated by a single communal group or a coalition of a few communal groups that are not responsive to other groups in terms of divide and rule as a colonial legacy. Consequently, the state fails in fulfilling social needs as the impact of lack of political participation (Ramsbotham, Woodhouse, and Miall, 2005:86). Likewise, current armed conflict between KIO/KIA and central government has been impinged from social needs impacted from lack of political participation of the Kachin within appropriate political framework, instead not only were different dictators but also the majority Burmese have ruled the state. In addition, despite the fact that the Kachin state is rich in natural resources such as jade, timber, gold, and other mineral resources, the local people have become poorer and poorer. As a result, such failure of individual needs have been linked with the political struggle of the KIO/KIA as well. Therefore, current armed conflicts have been part the conflicts that have been long for more than half of a century. Lund (2006:40) states that interstate conflicts and intrastate conflicts often have been clashes between status quo order and a rival new order. Thus, the competing entitlement and rights antagonistic to each claim are inalienable under these respective contending orders. These statements are true for current scenario of armed conflict between KIO/KIA and the government because the conflict was the clash between status quo order and a rival new order of the result of emerging current government so called democratic government which pressured on KIO/KIA turning into border guard force after fourteen years of ceasefire between 1994 and 2010 meaning 14 years of ceasefire as status quo have been clashed and there has been a new political rival order between KIO/KIA and the new central government so called democratic government since the government is emphatic through current 2008 constitution which is not recognized by ethnic armed groups including KIO/KIA.
Conflict resolution is broad enough to compare conflict termination meaning conflict resolution and ending conflict can be sequent or interchangeable in terms of peacekeeping and peacemaking. Therefore, it can be said that while conflict settlement has been ongoing, wars from the ground could produce more issues. As a result, conflict resolution sometimes cannot address the root causes (Ramsbotham, Woodhouse, and Miall, 2005:159). In the case of current armed conflict between KIO/KIA and government, the processes of peacekeeping and peacemaking are interchangeably ongoing of the peace process. For example, while negotiation process on the draft Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) between NCCT and the government has been ongoing, helicopter gunships had been firing on KIO/KIA front lines (Radio Free Asia, 2015).
Recently, after seven round of peace talks between NCCT and government, the draft NCA was signed on 31 March 2015, at the same time armed conflicts have been going on not only in Kachin state, but also in Shan state, Rakhine state and Kokang region, in which in Shan state and Kokang region, Palaung State Liberation Front (PSLF/TNLA) and Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) are those apposing, in Rakhine state Arkan Army (AA) is apposing with arms  (Keenan, 2015). The draft NCA is a very first stage to reach genuine peace meaning there remain many issues to be negotiated, therefore there is a long way to go for genuine nationwide peace.
In this case, since KIO/KIA is one of the ethnic armed groups entailing in NCCT, two scenarios such as Ostrich and Lame Duck of the Mount Fleur Scenarios of South Africa which was held at the Mount Fleur and participated by 22 diverse groups, namely South Africans-politicians, activists, academics, and businessmen, can be good examples to address current armed conflict. In the case of Ostrich scenario, it is stated “[a] government does not want to face realities. And ostrich supposedly hides its head in the sand when danger threatens. The ostrich does not want to see, cannot fly, but has to lift its head in the end”  (Roux and Maphai, et al., 2015:11). Likewise, despite the fact that armed conflicts for self-determination, KIO/KIA in particular are going on, Myanmar (Burma) government led by president Thein Sein tend to ignore as if it were not serious, at the same time Myanmar (Burma) Army is holding six points guiding principles within peace talks with NCCT in which marching towards a democratic country through current 2008 constitution in particular has become one of the stumbling blocks, on the other hand, the ethnic armed groups particularly of KIO/KIA demands to form a genuine federal democratic country. If so, the government seems to continue as non-representative government. In the case of second scenario of Lame Duck, it is implied that “Lame Duck envisages a formal, protracted transition lasting for most of the coming decade. The image is that of a bird with a broken wing. No matter how hard it tries, it cannot get off the ground, and thus has an extremely uncertain future” (Roux and Maphai, et al., 2015:13). The point is that, as genuine NCA does not seem to be reached during a certain extent of period, instead another national election, which will be held at the end of 2015, is approaching for a new national government. As a consequence, so-called democratic transition period seems to take unpredictable phase and it is most likely that the incapacitated government with non-representatives continues.
Therefore conflict resolution and conflict termination will keep on going further until the resolution, in this case, NCA is reached for political and military resettlement.
As discussed, although current armed conflicts between KIO/KIA and government have begun recently, the root causes are ingrained in political, economic and social factors. Therefore, the conflicts can be linked with what Galtung calls “the conflict triangle”, in which attitude (A), behavior (B), and contradiction (C) are the root causes of all conflicts (1996:72). Therefore, current case of armed conflicts can be traced with this conflict triangle, in which all political, economic and social matters have been embedded as structure and culture violence within attitude (A) and contradiction (C) angles between the Burmese majority and the Kachin. As a consequence, current armed conflict has become direct violence as behavior (B).
Peace-building was said to be post-conflict process, in which reconstruction infrastructures and reconciliation amongst leaders and societies are emphasized as conflict resolution (Ramsbotham, Woodhouse, and Miall, 2005:215). Therefore, technically, current armed conflicts between KIO/KIA and government could not be peace-building process yet. However, some civil societies, NGOs and INGOs attempt for reconciliation. For instance, traumatic healings and reducing hatred have been conducted. Hence, to sum up, peacekeeping, peacemaking and peace-building on current armed conflicts between KIO/KIA and government can be overlapping, in which each step could be static. Therefore, any appropriate means should be approached for further conflict resolutions, for which it could be among groups of societies or among middle and top leaders.
Maji Yaw Htung is a PhD student in Human Rights and Peace Studies at Mahidol Univesity in Thailand.

Bibliography
Galtung, J., 1996. Peace By Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. California: SAGE Publication Inc. Part II, Chapter 1.
Kuppuswamy, C. S., 2014. Myanmar: The War with the Kachins Continues – Amids Talks of a Nationwide Ceasefire. [online]. South Asia Analysis Group. Available at: <http://www.southasiaanalysis.org/node/1506 > Accessed 18 April, 2015].
Lund, M.S., 2006. Human Rights: “A source of Conflict, State making and State Breaking”. In: Mertus, J.A., and Helsing, J., eds. Human Rights and Conflict: Exploring the Links between Rights, Law, and Peacebuilding. Washington: United States Institute of Peace. Chapter 2.
Lut, Z., 2013. Armed Conflict, Internally Displaced Persons and Protection in Kachin State, Myanmar. Bangkok: Faculty of Political Science, Chulalongkorn University.
Mizzima., 2015. UN special advisor welcomes ceasefire agreement draft. [online]. Available at: <http://www.mizzima.com/news-domestic/un-special-adviser-welcomes-ceasefire-agreement-draft> [Accessed 25 April, 2015].
Myanmar Peace Monitor., 2015. Mediator: Business Peace Mediators. [online]. Available at: <http://www.mmpeacemonitor.org/peace-process/mediators> [Accessed 25 April, 2015].
Keenan, P., 2015. The Draft Nationwide Ceasefire Agreement. Burma Centre for Ethnic Studies: Peace and Reconciliation. Briefing Paper No.24/2015.
Radio Free Asia (RVA)., 2015. Myanmar Government and Ethnic Leaders Sign Tentative Peace Deal. Available at: <http://www.rfa.org/english/news/myanmar/tentative-peace-deal-signed-03312015152359.html> [Accessed 25 April, 2015].
Ramsbotham, O., Woodhouse, T. and Miall, H., 2005. Contemporary Conflict Resolution: The prevention, management and transformation of deadly conflict. 2nd ed. Cambridge: Polity Press. Chapters 1, 2, 4, 6, 7 and 9.
Roux, P, L., and Maphai, V, et al., 2015. The Mount Fleur Scenarios: What will South Africa be like in the year 2002? Deeper News. Volume 7 Number 1. Available at: <http://www.gbn.org> [Accessed 25 April, 2015].


Read more »

Monday, May 25, 2015

10 Reasons to love a Wungpawng Shayi


Tsa Doi La
They say love is a sweet captivity and, like a wildflower, it can grow anywhere. What makes people fall for each other? Why do we fall in love? What makes someone a loveable person? What is this thing called love? Confused and dazed as usual, I find myself unhurriedly rubbing my beardless chin while listening to “Can’t Buy me Love” by The Beatles. One thing is for sure: I become restless around the wunpawng shayi and I do not know why. I lose control because of her. Though there are more than a million reasons to love and adore her, I am only sharing my top ten reasons why she has turned me into a hopeless romantic. The list is not necessarily in order of importance.
1. Excellent conservations.
There is nothing like conversing with the love of your life in your mother tongue. It is an incredible feeling to talk to my girl in Jinghpaw. We can talk about almost everything and the conversations rarely get boring. I can listen to her sweet-nothings all night long.
2. Cute nicknames.
The first time I heard a girl calling me Tsawra I literally went insane for a moment from massive excitement! My heart pounded against my chest as one girl whispered to me Um Tsaw mung Tsawra hpe ndang tsun hkra grai tsaw ra ai le. I’m alright. I’m not crying. Well, please hand me the tissue papers!
3. Being sought after.
No one can deny the fact that Kachin girls are far more popular than the boys. This really upsets me as I have to fight so hard to get the attention of the wunpawng shayi. I am keeping my fingers crossed that the girls keep treating the wunpawng shadangs as their first priority to date and mate.
4. Yummy dishes.
As a saying goes, the fastest way to a man’s heart is through his stomach. I can always enjoy that organic vegetable soup, fish curry cooked with local herbs, the pounded chili dish, and the nawhpu and penny-worth salads. Only the wunpawng shayi will make it
right! Bonus points if she knows how to make tsa-pyi. Oh yeah.
5. She understands tradition.
At least she will call your parents Gu yan Moi. We all know Myen girls will call their parents-in-law A-Phay and A-May. Here in the U.S, the girls call them by names. Thanks to our foreparents, we have specific terms for these relationships!
6. Married for life.
The divorce rate is low amongst wunpawngs. Majority of our women are very faithful to their husbands and family. They won’t forsake you when things get tough. They stick with you through thick and thin. Just like in most cultures, the guys pass away first leaving the wife with the little kids. I have met many widows who never remarried even if they could or should have. I don’t think many wunpawng men can do that.
7. The kids speak your language.
Being a small minority group in comparison with the global population, it is becoming increasingly very difficult to keep the Kachin languages alive especially for the wunpawngs who live far away from the motherland. It is important to fluently speak the language of the host countries but we must also make sure the kids are able to communicate well with our relatives back home. Imagine my loving mother and my kids having to use body language to communicate! Only the wunpawng shayi can save me from this misery.
8. They are action-driven.
When looking at prominent people amongst the wunpawngs, you will find women far more successful than men in various sectors: social responsibility, volunteering, fashion, modeling, music, education, etc. In the U.S there are more wunpawng females in colleges and universities than their male counterparts. I’m sure it is the same trend in Kachin state and elsewhere in Myen Mung. Apparently there are factors affecting this gap that we need to address. The women have also won prestigious awards for their hard work and dedication.
9. She loves fashion.
It is a known fact the wunpawngs create and wear some of the best traditional dresses in Myen Mung! Put our traditional clothes on any girl: Black, White, Brown, or Yellow and men will turn their heads twice to steal a glance. I wish more fashion designers would invest in men’s fashion so we could also be strutting around like a peacock!
10. Tease me, please me.
Last but not least, they are excellent lovers, you know what I mean. They will love you and let you love them. They look good even without makeup. They excite, delight, and ignite you. They will drive you wild with their bedroom eyes and vibrant personality. They will captivate you with their joyous exuberance and spontaneity.


Read more »

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕က ဘဏ္ေတြကို KIA

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕က ဘဏ္ေတြကို KIA ကခ်င္အဖြဲ႔က ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့အတြက္ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔မတုိင္ခင္ ဆက္သြယ္ၾကဖို႔ အေၾကာင္းၾကားစာေတြေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ကိစၥနဲ႔မန္စီၿမိဳ႕နယ္ထဲက တိုက္ပြဲေတြဟာ အစိုးရတပ္က သစ္ေမွာင္ခိုေတြကို လိုက္လံ႐ွင္းလင္းရင္း တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ အေၾကာင္းျပတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးမွလဲ ေမးျမန္းထားပါတယ္

Posted by NL Hpawa on Tuesday, March 24, 2015
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕က ဘဏ္ေတြကို KIA ကခ်င္အဖြဲ႔က ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့အတြက္ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔မတုိင္ခင္ ဆက္သြယ္ၾကဖို႔ အေၾကာင္းၾကားစာေတြေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ကိစၥနဲ႔ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ထဲက တိုက္ပြဲေတြဟာ အစိုးရတပ္က သစ္ေမွာင္ခိုေတြကို လိုက္လံ႐ွင္းလင္းရင္း တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ အေၾကာင္းျပတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးမွလဲ ေမးျမန္းထားပါတယ္ click on link https://www.facebook.com/naw.lat.7/videos/vb.100006146166046/1599390980275759/?type=2&theater

Read more »

Saturday, May 23, 2015

Federal Law AcademyBy N hkaw brang nu 

Smart Kelvin


Read more »

ပူတာအိုလြင္ျပင္

I dont really Trust Bull shit Tay za
ခ႐ိုနီေတဇလည္း ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ား က ေရခဲေတာင္ေတြ၊ ပူတာအိုလြင္ျပင္ေတြ၊ ကခ်င္ေတာင္ တန္း၊ ရဝမ္ေတာင္တန္းလြင္ျပင္ေတြဆီ အာ႐ုံရၿပီး ပူတာအိုခ႐ိုင္ကို ဌာနခ်ဳပ္လုပ္ဖို႔ စင္ကာပူမွ ပူတာအိုသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ခ်ီတက္လာပါေတာ့တယ္။
ပူတာအိုခ႐ိုင္လို ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းကို ခ႐ိုနီေတဇက သူ႕ရဲ႕အမာခံနယ္ေျမတည္ေဆာက္ဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တာကို ခင္ဗ်ားတို႔ေလ်ာ့ၿပီးမတြက္ၾကနဲ႔ဗ်။ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ပူတာအိုလြင္ျပင္ဟာ အေတာ္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အလြန္သာယာလွပတဲ့နယ္ေျမ ႀကီးျဖစ္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔က်ဳပ္တို႔ သာမန္ျမန္မာလူမ်ိဳး ေတြေရာက္ဖို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲတဲ့ေဒသ ျဖစ္တယ္ဗ်။
ခ႐ိုနီွီေတဇလို ခ႐ိုနီေတြကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ ေလယာဥ္ေတြ၊ ရဟတ္ယာဥ္ေတြရွိတာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က စစ္သားေတြ ေတာထဲေတာင္ထဲကေန ကခ်င္ေျမာက္ပိုင္း ေရာက္ဖူးတာမ်ိဳးေလာက္ သာမန္သိတာ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ခ႐ိုနီေတဇလို ခ႐ိုနီကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႀကီးကို ေလဟုန္စီးၿပီးအေပၚစီးကေန ၾကည့္ခ်င္တိုင္းၾကည့္ခြင့္၊ ေ႐ြးခ်င္တိုင္းေ႐ြးခြင့္ စိတ္ကူး ယဥ္ခ်င္တိုင္း စိတ္ကူးယဥ္ခြင့္ရခဲ့ၾကတာဗ်။ တိမ္ဦးေလ ေျပ ေမာင့္ကိုေစလို ဘ၀နဲ႔ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းကို ၾကည့္ခြင့္၊ တက္ခြင့္ရခဲ့လို႔ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လိုခြင္ ေကာင္းတယ္၊ အနာဂတ္မွာ ဒီပူတာအိုလြင္ျပင္ကို ဘယ္လိုအမာခံနယ္ေျမ တည္ေဆာက္ရမလဲဆိုတာ ႀကိတ္ ႀကံစည္ခဲ့ပုံရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ေလွနံတစ္ ဖက္နင္းထားၿပီး က်န္ေျခတစ္ဖက္ကို ကခ်င္လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္ KIO ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေလွနံတစ္ ဖက္ထပ္နင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္တယ္ဗ်။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က KIO ဒုဥကၠ႒ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ကို အစြမ္းတကာ့ အစြမ္းကုန္ေဖာ္လံဖားၿပီး လိုက္ေပါင္းေနတာေတြ႕ရတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ဆိုတာကေတာ့ ကခ်င္လူထုက လက္ခံတဲ့ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္တာေၾကာင့္ က်ဳပ္ကလည္း သေဘာက်တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါပဲ။ သူ႕အေၾကာင္း ဘာမွေျပာစရာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခ႐ိုနီေတဇတို႔ အကြက္ျမင္ပုံက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္တို႔လို KIO ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ KIO ကိုပါ အပိုင္ အိတ္ထဲထည့္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္ဆိုတာေတြ႕ရပါတယ္။
တစ္ဖက္ကလည္း ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္းမွာ အစိုးရျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီထဲကို နည္း လမ္းေပါင္းစုံနဲ႔ဝင္ေရာက္ထိုးေဖာက္ၿပီး ၁၂ ႀကိဳးကြက္ ကစားေနတယ္ဗ်။
Credit Zarni Htike..


Read more »

Friday, May 22, 2015

ကိုးကန္႔တိုက္ပဲြသံုးသပ္ခ်က္//ဗိိုလ္မႉး(ေဟာင္း)ေအာင္လင္းထြ႗္

ကိုးကန္႔တိုက္ပဲြသံုးသပ္ခ်က္

ကိုးကန္႔တိုက္ပဲြသံုးသပ္ခ်က္××××××××××××××××××××××VOA&ဗိိုလ္မႉး(ေဟာင္း)ေအာင္လင္းထြ႗္

Posted by Naw Jadup on Thursday, May 21, 2015

Read more »

lying faces of peace dealings.

Let me express my point of view once again after I saw the lying faces of Ye Htut and Aung Min showing off at a meeting with international embassies based in Rangoon. Then with various political parties at the MPC office, another government mouthpiece on the 8th May 2015 at which they were using the same tactics of trying to win over both embassies and political parties' trust to gain recognition in their devious peace dealings.
I am sure both of them actually know very little about ethnic armed resistance organizations and it seems that they are still looking down on the EARO. Why do I talk like this? Firstly, because YH who was appointed as TS government's Information Minister was interviewed with some media and he said that Ta'ang PSLF/TNLA, Kokang MNDAA and Arakan Army AA are new ethnic armed organizations that were only formed in the last year. I want to correct him on his lack of knowledge about us. The PSLF/TNLA was formed in 1992, MNDAA was formed in 1989 and the AA was formed in 2009. This proves that he knows absolutely nothing about EARO. This gives little indication as to how he ever became information minister which I have spent many an hour wondering about, although this is a shame for me to waste my time in this capacity. However, we know well about their Burmanization plans and the military dictatorship role since 1962 until now.
Aung Min has often said in the past that the PSLF/TNLA is the last of the 16 armed groups that his government and UPCC recognize to be part of NCA signatories, but recently, he has changed his mind again and he now has said that the PSLF/TNLA will not be part of a NCA. He speaks like he is the boss and has complete ownership of a NCA. From YH’s and AM’s statements / comments, we can understand that both TS and MAL are playing a game to win NCA signatories from EARO as soon as possible. This is clearly more evidence that they are trying to take ownership of NCA and peace process, which should be an inclusive and participatory process.
Trust can build peace; peace can build trust. Without trusting each other, how can we achieve genuine peace in our country? This is why as long as they (the Burmese Army / government) persist in their attacks by sayingone thing and doing another, we will not trust them.
UPWC/UPCC, MPC please tell the truth. Please stop saying one thing and doing another. It doesn't to anything to help achieve lasting peace in the country.
As you all know, we and the ethnic armed groups have been trying our best to achieve lasting peace and genuine peace in the country via NCA. But the Government and its army are continually saying one thing and doinganother. On one hand, the govt is trying to negotiate with ethnic armed groups to get recognition from international communities, but on the other hand the military have reinforced their troops in ethnic areas and continue their attacks with air strikes and heavy artillery. Armed conflict is still taking place in Palaung, Kachin, and Kokang regions due to Myanmar army's consistent heavy attacks in order to assert their control in these areas.
At the same time, several people both foreigners and Burmese people have been asking me about why our three organizations have considered leaving the NCCT at EARO summit meeting in Pangsang held between the 1st -6th May, 2015. The reasons we proposed to leave from NCCT is that, we don't trust the NCA peace treaty to be implemented by UPWC/UPCC due to on going military offensives in our territories. In addition, after signing the NCA draft there were more military offensives launched by government troops. On the other hand, the Burmese government and UPWC do not recognize us. Therefore, we felt that since both the Burmese government and the UPWC didn't want to recognize us, then why do we need to be part of NCA negotiations? And perhaps it would be better for us to leave from the NCCT.
Moreover, we believe that both the government and military will continue to use their successful strategy of divide and rule among the ethnic armed resistance organizations by lulling / ‘charming’ one and attacking other. This is another reason why we want to remind the other ethnic armed organizations that we cannot accept the government tactics anymore. Therefore, the greatest challenge in reaching a nationwide cease fire agreement is over the question of the withdrawal of the govt troops from our ethnic territories and the Tatmadaw’s six peace policies under its 2008 constitution. This is not acceptable anymore.

peace dealings.

Read more »

ေအရွားေ၀ါ ( Asia world )

http://en.wikipedia.org/wiki/Asia_World
ဒီေန႔ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဇာတိက ဦးခင္လိႈင္အေၾကာင္း ဖတ္မိလို႔ရွယ္လိုက္ပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားရျခင္းအေၾကာင္းကေတာ့
၁။ နံရံကိုေခါင္းနဲ႔တိုက္သလို ေအရွားေဝါပရိုဂ်က္ကို အျပဳသေဘာေျပာရဲတဲ့၊ လုပ္ငန္းရွင္တဦး
၂။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေကာ္မတိ အမွတ္ (၇) အျဖစ္ အေရြးခံရျပီး အင္ဒိုနီးရွားက ဂ်ဳိကိုဝီဆိုတဲ့ပံုစံ အျပဳသေဘာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ထင္ရွားလာသူတဦး ..အျဖစ္စိတ္ဝင္စားမိပါတယ္။
ျမန္မာျပည္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတဦး ၂၀၁၂ စင္ကာပူေရာက္တုန္း ေအရွားေဝါနဲ႔ ေတဇတုိ႔ စီးပြားေရး အင္အားျပိဳင္ ဆိုင္မႈ ေကာလဟာလ ေျပာျပပါတယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊအာဏာလႊဲအပ္ျပီး ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္ ဝင္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ အဲဒီၿပိဳင္ပြဲ အျပင္းအထန္ဆင္ႏႊဲၾကတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ မက္ေဇာ္ေဇာ္ကေတာ့ ျမန္မာ့ေဘာလံုးကို ဝါသနာလည္းပါလို႕ ၿပိဳင္ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ဦး အျပင္းထန္ျပိဳင္ၾကသလဲဆိုေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႀကီးပါဝင္ေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးနဲ႔ အဲဒီေနရာမွာ ထာဝရပိုင္ဆိုင္မႈကို ႏွစ္ဦးစလံုးေမွ်ာ္မွန္းၾကလို႔ျဖစ္မွာပါ။ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီး အလွ်င္ အျမန္တိုးတက္လာေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္စပ္က ယူနန္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ဝင္ေငြဟာ၊ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းက ထိုင္း ႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႔ အတူတူနီးပါးအထိ တိုးတက္လာပါတယ္။ အက်ဳိးရလဒ္ကေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေရၾကည္ျမက္ႏုရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ေရႊ႕လာၾကပါေတာ့တယ္။ အထင္ရွားဆံုးေရႊ႕ေျပာင္းခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ဗိုလ္သိန္းစိန္ကေန ဦးသိန္းစိန္ေျပာင္းသြားၿပီး၊ အရပ္သားအစိုးရျဖစ္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ပထမဆံုး ေငြ၊ အာဏာ စီးပြားျပိဳင္ဆိုင္ မႈက ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ အျပင္းအထန ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ဗိုလ္တင္ေအာင္ျမင့္ဦးဘဝကေန ဒုသမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးအျဖစ္ေျပာင္းလာသူက တ႐ုတ္ျပည္အထိ သြားေရာက္လက္မွတ္ထိုးျပီး ကန္ေဒၚလာ ၈ ဘီလ်ံ ပရိုဂ်က္ႀကီးစတင္တာ ၄ ႏွစ္ေလာက္ရွိေနခ်ိန္ပါ။ တႏိုင္ငံလံုး ျမစ္ဆံု ဆႏၵျပမႈမျဖစ္ခင္ ေအးရွားေဝါရဲ့စီးပြားေရးျပိဳင္ဆိုင္မႈမွာ ေငြေၾကးေနာက္ခံနည္းပါးတဲ့ သူေဌးႀကီးဦးေတဇ ကခ်င္ျပည္စိမ္းလန္း စိုေျပေရး၊ ခါကာဘိုရာဇီ အေရွ႕ေတာင္အာရွအျမင့္ဆံုးေရခဲေတာင္ ...စတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္၊ အေရးႀကီးဆံုးဝင္ေငြျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ကူသန္းသြားလာေရးကိုထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ စစ္တပ္နဲ႔ ေကအုိင္ေအတုိ႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္၊ လမ္းႏွစ္သြယ္၊ မူဆယ္ လမ္း၊ လိုင္ဇာလမ္းတုိ႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ယူနန္ျပည္နယ္ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ စီးပြားတိုးတက္မႈ အႏိုမ့္ဆံုးျပည္ နယ္ျဖစ္ေပမဲ့၊ ျမန္မာျပည္အတြက္ေတာ့ အလြန္စီးပြားေကာင္းတဲ့ နယ္စပ္ျပည္နယ္ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ယူနန္ျပည္နယ္ကတဆင့္ ဗီယက္နမ္စီးပြားေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ႀကိဳးစားေပမဲ့ အခု ဗီယက္နမ္ျပည္သူမ်ားက အျပင္းထန္ဆန္႔က်င္လို႔ သိပ္မဟန္ေတာ့ပါဘူး။ အခု ျမန္မာျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္မွာေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းက ဝိသမ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ယူနန္ျပည္ကတဆင့္ ျမန္မာျပည္ကိုဝင္လာပါတယ္။
ေအရွားေဝါနဲ႔ ေတဇတုိ႔ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမွာ ေကာလဟာလသတင္းကေတာ့ ေဒဝါလီခံရလုမတတ္ ေငြေၾကးလိုေငြ အရမ္းျပေနတဲ့ ဦးေတဇ၊ အရင္ဆို ေငြလိုရင္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးအားကိုးရသလို .. အနားယူသြားတဲ့ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆီ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ငါလည္းအနားယူျပီ၊ လက္ရွိဥပေဒေဘာင္နဲ႔ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ပဲ ၾကည့္လုပ္လိုက္ေပ ေတာ့လို႔ ေျပာလိုက္တယ္ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အၾကံဉာဏ္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာေတာ့ သူေဌးႀကီးဦးေတဇ သိသြားမွာပါ။ ေကာလဟာလသတင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနာက္ပိုင္းေတာ့ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေရႊ႕ဆိုင္းႏိုင္လိုက္ျပီး၊ ဒုသမၼတ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးလည္း သမၼတ ရံုးထုတ္ျပန္တဲ့ဓာတ္ပံုေတြမွာ ထိုင္ခံုလြတ္နဲ႔ ျမင္လာရပါတယ္။ ေနာက္လအနည္းငယ္မွာ ဒုသမၼတဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး အနားယူသြားပါတယ္။ ဒီအခ်က္က ေအရွားေဝါကို သူေဌးႀကီးဦးေတဇ အႏိုင္ယူတာမဟုတ္ပါဘူး။ ထိုနွက္ခ်က္ကို ေတာင့္ခံႏိုင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေအရွားေဝါဆိုတာ နယ္နယ္ရရ ကုမၸဏီမဟုတ္ပါ။ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ တ႐ုတ္အစိုးရ ရွယ္ယာ အမ်ားစုပိုင္တဲ့ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႀကီးကႀကိဳးကိုင္ထားတာ လူတိုင္းသိပါတယ္။ အခုေတာ့ မသိသလိုပဲေနလိုက္တာ ေကာင္း ပါတယ္။
• ေအရွာေဝါ အေၾကာင္း
မသိသူ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေရးရမယ္ဆိုရင္၊ တခါက တ႐ုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္တပ္ေတြနဲ႔အတူ ဝင္လာတဲ့ ေလာစစ္ဟန္ဆိုသူ၊ တ႐ုတ္ျဖဴေတြ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွာ စစ္ရံႈးၿပီး၊ ျမန္မာျပည္ကို ထြက္ေျပးလာၿပီး ရွမ္းျပည္တခုလံုးကို သိမ္းပိုက္ထားပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုရဲ့ ျမန္မာအစိုးရက ကုလသမဂၢနဲ႔ အေမရိကန္ကိုတိုင္တန္းေပမဲ့ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ပါ။ ေနာက္ဆံုး ဦးႏုက ဗိုလ္ မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာကို အင္အားမမွ်ေပမဲ့ တိုက္ခိုက္ဖို႔တာဝန္ေပးပါတယ္။ စစ္ဗ်ဴဟာကြၽမ္းက်င္လွတဲ့ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ က တ႐ုတ္ျဖဴတပ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကိုပဲ သံလြင္ျမစ္ကို အေျမာက္တပ္ေတြနဲ႔ တိတ္တဆိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ အလစ္ဝင္တိုက္သိမ္းပိုက္လိုက္ပါတယ္။ ေခါင္ကိုၿဖိဳလိုက္ေတာ့ သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ တ႐ုတ္က်ဴးေက်ာ္သူ စစ္တပ္ႀကီး ဖရိုဖရဲ ျဖစ္သြားျပီး၊ ရံႈးနိမ့္လို႔ ေနာက္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ စစ္သားေတြကို ကုလသမဂၢနဲ႔ အေမရိကန္တုိ႔က သူတုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ တိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံကို ျပန္ပို႔ေပးမွ ရပ္သြား ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းခံရျပီး ဗိုလ္ေနဝင္း စစ္အစိုးရတက္လာတာ ၂၀၁၁ ဗိုလ္သန္းေရႊ ေရႊဝါေရာင္နဲ႔ နာဂစ္အေရးခင္းအျပီး တ႐ုတ္ၾသဇာမခံႏိုင္လို႔ အာဏာလႊဲ၊ အနားယူသြားရွာပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ေလာစစ္ဟန္က ဝိသမစီးပြားေရးအၾကံရွိေတာ့ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ျမန္မာ ျပည္မွာ ခ်န္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဘိန္းေတြစိုက္ျပီး၊ ဘိန္းျဖဴေတြ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကိုတင္ပို႔၊ လူငယ္ေတြပ်က္စီးေတာ့ အေမရိကန္ အစိုးရက ေလာစစ္ဟန္ကို အေဝးေရာက္တရားစီရင္ျပီး ေသဒဏ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြ ခြၽတ္ျခံဳသြားတဲ့ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ေလာ္စစ္ဟန္ကို ဗိုလ္ခင္ညြန္႔က တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ သူေဌးႀကီးအသြင္နဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ အခန္႔သားေနထိုင္ေစျပီး၊ ေအရွားေဝါကုမၸဏီကု သူ႔ရဲ့သားျဖစ္သူ စတိဗင္ေလာ (လက္ရွိ စင္ကာပူမွာေနထိုင္သူ) ထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔ စီးပြားေရးအင္ပါယာ စတင္ခဲ့ပါတယ္။
အခုေတာ့ ေအရွားေဝါ ဘိန္းလုပ္ငန္းမလုပ္ေတာ့ပဲ ဘိန္းလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားတျဖစ္လဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ စိတ္သေဘာထားေကာင္းတဲ့ ျမန္မာမ်ားကို ရာထူးႀကီးေတြ လခစားအျဖစ္ခန္႔ထားရင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတခုလံုးက စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား လက္ဝါးႀကီးအုပ္ၾကတာ ေအရွာေဝါ၊ ေလာစစ္ဟန္ကေန စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ေလာစစ္ ဟန္ကေတာ့ တႏွစ္က ရန္ကုန္မွာ ေသဆံုးသြားေပမယ့္ ဒီေအရွားေဝါ ျမန္မာျပည္မွာ ႀကီးစိုးေနသေရြ႕ ျမန္မာ့စီးပြားေရး နလံ ထူႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။
ေဇာတိက ဦးခင္လိႈင္ေျပာသလို နံရံကို ေခါင္းနဲ႔ေဆာင့္ရမဲ့အလုပ္ကေတာ့ စင္ကာပူက ေလာစစ္ဟန္သား စတီဗင္ေလာရဲဳ့ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ မူးရစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္း ဆက္စပ္ေနသလဲဆိုတာ သက္ေသျပဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာနယ္စပ္မ်ားမွာ ေလာစစ္ဟန္ တပည့္တပန္းေတြ ဘိန္းစိုက္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္တဲ့စက္ရံုမ်ားစြာ နဲ႔ အာဖကန္နစၥ တန္ျပီးရင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာမွာ ဒုတိယဘိန္းအစိုက္ပ်ိဳးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို လူမ်ားရပ္နားဖို႔က စက္မႈလုပ္ငန္းထြန္းကားေရး တနည္းပဲရွိပါတယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းကို ထြန္းကားေရး ေအရွားေဝါ လုပ္ေနတယ္ဆိုေပမဲ့ .. ၾကက္မွာအရိုး၊ လူမွာ အမ်ဳိး ..ဆိုစကားအတိုင္း အမ်ိဳးမစစ္တဲ့ ေအရွားေဝါ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကို ျမန္မာျပည္က ထြက္ခြာ သြားရင္ ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္း ပိုျပီးမွန္ကန္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ေဇာတိက ဦးခင္လိႈင္လို လူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈနဲ႔၊ ဆင္းရဲတြင္းနက္ျခင္းကလႊတ္ေျမာက္ဖို႔ လမ္း မေဝးေတာ့ပါ။
ဇာနီႀကီး ( မုိးမခ ) ၊ ေမ ၂၁၊ ၂၀၁၅Read more »

Myanmar out from Malaysia ( sadi ga law Malaysia Kachin )

Malaysia mungdan kaw du nga ai Wunpawng sha ni yawng a matu a hkyak ai shiga 

Dai ni n htoi 21 May 2015 ya jahpawt kaw malaysia mungdan masha ni hku na myen mung asuya kaw na hpaw da ai mungdan kyit hkai Rung kaw mung shawa n gun ma dun ai lam galaw wa ai lam hpe chye lu ai.

madung yaw shada ai lam gaw myen mung asuya gaw Rohingya ni hpe myen mung gata na tsep kawp gawt shapraw ai lam re ai ngu ai, hte 

myen masha ni malay kaw grai law sai lam bai na manghkang mung grai law ai majaw n dai zawn shawa n gun madun let myen mung kyit hkai rung hpe mung malaysia kaw n nga ra ai lam jahtau tsun ai lam chye lu ai

Dai re ai majaw malaysia du nga ai wunpawng myu sha ni shimlam a matu hkawm sa hkawm wa hta san jep ai lam ni nga wa yang myen n re ai lam Kachin re ai lam a tsawm tsun dan chye ra na masa nga ai lam chye lu ai malaysia du wunpawng myu sha ni hpe lam shagu kaw na Karai wa shalawt ya u ga .

Lamhkawm ai hkan ,Bung li hkan, shara shagu hta Myen ga n shaga ai gaw grau kaja ai.
Malaysian ni Myen ga re hpe atsawm chye na ma ai re,Bai na Myen ga chye na ai Rohingja ni mung malaysian ni hpe garum taw ai re majaw sadi ai gaw kaja dik re

Read more »