Friday, May 22, 2015

Myanmar out from Malaysia ( sadi ga law Malaysia Kachin )

Malaysia mungdan kaw du nga ai Wunpawng sha ni yawng a matu a hkyak ai shiga 

Dai ni n htoi 21 May 2015 ya jahpawt kaw malaysia mungdan masha ni hku na myen mung asuya kaw na hpaw da ai mungdan kyit hkai Rung kaw mung shawa n gun ma dun ai lam galaw wa ai lam hpe chye lu ai.

madung yaw shada ai lam gaw myen mung asuya gaw Rohingya ni hpe myen mung gata na tsep kawp gawt shapraw ai lam re ai ngu ai, hte 

myen masha ni malay kaw grai law sai lam bai na manghkang mung grai law ai majaw n dai zawn shawa n gun madun let myen mung kyit hkai rung hpe mung malaysia kaw n nga ra ai lam jahtau tsun ai lam chye lu ai

Dai re ai majaw malaysia du nga ai wunpawng myu sha ni shimlam a matu hkawm sa hkawm wa hta san jep ai lam ni nga wa yang myen n re ai lam Kachin re ai lam a tsawm tsun dan chye ra na masa nga ai lam chye lu ai malaysia du wunpawng myu sha ni hpe lam shagu kaw na Karai wa shalawt ya u ga .

Lamhkawm ai hkan ,Bung li hkan, shara shagu hta Myen ga n shaga ai gaw grau kaja ai.
Malaysian ni Myen ga re hpe atsawm chye na ma ai re,Bai na Myen ga chye na ai Rohingja ni mung malaysian ni hpe garum taw ai re majaw sadi ai gaw kaja dik re