Monday, May 11, 2015

ပူတာအိုေဒသ ဖမ္းမိေသာဗမာစစ္သား နဲ႔ ေဒသတြင္းမူးယစ္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔

Our Land Putao
**********************
ပူတာအို; ""ဘိန္းသယ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းမိေသာ ဗမာစစ္သားသည္ စစ္တပ္တြင္းက တပ္ရင္းလူၾကိးေတြလာျပိး ျပန္ေခၚသြားသည္ ဟုဆိုသည္။ ေဒသတြင္း ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔လည္း အေကာင္းဆုံးၾကိဳးစားေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။""
ဘိန္းသယ္ေဆာင္မူျဖင့္ဖမ္းလိုက္ေသာ ဗမာစစ္သားကို ရဲလက္အပ္ ေထာင္ထဲထည့္ျပိး သူနဲ႔ဆိုင္ရာအေၾကာင္း စစ္ေဆးေမးျမန္လွ်က္ရွိရာ ခရိုင္ရဲဌာန အခ်ဳပ္ေထာင္ကေန စစ္တပ္မွ စစ္တပ္ရင္းလူၾကိးေတြလာျပိး စစ္တပ္ကို ထုတ္ေခၚေဆာင္သြားသည္ဟုသိရသည္။
ထိုသူထံမွစစ္ေဆးေမးျမန္ျပိး ပို႔သူ, လက္ခံသူ, ပါဝင္ပတ္သက္သူ နဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို ပါတစ္ပါးတည္း ထုတ္ေဖာ္ဖမ္းဆည္းဖို႔ျဖစ္ေပမ့ဲ အမူမွန္ေပၚမည္ စိုးရိမ္ျပိး စစ္တပ္ Power သုံးျပိးဖုံးဖိလိုက္တာဟာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အလြန္နစ္နာစရာပင္ျဖစ္သြားသည္။
ရြာက ရပ္ကြက္လူၾကိး တစ္ေယာက္က ခုလိုေျပာပါတယ္ ""ဒီဗမာအစိုးရဟာ ဘိန္း မူးယစ္ေဆးကို လက္နက္သဖြယ္အသုံးျပဳျပိး က်ေနာ္တို႔လူမ်ဳိး အားလုံးကို က်ေနာ္တို႔ေဒသကေန ပေပ်ာက္သြားေအာင္ ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္တာ အခုေတာ့ ေကာင္းေကာင္း ေဒသခံေတြနားလည္ၾကပါျပိ"" ဟုဆိုသည္။
ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ကတစ္ေယာက္ အခုလိုေျပာပါတယ္ "" အစေတာ့ ဘိန္းေရာင္းသူ, ဘိန္းစီးပြားလုပ္သူနဲ႔ သုံးစြဲသူေတြကို ဖမ္းဖို႔ ရဲဌာနကို က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔က ေျပာျပတယ္ ဒါေပမ့ဲ အဲဒီရဲေတြကပဲ ထိုဘိန္းလုပ္စားသမားေတြကို သိခိုင္းတယ္ သတင္းေပးျပန္တယ္ ဒါေၾကာင့္ အခုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဖမ္းျပိးမွ ရဲလက္အပ္ျခင္း ေတြလုပ္ေဆာင္လာရတာျဖစ္တယ္"" ဟုေျပာပါတယ္။
ထို မူးယစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ဟာ ပူတာအိုေဒသ ရွိေသာ ေဒသခံ လီဆူ ရဝမ္ ဂ်ိန္းေဖာ ရွမ္း ေတြ အတူတကြ စည္းလုံးျပိး ဘိန္းနဲ႔ အစရွိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ပူတာအိုေဒသမွ ရွင္းထုတ္ပစ္ရန္ ရည္ရြယ္ျပိး ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ သူတို႔ဟာ ရဲေတြနဲ႔ အတူပူေပါင္းျပိး မူးယစ္ နိမ္နင္းေရး လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္။
==============================
*Tvpké vpmà we Pinlà Pè nvng Múyit gønyu (tauklányé) mvdò dang*
Putao: Gani ríò rvt tvpké vpmà we pinla pè nø Pindvp shaqrérìí lù vpma wae. Vrá, Múyit Gønyu mvdò gø té shvla dø bvnlì wae wa shálúnshìe.
Gani ríò rvt tvpké vpmà we pinla pè nø Yé rìí Tong yv́ng rúngò nø̀ àng nvng cing dø jip mvnòe wae. Íwe, Yé tong kèní Pindvp shaqrérìí Pindvp sv̀ng lù bǿà wae. Chak wa nø, wepè kèní, shvrishú pè, vtoshú pè nv̀ng àngmaq bvnlì tiqdø warì shvngbe tvpnø̀ mvrà zírà we, welòng bung daqe wanø̀ Power láng dángí maò wenø̀ gvzà màdu bǿì.
Mvrìng shaqré tiqpè yadø shø̀ne, “Min vzúyaq rìí nø Gani sv̀ng shinvt ku lángò nø nøngmaq dvcì shvngbe nøngmaq rvgaq kèní shvmáng lv́m vjønò we vkvt nø shvlá wa cíng bǿshà” wae.
Múyit Gønyu mvdò kèní tiqpè yadø shø̀ne, “Nvmlat nø Gani nvmrì, Gani wulaq wari nv̀ng aq rì tvp lv́m Yé pèla sv̀ng dvtáìe. Íwe, Yé rìí vrá werì sv̀ng dvtáò nø vtshì dvzáròe. Wervt, vkvt kèní nø nøngmaqí tvp dángí Yérì wur sv̀ng tvle ìe” wae.
Múyit Gønyu mvdò nø Putao rvgaq vlwe Lisu, Rvwang, Vpuq nvng Sam rì tiqdø wáshì nø Gani nv̀ng Vrùra pv̀n Putao móng kèní shvmáng lv́m dvzaqshì nø bvnlì wa we tiq mvdò íe. Angmaq nø Yé pèlaó tiqdø vzø̀m nø bvnlì wa we íe.
################################
Kagabu Rvwangce ေျပာခ်င္တာတစ္ခု
ရဲလဲ ဘိန္းသမားနဲ႔ ဆက္သြယ္ ဘိန္းရႈတာပဲ
ရဲ = ဘိန္းစား
စစ္တပ္ တပ္မေတာ္လဲ ဘိန္းလုပ္ငန္းနဲ႔ေဒသခံေတြကို နိမ့္စက္တာပဲ
စစ္တပ္ = ဘိန္းစား
ရဲလဲစစ္ေခြးတပ္ခိုင္းသမွ်လုပ္ နားေထာင္ရတာပဲ
ရဲ = စစ္တပ္
(ရဲ=စစ္တပ္=ဘိန္းစား=ရဲ) ဒါပါပဲ။


added 3 new photos — with Dingla Sengjaand 48 others. 12 hrs · Edited ·  *************************************** ×××××××××××××××××××××××