Tuesday, June 30, 2015

o ေဒသခံ -သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး ေမးျမန္းခ်က္

"ဝ"အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင္႔ေမးျမန္းခ်က္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း လားရိႈးၿမိဳ႕အေျခစုိက္ "ဝ"အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လာရိႈးၿမိဳ႕က ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ေဒသခံ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး ေမးျမန္းခ်က္ေတြကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။RFA သတင္းေထာက္ မဇာဏီထြဏ္းက တင္ျပထားပါတယ္။

Posted by Seng Jaw on Monday, June 29, 2015

Read more »

Thursday, June 25, 2015

Anhte a gawng kya nga ai lam ni.....


Anhte a htunghkring a rung a rai ni gaw ya daini e mungkan shara shagu chyambra nga sai myusha ni hte rau chyambra nga sai re.Anhte hpe Kachin/KIA nga na mungkan mungdan shagu hta masat masa galaw nga sai hte maren anhte a bu hpun sumraw ai hpe yu na anhte a maka tsawm ai hpe yawng chye nga sai re.
Dai majaw anhte a hkunghkring maka kap ai arung a rai ni mung moi na hta ya gaw grau dut kaja wa nna ,manu mung grau laja wa sai.
Rai yang e ndai arung a rai ni hpe galaw shapraw ai seng gade wa anhte Wunpawng sha ni madu nga sata ?
Myitkyina ga na jinghpaw wunpawng htunghkring arung arai dut ai seng law malawng gaw laga amyu ni she rai nga ai.Anhte hta rida jak rung nlu ai majaw masha ni hte shingjawng nna kun rai hpe galaw shapraw na atsam nnga nga ai.
Ngai Malaysia kaw Y stone hte hkrum yang ,shi gaw Jinghpaw labu palawng design galaw sha ai wa re majaw ,shi a design hpe na san yu yang masha ni shi a desing hpe lagu na palawng shapraw dut sha ai lam tsun pru wa ai.
Dai majaw ngai gaw nang na desing ni hpe asuya kaw မူပိုင္‌ခြင္‌့ မွတ္‌ပံုတင္‌kau u ngu hpaji jaw yang shi nau nchye na ai.
Tsawra ai myusha ni anhte a ndai tsawmhtap la ai arung arai ni wa anhte mungkan hta မူပိုင္‌ n galaw da jang gaw masha ni anhte a maka hpe la na sut masa hku galaw wa yang anhte hpa ngu mai na nre .Dai majaw htunghkring hte seng ai salang ni nawku hpung kanu kawa ni anhte hkyak hkyak galaw ra na kaw ndai mung lawm nga ai ngu shadum dat mayu n ngai.
FB=Wunpawng shiga

Read more »

Friday, June 19, 2015

ႏုိင္ငံခ်စ္တဲ့သမၼတ သူ႔ႏိုင္ငံကို ရွစ္ႏွစ္အုပ္ခ်ဳပ္လုိက္တာ သူ႔အိမ္ပါျပဳတ္သြားတယ္

ႏုိင္ငံခ်စ္တဲ့သမၼတ သူ႔ႏိုင္ငံကို ရွစ္ႏွစ္အုပ္ခ်ဳပ္လုိက္တာ သူ႔အိမ္ပါျပဳတ္သြားတယ္

ႏုိင္ငံခ်စ္တဲ့သမၼတ သူ႔ႏိုင္ငံကို ရွစ္ႏွစ္အုပ္ခ်ဳပ္လုိက္တာ သူ႔အိမ္ပါျပဳတ္သြားတယ္

Posted by Seng Jaw on Wednesday, June 17, 2015

Read more »

Thursday, June 18, 2015

ပင္လုုံစာခ်ဳပ္ဟာ အတၱလန္တိတ္ ခ်သ္တာ ရဲ႕ တစ္စိပ္ တစ္ပုုိင္း ျဖစ္တယ္။(Atlantic Charter )


ပင္လုုံစာခ်ဳပ္ဟာ အတၱလန္တိတ္ ခ်သ္တာ ရဲ႕ တစ္စိပ္ တစ္ပုုိင္း ျဖစ္တယ္။
Atlantic Charter ဆုုိတာ ဒုုတိယ ကမာၻစစ္ အစပုုိင္း ၁၉ ၄၁ ခုုနွစ္ ၾသဂုုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ အေမရိကန္ သမၼတ နဲ႔ ၿဗိတိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀န္စတန္ခ်ာခ်ီ ေခါင္းေဆာင္ အဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ဆုုိတဲ့ စာခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုုိင္း မဟာမိတ္ နုုိင္ငံ အားလုုံး လက္ခံသေဘာတူ ခဲ့ပါတယ္။
စာခ်ဳပ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ ဒုုတိယ ကမာၻစစ္ ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုုိင္း ကမာၻ တ၀န္းလုုံး လူမ်ဳိးစုု တုုိင္း ကုုိယ့္ေဒသ ကုုိယ့္ဌာေနရဲ႕ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာ ကုုိ ကုုိယ္တုုိင္ ဆုုံးျဖတ္ပုုိင္ခြင့္ အတြက္ လြတ္လပ္ေရး ေပးဖုုိ႔ အာမခံ ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္း ေျပာရမယ္ ဆုုိရင္ ၿဗိတိန္ရဲ႕ ေနမ၀င္ အင္ပါရာႀကီး အပါအ၀င္၊ ျပင္သစ္၊ စပိန္၊ နယ္သာလန္၊ ေပၚတူကီ နဲ႔ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ နုုိင္ငံေတြရဲ ကုုိလုုိနီ နယ္ခ်ဲ႔ စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖုုိ႔ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
ၿဗိတိန္ နုုိင္ငံဟာလဲ ေျပာင္းလဲ လာတဲ့ ကမာၻ႕ အေတြးအေခၚ နဲ႔ နုုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမ်ား ကုုိ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး သူတုုိ႔ ရဲ႕ နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္ ကုုိ အဆုုံးသတ္ဖုုိ႔ သေဘာတူလုုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီ စာခ်ဳပ္ ရဲ႕ ေနာက္ခံေၾကာင့္ပဲ အဂၤလိပ္ အစုုိးရ ဟာ ဒုုတိယ ကမာၻစစ္အၿပီး ျမန္မာနုုိင္ငံ အပါအ၀င္ ကမာၻ႕ နုုိင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကုုိ လြတ္လပ္ေရး ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တုုိက္လုုိ႔ ထြက္ေျပးတာ မဟုုတ္ရပါဘူးေနာ္။
ပင္လုုံစာခ်ဳပ္ ဟာလဲ ဒီ အတၱလန္တိတ္ ခ်ပ္တာ စာခ်ဳပ္ သေဘာတရားရဲ႕ အစိပ္အပုုိင္း တခုု ျဖစ္ပါတယ္။ ကုုိယ့္ၾကမၼာ ကုုိယ္ ဖန္တီးခြင့္ (Self Determination) ဆုုိတဲ့ သေဘာတရား ကုုိ ဒီ စာခ်ဳပ္မွာ အသိအလင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။
အဲဒါ ကုုိ ျမန္မာ့သမုုိင္းမွာေတာ့ တုုိင္းရင္းသားေတြကုုိ အဂၤလိပ္ က ေသြးထုုိး တယ္လုုိ႔ သမုုိင္း မွာ သင္ေပးတယ္။ ကေလးကလား အကြက္ေတြပါ။ တကယ့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးဟာလဲ ဒီ စာခ်ဳပ္ထဲက ကုုိယ့္ ၾကမၼာ ကုုိယ္ ဖန္တီးခြင့္ ဆုုိတဲ့ အႏွစ္သာရ ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါထက္ ပုုိမွန္တာကေတာ့ တုုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပင္လုုံစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထုုိး ၾကလုုိ႔ပါ။ မဟုုတ္ရင္ ဒီစာခ်ဳပ္သေဘာတရား အရ လူမ်ဳိးစုု တစ္စုုစုု အတြက္ အာမခံခ်က္ မရွိရင္၊ တနည္းေျပာရရင္ လုုံၿခဳံမႈ မရွိရင္ လြတ္လပ္ေရး ေပး လိုု႔ မရပါဘူး။
ဂ်ပန္ ၀င္လာတုုန္းက ျမန္မာတျပည္လုုံး ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (BIA) လက္ေအာက္ေရာက္သြားခ်ိန္ က ကရင္ အရပ္သားေတြကုုိ အစုုလုုိက္ အၿပဳံလုုိက္ အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္ေတြေၾကာင့္လဲ သင္ခန္းစာရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေခတ္ ေဒါက္တာ ဘေမာ္နဲ႔ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာအစုုိးရ နဲ႔ ဂ်ပန္ စစ္တပ္ကုုိ ၁၉ ၄၂ မွ ၁၉ ၄၅ ထိ ဆက္တုုိက္ ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ ကခ်င္ အပါအ၀င္ တုုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ေနာက္ပုုိင္း ဗမာေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ လုုံၿခဳံေရး အာမခံခ်က္ ရဖုုိ႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးခဲ့တာ အမွန္ ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကုုိယ့္ ၾကမၼာ ကုုိယ္ ဖန္တီးခြင့္အတြက္ ပင္လုုံ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။
ဒါေပမယ့္ အဲဒီ စာခ်ဳပ္ ကိုု ဖင္ၾကားခုုထိုု္င္လုုိက္တာ အခုုထိပဲ။
By Duwa Kachin

Read more »

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ဆဲ ကာလတြင္ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ထားရန္ KDNG ေတာင္းဆိုhttp://www.kdng.org/
ဧရာ၀တီ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲ ကာလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အႀကီးစား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို လံုးဝ ရပ္တန္႔ထားေပးရန္ ကခ်င္ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကြန္ရက္ (KDNG) က အစိုးရကို တိုက္တြန္းလိုက္သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အႀကီးစား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လ်စ္လွ်ဴရႈ လုပ္ကိုင္ေနသျဖင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသကဲ့သုိ႔ ေဒသခံ ကခ်င္ လူထု အတြက္လည္း မ်ားစြာထိခုိက္မႈ ရွိေန၍ ယင္းသုိ႔ တိုက္တြန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KDNG က ဆိုသည္။
KDNG ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ကိုစာဂ်ီးက“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကလည္း မျဖစ္ေသးဘူး။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အဆင့္လည္း မရွိေသးဘူး။ ၾကားကာလျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အခုလို အႀကီးစား စီမံကိန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုတဲ့ ေရကာတာ စီမံကိန္းလိုမ်ဳိး၊ ေနာက္ စည္းစံနစ္ မက်တဲ့ သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈလိုမ်ဳိး၊ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းလိုမ်ဳိးက တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထု အတြက္ အက်ဳိးမရွိဘူး ဒါေၾကာင့္ တိုက္တြန္းတာပါ” ဟု ဧရာဝတီကို ေျပာသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရက ၎လက္ေဝခံ ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးထားၿပီး ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္း ေဒသရွိ ေျမဧက ၂ သိန္းေက်ာ္ကိုလည္း ယုဇနကုမၸဏီအား စစ္အစုိးရ လက္ထက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က လုပ္ခြင့္ေပးထားသည္ဟု KDNG ဆိုသည္။
“စနစ္မက်တဲ့ ဒီဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႀကီးေတြရဲ႕ဒဏ္ကို ေဒသခံေတြက လက္ေတြ႔ရင္ဆိုင္ ေနၾကရတယ္။ ဒါကို အစိုးရ အေနနဲ႔ သိလွ်က္နဲ႔ ဆက္လက္ လုပ္ခြင့္ေပးေနမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မဟုတ္ဘဲ လူတစုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသာ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္” ဟု ကိုစာဂ်ီးက ဆက္ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကပင္ ေမခ-ေမလိခ ျမစ္ေၾကာင္းေပၚရွိ ဓာတ္အား ၆၀၀၀ မဂၢါဝပ္ရွိေသာ အႀကီးစား ဆည္တခုႏွင့္ တျခား ေရကာတာ ၆ ခုကို တည္ေဆာက္ရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ (ယခု သမၼတ) က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI) ႏွင့္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္းလည္း KDNG က ေထာက္ျပထားသည္။
အဆိုပါ ေရကာတာ စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ ကခ်င္လူထု အတြက္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားသာ က်န္ခဲ့မည္ဟု KDNG က ဇြန္ ၁၇ ရက္ ေန႔စြဲႏွင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ “ကခ်င္ျပည္နယ္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း” တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
KDNG အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အဆိုပါ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က စတင္ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ၁၀ ႏွစ္အၾကာ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡရင္ဆုိင္ရေသာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြ သုေတသနျပဳျခင္း၊ စနစ္မက်ေသာ သယံဇာတ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူသုံးစဲြမႈကုိ ေလ့လာျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာမွ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း ျပသာနာေျဖရွင္းေသာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကုိ အေျခခံျပဳစုၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုေၾကညာခ်က္ကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔မ်ား၊ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔မ်ားထံသို႔ ပို႔ေဆာင္သြားမည္ဟု KDNG က ေျပာသည္။

Read more »

KIA, တပ္ရင္း (၆) ဖါးကန္႔ ေဒသ တိုက္ပြဲ Update

  အဘြားအုိကို မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ႀကံသည့္ တပ္သား ေထာင္ ၇ႏွစ္သာ ခ်မွတ္မႈ ေဒသခံမ်ား မေက်နပ္
  ဧရာ၀တီ
  ဗန္းေမာ္ခရုိင္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ႏြမ္လန္းေက်းရြာတြင္ အသက္ ၇၃ ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတဦးကို အဓမၼျပဳ သတ္ျဖတ္ရန္ ႀကံစည္ ခဲ့သည့္ အစိုးရတပ္သား ေဇာ္မ်ိဳးေအးကို စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ စည္ကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ မူးယစ္မႈ ၊ ပုိင္နက္ က်ဴး လြန္မႈတို႔ျဖင့္သာ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ႏွစ္ ခ်မွတ္ လုိက္ေသာ္လည္း သတ္ျဖတ္ရန္ ႀကံစည္မႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ႀကံစည္မႈတို႔ကို လ်စ္လ်ဴရႈထားသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားက မေက်မနပ္ ျဖစ္...
  See More
  Like · Comment · 

  News Feed
  ကားမိုင္း တပ္စခန္း တစ္ညလံုး လက္နက္ျကီး ပစ္လိုက္ နားလိုက္လုပ္ေနပါတယ္ အေျကာက္လြန္သြားတာ ျဖစ္မယ္
  Kamai myen hpyendap hpe mana tup an hte kaw na ni sadi jaw gap dat ai hku re myen ni nau hkrit na shana tup lak nak kaba ndum ndam gap ai hku re
  ဖားကန္႔ျမိဳ႔ထဲ ကင္းပတ္ေသာ စစ္ကားတစ္စီး မေန႔က တိုက္ခိုက္လိုက္ပါတယ္ ေဆးရံုသို႔ ဗမာစစ္သားေတြေရာက္ေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္
  ဖားကန္႔ သို႔ လူငယ္မ်ား ခရီးသြားလာျခင္း မျပဳရန္ သတိေပးပါသည္
  လက္ရွိ ကခ်င္လူငယ္ ၄၀ ေလာက္ စစ္တပ္ဖမ္းဆီးထားျပီး မည္သည့္ေနရာတြင္ထားသည္ ကို မသိရွိရပါ
  KIA တပ္မဟာ ၆ အနီး Awng Lan ရြာအထိ အစိုးရတပ္က ေရာက္ေနပါတယ္ တစ္ရြာလံုး စစ္ေျပးျဖစ္သြားျပီး ရြာလူျကီးကိုေတာ့ ဖမ္းဆီးထားပါ တယ္
  အစိုးရတပ္က ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို ေနရာယူထားျပီး စစ္ကူေစာင့္ေနတယ္လို႔ ယူဆရတယ္ လမ္းေျကာင္: ၃ခုကေနတက္လာေသာ စစ္ကူမ်ား ေန႔စည္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနပါတယ္
  ဖားကန္႔လမ္းသို႔ ခရီးမသြားရန္ သတိေပးလိုပါတယ္ လမ္းေျကာ္ပိတ္ျပီးျပန္ဖြင့္ လုပ္ျပီး ခရီးသည္ကားမ်ား ေနာက္ အစိုးရစစ္ကားေတြ လိုက္ပါေနတာပါ
  Mani an hte a Myitrum 1 mi asak up nawng mat sai
  Hkung ga ai myit rum wa
  ဖားကန္႔ Aung Lan ေက်းရြာ ျပည္သူမ်ား မိုးထဲေလထဲ ေတာထဲဝင္ပုန္းေနရျပီး အခ်ိဳ ့ ကေတာ့ KIA တပ္စခန္းသို႔ထြက္လာျပီး ေဘးလြတ္ရာကို ေရႊ႕ေျပာင္းထားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္
  အစိုးရစစ္တပ္ က ကခ်င္အိမ္ ရွမ္းအိမ္မ်ားသာရွိေသာ Aung Lan ရြာကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္တာဟာ စစ္ရာဇဝတ္မႈ႕ေျမာက္ပါတယ္

  Hka kamai
(KIA, တပ္ရင္း (၆) ဖါးကန္႔ ေဒသ တိုက္ပြဲ Update 18:6:2015)

Read more »

Future Is For Those Who Can See

Future Is For Those Who Can See

Awesome Kids *Must Watch !! VC - Nhkum Bawk Ja Shatapru#Kachin #KachinLifeStories

Posted by Kachin Talent Scout on Saturday, April 25, 2015

Read more »

Monday, June 15, 2015

Yu ngwi Ning hkring Ah Ba Di

Yu ngwi Ning hkring Ah Ba Di kaw na "Ma" laban N htoi hta Ma ni a shawng lam hpe myit hkam sha let kraw kata kaw na gasi ni hte mahkawn shakawn nga yang ..

Posted by Mkbc America on Sunday, June 14, 2015
Lawt lu na lam tam ra

Read more »

Kachinnews TV: W.P Hka Nan de sit wa sani?

Kachinnews TV: W.P Hka Nan de sit wa sani? Wunpawng Hka Nan de sit wa sani? Rev. Dr. Maran Ja Gun hte Kachin News Group editor Lahpai Naw Din, san shaga ai lam. Sr Ja Gun gaw Kachin Theological Colleg...

Read more »

Saturday, June 13, 2015

UWSA ႏွင့္ အစိုးရတပ္လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔ ထိပ္တိုက္မွုျဖစ္ပြား

UWSA ႏွင့္ အစိုးရတပ္လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔ ထိပ္တိုက္မွုျဖစ္ပြား - တပ္မေတာ္ ႏွင့္ စစ္ေရးျပန္လည္တင္းမာ...ယခု ျဖစ္ပြားေနသည့္ျပသနာသည္ လဆန္းပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေၾကာင္း ရင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေၾကာင္းသိရ။(သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္)ရုုပ္သံ။ ။ျပီးခ့ဲတ့ဲရက္ပိုုင္းကဝတပ္မေတာ္စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနပံုု

Posted by Marip Brang Zett on Friday, June 12, 2015

Read more »

Friday, June 12, 2015

Helping Children Overcome Conflict and Displacement


By Pangmu Shayi, June 11, 2015


Photo: A Kachin IDP girl (Credit: Fu Guosheng (Kaw Seng))

The Kachin War that resumed after a 17-year hiatus, has created an unfortunate legacy of 120,000 displaced civilians, of whom a significant proportion are children growing up in 72 camps across Kachin and Northern Shan State.

It goes without saying that children are the war’s most vulnerable victims. Most bear the psychological, if not physical scars of violent upheaval. Some have lost a parent, some both, and some separated from family in the chaotic flight from advancing government troops. At borderland camps there is the added danger of falling prey to human traffickers and drug dealers ever lurking in the vicinity.

As the war enters its 4th year, the internally displaced people (IDP) are living out their worst fears of becoming permanent camp dwellers, never able to return home and resume normal lives. In the meanwhile, life has become increasingly harsh with each passing year. Their dilapidated shelters are in dire need of replacement, and the food assistance provided by international donors is drying up.

The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) estimates that only 16% of the 2015 IDP assistance budget has been met. Consequently, after June 2015, monthly food rations for IDPs will be halved, with the daily ration equivalent of MMK 400 per person reduced to a mere MMK 200 (about US 20 cents).

This drastic reduction in food aid puts the health and well being of children born and growing up in camps at even greater risk. Birth rate among IDPs is reportedly high, but prenatal malnutrition means the newborns are invariably underweight. How seriously the physical growth and mental development of IDP children will be impacted by chronic malnutrition is a matter of great concern.

At borderland camps, the lack of schools and other educational opportunities compounds the worries parents have for the future of their children. The Kachin Baptist Convention (KBC) is doing its best to fill this void through its education ministry. For the 19th year in a row, the KBC has recruited and trained volunteer teachers to take up teaching assignments for a year or longer at borderland camps or remote regions where there are no schools.

The KBC estimates that for this school year, 142 volunteer teachers are needed to take care of 15,000 children of school-going age. In spite of, or because of what happened to the two KBC volunteer teachers who were ruthlessly raped and murdered at the village of Hkawng Hka in Northern Shan State, 52 young people, including 32 female volunteers, signed up for training at KBC headquarters this Summer.

With the beginning of the new school year in June, the teachers have set off for their assigned destinations. A young female volunteer teacher, upon being interviewed, has said that although she is naturally concerned for her safety, she feels the mission too important to turn her back on.

This year the teachers and students face special difficulties as UNICEF is no longer able to provide IDP children with text books and other needed school materials. Unlike in previous years, UNICEF is unable to procure the newly prescribed text books for this year’s curriculum on the market, as private presses have not been able to print them. To procure the new text books from its own budget will be a financial hardship for the KBC.

Despite facing monumental challenges, the IDPs are doing their best to survive, making the most of the situation. Some have taken up vegetable gardening, some livestock breeding or both, while some make themselves available for any kind of odd job that comes their way.

But it is not enough merely to meet physical and material needs. As Fu Guosheng (Kaw Seng), who is spearheading the Airavati Foundation’s[i] IDP Children’s Art Project says, “Life is not just to survive, but to own the feelings of meaningful life and the hope and expectations for the future.”

The Children’s Art Project aims at providing just that, by encouraging the younger camp generation to express the trauma and displacement they feel through a variety of art forms. The creative process is meant not only to address the cultural deprivation brought on by displacement, but also as a means of healing emotional scars. Topics ranging from Kachin culture and history, to current issues such as armed conflict and the loss of family members, will be dealt with.

Film documentation of the whole process will be made and the art work produced by student participants will be exhibited both at the IDP camps and major towns and cities in Kachin State and beyond.

The 15-month project, initiated in late 2014, involves 350 young people between the ages of 7 and 17 from IDP camps in and around Laiza, headquarters of the Kachin Independence Organization. 60 teachers from the Laiza area are also being trained in arts and culture, as well as sensitivity to the special needs of children and youth traumatized by armed conflict and displacement. The wider aim of the project is for the teachers to replicate these psychological and cultural reconstruction activities with displaced Kachin youth in other camp locations.

Whether the nationwide ceasefire accord between the government and ethnic armed groups actually gets signed or not is anybody’s guess. What is certain however, is that even if signed, in the absence of comprehensive political reforms, there are no guarantees that the guns will go silent.

In such a context, helping the Kachin War’s most vulnerable victims overcome conflict and displacement is a cause that should resonate with donors at home and abroad. In that spirit, the Kachin Peace Network’s theme for this year’s IDP appeal: Concern, Care and Contribute is echoed in earnest here.[i] The Airavarti Foundation, set up by Lahpai Seng Raw, a 2013 Magsaysay awardee and co-founder of the Metta Development Foundation, aims at establishing peaceful societies that are self-sustaining and resilient through environmental conservation efforts.
http://kachinlandnews.com/

Read more »

Thursday, June 11, 2015

ကခ်င္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ လက္ရွိ အေျခအေန


(By-Seng Raw Lahpai)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔
စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အေျခအေနနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ စစ္ေရွာင္စခန္းေပါင္း (၁၇၂)ခု ရွိၿပီး စစ္ေရွာင္ျပည္သူေပါင္း (၁၂၀,၀၀၀)ခန္႕ဟာ အလြန္ဆိုး၀ါးတဲ့ လက္သင့္ခံႏိုင္စရာမရွိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဆင္းရဲစြာ ေနေနၾကရပါတယ္။ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေန႕စဥ္ႀကံဳေနရတဲ့ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားမျပည့္စံုမႈနဲ႕ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြဟာ နည္းနည္းမွ ေလ်ာ့နည္းသက္သာသြားတာ မရွိတဲ့အျပင္ အခ်ိဳ႕စခန္းေတြမွာဆိုရင္ အေျခအေနပိုမိုဆိုးလာတာကိုဘဲ ေတြ႕ေနရပါတယ္။
အခ်ိဳ႕စစ္ေရွာင္ျပည္သူေတြဟာ တစ္ေနရာၿပီးတစ္ေနရာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနရတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ယာ ကိုယ့္ၿခံကိုယ့္ကၽြဲႏြားေတြကို အရဲစြန္႕ၿပီး ၾကည့္႐ႈဖို႕ ျပန္တဲ့အခါမွာ ႏွစ္ဖက္စစ္ပြဲေတြၾကား ပိတ္မိၿပီး ဒုကၡေရာက္ရတာလည္း ရွိပါတယ္။
နမ္လင္းပါေက်းရြာက ရြာခံ(၂၀၀)ေလာက္ဟာဆိုရင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ မူၾကမ္းစာခ်ဳပ္ကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ရၿပီလို႕ထင္ၿပီး ေမလ (၂၀) ရက္ေန႕မွာ ကိုယ့္ရြာကို ျပန္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဂ်က္ေလ ယာဥ္ (၂) စီးနဲ႕ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈၾကားမွာ ၾကားညႇပ္မိၿပီး အသက္ဆံုးလုနီးပါး အေျခအေနနဲ႕ ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။
အခ်ိဳ႕စစ္ေရွာင္ျပည္သူေတြကေတာ့ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားမွာ ခ်ိဳ႕တဲ့ဆင္းရဲစြာ ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြကို သည္းမခံႏိုင္ေတာ့တဲ့အဆံုး မူရင္းဇာတိေက်းရြာမွာရွိတဲ့ ေနအိမ္နဲ႕ လယ္ယာေျမမ်ားကို စြန္႕လႊတ္ၿပီး အစိုးရက ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးတဲ့ ေနရာသစ္ဆီကို အေျခခ်ဖို႕ ႏွလံုးေၾကကြဲရတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မိ်ဳးကိုလည္း ခ်ၾကရပါေတာ့တယ္။
စစ္ပြဲ(၄)ႏွစ္ကာလ ၾကာလာၿပီဆိုေတာ့လည္း ေတာက္ေလွ်ာက္အကူအညီေပးေနတဲ့ အလွဴရွင္ေတြ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႕ အိမ္ရွင္ေက်းရြာေတြဟာလည္း ေျခကုန္လက္ပမ္း က်လာၾကပါၿပီ။ စစ္ေရွာင္ျပည္သူတစ္ဦးကို တစ္ေန႕စာ (၄၀၀) က်ပ္နဲ႕ ညီမွ်တဲ့ အစားအစာကို ပံ့ပိုးေပးေနရာကေန တစ္ေန႕ (၂၀၀)က်ပ္အထိ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မယ့္ အေျခအေနနဲ႕ လက္ေတြ႕ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။
နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ စစ္ေရွာင္စခန္းေတြမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း ( ၁၅,၀၀၀ ) ခန္႕ဟာ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ဖို႕နဲ႕ ပညာေရးအေထာက္အပံ့ေတြရဖို႕ အခက္ႀကံဳေနရပါတယ္။ ပိုဆိုးတာကေတာ့ ဒီစာသင္ႏွစ္မွာ UNICEF နဲ႕ အျခားလူမႈေရးအဖြဲ႕ေတြက ယခင္ေပးေနက် ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္နဲ႕ အျခားပညာေရး ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကို မေပးႏိုင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးဒုကၡဟာ ပိုႀကီးလာေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေကအိုင္အို ပညာေရးဌာနက ဖြင့္ထားတဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားေတြဟာ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုခြင့္မရၾကပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္ေက်ာင္းသားေပါင္း ( ၁,၄၃၀ ) တို႕ရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ ေလထဲမွာပဲ ဆံုး႐ံႈး ေပ်ာက္ကြယ္ေနရပါတယ္။
(၄)ႏွစ္လံုးလံုး စစ္ေရွာင္ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနရတဲ့နည္းတူ ေရွာင္ေျပးျခင္းမျပဳပဲ မိမိရပ္ရြာမွာ ဆက္ေနသူေတြဟာလဲ အႏၲရာယ္မ်ားစြာနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ျပည္သူေတြကို အထိန္းအကြပ္မဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး အႏိုင္က်င့္ သတ္ျဖတ္ေစာ္ကားမႈေတြမ်ားစြာရွိ ေနၿပီး အေရးယူ အပစ္ေပးျခင္းမရွိတာေတြ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားျခင္း မုဒိမ္းျပဳက်င့္ျခင္းေတြ တိုးပြားေနၿပီး က်ဴးလြန္သူေတြအေပၚ အေရးယူ အျပစ္ေပးမႈမရွိလို႕ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အၿမဲ စုိးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကေနရပါတယ္။
ကခ်င္အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သူအားလံုး ၀မ္းနည္းထိတ္လန္႕တုန္လႈပ္ခဲ့ရတဲ့ ကခ်င္လုပ္အားေပး ဆရာမေလး ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ မရန္လုရာႏွင့္ တန္ေဘာင္ ေခါန္နန္စင္ တို႕ကို ရက္ရက္စက္စက္ အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ကိစၥကို ကၽြန္မတို႕အားလံုး ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
မၾကာေသးခင္ကပဲ အရပ္က၀ိုင္းေစာင့္ေရွာက္ထားရတဲ့ ေလျဖတ္ထားတဲ့ အသက္ (၇၂)ႏွစ္အရြယ္ အဖြားအိုတစ္ေယာက္ကို တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးက မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ဖို႕ ႀကိဳးစားမႈလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္သားကို အရပ္ဖက္ တရား႐ံုးမွာ တရားစီရင္ႏိုင္ဖို႕ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က စီစဥ္သူမ်ားကို ေခၚယူေမးျမန္း ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီလိုအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္တာေတြကို ဟန္႔တားထိန္းခ်ဳပ္မႈမ႐ွိျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ႐ွိျခင္း၊ သီးျခားလြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ တရားစီရင္မႈမရွိျခင္းေတြဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေနာက္ျပန္ဆြဲေနေစတဲ့ အဓိကအခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုတာဟာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ေနၾကတဲ့ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ၾကား တင္မကဘဲ အစိုးရနဲ႕ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးၾကားမွာလည္း လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို အေလးထား ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္တဲ့ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခု တည္းမွာသာ အမ်ိဳးသားဦးေရက အမ်ိဳးသမီးဦးေရထက္ပိုေနပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ကၽြန္မတို႕ ကိုေတြးစရာေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ားစုက တရုတ္ျပည္ကို လူကုန္ကူးခံေနရလို႕လား ၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္တြင္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္က ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ိဳးသားေတြ ၀င္ေရာက္လာတာ သိပ္မ်ားေနလို႕လား… စဥ္းစားစရာပါ ။
ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္ ထင္ရွားေနတာကေတာ့ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြဟာ ကိုယ့္ဇာတိေျမမွာ မေနရဲၾကေတာ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္ ဒန္နီရယ္ဖိုင္ရာစတိုင္း ေထာက္ျပတဲ့ လူမ်ိဳးတစ္မိ်ဳးကို အၿပီးသတ္ မ်ိဳးျဖဳတ္သုတ္သင္ျခင္းမျပဳမွီ “စနစ္တက် အားနည္းေအာင္ျပဳျခင္း” ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို သတိရေစပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ လူမႈေရး သိပၸံပညာရွင္ ဆူဇန္ေဂ်ာ့ရွ္က သတိေပးတာကေတာ့ “ လူေတြ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ ဒုကၡေရာက္ေနပါေစ၊ ဒီလိုဒုကၡေရာက္ေနတယ္္ဆိုတာ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေတြကို ျဖစ္ေစမွာ မဟုတ္ဘူး။ ”
ဒီအဆိုကို ျမန္မာအစိုးရနဲ႕အတူ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံအစိုးရေတြနဲ႕ လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ ဂ႐ုျပဳေစ ခ်င္ပါတယ္။ လူသားခ်င္းေထာက္ထားစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕ေတြကို သတိျပဳေစလိုတာကေတာ့ သူတို႕ကိုႏွင္းအပ္ထားတဲ့ အဓိကတာ၀န္ဟာ အေရးေပၚ အေျခအေနေတြမွာ တုန္႕ျပန္ကူညီေပးဖို႕နဲ႕ လူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတာ၀န္ကိုမွ ျပည့္ျပည့္၀၀မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရတဲ့ ပင္မရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အေလးအနက္ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႕ စဥ္းစားရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ကခ်င္စစ္ေရွာင္ျပည္သူ ( ၁၂၀,၀၀၀ ) ဟာ ခုလိုစစ္ပြဲကာလမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ အကာအကြယ္ေပး ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနဲ႕ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီေတြကို အေရးေပၚလိုအပ္ေနပါတယ္။
တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ဖို႕အတြက္ အိမ္ျပန္ခ်င္လွၿပီျဖစ္တဲ့ စစ္ေရွာင္ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနသလို ႏိုင္ငံတကာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားဟာလည္း အပစ္ရပ္ၿပီးတာနဲ႕ စီးပြားေရးခ်က္ျခင္းလုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ တာစူေနၾကပါတယ္။ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ရံပံုေငြကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ၿပီးမွပဲ ပံ့ပိုးေပးမယ္ဆိုေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာဘဲ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားၿပီး ျပည္သူေတြစစ္ေရွာင္ေနရ တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမွာေတာင္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ မေပးႏိုင္ပဲ၊ ေပးတဲ့အခါမွာလည္း ဒီစစ္ပြဲေတြကို တိုက္ေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကေနတစ္ဆင့္ ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ မူ၀ါဒေတြဟာ ကိုယ္က်ိဳး ရွာေနတဲ့ ျပည္ပသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီေတြနဲ႕ သိပ္မကြာလွပါဘူးလို႕ ဆိုခ်င္ပါတယ္။
အေရးႀကီးဆံုးႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္ကေတာ့ ၁၉၄၇ သမိုင္း၀င္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥကို ေျဖရွင္းရာမွာ အေျခခံအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြျဖစ္တဲ့ ေျမယာ သိမ္းဆည္းျခင္း ၊ လူကုန္ကူးျခင္း ၊ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမရွိျခင္းတို႕ကိုပါ တစ္ၿပိဳင္တည္းေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျဖေတြကို ရွာေနတဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရး ျပည္ပေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတို႕ကိုပါ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီး အမ်ားလက္ခံပါ၀င္ႏိုင္ေစတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာမွသာ ဒီအခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းမယ္ ဆိုၿပီး ေစာင့္ေနတာဟာ လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။
ကၽြန္မရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ကေတာ့ ဒီလိုႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြကို ေအာင္ျမင္ေစ ခ်င္တယ္ဆိုရင္ စုစည္းညီညႊတ္တဲ့ အတိုက္အခံ အင္အားတစ္ရပ္ရွိေနဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ဒီမိုကေရစီကို လိုလားတဲ့ ကၽြန္မတို႕ေတြအားလံုး ဒီအနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ဖို႕ စုစည္းညီညႊတ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာဟာ အၿမဲတမ္းမေရမရာျဖစ္ေနၿပီး စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္း ၊ စစ္ေျပးျခင္း ၊ ဆင္းရဲျခင္း ဆိုတဲ့ သံသရာဟာ အၿမဲလည္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
ဒီေနရာမွာေဒသခံ လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ား အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ကို ၾကည့္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ အစိုးရနဲ႕ လက္တြဲၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႕လိုပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာဘဲ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ၊ ပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ေရး ၊ လူ႕အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရးနဲ႕ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးတို႕ကိုလည္း လုပ္ဖို႕လိုပါတယ္။ ျပည္သူေတြ သူတို႕ရဲ႕ ဆႏၵနဲ႕ အသံေတြကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ စုစည္းႏိႈးေဆာ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ သာမာန္ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒုကၡေ၀ဒနာေတြကိုေလ်ာ့ခ်ဖို႕ အေရးႀကီးတဲ့ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႕ အရပ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ က႑ဟာ သိပ္အေရးႀကီးလို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႕ စစ္ပြဲမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ရပိုင္ခြင့္သဖြယ္ အသံုးျပဳလိုတဲ့ အေတြးအေခၚေတြကို စြန္႕လႊတ္ဖို႕ အစိုးရကို ဖိအားေပးေတာင္းဆိုရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ ရဖို႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို စစ္ေရးနည္းလမ္းနဲ႕ ေျဖရွင္းဖို႕ႀကိဳးစားျခင္း၊ စစ္ေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္ ဖိအားေပးျခင္းေတြကို ေရွာင္က်ဥ္ဖို႕ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက အစိုးရကိုဖိအားေပးဖို႕ လိုပါတယ္။
စုစည္းညီညႊတ္တဲ့ အတိုက္အခံအင္အားတစ္ရပ္ရွိျခင္းနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္မႈရွိျခင္းဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းလံုၿခံဳၿပီး ကိုယ္စားျပဳမႈရွိတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေရး အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္တယ္လို႕ ကၽြန္မအေနနဲ႕ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ယံုၾကည္ထား ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားအားလံုးဟာ လက္ရွိပဋိိပကၡကို ျဖစ္ေစတဲ့ အရင္းအျမစ္အေၾကာင္းတရားေတြကို စုစည္းေျဖရွင္းဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွပဲ တရားမွ်တမႈရွိၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရၾကပါလိမ့္မယ္။
(၄)ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ စစ္ပြဲကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခုကေတာ့ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ပိုအားေကာင္းလာၿပီး ၊ ပိုလည္းစည္းလံုးညီညႊတ္ လာၾကျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕လည္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႕ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို နစ္နာေစတဲ့ မတရားတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အရပ္သားအစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာမွာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ပိုမိုနားလည္လာၾကပါတယ္။
ဒီစစ္ပြဲႀကီးေၾကာင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ားစြာကိုလည္း အလဟႆျဖစ္ေစခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ မႏွစ္ကေျပာခဲ့သလိုပါဘဲ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး သင့္ျမတ္စြာ အတူတကြ ေနထိုင္ၾကၿပီး စစ္မွန္ၿပီး တည္တ့ံခိုင္မာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႕အတြက္ အားလံုးအတူတကြ ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာၾကဖို႕ ကၽြန္မအေနနဲ႕ ျပည္သူမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ညီညႊတ္ျခင္းဟာ အင္အားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕လည္း ကၽြန္မတို႕တေတြ ညီညႊတ္ေနသေရြ႕ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္ဆိုတာကုို ယံုၾကည္ထားပါတယ္။


Read more »

Wednesday, June 10, 2015

အစိုးရထိုးစစ္ ၄ ႏွစ္ျပည့္ျပီ 4th Anniversary of Resumed war in Kachinland


USA Kachin Alliance Hku nna statement jawm shapraw ai hte Frank Polley ,policy Analyst, Commottee on Foreign Relations, United States Senate rau hkrum shaga ai lam galaw sai.

ကခ်င္တစ္ေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲ (၄)ႏွစ္ျပည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ဒုကၡသည္မ်ားတြင္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲက်င္းပခဲ့ၾကသည္။

MALAYSIA: JUNE (9) YA SHANI KRC MU GUN NI MYEN EMBASSY KAW LAIKA SA BANG

Hpyen yen 4 ning hpring kyuhpyi hpawng.8-6-2015. Yangon kaw ndai zawn
Photo,credit: Pajaubum Pajaubum,Hpakant hta ndai zawn

Thailand kaw nga ai myusha ni mung ndai hku......

4th Anniversary of resumed war in Kachin Land
Venue,,,3 Dale Avenue, Hounslow,London,UK
Time.....6:00 pm to 10:00 pm
Date.....09/06/2015


Malaysia kaw du nga ai myusha ni mung myitdum kyuhpyi nga ma ai
Laiza muklum hta ..............
Photo credit laiza B.C
Wunpawng shiga

Loije hte mai ja yang hkan nga ai myusha ni mung ya na zawn majan ninghkap lamang galaw
Photo credit: moon jm,hkun htun maran
Wunpawng shiga
Doing 4 anniversary of resume war in Lana Zup Ja camp and Bumtsit camp in kachin state.
WAIMAW GINWANG BAWNGRING SUN IDP CAMP NI A MALAP NLU AI JUNE 9.
Daini gaw mungkan mungdan shara shagu, ginwang, Buga, hpyen yen dabang shanglawt magam dap,wuhpung wuhpawng, nawku hpung shara shagu hta Majan bai byin ai 4 ning hpring masat kyuhpyi hpawng lamang hpe ladat amyu myu hku nna galaw ai hta Waimaw Ginwang, Bawring sun hpyen yen dabang ni a" malap nlu ai june 9 " kyu hpyi hpawng hpe mung daini 10:00 am hta galaw lai wa sai.
Jahpawt daw na hkaw tsun hpawng hta KBC na Sara Lama Yaw sa du hkaw tsun n gun jaw sai lam, dai hpang nawku dawjau hpawng hta Waimaw Ginwang sara ni sa du woi awn sai lam, dai ngut ai hpang Ma ni a mahkawn shingjawng poi lamang bai matut galaw ai hta Yungwi ninghkring ni mung sa du n gun jaw mahkawn shakawn ma ai lam,dai lamang hta DVB, Weekly 11, Myitkyina Thadin journal shi sawk ni mung sa lawm ma ai lam chye lu ai.
Du sa ai masha yawng 400 jan rai nna ya yang dai Camp hta hpung masha 2200 jan , dinghku 427 nga nga ma ai lam chye lu ai. kbcmnk.
Myitkyina kaw gaw dai ni ndai hku 

 • It has been four years, since the June 9th of 2011, in the midst of the so-called THEIN SEIN Gov's political ethos of “REFORM”, Kachin Wunpawng people has increasingly engaged in arm conflicts with Myanmar Military. Our Blessed Wunpawng Kachin land was, then, permeated with troublesome, howling sounds and painfully cryings of her children and Wunpawng Kachin people's hearts have been perpetuated with distress since at that time.
  If you ask Kachin people, today, which event from the Scriptures are most pivotal? I am pretty sure that- in terms of our worldview knowing of God as a God of Justice, merciful and powerful God and in the light of our concern for Justice, freedom and for our Self-Determination- most will instantly reply you "Exodus", which was since the great event that had most profoundly shaped Israel's history. But, what I have observed so far is that, though we are longing for "Wunpawng Exodus", most of our Kachin people are lacking and forgetting of re-examining on Self Identity: who we are and whose we are living for. I think, then, most people couldn't able to grasp the meaning of Peacemaking. For me, it is the ability of imagining ourselves in a relationship with our enemies. If we want true Exodus of Kachin people for our Justice, Freedom and Self-Determination, there is another way, then, "seeking God's JUSTICE through forgiveness our enemies."
  Due to current issues happening in Kachin, most of Kachin Christians hold that some wars are worthy of support and believe that we Christians are also obligated to participate in it (if necessary), in terms of self-defense or for own right. For them, such wars are called "just" which have both a just cause and rightful intent in taking violent action.
  One pastor told me that "for Love's sake Christian fight in a just war..." when I heard, I'm just asking myself that how can acts of force be loving?
  For me, I think, as a Christian community, we shouldn't or could never do evil that good might come. Because, in the Bible Paul once told that we ought not to sin in order to receive more grace (Roman 6:1-2). It is simply encouraging us, as a Christian society, we ought to endure evil rather than to consent to evil. How? its application is to seek God's justice through forgiveness.
  Then, according to our Kachin people's motto: "An hte a Awng Padang Yehowa Karai" (God's our Victory), what we Kachin believe is that 'without God, no Victory'. If say so, we could simply say that- "Without God, No Exodus", because, He who is the only One can give true Freedom- our Kachin Wunpawng people's heart longing for own Freedom and Self-Determination is a longing for victory of justice over injustice, peace over violence, safety over threat, love over hatred or forgive enemies' sins. Of course, God's our victory, but that wouldn't be happened if we are not forgiving our enemies, because, He is Justice God.
  This is why, it doesn’t matter what circumstance we Kachin people are facing right now or what society we are living in (injustice, oppression, abuse, so on and so forth) we can completely depend and trust on what our God has revealed about Himself of a God, who;
  (1) loves justice and, conversely, hates injustice,
  (2) has compassion for those who suffer injustice,
  (3) judges and condemns those who perpetrate injustice,
  (4) seeks active rescue for the victims of injustice.
  So, my reflection is:
  ‪#‎how‬ egotistic we are! We seek justice and want freedom without forgiveness our enemies.
  ‪#‎We‬ Wunpawng Kachin ought to be matured more and more in everything, it's been over (67) years now, since we got independent from British, 1948.
  ‪#‎Let‬'s rise up and build Kachin Wunpawng Land with LOVE!

Read more »