Wednesday, August 31, 2011

The Lady

Aung san Kaw Jamun a lam sumla hkrung

Read more »

Gtalk က တဆင့္ ပါဠိ- ျမန္မာ - အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္ အလြယ္တကူ ၾကည့္ရႈႏိုင္ၿပီ

ျမန္မာကြန္ျပဴတာ ပညာရွင္တဦးရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးမႈနဲ႔ အင္တာနက္ Gtalk ကတဆင့္ ပါဠိ- ျမန္မာ- အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္ အလြယ္တကူ ၾကည့္ႏိုင္ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။
pali2myn@gmail.com ကို သြားၿပီး မိမိရွာေဖြလိုတဲ့ ပါဠိ စကားလံုးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ စကားလံုးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ရိုက္ထည့္ လိုက္မယ္ဆိုရင္ အလိုအေလ်ာက္ အဓိပၸါယ္ ျပန္ဆိုေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
Read more+++Click++++

Read more »

Tuesday, August 30, 2011

KIA, Masat (5) Dapba ginra kata hta majan byin

30 August 2011 (Chyanun) ya shana maga 6:45 grup-yin ten hta KIA, masat (5) Dapba ginra kata kaw Myen Asuya Hpyendap ni rau majan byin ai lam chye lu ga ai. Dawhpum yang ginwang daw, Tinglung mare makau hta KIA, masat (5) Dapba hpyen hpung ni hte…

August 30, 2011 / No Comment / Read More

Read more »

Namhpakka hte Nam-um lapran Myen Asuya, Hpyendap shada gap hkat

Muse – Mandalay mawdaw lam, Namhpakka hte Nam-um mare lapran 30 August 2011 (Chyanun) ya shana maga 2:00pm daram hta Myen Asuya, Hpyendap shada gap hkat lam byin ai hpe chye lu ai. Dai zawn byin ai lam gaw Miwa Gumsan Mungdan kaw nna Myen Asuya, Hpyendap…

Read more+++click On By: Kachinlandnews

Read more »

Monday, August 29, 2011

Saw shaga ndau shana dat ai lam

America mung dan Taxes mungdaw e du nga Jinghpaw wunpawng myu shani hku nna Htung hking hte laili laika hpung hpe myusha yawng a akyu ara hpaw ning htan sawa na lam saw shaga laika ndau dat ai lam
Htunghking hte laili laika TX USA ,kachin culture

Read more »

Matut gap hkat nga

KIA masat (3) Dapba npu masat (1) dapdung hte masat (15) dapdung lapran ginra, Lungja Kawng hta 28 August 2011 (Majoi) ya shana daw hkying 2:00 jan ten kaw nna KIA masat (15) dapdung hte Manmaw muklum kawn lung wa ai Myen hpyen n-gun 200 jan grup-yin rau majan laja lana byin nga ai lam chye lu ga ai.

Myen Asuya, Hpyen Dap ni kaw nna Lungja Kung Post de sinat kaba ni rau gapsharut bang taw nga ai lam mung chye lu ga ai. KIA hpyen dap kaw nna mung laja lana ninghkap gasat nga ding-yang re ai hpe shiga na lu ga ai. Ndai hpyenman de Myen Asuya, Hpyen dap ni Manmaw hku nna, dapdung 4-5 na hpyen n-gun kahkyin la nna shang htim nga ai lam hpe mung chye lu ai.

Myen Asuya Gumsan Magan Theing Seing kaw nna Myen Mungdan dinghku simsa lam galaw sa wa na re nga nna ga dat nga ai ten hta ndai zawn Myen Amyu sha n re ai, laga hpunau Amyu sha ni a ginra de Myen Asuya, Hpyen Dap kaba a laqba n-gun hte htim gasat nga ai lam gaw ding-yang rai nga ai. Dai majaw laga hpunau Amyu sha Rawt Malan Hpung ni a matu mungdan dinghku simsa lam hpe jet ai tengman lam masa hku mu na matu yak nga ma ai.

By:Kachinlandnews.com

Read more »

MYEN NI DANAI HTE HTU

August (27) ya shana maga hkying (3) ram hta myen hpyen la (200) hkawt Dum Bung Mare hku Danai maga de lai lung wa sai lam myi chyaw mu ai buga masha ni kawn shiga shana wa ai.

Read more »

Sunday, August 28, 2011

Padang Hkrunlam Majan Masing Sanglang Hpawng galaw

27 August 2011 (Mashang) shani hta KIA ginjaw dabang, Alen bum, Hpungmai Gawknu hta Padang Hkrunlam Majan masing hte seng nna dap shawa ni hpe sanglang hpawng galaw ai lam chye lu ga ai. Ndai Padang Hkrunlam Majan Masaing sanglang hpawng hpe 10:00 am aten Ninggawn Daju…

Read more »

NLD HPA BAW BYIN MAT SAI KUN?

NLD HPA BAW BYIN MAT SAI KUN?
Maung Zarni
(Dr. Zar Ni ka ai "What really is the NLD now?"
ngu ai hpe SK kaw nna Jinghpaw hku bai ka gale tawn ai re.)
"Gumsan wa Thein Sein gaw tengsha mungmasa lam
shai wa na hpe ra sharawng ai" nga nna ASSK nan nan
tsun dat sai lam Bangkok Post shi laika hta lawm ai.
Dai rai yang President Thein Sein a hpyen n-gun hte
jum-tek tawn ai mungmasa hkrang gaw hpa rai ta?
ngu shawng san yu ra ai. President San Yu a prat hpe dum ai n rai ni?
Revolutionary (Rawt Malan) Council, 1962-74 prat; Ne Win a MSL (1974-88) prat ni gaw
shawa ra-lata masa hku sharawt tawn nna Myanmar Munghpawm Atsuya byin ai n re.
Dai ni na Thein Sein a Myanmar Munghpawm a marung nra gaw Than Shwe a Tatmadaw re.
Matsing: ASSK n-gup hpaw ai majaw hpa baw hpe mahtang shai wa sata?
Read more+++Click on+++

Read more »

Thursday, August 25, 2011

Ndai sumla hkrung yu yang gaw Myitkyina hte Mali nmai hka yan hpe myen ni gaw miwa de dut sha kau sai lam asan sha mu lu nga ai.

Read more »

Wednesday, August 24, 2011

"fierce battle Myitkyina (Video )

ျမစ္ဆုံဆည္ စီမံကိန္းမွာ Sinhydro Bureau တရုတ္ေရအားလွ်ပ္စစ္ ကုမၸဏီရဲ႕ စီမံကိန္းျမင္ကြင္း ရုပ္သံဖိုင္ပါ...
တရုတ္လုပ္သားေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ကုမၸဏီက သြားေရာက္ရိုက္ကူးထားတာပါ...။ တရုတ္လိုေတာ့ AOZHAN MIZHINA "fierce battle Myitkyina" ေပါ့...။

သတင္းစာ ရွင္လင္းပြဲမွာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းငိုတာ ဒီဗီဒီယိုု ဖိုင္ၾကည္႔ျပီးမွ သေဘာေပါက္ေတာ့တယ္...။ အေျခအေနေတြက အေတာ္လြန္ေနျပီေလ...။ တရုတ္ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေတြ အတြက္ ထမင္းခ်က္မွ အစ၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာ အထိပါဝင္ပါတယ္...။ အင္မတန္ၾကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းၾကီးပါ....။

ကဲကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး အေရးၾကီးျပီ ေသြးစည္းၾကပါစို႔။ ကုမၸဏီလိပ္စာက ဒီမွာပါ...http://www.cwb11.com/index.html
Video ဒီမွာလည္း သြားေရာက္ၾကည္႔ရွဳႏိုင္ပါတယ္။.Click on..။ http://www.cwb11.com/modelinfo/detail_3_104_40.html
ျပည္တြင္းမွ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ခ်င္ရင္...
http://www.mediafire.com/?az0bto356d5db5e

中国水利水电第十一工程局有限公司欢迎您!!
www.cwb11.com
中国水利水电第十一工程局有限公司网站
By:facebook

Read more »

Tuesday, August 23, 2011

KIA & Myanmar Government Meeting For Peace

CIGARETTE DIPLOMACY:secret dipomacy: Myen hte simsa lam bawng ban ai sumla hkrung yu nna Naku mi (myit lawm hpa mu lu ai lam)hugawng hpe tsun dan ai ni nga ma ai.
Du Kaba Gun maw hkayawm Cigarette jum da ai lam mu lu nga ai.Nkau myi Cigarette hpe n kaja ai hku na chye na ai ni nga na ma ai.
rai tim (CIGARETTE DIPLOMACY) ngu ai lam hpe loi na yu, mu hti yu yang lachyum sung sung, lam amyu myu, hku mu lu nga ai,CIGARETTE DIPLOMACY ladat hpe hku hkau lam hta lang ai zawn Dai ni dai na kawn gaw fire gasat hpang wa sana ngu ai lachyum ni mung mu lu nga ai.
CIGARETTE DIPLOMACY ; ladat hpe Miwa mung,USA CIA,Cuba,Myen Mung,jinghpaw ni lang lai wa yu sai lam na yu ai,myit lawm ai ni matut hkaja mai nga ai.


KIA & Myanmar Government Meeting For Peace (part 2)

KIA & Myanmar Government Meeting For Peace (part 3 )

Read more »

Sunday, August 21, 2011

Dr.Zarni a laika hti yu ga

Read more »

Saturday, August 20, 2011

Read more »

Ethnics excluded from Burmese politics

Analyzing the news, ethnics seems to be so far away from what is happening in Burmese politics. Burmese government seem to be moving toward democratic approach, calling out exile to come back, plus this and that economic transformation such as fighting for corruption. Aung San Su Kyi also seem to be going to along with the new government despite fighting going on in Kachin, Shan and Karen States. According to Mizzima news, Aung San Su Kyi is going for economic conference invited by the new government or the president

The exiles and opposition seems to be watching if it's the real democratic change. What they are asking is 'is it democratic'. But, for ethnics, it is a different story. They are calling for federal government which doesn't seem to be in the government agenda. The no solution political dialogue has been going on three times. Three time with no solution? The future of ethnic politics seems to be blur with no real foreseeable future.

Are the Burmese government going to be democratic without ethnics? Although it doesn't seem to be possible at International stage, this seem the solution that the Burmese government is heading. Is this what they so called 'guided democracy'. How the government going to deal with ethnics is what we have to wait and see.
By: nwaipan Blog

Read more »

Myanmar Hot News


ၾကပ္ေျပး(ေနျပည္ေတာ္)တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အေပၚ ျပည္တြင္းရွိ အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးတစ္ဦးအားစည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အားဝက္ဆိုက္ဒ္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ ယခုတေလာ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္ေနတဲ့ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ဟာ မီးရွဴးတန္ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။

ေမး - မၾကာမီကၿပီးဆံုးသြားတဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ ၾကားသိရသေလာက္ ရွင္းျပေပးပါ။

Read More+++click on+++

Read more »

Friday, August 19, 2011

Hpyen yen tsin yam ni a matu alu tamRead more »

Thursday, August 18, 2011

Myo mare kata na hpyen yen tsin yam ni a lam maroi n ni hpa shiga

Shiga lu ai gaw, laiwa sai June shata hta Wai Maw ginra kaw Myen shat sha ai amyu kata na byet (matsat shabat sawa si na ni) gaw n-gu, jum, sau, Kachin refugee ni hpe sa sa ya ma ai nga ai. Raitimung, sumla ni gayet la ngut ai hte bai la magawn mat wa nna madu jan ni hpe gat de sa dut shangun ma ai da!
Karai kasang e Ndawng nyawt na ni e...
Read more+++JP Kasablog++click on

Read more »

Wednesday, August 17, 2011

Myen a labau dingsa hkrawk yu ga

Buddhism in Burma - History, Politics and Culture

This is a clip about Burma from YouTube. It's a bit outdated. But it gave you an insight about the past.

Read more »

Tuesday, August 16, 2011

Read more »

Sunday, August 14, 2011

American mung dan du Jinghpaw wunpawng Myusha nkau myi Share shagan masat n htoi hte rau myu sha bawng ban hpawng galaw

Dai ni share shagan masat ninghtoi lamang hpe American Mungdan Pennsylvania State kaw e ngwi pyaw awng dang ai hte galaw la lu sai lam chye lu ai.Lamang tingnyang up hpe Shy.Ja Seng Mai woi awn nna,KNO-USA, Amu madu Slg. Nsang Gum San kawn,KIO mungga hte laksan mung ga hku nna n-gun jaw ga tsun lai wa sai.Slg.Gun Awng hku n-na,hpawnghpaw hte hkumtsup akyu hpyi shaman ya sai hku re. Shd.Nka Zau Tawng kawn,Myusha dawng hkawn ,Myu sha share shagan ni hpe hkung ga jaw ai lamang hte myu sha mahkawn ni hpe woi awn lit la rai ,awng dang ai hku galaw ngut kre la lu sai lam chye lu ai. Shd.Seng Awng shadu jaw ai hkau soi(noodle) jawm lu jawm sha let,hpawng hpe hpung dim dat sai lam chye lu ai.

Laksan Daw (2) Lamang hku nna:
Myusha hte seng ai bawngban zuphpawng mung matut nna galaw jahkrup la lu sai lam chye lu ai.
"America kachin fellowship"ngu ai kazawn mazum hpung hpe jawm hpaw ninghtan ai madang du hkra awng dang sai lam chye lu ai.
N-dai ( A.K.F )kanawn mazum hpung gaw matut n-na,myu sha shawnglam hta matut manoi hkrumzup hpawng ni myu sha masat n-htoi lamang ni galaw sa wa na hpe jawm myit hkrum tawn da sai lam cye lu ga ai,
By:USA Kachin fellowship a shiga hku nna chye lu ga ai

Read more »

Media Majan: Thein Sein Asuya hte KIA/KIO

Ngai hku nna August 12 ya Naypyidaw ginjaw e galaw ai Press Briefing a ntsa mu mada ai shing nrai sawn lu ai lam ni gaw..

1. June shata Majan hpang ai kaw na ya du hkra mying nga ai mungkan na Shiga Dap ni hta KIA/KIO ni gaw Thein Sein Asuya hpe ka-up kau ai. Media hte seng nhtawm KIA/KIO ni a zai ladat grai tsaw ai hpe kalang lata dum nna gasat hpang ai.
2. KIA/KIO hpe mungkan mungdan ni kaw na nhkru nkaja ai hpung re ngu.. mu lu hkra tsaw dik kasat ai ladat langai re.
3. KIA/KIO hpe UNFC kaw na garan la nhtawm gasat shamyit ai, zai ladat langai. 4. Dinghku Majan byin yang Asuya nnan hta hkrat sum wa mai ai lam grai kaba ai majaw zai ladat yawng hte gasat hpang ai lam re.
5. KIA/KIO a hpang e Mung Shawa n-gun kaba madi shadaw nga ai majaw, majan kaba htam tim KIA/KIO ni htum mat na nre hpe chye ai majaw myithtum a jumju galaw ai. 6. Thein Sein Asuya nnan hta nru nra, nshaw nshun byin nga sai lam madun dan ai. 7. 2008 Nargis Constitution npu e mung masa jahkrup mat wa na lam asan ndau dat ai lam.
8. KIA/KIO hpe mung shawa masha madi shadaw ai lam hpe gasat ai lam langai.
9. KIA/KIO a ntsa mai kaja ai hku nna shiga ni hpe bang ya nga ai Shiga Dap ni hpe ung-ang mat na matu gasat ai zai ladat langai.

Ginchyum ai hku tsun ga nga yang: Read More++click on+++
By:Oversea Kachin Blog

Read more »

Read more »

စစ္အုပ္စု က နိင္ငံေရးအၾကပ္ရိုက္တိုင္း ေဒၚစုကို ထုတ္ျပီး ကစားေနတယ္။


မိုးသီး- က်ေနာ္ေတာ့စိုးရိမ္တယ္။ သေဘာမက်ဘူး။ စစ္အုပ္စု က နိင္ငံေရးအၾကပ္ရိုက္တိုင္း ေဒၚစုကို ထုတ္ျပီး ကစားေနတယ္။ ေဒၚစုက သူတို ့အတြက္ Toy တခုလိုလုပ္ေနတယ္။ ေဒၚစုက သည္းခံနိင္ေပမဲ့ က်ေနာ္တို ့ Linkအေနနဲ ့သည္းမခံသင့္ေတာ့ဘူးလို ့ျမင္တယ္။ နိင္ငံတကာဖိအားေပးမႈရိွလာတယ္၊
Read More+++click on++++

Read more »

Saturday, August 13, 2011

‘Emotions’ get the better of Burma minister

ပထမဆုံးအကြိမ် အစိုးရသစ် သတင်းစာ ရှင်း လင်းပွဲမှာ ဆို့နစ်သွားခဲ့တဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး
Burma’s information minister Kyan Hsan was forced to leave a government press conference today after refusing to answer questions pitched by journalists which he said made him “emotional”.
read more+++English
read more +++burmese

Read more »

Friday, August 12, 2011

Gap hkat jahkring lam tsun tim myen gaw Kachin ni hpe ya dai ni du hkra zing ri ding yang ,Lawu na shiga yu ga

WANLENG LAM MAYAN SHANA N MAI PRU
N dai laman Jinghpaw Mung Wanleng lam mayan na mare kahtawng ni hta Myen hpyen ni kawn shana n mai pru na lam ni n dau wa sai hpe chye lu ai. Mohnyin, Mohgaung, Hopin hte Hpakant ginwang ni hta n dai zawn galaw ai re lam bai mare buga masha ni hpe mung Porter lahkawn ai lam ni nga ai lam na chye lu ai. Hopin kaw dung ai Hka la Ya (40), (389), (388) ni kawn shana n mai pru na lam matsun wa sai nga buga masha ni kawn chye lu ai. Hpakant Ginwang maga de gaw myen ni porter grai lahkawn taw ai majaw buga masha ni grai hkrit tsang nga ma ai lam buga de na shana wa ai.
--------------------------
MYEN NI ROI RIP AI LAM
August (9) ya shani hta Wai Maw kaw na deng 20 tsan ai , Sadung sa ai lam kaw na Bum Tawng kahtawng kaw na Lisu hkan nu, Kanu asak (39) ning hte Kasha asak (17) ning hpe myen dap (37) na myen hpyen la ni shannu wa ni a n ta kaw nan chyawm roi rip nna sat kau wa sai lam shiga na chye lu ai. Kawa (asak 44) hpe gaw adup zingri nna gap sat kau ma ai lam, dai hkan nu wa ni gaw mare htum pa, myen dap hte ni ai kaw nga nna yi sun hkau na madung galaw sha nna nga ai ni re lam hpe mung chye lu ai.
By: Jinghpaw kasa blog

Read more »

Gap hkat jahkring na lam KIO/KIA Tsun

Read more »

Wednesday, August 10, 2011

Sunday, August 7, 2011

Kachin Community in Sweden a shana shabra dat ai lam


Sweden du Jinghpaw w-p sha ni,KCS ( kachin community in Sweden) hpe K`rai a chyeju majaw 2010 hta lu hpaw hpang da sai lam chye lu ai. KCS hpung masha yawng 32 myit hkrum let http://www.blogger.com/img/blank.gifshang lawm nga sai lam chye lu ai. sweden Mungdan du Jinghpaw Wunpawng myu sha ni a shamu shamawt ai lam:
Read More+++click on++++++

Read more »

Simsa lam hte seng ai hpaji jaw laika (Denmark )

Ya ten e Jinghpaw wunpawng mungdan e byin nga ai majan a majaw GAPHKAT JAHKRING na matu
ga shaga taw ai ten re ai hta e Jinghpaw wunpawng mungdan shanglawt Asuya hte Myen ni a lapran e Lapran Slg tai ya lu na matu EU mungdan langai ngai na re jang grai htap htuk ai re ngu ai lam, hpe tang madun dat ai,,..
Read More+++http://kachin-online-us.blogspot.com/+++

Read more »

Share shagan Masat ning htoi Saw shaga laika ( 2011-USA )

Hkunggatsawra ai myitrum manang ni hte Nu Wa myit su ni hpe, Share Shagan ni a matu jawm myit dum akyu hpyi ya ai lamang hta sa du shang lawm na hpe saw shaga dat ga ai
+++Read more+++

http://kachin-online-us.blogspot.com

Read more »

Saturday, August 6, 2011

Jinghpaw mung hpang jahtum majan shiga

Laimat wa sai ten ni hta gaw Myen masha,Myen du ni jinghpaw mung daw de hpyen magam gun sha ang hkrum na matu shan hte a seng ang ai ning baw lapau ni hpe mayun gumhpraw lawlaw jaw nna jinghpaw mung de sha ang la la re lam yawng chye hte maren rai nga ai.Ja lung seng Manu dan ai gum hpraw chyai gin ra de maw lu maw sha,sha gyeng lu shagyeng sha,gyam lu gyam sha,masu magaw hkalem sha,lagu lagut sha,mya lu mya sha na matu jinghpaw mung de lung wa ai myen banau ni rai nga ma ai,
E ya chyawm gaw prat bai galai wa nga malu ai.
Jing hpaw mung daw de hpyen magam gun n sha ang na matu shan hte a baw lapau ni hpe Mayun kum hpa jaw ,hkrap ngu hkrap ngoi hte tawng ban ai lam shiga bai na lu ai.
Shawng lam de sa ra ai myen hpyen la ni mung nkam sa ai majaw shan hte a ning baw ni hpe gum lau ai ni mung nga ai lam soi sam chye lu ai.
Jinghpaw Wunpawng myusha ni hpe Karai Kasang gaw lamu kasa dat nna nan Garum taw nga sai re.Myu sha ni e Yawng myit hkrum let Myu Mungdan lawt lu hkra Lahkrip rara da king dalang shakut nga ga.Myit kaji na lam hpa nnga ai.

HKA LA YA (37) KAW BAWM KAPAW ( BOMB EXPLODED IN BURMESE ARMY)
August (4) ya, mana de Myitkyina kaw dung ai myen Hka La Ya (37) kata bawm (5) lang kapaw ai lam buga masha ni kawn shiga jaw wa ai. Hpa baw majaw kapaw nna gade hkala ai lam hpe gaw rai n chye lu shi ai, matut sagawn nga ai.

Bombs were exploded five times in Burmese infantry No. 37 stationed in Myitkyina, said locals. The reasons for why the explosion happened in the very Burmese army is not yet known. More news regarding this matter will be updated.

Read more »

Friday, August 5, 2011

Simsa lam simsa lam ngut jang hpa baw naw galaw na?????

Simsa lam ,Gasat gala jahkring na lam, yawng gaw dai de hkrai jahta nga masai,Dai ngut jang hpa wa naw nga na ta??????
Read more ++click on+++

Read more »

Irrawaddy to be dammed

Chinese companies are funding a multi-billion dollar project to dam the Irrawaddy river in Myanmar.

The river, the longest one left undammed in southeast Asia, is important to the Kachin people, and millions of people up and down its length would be affected by the changes, experts say.
When it is dammed, it will leave an area the size of New York City submerged.
There are now concerns over who is to benefit from the river's riches.
Al Jazeera's special correspondent in Myanmar, who we cannot name for security reasons, filed this exclusive report.

Read more »

American Democracy hpe ta tut mu lu ai lam

Attach kaw shalawm dat ai laika gaw Dr. langai ka ai "American Democracy hpe
ta tut mu lu ai lam" ngu ai re.Laika hti shawa yawng mu lu na matu++++
Read more++++

Read more »

Thursday, August 4, 2011

Kachin news update

- ကခ်င္ေက်ာင္းသားငယ္ေတြ ညႇဥ္းပန္းခံေနရ
- ကခ်င္အမတ္မ်ား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ တင္ျပမည္ click
ကခ်င္ေဒသမွာ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူ (၈) ဦး ေသဆံုး click

KATSU DABAK YANG MARE NI HKAN HPYEN N GUN JAT

August (2) ya shani Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya hte simsa lam jahta na matu du sa wa ai myen dak kasa ni a shim lam hku hkan sa ai Myitkyina kaw dung ai Hka La Ya (58) dap na hpyen la ni gaw Myitkyina de bai n htang wa mat ai lam n nga ai sha Katsu hte Dabak Yang mare hkan na dum n ta ni hte hpung htingnu hkan dap jung shanu nga mat ai lam buga masha ni kawn shiga shana wa ai. Katsu mare hta ngam nga ta ai myen hpyen n gun (30) ram nga ai lam hte hpyen la ni gaw Katsu mare na hpung n ta ni hkan hkang hpyi ai lam n nga ai sha chying hka ni hpe zaw ni a dup hpaw nna shang shanu nga ai re lam mung matut tsun wa ai.
---------------------------
NDA-K Ndau shabra laika click
-

Read more »

Tuesday, August 2, 2011

lan sone jam bung

Read more »

Monday, August 1, 2011

Hkauna galaw nga ai mare masha 7 hpe gapsat nna, ramma langai hpe jahkrung htu lup kau

Kamai Ninghtawn, Kahtan Yang Mare kaw na Hkauna galaw nga ai Mare masha marai (7) hpe Myen ni gap sat ai lam chye lu ai. Marai (7) kaw na Seng Du ngu ai shabrang wa hpe gaw jahkrung htu lup kau ai lam chye lu ai. Slg. Marip Tang mung si ai kaw lawm ai lam chye lu ai. Ndai zawn mare masha mu mamu yawng hpe majoi mi gap sat wa ai majaw, ya ten Kahtan Yang mare kaw na mare masha ni yawng gaw Kamai Mare de hprawng yen mat sai lam chye lu ai.

Ndai lang byin ai majan hta gaw, moi de prat tup majan kade byin hkrum tim, n htawt ai Rev. Lamung Naw Htoi (Ga Ra Yang), hte Rev. Dashi Brang (Ga Ra Yang) yan mung hkrap myi prwi hte hpung masha ni hpe woi lakawn nna, Njang Dung buga de hprawng du wa masai, nga nna buga masha ni tsun wa ma ai.

Myen Hpyen Dap hku nna, Jinghpaw Mung shawa hpe laksan gasat na matu lawu ga na laksan hpyenla tsasam ni hpe shangun dat ai lam shiga na lu ai.

Jahkrau Loi Seng hkan mung mu mamu mare masha ni hpe hkan gap taw ai lam chye lu ai. Dai majaw, dai kahtawng mare hkan na mare masha ni gaw ni nawn ai shara de hprawng yen mat sai lam chye lu ai. Masha kade si sai hpe gaw matut nna sagawn nga ding yang re ai lam chye lu ai.

Ndai zawn matut nna, grau grau laja lana byin wa na rai yang gaw, Mung Shawa yawng nga manga sinat lang nna ninghkap ra na re ai lam mung Buga masha ni tsun wa ma ai. Ndai shiga ni hpe matut nna sakse sakgan hte hkrak Mungkan de tang madun lu na matu mung, Mungdan kata, shinggan nga ai amyu sha yawng lit la sa wa na matu, Buga kata kaw nga ai myitsu ni tsun shana wa ma ai.

BY: BUGA SHIHTAWN BLOG

Read more »