Tuesday, February 27, 2018

The History Of China Dynasties

"The History Of China Dynasties" (Myiwa Hkawhkam Ni A Labau) တရုုပ္ဘုုရင္မင္းမ်ား၏ ေခါတ္အဆက္ဆက္သမိုုင္းေႀကာင္း ႏွင့္ တရုုပ္လူမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာပံုု. ေရွးကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ တရုုပ္လူမ်ိဳးမ်ားႀကား ဆင္းသက္ စစ္တိုုက္ခိုုက္ခ့ဲေသာသမိုုင္း, (History Of Great Wall, Tarracotta Army, Forbidden City, Ancient Silk Road). Inspired from Kings & Generals Documentary & Epic History TV. Background Music: Inner Mogolia Song By Daiqing Tana, Qinghai Lake, Youtube.com, Zinghang Gam Htun, 2018. 
click mp3 file

Read more »

Saturday, February 24, 2018

Myutsaw myit ngu gaw


Myutsaw myitrawng ai ni gaw rim grit lahkawn la nra ai ngai hpe mung kadai nsa rim kadai n grit la ai tinang a myit hta nan shi hkrai shi katu pru wa ai sha re Myutsaw myit ngu gaw masha shagu nrawng ai gaw...myutsaw myit rawng ai ni gaw hpyen lahkawn la na kadai nla taw ai ok...... 
Ah Lat htingnu Myitsu
ရြာထဲမွာ ဗမာစစ္သားေတြေပၚတာဆဲြ မဒိမ္းက်င့္တာ ေတြ႕ေနရေတာ့ မခံစားႏိုင္လို႔ ေကအိုင္ေအစစ္တပ္ထဲ ဝင္လာတာျဖစ္တယ္၊ ခုလဲ အဲလိုသတင္းေတြၾကားရင္ငိုခ်င္တယ္ တဲ့။

Read more »

Wednesday, February 14, 2018

Luhka htu nna Chying chyai chyai ai lam

 Du 9 hpe nhkun langai kaw sha htap 9 di lup kau ai hpang,ngam nga ai hpyen hpung ni gaw Du 9 Dap 9 byin wa ai majaw ,9 numshe brang rai garan mat wa nna lam 9 num she ngu ai labau nga wa ai lam re nga mau mwi hkai dan ai lam


By Facebook

Read more »

Saturday, February 10, 2018

(Duwa Maran Zau Awng )He was one of our Elders who introduced NLD to Kachin public

Today, I learned the passing of Duwa Maran Zau Awng. 
Hightly respected politician in our community. 
He was one of our Elders who introduced NLD to Kachin public. 
The man who gave Aung San Suu Kyi a Kachin name, Maran Nang Aung San. 
He was imprisoned many years after 1988. I attended her speech in Dumare, Myitkyina as one of the children in the pictures. 
I personally came to know him while he was spending nights hiding in one Yangon monestary to another. In particular, he spent several month in (Koe-Htat-Gyi) and spending his daytime at our home in Kyimyindine. Below are the images which he shared with me, along with his letters to National Sanghka Nayaka Abidama Guru and Future Federal Union.
In his last years, he was highly critical of NLD's stand espcially its silence in the suffering of Kachin people and he teaches us to be self reliant in our quest for freedom.

Gu e, hkungga jaw dat nngai.
By Gum san Nsang FB

 

Read more »

Sara Hka Len Tu hkawng Louisiana Mung Daw rap daw de sadu

 
Amerikan mungdan a Louisiana Mungdaw a Rapdaw (Senate) de 
du sa nhtawm,
 Rapdaw Tingnyang Up (Speaker of the House of representative) rung kaw 
ya ten, Kachinland kaw byin nga ai Hpyen Majan lam hte seng ai sumtang laika pa sa jaw da lu sai lam chye lu ai.


Read more »

McCain, Cardin Bill on Burma Accountability Passes Senate Foreign Relations Committee

FOR IMMEDIATE RELEASE
February 7, 2018
CONTACT
McCain: Julie Tarallo, 202.224.7130
Cardin: Sue Walitsky, 202.224.4524
McCain, Cardin Bill on Burma Accountability Passes Senate Foreign Relations Committee
WASHINGTON – The Senate Foreign Relations Committee today passed legislation authored by U.S. Senators John McCain (R-Ariz.), Chairman of the Senate Armed Services Committee, and Ben Cardin (D-Md.), a senior member of the Senate Foreign Relations Committee, to impose targeted sanctions and travel restrictions on senior Burmese military officials responsible for human rights atrocities against the Rohingya people.
The Burma Human Rights and Freedom Act (S. 2060) would prohibit certain military cooperation with the Burmese military until the Departments of State and Defense can certify that officials have halted the violence. The bill would also support economic and security sector reform, and encourage Burma’s successful transition of power to a civilian government.
“The scale of human rights abuses against the Rohingya people and other minority communities in Burma has been staggering,” said Senator McCain, Chairman of the Senate Armed Services Committee. “The United States has a moral obligation to do all it can to prevent mass atrocities and ethnic cleansing—and to make clear to those responsible that their actions will not be tolerated. Our legislation’s passage out of the Senate Foreign Relations Committee is a step in the right direction to protect Burma's fledgling democracy and hold accountable the senior military officials responsible for the slaughter and displacement of more than 680,000 innocent Rohingya men, women and children. It makes clear that the United States will not stand for continued atrocities and will support all Burmese peoples in their struggle for freedom and democracy."
“Today’s passage marks a significant step in the right direction to recalibrate U.S. policy and engagement with Burma in light of the genocide and crimes against humanity that have taken place over the past several months against the Rohingya, as well as the broader challenges of a stalled political transition toward genuine national reconciliation,” said Senator Cardin, a senior member of the Senate Foreign Relations Committee. “This legislation is not meant to hurt the people of Burma or its economy, but instead hold specific senior military officials accountable. That is why the legislation also requires a U.S. strategy for promoting inclusive economic growth as a vital element of a strategy to help Burma complete its political transition and finally free itself of military control.”
The bill is cosponsored by U.S. Senators Dick Durbin (D-Ill.), Todd Young (R-Ind.), Ed Markey (D-Mass.), Marco Rubio (R-Fla.), Jeff Merkley (D-Ore.), Dianne Feinstein (D-Calif.), Brian Schatz (D-Hawaii), Tim Kaine (D-Va.), Chris Van Hollen (D-Md.), Tammy Baldwin (D-Wis.), Cory Booker (D-N.J.), Jeanne Shaheen (D-N.H.), Chris Coons (D-Del.), Susan Collins (R-Maine), and Bob Casey (D-Penn.).
Over 680,000 Rohingyas have been displaced to Bangladesh and thousands more have been killed due to a systematic campaign of executions, rape, disenfranchisement, expulsions and mass burning of villages by the Burmese military. This legislation will make it easier for the administration to impose sanctions on the Burmese military leaders who are implicated in some of the worst atrocities facing the international community in a generation. It will authorize humanitarian and reconciliation assistance to help address the crisis in the short and long-term, and, critically, requires a strategy on accountability measures for the ethnic cleansing and genocide that has, incontrovertibly, been committed. This legislation would enhance the capacity to impose narrowly tailored and targeted sanctions and travel restrictions on specific military and security personnel implicated in the violence, perpetrators like the generals who exercised command and control over the ethnic cleansing campaign; and ground commanders in Rakhine State when the atrocities occurred.
“Ultimately, it is up to the people of Burma to decide what the fate of their country and democracy will be. But the United States Congress should not be complicit spectators to ethnic cleansing and gross human rights violations. For too long we have said ‘never again,' but failed to act with resolve when confronted by mass atrocities. Congress has historically played an important role in promoting human rights and democracy in Burma – and it is time for us to step up again and provide leadership to support a successful transition to democracy,” McCain and Cardin jointly added.
The administration doesn't have to wait for this law to pass. It has already used existing authorities to impose restrictions on one key officer implicated in the abuse and should take this cue from Congress to target other leaders now. The world has come to realize that the Burmese government - and in particular its military - are in a state of outright obstruction with respect to international calls to address the crimes committed in Rakhine State and will not take steps to address the past atrocities unless real world consequences make it impossible for them not to.
“The Committee’s action today demonstrates to the world, and in particular to the Burmese military, that the U.S. will not ignore these atrocities. We encourage our colleagues in the Senate to help us enact this important measure into law,” the Senators concluded.
S. 2060, the Burma Human Rights and Freedom Act:
· States the U.S. policy of calibrated engagement, which supports a peaceful, prosperous, and democratic Burma that respects human rights of all of its people regardless of ethnicity and religion
· Authorizes humanitarian and reconciliation assistance for the Rohingya, including refugees in Burma, Bangladesh, and the region
· Instructs Treasury to only vote for international financial assistance projects that do not partner with the Burmese military owned enterprise
· Sense of Congress calling on the Burmese government to ensure the right of returnees and to fully implement all of the recommendations of the Kofi Annan Commission
· Codifies existing U.S. – Burma military to military cooperation restrictions unless certain certifications are met
· Re-imposes the U.S. jade ban
· Requires a report on which individuals should be placed on visa bans and on the SDN list for senior Burmese military officials. Mandates Treasury to sanction those individuals.
· Requires a report on promoting inclusive and responsible economic growth and development in Burma
By Gum san nsang FB

Read more »

Northern Burma/Myanmar: Global Kachin Appeal for UN Members’ Action


Read more »

Friday, February 9, 2018

70th Anniversary of the Kachin State Day Statement


Read more »

Saturday, February 3, 2018

mungkan labau hta mu lu ai Zau ding Lahtaw

Singapore Mungdan A (NUS) National University Of Singapore gaw Mungkan Hta Universities Ni law law nga ai kaw nna No.(14) Madang Ram Rai Nna...Jawng A Library Kaba Hta Sa Shang Yu Dat Yang Myen Mung Dan A Labau hpe Tengman Ai Hku Ka Tawn Da Laika Buk Ni Law Law Hpe Sa Mu Lu Ai...
Dai Hta Anhte Wunpawng Sha Ni A Kachinwood Rai Nga Ai Sumla Hkrung Shadang Kaba “Lahtaw Zau Ding” A Record Sumla Hpe Mung Sa Mu Lu Nna. Myit Hta Grai Kabu A Rawng La Ai Hku Re Law..
Ramma Ni E...Myen Laika Hpe Tawt Lai Kau Da Nna International Madang English Hku She Hti Hka Ja Sa Wa Saga Law...Myen Translation Laika Ni Sha Naw A Hti Nga Yang Gaw “Myen Idea” Ni Sha Galoi Mung Rawng Taw Nna Myen A Npu Kaw Sha Prat Tup Nga Ra Mat Na....! Grai Shakut Saga! Zinghang Gam Htun, 2018 Zau Ding Lahtaw
LikeShow more reactions
Comment

Read more »

War theory


Hkristan ni Majan mai gasat ai kun? Just war theory By Sara Zinghang Gam Htun

Read more »

Friday, February 2, 2018

yawng hpe chye na sha ngun mayu ai lam ndau shana dat ai

Tai hpyen wa a htu shadut majan hta sunglang ai mahkrai ni hpe chyahkring chyahkra gan jahten ya ai gaw hpyen masa hku nna hkap shingla ai lam re ngu chye na ai lam ''mung shawa'' myit su langai tsun ai.

Myen hpyen dap gaw Shawnglawt Asuya Uphkang ginra Masat (1) DAPBA ginra de jahte tam htu shanut htim,hpang wa ai re.

Hpyen majan hpe mai byin ai daram koi yen mayu ai majaw, tinang maga hku nna 1. 2018 January praw 8 ya shani kawn Shingkap Bum kawn gan yen da ya sai, 2. 2018 January praw 16 ya shani mung Mali Yang Post hpe gan yen da ya sai ,

Raitim, Myen Asuya hpyen dap wa gaw matut nna je hpre jahte tam ding yang re nga ai.
 2018 ning January shata praw 19 Ya shani Mali Yang Sinpraw hkran maga de na mung shawa hpyen yen ni shanu shing byi nga ai Maduk Yang hpyen yen dabang kaw laknak kaba ni hte 60 lang gap sharu bun ai lam ni galaw ai.
 Dai hpang Myen hpyen dap gaw Mali hka matut mahkai lam ni hpe pat kau nhtawm,Myitkyina – Sumprabum – Putau maw daw lam ni hpe wang lu wang lang jai lang nna,
Tinang Shanglawt Asuya uphkang ginra the shawng lam post ni hpe n-gun dat htu shanut htim gasat hpang wa sai .

Dai zawn re ai myen asuya hpyen man hpe hkap shingla,shingdang kau lu na matu ,
 Zanan Hka Mahkrai ni hpe hpyen ni lai nmai na matu loi li gan jahten kau ya ai lam re ngu chye na ai lam buga myit su langai shana wa ai.
MLH

Read more »