Wednesday, February 14, 2018

Luhka htu nna Chying chyai chyai ai lam

 Du 9 hpe nhkun langai kaw sha htap 9 di lup kau ai hpang,ngam nga ai hpyen hpung ni gaw Du 9 Dap 9 byin wa ai majaw ,9 numshe brang rai garan mat wa nna lam 9 num she ngu ai labau nga wa ai lam re nga mau mwi hkai dan ai lam


By Facebook