Friday, February 2, 2018

yawng hpe chye na sha ngun mayu ai lam ndau shana dat ai

Tai hpyen wa a htu shadut majan hta sunglang ai mahkrai ni hpe chyahkring chyahkra gan jahten ya ai gaw hpyen masa hku nna hkap shingla ai lam re ngu chye na ai lam ''mung shawa'' myit su langai tsun ai.

Myen hpyen dap gaw Shawnglawt Asuya Uphkang ginra Masat (1) DAPBA ginra de jahte tam htu shanut htim,hpang wa ai re.

Hpyen majan hpe mai byin ai daram koi yen mayu ai majaw, tinang maga hku nna 1. 2018 January praw 8 ya shani kawn Shingkap Bum kawn gan yen da ya sai, 2. 2018 January praw 16 ya shani mung Mali Yang Post hpe gan yen da ya sai ,

Raitim, Myen Asuya hpyen dap wa gaw matut nna je hpre jahte tam ding yang re nga ai.
 2018 ning January shata praw 19 Ya shani Mali Yang Sinpraw hkran maga de na mung shawa hpyen yen ni shanu shing byi nga ai Maduk Yang hpyen yen dabang kaw laknak kaba ni hte 60 lang gap sharu bun ai lam ni galaw ai.
 Dai hpang Myen hpyen dap gaw Mali hka matut mahkai lam ni hpe pat kau nhtawm,Myitkyina – Sumprabum – Putau maw daw lam ni hpe wang lu wang lang jai lang nna,
Tinang Shanglawt Asuya uphkang ginra the shawng lam post ni hpe n-gun dat htu shanut htim gasat hpang wa sai .

Dai zawn re ai myen asuya hpyen man hpe hkap shingla,shingdang kau lu na matu ,
 Zanan Hka Mahkrai ni hpe hpyen ni lai nmai na matu loi li gan jahten kau ya ai lam re ngu chye na ai lam buga myit su langai shana wa ai.
MLH