Saturday, August 31, 2013

American mungdan Yale University hte Florida University kaw hpaji hka ja nga ai Jinghpaw Wunpawng Jawng ma ni hte hkrum zup ai lam


Kachin Partnership program'( JKBC )
American mungdan e shanu nga ai Jinghpaw wunpawng ramma ni Kanu mungdan Madu buga de nhtang wa nna hpaji jaw pawn ba lakawn la ai lamang,

Ndai lamang gaw shawng nnan lang na USA dakkasu jawng ma, ram ma ni kaw na Kanu mung dan Kachinland de sadu kawan ai lam re .

Ndai zawn byin tai wa lu ai gaw Florida Jackson Ville Jinghpaw Wun pawng Hka lup Naw ku hpung ( JKBC ) a shkut shaja Karum shing tau madi shadaw ai lam a majaw byin tai wa lu ai lam rai nga ai.JKBC a Kachin Partnership program hta
(A) Mai gan mung dan nga kaba wa ai JWP ram ma ni hte Kanu mung dan Kachinland e nga ai ni shada tsaw ra hku hkau let lam shagu hta Mung kan madang dep ai hku nna shakut shaja kalu kaba sa wa na lam,
(B) Maigan Mungdan Nga kaba wa ai JINGHpaw Wunpawng ram ma ni Madu mungdan,buga hpe n malap ai sha grau chye na wa na lam,
(C) Amyu Htung hking ,Sut masa,mung masa,Karai Makam masham masa  lam amyu myu a matu yaw shada ai lam chye lu ai.
------------------------------------------------------------------------------
Buga de wa ap nawng ai Dak kasu jawng ma ni hte hkrum shaga ai lam:
------------------------------------------------------------------------------
Media:

Ya na zawn nan hte hpaji shakut nga ai ram ma ni buga de wa ap nawng ai shiga na lu majaw ( JKBC hte USA mungdan e shanu nga ai ) an hte Jinghpaw wunpawng myu sha ni yawng a malai ngai hku nna grai arawng la, shakawn shagrau  sai law.shawng nnan lang na galaw sa wa ai lam re majaw yawng a matu kasi la mai lam mung rai sai,

shachyen ai lam:
Sha ga mying,Asak, Dai daw buga ,Ya shanu nga ai mung dan hte hpaji hkaja nga ai lam chye ju hte tsun dan rit.

Jawng Ma :
Shaga mying gaw Jap Ja Ngai Awng ,asak gaw 19 ning ,20 ning de shang wa sai,Dai daw buga gaw Myitkyina Shatapru,Ya du nga ai gaw USA mung dan Florida re.Hpaji hkaja nga ai gaw Yale University ,Major : Political Science and Judaic Stuies ,Kaw e Mung masa hpaji hpe sharin nga ai 4 ning rai sai.
Jap Bura Lu gaw nye kanau re,University of Florida Kaw e Telecommunication hpaji sharin nga ai 2 ning rai sai.

Media:
Kanu mungdan e kade ram na hkra wa nga nna,gara shara kaw ap nawng mugun ai lam,Mahkrum madup ,Hkam la,yinla,mumada ai lam ni tsun dan rit.

Jawng ma:
Kanu mungdan e 2013 ning laimat wa sai shata 2 ram Kanu mung dan de sadu ap nawng sai hku re.Shara, location gaw KTC Nawng nang Chyum Dak kasu kaw rai nna,Myitkyina Kachin Baptist Association: youth committee ni hte hkrum zup ai lam mung nga sai.

Mahkrum madup

- jawng ma 200 daram hpe sharin wa ai
- MSE (Masters of Divinity, Special English). A hte B class lahkawng yan hpe English Communication Skills sharin ai. Special English ngu ai gaw MDiv first year nlung shi yang English loi mi naw gram ra ai nga ai ga re. A class kaw jawng ma 40 daram, B class kaw jawng ma 40 daram nga ai. class gaw bat mi hta 1 lang 2 hours 40 minutes sharin ai.
- BSE (Bachelor of Theology, Special English). English Communication Skills sharin wa ai. Jawng ma 40 daram nga ai. class hours/frequency same as MSE.
- BTh 3rd year (Bachelor of Theology 3rd year). A hte B class lahkawng yan hpe Academic Writing sharin ai. A class kaw jawng ma 26, B class kaw jawng ma 26 nga ai. bat mi hta 1 lang, 2 hours sharin ai.
- BATS (Bachelor of Arts in Theological Studies). English Communication Skills sharin wa sai. jawng ma 12 nga ai. batmi hta 1 lang, 2 hours sharin ai.

Hkam la ai lam:
WP sha langai hku na gaw tinang dangdi dangdap ai hku nna tinang tsawra ai dik ai amyu hpe garum madi shadaw na lit anhte yawng kaw nga ai ngu na hkam la da ai. Dai majaw ngai hku na gaw ap nawng na ahkaw ahkang lu ai, tinang gaw tinang na amyu sha ni hpe garum shingtau ai lam kaw tsap lu ai majaw grai ma kabu ai, Karai a chye ju hpe mung ndang tsun hkra shakawn nngai. Ngai na lit hpe maga mi hku na shadik shatup ai lam re ngu na hkam la ai.

Mumada ai lam:
 Wunpawng myu sha ni hte seng na gaw lam shagu hta  grai naw shakut ra ai ngu mu ai. Grau nna  hpaji hte seng na, tsawm ra myi naw hpang hkrat taw ai ngu mu ai. Dai hta n-ga hpaji hpe WP ramma ni grai sharawng shara let hkaja taw ai lam hpe nau nmu lu ai hku re. Hpaji gaw manu dan ai nga ai chye ai. Raitim tatut gaw manu shadan let hkaja tam ai lam nnga ai daram re ngu mu ai.

Yinla ai lam;
Dai majaw ngai hku na gaw hpaji hpe madung da let WP amyu sha ni a rawt jat galu gaba lam kaw ngai dangdi dangdap ai hku nna shanglawm ra ai ngu yin la da ai.

Hkamsha ai lam:
Ngai gaw asak grai naw kaji ai 7 ning ram kaw na maigan de buhtawt nna USA ga nga kaba wa ai re.ya na zawn tinang mungdan buga de bai nhtang wa yu yang ,nye a myu ,nye a mung dan Hpe ngai grai pawn ba la ra sai,Myu tsaw mung mung tsaw myit ni grau rawt jat wa ai zawn hkam sha ai.An hte maigan nga ai ni majoi hkum lagawn nga sa nmai sai,Mungdan shagu na ramma ni hpaji shakut nna buga de lawan wa ap nawng daw jau  ra sai.An hte hpe, Karai kasang gaw ning shawng share hku nna dat dat ai re, yawng hpe hkye la na matu ahkaw ahkang lu ai mung dan hta nmau nga ai sha lawan shakut hka ja la nna tinang Myu hte mungdan a matu ap nawng ra sai ngu hkam sha wa nngai law.

Media :
Yana zawn nrau nhtau hpaji shakut kyin taw ai ten kaw na yawng chye lu na matu tsun sang lang dan ai ,Jap Ja ngai awng hte Jap Bu ra lu hpe Grai chye ju dum ga ai law.
ten lu yang daw II hku nna USA kaw hpaji hkaja la yang na Mahkrum madup ni hpe san htai naw galaw na ga ai,Chye ju kaba sai.
Read more »

Friday, August 30, 2013

The Middle East, explained in one (sort of terrifying) chart

What could be simpler than the Middle East? A well-known Egyptian blogger who writes under the pseudonym The Big Pharaoh put together this chart laying out the region’s rivalries and alliances. He’s kindly granted me permission to post it, so that Americans might better understand the region. The joke is that it’s not a joke; this is actually pretty accurate.
Read more+++++click on link+++

Read more »

Thursday, August 29, 2013

ဆီးရီးယား

ဆီးရီးယားကို ႏြယ္ျပီး အီရန္ ကို ဘယ္ျပ၊ ညာကစ္ ေခ်မႈန္း ေတာ့မည္ေလာ
========================================
Robert Elhose
ၾသဂုတ္လ ၂၈၊ ၂၀၁၃။

မၾကာမီပင္ ဘရွရ္အယ္လ္ အာဆတ္ အုပ္ခ်ဴပ္ေနေသာ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ ကို အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ ေနတိုး မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံမ်ားက စစ္၀င္တိုက္ ရန္ ေသခ်ာ သေလာက္ျဖစ္ေနျပီ။ ဘရွရ္ အယ္လ္ အာဆတ္ ၏ ဆီးရီးယား အစိုးရ တပ္မ်ားဖက္ မွ အခိုင္မာဆံုး မဟာမိတ္ႏိုင္ငံ မွာ အီရန္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

အဆံုးတစ္ေန႕ ဆီးရီးယားကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား က တိုက္ခိုက္လာေသာ အခါ အီရန္ သည္ ဆီးရီးယား ဖက္မွ မီးကုန္ယမ္းကုန္ ၀င္ေရာက္ ပံ့ပိုးကူညီ ေပးမည္ ဆိုသည္ကို သံသယ ျဖစ္စရာ မလိုေလာက္ေအာင္က်ိန္းေသေနသည္။ အီရန္ တို႕တြင္ တိုက္ခ်င္း ပစ္ ဒံုးပ်ံစနစ္ (Ballastic Missile System) မ်ားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ ထားသည့္အျပင္ အႏုျမဴလက္နက္ စီမံကိန္း မွာလည္း အေတာ္ေလး ခရီးေပါက္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ အပါအ၀င္ အားလံုးက လက္ခံထားသည္။

တစ္ဖက္ကလည္း အျမင္ေနာက္တစ္မ်ဴိး ႏွင့္ ၾကည့္မည္ ဆိုပါက အီရန္တို႕ အႏုျမဴ လက္နက္ စီမံကိန္းကို ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဂရုမစိုက္ဘဲ တြန္းလုပ္ေနသည္ အတြက္ အေမရိ ကန္၊ အစၥေရး၊ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ေဆာ္ဒီ အပါအ၀င္ ပင္လယ္ေကြ႕ ဆြန္နီအာရပ္ ႏိုင္ငံမ်ား ကလည္း လံုး၀ ကို စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေနသည္ မွာ သိပ္က်ိန္းေသ သည္။ ႏႈတ္က ထုတ္မေျပာေသာ္လည္း အကယ္၍ အီရန္တို႕အား စစ္ေရးအရ ၀င္ ေရာက္ တိုက္ခိုက္လိုက္ျပီး ၎ တို႕၏ အႏုျမဴစီမံကိန္း ကို ရပ္တန္႕လိုက္ ႏိုင္သည္ဆို က အထက္ပါ ႏိုင္ငံအားလံုး သည္ စိတ္သက္သာ ရာ ရသြားၾကေပမည္။

အီရန္တို႕ ညဴးကလီးယားအစီအမံ မ်ာကို စြန္႕လႊတ္ရန္ အေမရိကန္၊ ျဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ရုရွား၊ တရုတ္ စသည့္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အျမဲတမ္းအဖြဲ႕၀င္ ငါး ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ာမနီ တို္႕ ပါ၀င္သည့္ (G5+1) အုပ္စု ၏ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ စျပီး သံတမန္ေရးရာ လမ္း ေၾကာင္းျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းေနမႈ မ်ား မွာ လည္း ဘာအရာမွ မထင္လွ။

သို႕ေသာ္ျပႆနာ က အီရန္ ကို အသားလြတ္ၾကီး စစ္ငင္ ျပီး ၀င္တိုက္ဖို႕ရာ က ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္ တြင္ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္နီးပါး ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ခက္ခဲသည္ ထက္ ပိုေနသည္။ ယခု ဆီးရီးယား ႏွင့္ ႏႊယ္သည့္ ကိစၥ မွအပ အသား လြတ္ ရန္စ ႏိုင္စရာ အကြက္ကား ရွာမေတြ႕။

သို႕ျဖစ္ေပရာ ယခု ဆီးရီးယား ပဋိပကၡ ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ၀င္ပါလာမည့္ အီရန္ ကို အျပဳတ္ႏွံေတာ့မည္ လား ဆိုသည္မွာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာသည္။ ထိုသို႕ အလံုးစံု စစ္ၾကီး ျဖစ္လာမည္ ကို အေမရိကန္ မွ စစ္ဆန္႕က်င္ေရး အုပ္စုမ်ား ကလည္း ခါးခါး သီးသီး ကန္႕ကြက္ ေနၾကသည္။

အကယ္၍ ထိုေဒသ တြင္ အလံုးစံု စစ္ပြဲၾကီး ျဖစ္လာပါ က နကိုယ္ကမွ ခ်ိနဲ႕ ေနသည့္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး ကိုလည္း ၾကီးမား ေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာ ေစမည္ ျဖစ္ သည္။ ယခု တစ္ဂါလံကို ပ်မ္းမွ် ၃ ေဒၚလာ ႏွင့္ ေလး ေဒၚလာ အၾကားတြင္ သာ ရွိေန သည့္ အရပ္သံုး ဓါတ္ဆီေစ်း မွာ ထုိသို႕ျဖစ္ လာသည္ ဆိုသည္ ႏွင့္ ၈ ေဒၚလာ ၉ ေဒၚ လာ ခန္႕ တက္သြားႏိုင္ေခ် ရွိေနရာ သာမန္ျပည္သူ အမ်ားစု မွာလည္း လက္ခံ ႏိုင္ၾက လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

မည္သို႕ပင္ ျဖစ္ေစ အီရန္ တို႕ အႏုျမဴလက္နက္ ထုတ္လုပ္ ရန္ ၾကံစည္ေနသည့္ စီမံ ကိန္း ကိုလည္း ကာလရွည္ လ်စ္လ်ဴရႈ ထား၍ကား မရႏိုင္ေပ။ သမၼတ အိုဘားမား အတြက္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ တစ္ခုခု ခ်ရန္ လြန္စြာပင္ ခက္ခဲ သည့္ အေနအထားပင္ ျဖစ္သည္။ မျဖစ္မေန စစ္တိုက္ရေတာ့မည္ ဆိုက စစ္ပြဲကို ေရရွည္ အထိ ဆြဲမသြားဘဲ တိုတိုတုတ္တုတ္ လက္စသိမ္း ႏိုင္ဖို႕က အသက္တမွ် အေရးပါေနသည္။

ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ စစ္ဇုန္ ျဖစ္လာမည့္ ဆီးရီးယား ႏွင့္ အီရန္ ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ အေျခ ဆိုက္ထားႏိုင္သည့္ အေမရိကန္ စစ္အေျခစိုက္စခန္း မ်ား က အဆံုးအျဖတ္ ျပဳမည့္ အေနအထား တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္။

ေအာက္ပါပံုတြင္ အစိမ္းေရာင္ အီရန္ ႏိုင္ငံ ၏ ပတ္ပတ္လည္တြင္ ပုလဲကံုး သဖြယ္ ၀န္းရံ ထားသည့္ အေမရိကန္ စစ္အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ စုစု ေပါင္း စစ္အေျခအစိုက္ စခန္းေပါင္း ၄၅ ခုတိတိရွိေနသည္။

စစ္ျဖစ္ လာျပီး ဆိုသည္ႏွင့္ လူသူ၊ လက္နက္ခဲယမ္း၊ ရိကၡာ စသည့္ စစ္ပြဲအတြက္ မရွိမျဖစ္ အ ေရးပါ သည့္ အင္အားစုမ်ားအား အခ်ိန္တိုတို အတြင္း စစ္ဇုန္ထဲ သို႕ သြန္ေအာခ် နိုင္ ရန္ ထိုကဲ႕ သို႕ စစ္အေျခစိုက္ စခန္းၾကီး မ်ား ၏ အေရးပါမႈ က သိပ္ကို အေရးၾကီး သည္။

အခ်က္အလက္ အလံုးစံုကို ေထာက္ခ်င့္ၾကည့္ပါက သည္တစ္ခ်ီတြႈင္ အေမရိကန္ ႏွင့္ အ ေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ားသည္ အီရန္ လက္နက္စြမ္းပကား စနစ္ ကို အျပဳတ္ႏွံ ေတာ့မည္ လား ဆိုသည္မွာ သိပ္ကိ ု စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းလွသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ပင္။

photo credit : Occupy Wall Street

----------------------
photo.
ရုရွားနိုင္ငံကဘာေၾကာင့္အာဆတ္ကိုေထာက္ခံရတာလဲ
--------------------------------------------------------

ဆီးရီးယားမွာၿပည္တြင္းစစ္ၿဖစ္ေနတဲ့
၂ႏွစ္ခြဲေလာက္မွာရုရွားကဆီးရီးယားကို
လက္နက္ေတြတင့္ကားေတြတိုက္ေလယာဥ္ေတြ
ဒံုးက်ဥ္ေတြ စစ္ေရးအၾကံေပးေတြ နဲ႔
ကူညီခဲ့ပါတယ္။သံတမန္နည္းလမ္းနဲ႔
ကာကြယ္ေပးတာလည္းလုပ္ခဲ့ၿပီး
ေငြလည္းေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါတယ္။

ရုရွားကဆီးရီးယားကိုကူညီတာ
အခ်က္(၃)ခ်က္ေၾကာင့္ၿဖစ္ပါတယ္။

၁။စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ
---------------
ဆီးရီးယားမွာရွိတဲ့ရုရွားေရတပ္စခန္း
port of Tartus ဟာ အရင္ဆိုဗီယက္ၿပည္ေထာင္စု
နယ္ေၿမၿပင္ပမွာရွိေနတဲ့ နိုင္ငံရပ္ၿခားအေၿခစိုက္
တခုတည္းေသာစစ္စခန္းအၿဖစ္
က်န္ရွိေတာ့တာၿဖစ္တယ္။

၂။စီးပြားေရး
--------------
ၿပီးခဲ့တဲ့ဇြန္လ၂၀၁၂အထိရုရွားနိုင္ငံရဲ႔
ဆီးရီးယားနိုင္ငံမွာရွိတဲ့စီးပြားေရး
အက်ိဳးအၿမတ္ဟာေဒၚလာဘီလီယံ၂၀
ရွိတယ္။အဲဒီထဲမွာလက္နက္ေရာင္းရတဲ့
၅ဘီလီယံအပါအ၀င္ၿဖစ္တယ္။


၃။နိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ
---------------------------
အာဏာရွင္ေတြကိုအင္အားသံုးၿပီး
ၿဖဳတ္ခ်လိုက္တဲ့နိုင္ငံတိုင္းမွ
မတည္ၿငိမ္မွုေတြနဲ႔မလိုခ်င္တဲ့
ရလာဒ္ေတြဘဲရလာတတ္တယ္လို႔
ရုရွားအေနနဲ႔ယံုၾကည္တယ္။
အီရတ္၊လစ္ဗ်ား၊နဲ႔အီဂ်စ္နိုင္ငံေတြမွာ
သက္ေသၿပခဲ့ၿပီးၿဖစ္လို႔
ရုရွားအေနနဲ႔အာဏာရွင္ေတြကို
အင္အားသံုးၿပီးၿဖဳတ္ခ်တာကိုဆန္႔က်င္တယ္။

http://finance.yahoo.com/news/three-reasons-russia-backs-assad-212642670.html

Read more »

စစ္ပြဲေတြ

 By: ah pu Facebook
က်ဳပ္ညက စစ္ပြဲေတြ အေၾကာင္းေတြးခဲ႔တယ္...
စစ္ပြဲေတြ အေၾကာင္း အိပ္မက္မက္ေသးတယ္...
စစ္ပြဲဆုိတာ စိတ္ဓါတ္ခုိင္မာတဲ႔ သူေတြ အတြက္သာျဖစ္တယ္...
စစ္ပြဲဆုိတာ သာမာန္ထက္ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္တဲ႔သူေတြ အတြက္ျဖစ္တယ္...
စစ္ပြဲႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ ရွဳံးသည္ျဖစ္ေစ ေရရွည္မွာသူတုိ႔အတြက္ အေကာင္းပဲရွိတယ္...
ဘာေၾကာင္႔လဲဆုိေတာ႔ သူတုိ႔ဟာ ေပါ႔ေပါ႔ေနေပါ႔ေပါ႔စား မဟုတ္ၾကတဲ႔အတြက္ျဖစ္တယ္
အေမရိကန္နဲ႔ မဟာမိတ္ေတြ စစ္ပြဲနုိင္ခဲ႔တယ္
ဂ်ာမဏီ နဲ႔ ဂ်ပန္ စစ္ပြဲရွဳံးခဲ႔တယ္
သူတုိ႔ေတြ အခုလူေစ႔တန္းေစ႔ေနနုိင္တယ္၊ လူသူေလးစားရတယ္၊၊
သူတုိ႔ ဘ၀ေတြ ပုိျပီးတုိးတက္ ရင္႔က်က္ခဲ႔တယ္၊၊ လြပ္လပ္မွုနဲ႔ပုိနီးစပ္လာတယ္
အလုပ္ပုိၾကိဳးစားဖုိ႔ တြန္းအားျဖစ္လာခဲ႔တယ္၊၊ လူေပါ႔လူအ ဘိန္းစား ေရသာခုိေတြနည္း
လာခဲ႔တယ္၊၊ အစုိးရ ရုိးသားလာတယ္၊၊ ျပည္သူလူထုကုိ ပုိအားကုိးလာတယ္၊၊ အမွန္
တရားကုိ ျမတ္ႏုိးခုံမင္တတ္လာတယ္၊၊ စစ္ကုိ မုန္းတီးရြံရွာလာတယ္၊၊ ဒါဟာ ေရရွည္
အတြက္အေကာင္းပဲ၊၊ ဒီေတာ႔ ဟုိမေရာက္ ဒီမေရာက္ေနတာထက္စာရင္ တစ္နုိင္ငံလုံး စစ္ပြဲဆင္ႏြဲဖုိ႔က ဒီနုိင္ငံအတြက္ အေျဖပဲ၊၊

၂၁ ရာစုနွစ္စစ္ပြဲရဲ ႔ပုံစံက တစ္မ်ဳိးတဖုံျဖစ္နုိင္တယ္၊၊

=======================
  The Best Sniper Rifle of the World ********************************** " CHEYTAC M200 INTERVENTION LRSS-.5 CALIBER " By help of portable Cheytac Target Acquisition Computer (CTAC), you can easily shoot down the Helicopter or any ground target. All required facts and field information are provide by CTAC and all you have to do is pull the trigger.

Read more »

စစ္ဝါဒီေတြရဲ့ မဟာဗမာ လူမ်ိဳးၾကီးဝါဒ ( video click on link )

စစ္ဝါဒီေတြရဲ့ မဟာဗမာ လူမ်ိဳးၾကီးဝါဒ က်င့္သံုးပံုကိုမၾကည့္ရေသးတဲ့လူေတြအတြက္ေဝမ်ွလိုက္ပါတယ္။

Read more »

ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀းတဲ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး


ထုတ္ေဖာ္တင္ျပေသာေန႔ Thursday, 18 July 2013 23:40

UWSA “ဝ” တပ္ဖြဲ႔ပိုင္ စစ္သံုးကားႀကီးမ်ား

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထား အမွန္နဲ႔ ယခုတေလာ UWSA တင္းမာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကို တင္ျပသြားပါမယ္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားဟာ ဖက္ဒရယ္ ေတာင္းဆိုေနေပမဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္တဲ့ အေနအထားကို ေတာ္ေတာ္နဲ႔ စြန္႔လႊတ္မွာ မဟုတ္လုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ အလွမ္းေဝးေနဆဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ စစ္ရံုး ကက(ၾကည္း) မွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ အရာရွိတစ္ဦးက အခုလို ဆုိပါတယ္။

“သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္က လက္နက္မရွိရင္ အဆိပ္မရွိတဲ့ေျမြ ျဖစ္သြားမွာ စုိးရိမ္ေနတယ္။ တပ္မေတာ္ကလည္း သူတုိ႔ကို လက္ေအာက္ခံ BGF လုိမ်ိဳး သေဘာထားခ်င္တယ္။ ဒါကို တိုင္းရင္းသားေတြက လက္မခံၾကလုိ႔ မ်ဥ္းၿပိဳင္လုိ အဆံုးသတ္ဆံုဖို႔က သိပ္မလြယ္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ KIA အေပၚ တပ္ကနာက်ည္းေနၿပီး KIA သေဘာထား မမွန္ဘူးလုိ႔လည္း ယူဆေနတယ္။ ေရႊလီ ေဆြးေႏြးပြဲမွာတံုးက ျဖစ္ရပ္မ်ားက သက္ေသထူတယ္။ KIA က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုိလားသူ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ တပ္မေတာ္က ယံုၾကည္ေနတယ္၊ ဒါေပမဲ့ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔လည္းဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုပ္ေနတာက ႏိုင္ငံေရးအရ ႏိုင္ငံတကာကို သက္ေသထူ ျပသေနတာျဖစ္တယ္”

UWSA နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စစ္တပ္ရဲ႕ သေဘာထားကို ဆက္လက္ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

“SSA ေခါင္းေဆာင္ ယြက္ဆစ္ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ၿပီးမွ UWSA အေရး ထျဖစ္တာဘဲ၊ ဆုိလိုတာက ရွမ္းနဲ႔ဝ မတည့္ဘူးဗ်။ ခြန္ဆာ (ရွမ္း) လြယ္ေမာ အဖြဲ႔ေတြကို တပ္ကတုိက္ခဲ့ရာမွာ မႏိုင္လုိ႔ UWSA ကို ေဖါက္တက္ခိုင္းခဲ့တယ္။ မင္းတုိ႔ နယ္ေျမလုိခ်င္ရင္ တုိက္ၿပီးယူပါလုိ႔ ေျပာထားတယ္။ “ဝ” လည္း ရွမ္းကို တုိက္ၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ ရယူထားခဲ့တာမို႔ ဘယ္ဖယ္ခ်င္မလဲဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ ဝ က ဧရိယာ ဆက္ခ်ဲ႕လာတယ္။ လြယ္ေကာင္းမူ စခန္းဆုိ ကြ်န္ေတာ္ သိရသေလာက္ တပ္မေတာ္က က်ိဳင္းတံု ဒကစ လက္ေအာက္ခံ ခမရ (၃၅၉) လုိ တပ္ရင္းေတြက တက္တိုက္ၿပီး သိမ္းခဲ့ရတာပါ။ ဝ အကူအညီ မယူခဲ့ပါဘူး။ သိမ္းၿပီးေတာ့ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္းသြားတာနဲ႔ တပ္က လက္လႊတ္လုိက္တဲ့ စခန္း (၄) ခု ေလာက္ကို UWSA က တက္ထုိင္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပ့ါဗ်ာ။ ပိုဆုိးတာက “ဝ” ျပည္နယ္ ေတာင္းၿပီး စိန္ေခၚတဲ့ ကိစၥဘဲဗ်။ ဒါနဲ႔ဘဲ ယြက္ဆစ္ေခၚၿပီး ရွမ္းကိုျပန္တင္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္ လုပ္ရတာဘဲဗ်။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ရွမ္းနဲ႔ “ဝ” ကို ကုလားဖန္ထုိးဦးမလဲ မသိဘူး။ ယခုေတာ့ တပ္က ေသြးထုိးစမ္းဖုိ႔ လုပ္ေနၿပီ။ တပ္ခ်ဳပ္က ေတြ႔မယ္လုပ္ၿပီးမွ ဦးသိန္းေဇာ္တုိ႔ကို အရင္ Buffer ထုိးခံလိုက္တယ္”

လိုင္ဇာေဒသဧရိယာ အတြင္းသုိ႔ ပစ္ခတ္ ဗုံးႀကဲခဲ့တဲ့ ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုအတြင္းရွိ K-8 အေမာင္းသင္ေလယာဥ္

လက္ရွိ တပ္မေတာ္ရဲ႕စြမ္းရည္နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီး (အၿငိမ္းစား) ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦးကို ဆက္လက္ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

“တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြထဲမွာ “ဝ” က ေတာ္ေတာ္မာတယ္၊ လက္ရွိ စစ္တပ္ မႏိုင္ ႏိုင္ဘူး။ အေပ်ာ့ဆံုးျဖစ္တဲ့ ရွမ္းစခန္းေတြကိုေတာင္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ အေသအေၾက တုိက္ခဲ့ရတုန္းက (ရမခ၊ ရလခ၊ ရပခ) တုိင္း (၃) တုိင္း စလံုးက တပ္ေတြ ေစလႊတ္ခဲ့ရတယ္။ KIA နဲ႔ တုိက္တံုးကလည္း အေျမာက္ပစ္ကူနဲ႔ မရလုိ႔ ေလယာဥ္နဲ႔ ဗံုးႀကဲေနရတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ တုိက္စြမ္းရည္ အရမ္းက်ေနၿပီ။ တပ္မ (၈၈) ဆုိရင္ ဖြဲ႔စည္းပံု ပ်က္သြားတာဘဲ။ တရုတ္ကလည္း ေထာက္ခံမႈ ရွိေနေလေတာ့ UWSA ကို တပ္က မတုိက္ရဲဘူး။ အေမရိကန္ကလည္း စစ္တပ္ကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေထာက္ခံအားေပးမႈ မရွိေသးတာမုိ႔ ဒီအခ်ိန္မွာ သြားတုိက္ရင္ ေနာက္က်တဲ့ေျခေထာက္ သစၥာေဖာက္ဆုိၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုပ်က္ စုတ္ျပတ္ သြားမွာဘဲ။ အခုက ပါဝါ ကစားျပီး ေသြးထုိးစမ္းတာပါ။ “ဝ” က သူ႔နယ္ေျမ သူအစုိးရ တနယ္တမင္း လုပ္ေနလို႔ တရားမဝင္ “ဝ” ႏုိင္ငံလုိ႔ ေခၚရမလုိေတာင္ ျဖစ္ေနတယ္။ တရုတ္ ရံုးသံုးစကားနဲ႔ ေငြေၾကးသံုးစြဲပံုကိုသာ ၾကည့္ေပေတာ့၊ ေနာက္ပိုင္းသတင္းအရ ဝ အဖြဲ႔က ဦးသိန္းေဇာ္အဖြဲ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္ကိုေတာင္ သေဘာတူ လက္ခံလိုက္ သည္အထိ ျဖစ္သြားတယ္ေလ။ ဝ အဖြဲ႔ေတြက ခြဲမထြက္ေတာ့ဘူး ဆုိၿပီး ႏွပ္ေၾကာင္း ေပးလိုက္သလုိ ႏိုင္ငံအတြက္ လွဴဒါန္းမယ္ဆုိလုိ႔ေတာင္ အံ့ၾသမိေသးတယ္။ အစုိးရကလည္း ခပ္ေပ့ါေပ့ါ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရရင္ၿပီးေရာဆိုၿပီး အခ်ိန္ဆြဲလိုက္တဲ့ သေဘာေပါ့ဗ်ာ။

KNO ေခါင္းေဆာင္ ဒူဝါလေရာ္

စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား အေနနဲ႔ အဲဒီ စစ္ရံုးမွ တပ္္မေတာ္အရာရွိအား ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္ ေတာင္းခံရာမွာ - “တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူလုိစိတ္ အမွန္တကယ္ ရွိေပမဲ့ အခ်ိန္မေရြး ခြဲထြက္သြားႏုိင္မဲ့ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ကို တစိုက္မတ္မတ္ ေတာင္းဆုိေနတဲ့ တခ်ိဳ႕ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ ဆႏၵေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကေတာ့ အလွမ္းေဝးကြာဆဲ ျဖစ္တယ္။ KIA ဆုိရင္ သူ႔ရဲ႕ကိုယ္ပြား ျပည္ပအေျခစုိက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNO) က သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ခြဲထြက္မယ္လုိ႔ မၾကာခဏ ေၾကျငာေနတာ ၾကားေနရတာဘဲ။ ႀကံ႕ဖြံ႔ အႀကီးအကဲ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေဌးဦးကေတာ့ ဖယ္ဒရယ္ ကိစၥဟာ ျပႆနာ မရွိပါဘူး။ ေပးလုိ႔ရတယ္။ လက္နက္ ဆက္ကိုင္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ Sorry ဘဲလုိ႔ ေျပာသြားတယ္ေလ။ တကယ္တမ္း ႏုိင္ငံတကာမွာ တပ္မေတာ္ဆုိတာ တစ္ခုတည္းရွိၿပီး ရဲကလြဲလုိ႔ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းမွ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာက ေတာ္ေတာ္နဲ႔ျဖစ္အံုးမွာ မဟုတ္ဘူး” လို႔ သူ႔အျမင္ကို သံုးသပ္ ေျပာဆိုသြားေၾကာင္း၊ တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

=================
လူတိုင္းလူ႕အခြင့္အေရးရရွိသလိုလူမ်ိဳးစုတိုင္းရဲ့ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့။။။။ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီေတာင္မေပးႏိုင္ဘူးဆိုရင္အတူတူဆက္ေနဖို႕မသင့္ေတာ္ေတာ့ပါဘူး။။။

Read more »

Myi N-pu Hta.

Myi N-pu Hta.

Mali hkrang wa lawng...hkrang hka hku yawng hkrap ai n-sen,
Hu Gawng Pa de hkrang hkra, Mali hte n-mai hku,
Myi prwi lwi hkrat taw sai...

Man Maw Sinli, Kuthkai ga jarik jahtum du hkra,
Galoi she moi na zawn sha, Yi sun hkauna nai mam ni hpe,
Myi n-pu hta bai mu na kun...

Oh...Dai ni, Ja Lung seng hte Lung tsit lung hkyeng ma hkra..
Manu dan ai maisak hte hpun kri hpun ru ni yawng, zim wa...
yawng hten wa ma wa...
Tinang a shadai lup ai lamu ga hta pyi tinang n-lu nga na zawn,
Wunpawng sha ni, myi n-pu hta matsan mayan....

Wan hkut zawn zawn, Summwi ni zawn
Hkyen bum maling ni, Mai gan amyu lata hta...
hpun marawn ni mung she krin, hpum yup taw sai...

San tsawm la ai Hka shi hka nu lung rawk pyi n-ngam hkra,
ga hta rawng ai ma hkra, manu dan ai ma hkra hpe mung,
myi n-pu hta htu la taw sai...

Hpu nau wa hpa rai mau taw nga ai kun....
Hpu nau wa hpa rai yu taw nga ai kun....
By: fb-Seng Lat Marip
 

Read more »

Wednesday, August 28, 2013

Interview with Bran Shaung- Kachin Youth Activist

By : RFA www.youtube.com စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီေနတဲ့ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ကိုဘရန္ေရွာင္ဟာ UNESCO အဖြဲ႔နဲ႔ အစီအစဥ္နဲ႔ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းတခု တက္ေရာက္ဖို႔အတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင... ကို ပရန္ေရွာင္ က ေျပာသြားတယ္-- အီ--ဟီ---ဒီ---(သြားျဖဲလ်က္) အ ေျပာင္းလဲေတာ့--မရွိဘူးလားဆိုရင္ နည္းနည္းေတာ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအ ေျပာင္းလဲက စစ္တပ္က သူတို႔လိုခ်င္ တဲ႔အ ေျပာင္းအလဲကို သူတို႔လိုခ်င္ သလို ေဖာ္ေဆာင္ ေနတယ္လို႔ပဲ ျမင္ ပါတယ္။ ။ ျပည္သူေတြလိုခ်င္ တဲ႔ အ ေျပာင္း အလဲ မဟုတ္ေသးပါဘူး။

Read more »

Bum Chyangau hpang de Shagun ai Laika

Read more »

OKBC shiga

http://www.kbckachin.com/Page/okbcnewssoftcopy.pdf

Ok Bc News Soft Copy

Read more »

Tuesday, August 27, 2013

Ethnic alliance hammers out political framework before next round of talks

Ethnic alliance hammers out political framework before next round of TALKS

Read more »

တရုပ္ေတြနယ္ခ်ဲ့လို့ ဒို့နိုင္ငံသားေတြ...စီးပြားေပ်ာက္ရျပီ…


တရုပ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ…အိမ္ျခံေျမေတြကို….ဝယ္ယူျပီးရင္းနွီးျမွုတ္နွံ..ထားတာေတြ…
ျပည္တြင္းမွာေတာ္ေတာ္မ်ားေနပါျပီ…..တရုပ္လူမ်ိုးမ်ား…အမ်ားဆံုးဝယ္ယူသည့္ေဒသမွာ….
မနၱေလး..ျမို့၌ျဖစ္ျပီး….ေက်ာက္ျဖူ…စစ္ေတြ…ရန္ကုန္နွင့္…ထားဝယ္….တို့တြင္လည္း…
အမ်ားဆံုး..ဝယ္ယူထားႀကတာေတြ့ရပါတယ္…တရုပ္လူမ်ိုးဆိုတာ….နိုင္ငံျခားသားပါ…..
ကိုယ္တိုင္းျပည္တြင္းမွာ…ေျမေတြ…ေစ်းအဆမတန္ေပးျပီး….ဝယ္ယူေနနွိုင္တာ…
ျမန္မာျပည္ဖြား…သစၥာမဲ့သူမ်ား…ကိုယ္က်ိုးႀကည့္သူ….မ်ားေႀကာင့္သာျဖစ္ပါတယ္….
တရုပ္ေတြဟာ…တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူ…လို့မရပါဘူး…နိုင္ငံသားတစ္ဦးကို….
အမည္ခံျပီးဝယ္ယူႀကရပါတယ္…..
ျမန္မာနိုင္ငံမွာ….၁၉၈၃ခုနွစ္..မေရွြ့ေျပာင္းနွိုင္သည့္….ပစၥည္းမ်ား…..လွြဲေျပာင္းခ်င္း….
ကန္သတ္ထာသည့္ဥပေဒ….အခန္..၂…အပိုဒ္၃…နွင့္…၄…တို့တြင္…မည္သူမ်ွ…..
နိုင္ငံျခားသားနွင့္ျဖစ္ေစ….နိုင္ငံျခားသာပိုင္….ကုမၸဏီနွင့္ျဖစ္ေစ….မေရွြ့မေျပာင္း…
နွိုင္ေသာ….ပစၥည္းကိုေရာင္းခ်ျခင္း…ဝယ္ယူျခင္း…ေပးကမ္းျခင္း…ေပးကမ္းသည္ကို….
လက္ခံျခင္း….ေပါင္နွံျခင္း…ေပါင္နွံသည္ကိုလက္ခံျခင္း….လဲလွယ္ျခင္း..သို့မဟုတ္…
အျခားနည္းတရပ္ရပ္ျဖင့္…လွြဲေျပာင္းျခင္း…လွြဲေျပာင္းသည္ကိုလက္ခံျခင္း…
မျပုရ…လို့ျပဌာန္းထားပါတယ္…။အဆိုပါဥပေဒ…အပိုဒ္၂…အခန္း၅…မွာလည္း…
နိုင္ငံျခားသား…သို့မဟုတ္…..နိုင္ငံျခားသားပိုင္..ကုမၸဏီအား…တႀကိမ္လ်ွင္…
တနွစ္ထက္ပို၍…ငွားရမ္းျခင္းမျပုရလို့ပါရွိပါတယ္….၎ဥပေဒမ်ားကို…မလိုက္နာဘဲ….
လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုလ်ွင္….ယင္းဥပေဒ…အခန္း၄…အပိုဒ္..၁၁…၁၂..တို့မွာ…အနဲဆံုး…
ေထာင္ဒါဏ္…၃နွစ္မွ…၅နွစ္…အထိ…ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည့္အျပင္….ျပစ္မွုနွင့္…
အက်ံုးဝင္သည့္…မေရွြ့မေျပာင္းနွိုင္ေသာ…ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း…ျပည္သူ့ဘ႑ာ…
အျဖစ္…သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္…။


ဥပေဒက..မည္သိုပင္ျပဌာန္းထားေစကာမူ…ျပည္ပနိုင္ငံသားမ်ား…ဝယ္ယူမွုမ်ား…
ရပ္တန့္သြားျခင္းမရွိပါဘူး….ဘာေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့… ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း….
အေရွ႕ေျမာက္တံခါးမွ ၀င္လာသူ…တရုပ္မ်ား…နိုင္ငံသားကဒ္…လြယ္လြယ္ကူကူ….
ရေနေသာေႀကာင့္ပင္ျဖစ္ပါတယ္…..အေနာက္တံခါးမွ ၀င္လာၾကေသာ….
သူမ်ား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚသို႔ အေရွ႕ေျမာက္တံခါးမွ…..
၀င္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ… လြယ္လြယ္ကူကူ မွတ္ပံုတင္ရၾက….
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္မွာ ထူးဆန္းအ့ံၾသဖြယ္ ကိစၥဟုပင္ဆိုရ ပါေတာ့မည္…
မႏၱေလး၏ အခ်က္အျခာက်ေသာ…. ေနရာအားလံုးလိုလို…
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးလိုလိုသည္ တ႐ုတ္ အမ်ိဳးသားတို႔လက္တြင္း သို႔က်ေရာက္ခဲ့သည္မွာ…..
အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါတယ္…မႏၱေလးသားတို႔မွာ ၿမိဳ႕စြန္၊ ၿမိဳ႕ဖ်ား ေရမရ၊ မီးမလာေသာ ဆင္ေျခဖုံးရပ္ ကြက္…
မ်ားသို႔ လြင့္ပါးသြားခဲ့ၾကရသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္… အဆိုပါ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ …..
မႏၱေလးကို ဘယ္လိုဘယ္ပံု ေရာက္ခဲ့ၾကသနည္း…….လ၀က႐ံုးကလူႀကီးေတြ ညဘက္မွာလည့္ …..
အိမ္မျပန္ၾကပဲ စားၾကေသာက္ၾက၊ တ႐ုန္း႐ုန္းနဲ႔ ဇယာအိုကညာပ်ိုေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ပါးေနၾကတာ…..
ဒီ၀င္ေငြေၾကာင့္ပဲလို႔ နားလည္လိုက္ပါတယ္…. သူတို႔ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား လုပ္သြားၾကၿပီလဲ…
ျမန္မာ စကား မတတ္တဲ့ တရုပ္ တေယာက္ကို ကသာ မွာ မွတ္ပုံတင္ လုပ္ေပးတာ……
လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္ ေက်ာ္ ထဲက အားလုံးေပါင္း သံုးသိန္း ကုန္က် တယ္လို့သိရပါတယ္…
ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တမ်ိဳးသားလုံး၊ ႏုိင္ငံသားအားလုံး ဂ႐ုစုိက္၊ အာ႐ုံစုိက္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္…
ရခုိင္မွာ အစိုးမွ ေနာက္ခံအားေပးၿပီး တရုတ္ေပါက္ေဖၚတို႔ …
အဓမၼ ေျမသိမ္းေနၾကသည္မွာ …ေရႊ႕ဂက္စ္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္… ရခုိင္တြင္ေျမသိမ္းမႈမ်ားကို…
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးရွိ ….ရဟန္းရွင္လူအင္အားက ….ေဒသဆိုင္ရာ ျပႆနာငယ္ေလးအျဖစ္ ….
သတ္မွတ္ထား၍ မျဖစ္ပါ… တရုတ္ျပည္မွာ တရုတ္မ်ားေက်ာက္ျဖဴသို႔ ဝင္လာၾကၿပီပင္ျဖစ္ပါတယ္

ထို႔ျပင္မက ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္….. ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ….
ေက်ာက္ျဖဴေလယာဥ္ကြင္းသစ္ ….ေဖာက္လုပ္ေရးေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းႏွင့္….
အၿပိဳင္မီးရထားလမ္းမ်ားကို …တရုတ္ျပည္ရွိကူမင္းၿမိဳ႕အထိ ေဖာက္လုပ္ခြင့္ ေပးလိုက္…
တာဟာလဲ…တရုတ္ျပည္မွ အိႏၵိယ သမုဒၵရာသို႔ တိုက္ရုိက္စစ္ေရးအတြက္…မဟာဗ်ူဟာ…
အခ်က္က်လွပါတယ္…တရုပ္လူမ်ိုးမ်ားဝင္ေ၇ာက္လာမွု..တင္မကဘဲ..နိုင္ငံေတာ္လံုခ်ံုေရး….
အတြက္ပင္…အနၱရာယ္ရွိလာနွိုင္ပါတယ္…
အိမ္ျခံေျမဝယ္ယူမွုမ်ားမွာ…ရန္ကုန္ျမို့တြင္းတြင္သာမက….ျမို့ျပင္ေနရာေတြျဖစ္တဲ့…သန္လ်ွင္….
ေက်ာက္တန္း….ခရမ္းသံုးခြ….တို့ဘက္တြင္ပါ….ဝယ္ယူေနႀကပါျပီ…..

ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အတည္ျပဳႏုိင္ဖို႔ ၁၉၈၂ ဥပေဒ….အခန္း (၂) ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း အပိုဒ္ (၃) …..
မႇာပါ၀င္တဲ့ ၁၈၂၃ မတိုင္မီ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏႇင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ……
ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္နဲ႔ မ်ဳိးဆက္ႏႇစ္ဆက္ (သို႔) သံုးဆက္ၿပီးမႇ……
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရႇိျခင္းဆိုတဲ့ ဧည့္ႏိုင္ငံသား တစ္ဆင့္ခံထားတဲ့မူေတြအရ…..
စိစစ္ၿပီး ဧည့္ႏုိင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကို လူ႔အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္က ေပးရမႇာျဖစ္သလို…
သက္ေသခံ အေထာက္အထားမရႇိရင္ေတာ့ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒအတိုင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္….
ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ လာေရာက္အေျခခ်သူ၊ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္သူ သန္းနဲ႔ခ်ီ ရႇိပါတယ္။
ေနာက္ ၁၀ ႏႇစ္၊ အႏႇစ္ ၂၀အတြင္း..ျမန္မာႏုိင္ငံမႇာ လူမ်ဳိးေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္တဲ့……
တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္သူ သန္းဆယ္ဂဏန္း ရႇိႏိုင္ၿပီး …..အဲဒီကမႇေပါက္ဖြားသူ…..
ဘယ္ေလာက္ရႇိမလဲဆိုတာ တြက္ဆၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။အခြင့္အာဏာမက္ေမာတဲ့…
ကိုယ္က်ဳိးရႇာတတ္တဲ့သူေတြ…ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္… ဒီကိစၥေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မႇာ …
မႇားယြင္းမႈေတြအတြက္ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကို…..
ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္….
အိမ္ျခံေျမေလလံမွာ… တစ္ေယာက္တည္း…. ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ဖိုး…..
ဆြဲသြားတာ မ်ဳိးေတြရွိတယ္…..ဒါေတြ က ၀င္ေငြရလမ္း…. ေဖာ္ျပၿပီးသားေငြ ေတြလား၊….
ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက…အမည္ခံၿပီးဆြဲတာလား၊…. ဘယ္သူမွ လည္း မသိဘူး…..
အိမ္ျခံေျမေစ်းေတြက ေတာ္ေတာ္ေလး….တက္သြားတာ လုပ္ၿပီးတက္တာလား…..
ပံုမွန္မဟုတ္ရင္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္….ဘယ္လိုမ်ိုး..သက္ေရာက္နွိုင္လဲဆိုေတာ့
ျပည္တြင္းမွာ… လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့…. ေဒၚလာေစ်း…. အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာလည္း….
အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္…… အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီ၍
၀င္ေရာက္လာခဲ့သည့္…. အေပၚတြင္…. သက္ေရာက္မႈ ရွိေနပါတယ္….
တရက္ကို…ေက်ာက္မ်က္နွင့္….အိမ္ျခံေျမကေန…
ဝင္ေငြ..ေဒါ္လာ….သံုးသန္းေလာက္ရွိတယ္လို့…စီးပြားေရး..လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက…ဆိုခဲ့ပါတယ္…


အိမ္ျခံေျမ…အခြန္စနစ္သစ္မတိုင္မီက….အမည္ေပါက္ျပုလုပ္ရာမွာ….
ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္ရာ၌….တရားဝင္ေငြေႀကး…..ကိုေဖါ္ျပရပါတယ္….
အိမ္ျခံေျမအခြန္..စနစ္သစ္….စတင္ျပီးေနာက္မွာလည္း…အခြန္နွံုးထားမွာ…
၁၅%...ေပးေဆာင္ရင္…ဝင္ေငြရလမ္း…..ေဖါ္ျပဘို့မလိုဘူးေလ…..
အဲဒီအားသာခ်က္ကိုနင္းျပီး….ျပည္ပတရုပ္ေတြက….အခြင့္ေကာင္းယူျပီး…..
နိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းဆီကို…တဆင့္ခံျပီး…ဝယ္ယူလာႀကတာပါဘဲ….


အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္……ေစ်းကစားမွုေတြေႀကာင့္… ေငြေၾကး ေစ်းကြက္မွာ
အေျပာင္းအလဲ…ေတြျဖစ္ေပါ္လာပါတယ္….အဲဒီလိုမ်ိုး…ျဖစ္ေပါ္လာတဲ့…
အက်ိုးဆက္ေတြဟာ…. ထုတ္လုပ္သူ…. ေတာင္သူမ်ားအေပၚသို႔…..
ထိခိုက္လာပါတယ္….ျမန္မာ့လူဦးေရ၏…. ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ….
ေတာင္သူမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္…တကယ္တမ္းနစ္နာရတာ….
ေတာင္သူလယ္သမားေတြပါဘဲ…ေျမေစ်းကစားမွုေတြေႀကာင့္….
ျပည္ပရင္းနွီးျမုတ္နွံသူေတြဆီကေန…ေဒါ္လာေငြ..အလံုးအရင္းနွင့္…
ဝင္လာမွုေတြေႀကာင့္….ေငြေစ်းကြက္မွာ…ေဒါ္လာေစ်းက်ကုန္ပါတယ္…
အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ….တန္ဖုိးက်ဆင္းပါက….လုပ္ငန္းမ်ားထိခုိက္မွု…
ျဖစ္ေပါ္ေစပါတယ္… ပုိ႔ကုန္ေစ်းကြက္မွာ…. လယ္ယာထြက္ ကုန္….
စုိက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္၊ ေရလုပ္ငန္း…ထြက္ကုန္ကဲ့သုိ႔ ပုိ႔ကုန္အမယ္….
မ်ားႏွင့္ လက္ခစား…. အပ္ကုန္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္း…လည္ပတ္ေနေသာ
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အဓိကက်ၿပီး… ေငြျပန္ေဖာ္ရာတြင္….
မူလရရွိေနသည့္ ပမာဏ….ႏွင့္ မ်ားစြာ ကြာဟေနေသာေၾကာင့္….
၀င္ေငြလည္း လိုက္ပါက်ဆင္းေနကာ ….ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းေတြ…
လည္ပတ္ဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး… လုပ္ငန္းရွင္လက္မွာ လည္းေငြမရွိ….
ပုိ႔ကုန္ကလည္း က်ျဖစ္ေနတဲ့အခါ… အလုပ္သမားေတြ…..ေတာင္သူေတြ ထိပါတယ္…..
ပဲေစ်း က်ေနၿပီ… မတ္ပဲနဲ႔ ပဲစင္းငံု။ဆန္ေစ်းတက္မလာဘူး….
စပါးေစ်းကေတာ့ အနိမ့္ေစ်းမွာပဲ သြားေနတုန္းပဲ…ဆိုရင္…
ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ကလည္း….. သူရွင္သန္ႏိုင္တဲ့အတိုင္း အတာထိပဲ….
ေတာင္သူေတြဆီက…ေပး၀ယ္ႏိုင္မွာေပါ့…. ဒါေၾကာင့္ေတာင္သူေတြ……
ရတဲ့ေစ်းကက်တယ္၊ ေတာင္သူေတြ၀ယ္သံုးရတဲ့…. သြင္းအားစုျဖစ္တဲ့…
ဓာတ္ေျမၾသဇာေစ်းက်လား၊ တျခားပစၥည္းေစ်းေတြက်လား ဆိုေတာ့ မက်ဘူး…
ေတာင္သူေတြဟာ ရာသီဥတုေၾကာင့္ တစ္မ်ဳိး….ေငြေစ်းေၾကာင့္ တစ္မ်ဳိး …
တိုက္႐ိုက္ကိုထိခိုက္ ခံေနႀကရပါတယ္….။

ကုန္ေစ်းနွုန္း..ကေရာက်ပါသလား…မက်ပါဘူး….ဒီကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ဘယ္လိုစားေသာက္
အသက္ရွင္ေနထိုင္ႀကရမွာလဲ… ဓာတ္ဆီကစလို႔ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ စတာ ေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေတြက…
စင္ကာပူက.. ေစ်းနဲ႔အတူတူေလာက္ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္…
စင္ကာပူမွာ..သူတို႔ေရာင္းတာေတြက အစားအေသာက္ေတြကအစ သြင္းကုန္ ေတြ မ်ားတယ္…
ဒီမွာက…ကိုယ့္ႏုိင္ငံထြက္ေတြကိုပဲ ေရာင္းတာေပမယ့္ ေစ်းျမင့္ေနတယ္။
ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သူ
သံုးသန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခား မွျပန္လည္ေပးပုိ႔ေသာ လုပ္ခလစာ မ်ားမွာမူ
ေငြျပန္ေဖာ္ရာတြင္ မူလရရွိေနသည့္ ပမာဏႏွင့္ မ်ားစြာ ကြာဟေနေသာေၾကာင့္
၀င္ေငြလည္း လိုက္ပါက်ဆင္းေနကာမိသားစုမ်ားလည္း အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနႀကရပါတယ္..

ဒီကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ဘယ္လိုစားေသာက္ အသက္ရွင္ေနသလဲဆိုတာ အံ့ၾသ စရာပဲ။
လူေတြက အခုထိလည္းကာလတိုေစ်းကြက္ထဲက ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ ၾကဘူး….
မတရား အခြင့္အေရးရေနတဲ့သူေတြက ေခတ္ေနာက္ ျပန္ဆြဲေနတယ္…
ဒါ့ေႀကာင့္…အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္…. အေမရိကန္….
ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည့္ အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ
ရွိေနပါတယ္…။ ေစ်းကြက္မွာ ေဒၚလာေစ်းက်တယ္ဆိုရင္္ ျပည္တြင္းမွာတင္
မဟုတ္ဘူး ျပည္ပမွာလည္းက်ရပါတယ္။ ေဒၚလာေစ်းေတြက်ေနျပီဆိုရင္..
အျပင္မွာ က်လို႔က်တာလား၊ ဘာေၾကာင့္ က်တာလဲ
ေဒၚလာေစ်းက တစ္ကမၻာလံုး လိုက္က်လို့က်တာ လား.... ျပည္တြင္းမွာ
ေဒါ္လာေငြ အ၀င္မ်ားရင္ …ေရာင္းလိုအားမ်ားၿပီး ၀ယ္လိုအား နည္းေနရင္… ဒီျပႆနာ ရွိပါတယ္
ဒါေပမဲ့.. အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္…. အေမရိကန္….
ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ၀င္ေရာက္လာတဲ့အတြက္..ျပည္တြင္းမွာသာ..ေဒါ္လာေစ်းက်လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္…
ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္လာပါတယ္…
ပို႔ကုန္ကိုထိခိုက္သလို သူနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ထုတ္လုပ္မႈ…လုပ္ငန္းထိပါတယ္…..။

ဥပမာ ပဲဆန္၊ ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းေတြ မွာ ေတာင္သူဆီကိုသြားၿပီး
ဒီအက်ဳိးဆက္က ေရာက္သြားမယ္။ ေတာင္သူမွာ အရင္းအႏီွး မရွိရင္ထုတ္လုပ္မႈကို
ထိခိုက္ၿပီး စားသံုးမႈကို ထိခိုက္မွာပါ။ ေနာက္ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္လို ဟာမ်ဳိးေတြ၊
စက္႐ံုေတြမွာဆိုရင္ အလုပ္သမား ေတြ ရွိတယ္။ သူတို႔အထိနာမယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ဖို႔
လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အထဲမွာ ကုန္သြယ္မႈ မူ၀ါဒတစ္ခုတည္း
ေျပာင္းလဲလို႔မရဘူး။ ေငြေၾကးစနစ္၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒပါ ေျပာင္းလဲမွရမွာပါ…
ဘယ္ ကရလာတဲ့ေငြနဲ႔ ဘယ္သူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာလဲ ဆိုတဲ့ ဇစ္ျမစ္ကို အရင္..သိေအာင္လုပ္ရမွာပါ..
ဒါေတြ က ၀င္ေငြရလမ္း ေဖာ္ျပၿပီးသားေငြ ေတြလား၊ ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက
အမည္ခံၿပီးဆြဲတာလား၊ ဘယ္သူမွ လည္း မသိဘူး။
ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးရင္းႏွီးၿမႈပ္ႏွံမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆယ္သက္စားမကုန္တဲ့ ခ်မ္းသာၿပီးသား …..
လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးေတြထက္ လုပ္ငန္းရွင္ငယ္ေလးေတြကို ဦးစားေပးၿပီးလက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖို႔ …..
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က….တေလွ်ာက္လံုးသတိေပးခဲ့ပါတယ္….။
ဒါေပမဲ့ အာဏာအလြဲသံုးသူေတြကေတာ့ မရွက္မေၾကာက္ခ်ီတက္ဆဲပါပဲ…..
လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြ…အခြန္ကင္းလြတ္ဘို့….မည္သို့ပင္ေျပာေနႀကပါေသာ္လည္း…
တကယ့္လက္ေတြ့မွာ…ယခင္ကထက္ပင္…အခြန္ပိုျပီး..တိုးလို့ေကာက္ယူေနတာေတြေတြ့ရပါတယ္….

လူလတ္တန္းစားေတြ ထိခုိက္ရင္… ဆင္းရဲတဲ့လူအမ်ားစုေတြ ထိခိုက္ပါတယ္…
ဆင္းရဲမြဲေတမႈက အရင္းအျမစ္ အက်ဆံုးျပႆနာပါ… လူတန္းစားမညီမွ်မႈ….
အခြင့္အေရး မညီမွ်မႈကေန…. ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈေတြ၊ စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈေတြ…..
လူမႈေရး ေပါက္ကြဲမႈေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္….အလုပ္ရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဟာ…..
သူတို႔အတြက္ကိုက္ေအာင္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ၾကရတယ္….ေလွ်ာ့တဲ့ေနရာမွာ …..
တျခားေလွ်ာ့လို႔မရေတာ့ လုပ္အားခမွာပဲ ေလွ်ာ့ၾကရတယ္….လုပ္ခ ျမႇင့္ဖို႔ေတာင္းတဲ့…
အလုပ္သမားေတြ ေတာင္းဆိုသေလာက္ အလုပ္ရွင္ေတြ မေပးႏုိင္ေသးပါဘူး…
ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သုံးဖို႔…လိုပါလိမ့္မယ္…ယခင္က…
အခြင့္အေရးေတြ မတန္မဆ ရခဲ့ၿပီး ဒီအခြင့္အေရးေတြ လက္လြတ္မႇာစိုးလို႔…
ဒီလူေတြဟာ… တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးမ်က္ႏႇာ မေထာက္မထား…ျပႆနာေတြကို …
မီးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈေတြ လုပ္ေနႀကဦးမွာပါဘဲ… စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ံု၊ ေျမေနရာေတြရႇိသမွ် …..
အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြ နီးစပ္တဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြ လက္ထဲေရာက္ကုန္သလို….
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရယ္၊ အဆက္အသြယ္ရယ္ သတင္းႀကိဳတင္ ဦးထားမႈေတြနဲ႔ရယ္…
အခြင့္အေရးသမားေတြ…ေႀကာင့္ လူလတ္တန္းစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရႇင္ေတြလည္း
အလုပ္အကိုင္ မေကာင္းပါဘူး…ျပည္သူေတြရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခခံကေတာ့ ေျပာင္းလဲမလာပါဘူး…..

ရေပါက္ရလမ္း မေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ ေျမ၀ယ္ယူမႈေတြ…ေျမေစ်းကစားမႈေတြေႀကာင့္…
ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ေျမေစ်းဟာ ေလးဆကေန ခုနစ္ဆၾကား တက္သြားခဲ့ပါတယ္…
အစိုးရပိုင္ ေျမ၊ ႐ုံးဌာနေတြ၊ စက္႐ုံေတြဟာ… ေျမေစ်းကစားသူေတြ လက္ထဲကို…
ေရာက္သြားပါေတာ့တယ္…
ေျမေစ်းတက္ေတာ့ တိုက္ခန္းေစ်း၊ တိုက္ခန္းငႇားခ၊ အိမ္ငႇားခ တက္ပါတယ္…
ေစ်းဆိုင္ငႇားခေတြတက္ရင္ စားသုံးသူေတြ ထိခုိက္နစ္နာပါတယ္…
ေျမေစ်း၊ အိမ္ေစ်းဟာ အာဆီယံမႇာ စင္ကာပူရဲ႕ ေနာက္မႇာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ရႇိေနပါတယ္…
ဒီေျမေစ်းေတြနဲ႔ ဘယ္လူလတ္တန္းစားေတြ ေနေပ်ာ္မႇာလဲ….
ေျမေစ်းကစားမႈေတြ၊ လယ္ယာေျမ အဓမၼ သိမ္းယူမႈေတြေႀကာင့္..
ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ အထက္တန္းလႊာနဲ႔ ေအာက္ေျခလူတန္းစားၾကား ကြာဟမႈေတြႀကီးထြား လာရပါတယ္…

လူအမ်ားစုမွာ စီးပြားေရး မေျပလည္ က်ပ္တည္းသည့္ ဒါဏ္ကို လူးလွိမ့္ခံေနႀကရပါတယ္….
အထူးသျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား ေန႔စား အလုပ္သမားမ်ား အေတာ္ က်ပ္တည္းၾကပါတယ္..
၀င္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ မလံုေလာက္ႀကပါဘူး….. ဘဏ္ေတြ၊ ကုန္ထုတ္အရင္းအႏႇီးျဖစ္တဲ့ ေငြေၾကး၊ ေျမ၊….
စက္႐ုံအလုပ္႐ုံေတြ အားလံုးကို ခ႐ိုနီေတြကပဲ ပိုင္ဆုိင္ၿပီး အခုအစိုးရလက္ထက္မႇာ….
ျမန္မာရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ ေကာ္မရႇင္မႇာ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈေတြရဲ႕ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက……
ခ႐ိုနီေတြနဲ႔သာသက္ဆုိင္မႈရႇိေနတာေတြ႕ရပါတယ္….အဂတိတရားလိုက္စားမႈေတြ…
ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ရႇိခဲ့သလဲ…..
အရင္ ေဒၚလာသန္း ၅၀ ေလာက္ ခ်မ္းသာသူက…… သန္း ၅၀၀ ေလာက္….
ေနရင္းထိုင္ရင္းခ်မ္းသာကုန္တာမ်ဳိးေတြပါ….ဘယ္သူေတြ အဂတိတရား လိုက္စားခဲ့ၾကတယ္။
ဘယ္သူေတြ တာ၀န္ရႇိတယ္ဆိုတာေတာ့ …ကာယကံရႇင္ေတြပဲ သိၾကမႇာပါ…
ဒါဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္နစ္နာပါတယ္…..။
ယခင္က ဆားနဲ႔ဆန္အိတ္ေတြ ေပးလွဴေနရတဲ့ လာအုိႏိုင္ငံနဲ႔ ဗီယက္နမ္ေတြေတာင္…..
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္ေရေျမနဲ႔ လိုက္ေလွ်ာညီေထြမဲ့….
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ေစတနာ နွင့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ…
ေတြရဲ့ လုပ္ေဆာင္မွုေႀကာင့္ အမ်ားႀကီး တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနျပီဆိုတာကိုသတိျပုသင့္ပါတယ္….။
ေဇာ္ဝမ္းေမာင္+++READ MORE+++CLICK ON+++

Read more »

SHAN JAK RUNG

USA DU MYEN MUNG NA TSINYAM MASHA NKAU MYI ,NDAI ZWN RE SHAN JAK RUNG HKAN MU GALAW SHAKUT NGA AI LAM CHYE LU AI.

Read more »

Monday, August 26, 2013

Kachin can be key state in accelerating Myanmar's growth: chief minister

Kachin can become one of the key states to help Myanmar accelerate its economic growth. Kachin's chief minister said the state has fallen behind because of the civil war, but all that could change soon.
 Click on link ( video )
 By-http://www.channelnewsasia.com/news/video/kachin-can-be-key-state/790712.html

Read more »

ရွစ္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေရး ကိစၥအေပၚ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားရွိ

ရွမ္းမူအေျခခံ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလား၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလား၊ ရွစ္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေရး ကိစၥအေပၚ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားရွိS-19-8
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားျပ ေျမပံု (Graphic:The New York Times)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အေရအတြက္
၁။ ဗမာ ၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္း
၂။ ရွမ္း ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း
၃။ ကရင္ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း
၄။ ရခုိင္ ၃ .၄ ရာခုိင္ႏႈန္း
၅။ ဗမာ-တ႐ုတ္ ၂ .၅ ရာခုိင္ႏႈန္း
၆။ မြန္ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း
၇။ ကခ်င္ ၁ .၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
၈။ ကယား ၀ .၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
၉။ ဗမာ-အိႏိၵယ ၁ .၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
၁၀။ အျခား ၄ .၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ "ရွမ္းမူ" ကို အေျခခံေသာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္အတူ ရွစ္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေရးကို တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (UNA) က "ရွမ္းမူ" ကို အေျခခံေသာ ရွစ္ျပည္နယ္စနစ္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ ေရးဆြဲရန္ ဆႏၵရွိေနၿပီး ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲရာ၌ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆႏၵရွိေနပါသည္။ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ေငြရတု အခမ္းအနားတြင္လည္း ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္ေရးကို အခ်က္တစ္ခ်က္ အေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။
တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အခ်ဳိ႕က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာေသာ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခ်ဳိးက်ပါ၀င္မႈ နည္းပါးေနျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ရွစ္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ သီးျခားသတ္မွတ္ေရးကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
"ဗမာျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေရး ဆိုတာေတာ့ ရွမ္းမူအရ ဆိုရင္ေတာ့ ကယ္လီဖိုးနီးယားနဲ႔ ၀ါရွင္တန္ဒီစီေပါ့။ အဲဒီမွာလည္း ဒီထက္ငယ္တဲ့ ျပည္နယ္ေလးေတြ ရွိပါတယ္။ အင္မတန္ငယ္တဲ့ ျပည္နယ္ေလးေတြေတာင္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးစီ ေပးၾကတယ္။ ဥပမာ ျပည္နယ္ ၅၀ ဆိုရင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ေပါ့။ အဲလိုနည္းနဲ႔ သြားၾကတာကိုး။ အခုလည္း ဗမာက ဘယ္ေလာက္ပဲႀကီးႀကီး ကိုယ္စားလွယ္မွ်တူ သြားသင့္တယ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္) မွာက ဗမာအမ်ားစု ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဗမာက အျမဲတမ္း ႏိုင္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘယ္လုိေခၚလဲ။ အထက္လႊတ္ေတာ္လို႔ ေခၚမလား၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္လို႔ ေခၚမလား။ အဲဒီေတာ့ ဒီႏွစ္ခုက တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ထိန္းညႇိတဲ့ သေဘာပါ။ ငါက လူနည္းစု၊ ငါမ်ားရမယ္ဆုိတာ မပါပါဘူး။ ေအာက္မွာက ဗမာအျမဲတမ္း ႏိုင္တာပဲ။ အေပၚမွာက လူနည္းစု မ်ားသည့္တိုင္ေအာင္ ဗမာကလည္း မ႐ံႈးပါဘူး။ ဒါညႇိတဲ့ သေဘာပဲ" ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေျပာပါသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ရွမ္းမူဆိုၿပီး တင္လာတယ္။ ဒီကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတယ္၊ အာဏာသိမ္းၿပီးေတာ့ ၁၉၆၄ မႏၲေလးမွာ ျမန္မာလူထု သေဘာထားဆိုၿပီး လုပ္တာရွိတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ ရွမ္းမူကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ေခ်ဖ်က္တဲ့ အေနနဲ႔ ျမန္မာကို တိုင္းခုနစ္တိုင္း ခြဲလိုက္တယ္ . . . . .
"၁၉၆၂ မွာ ေတာင္ႀကီးဖက္ဒရယ္မူတို႔၊ ဦးေန၀င္း လက္ထက္မွာ ခုနစ္ျပည္နယ္ ခုနစ္တိုင္းဆိုတဲ့ဟာေတြက ဟိုးမူလ ျပည္နယ္ျပည္မမူနဲ႔ သိပ္မကြာဘူး။ ဒါေပမဲ့ နည္းနည္း အေခၚအေ၀ၚ ေျပာင္းတာပဲ ျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးဆိုတဲ့ ေပၚလစီနဲ႔က်ေတာ့ တစ္ခုမွ မအပ္စပ္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး ေပၚလစီနဲ႔ အပ္စပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ဗမာလူမ်ဳိးကလည္း ဗမာအမ်ဳိးသား ျပည္နယ္တစ္ရပ္ လိုအပ္လာမယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ သီအိုရီအရ စဥ္းစားတာေပါ့" ဟု ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ဒုတိယ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ရွမ္းမူ
ဗမာျပည္နယ္ သီးျခားသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ရွစ္ျပည္နယ္ အေျခခံမူသည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ေသာ အဆိုတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
O-19-8
P-19-8
၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေတာင္ႀကီးညီလာခံ က်င္းပခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၁၉၆၂ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္ စီအစိုးရ အာဏာသိမ္းခဲ့ျခင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းမ်ား

"ဖက္ဒရယ္ရဲ႕ အစလို႔ ေျပာႏိုင္တဲ့ ပင္လံုမွာေတာင္ နယ္ေျမခြဲေ၀မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္ေတြနဲ႔ ညႇိလို႔မရလို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ျပန္မယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္ခဲ့တာ ရွိတယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘက္ကလည္းေလွ်ာ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘက္ကလည္း ေလွ်ာ့နဲ႔ ေျဖရွင္းခဲ့ရတယ္။ ဆိုလိုတာက ဖက္ဒရယ္လို႔ ေျပာေနၾကေပမယ့္ သိပ္ေတာ့လြယ္လွတာ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ရွမ္းမူဆိုၿပီး တင္လာတယ္။ ဒီကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတယ္၊ အာဏာသိမ္းၿပီးေတာ့ ၁၉၆၄ မႏၲေလးမွာ ျမန္မာလူထု သေဘာထားဆိုၿပီး လုပ္တာရွိတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ ရွမ္းမူကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ေခ်ဖ်က္တဲ့ အေနနဲ႔ ျမန္မာကို တိုင္းခုနစ္တိုင္း ခြဲလိုက္တယ္" ဟု ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္က ေျပာၾကားသည္။
၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ညီလာခံ၌ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး (ရွမ္းျပည္နယ္ဆိုင္ရာ) ႀကိဳးကိုင္ေကာ္မတီမွ "ဖက္ဒရယ္မူ" စာတမ္းကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ဗမာျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းေရး (ရွစ္ျပည္နယ္မူ) ကို တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထိုအခ်ိန္က ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္နည္းတူ ရွမ္းမူသည္ အေျပာလြယ္သေလာက္ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲၿပီး "ဗမာမုန္းတီးေရး စိတ္ဓာတ္" ကို အေျခခံသည္ဆိုေသာ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္ႏွင့္ မတ္ ၁ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အသံလႊင့္ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္မူ ေဆြးေႏြးျခင္း လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္မ်ား ညီညြတ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ စ၀္ခြန္ခ်ိဳက "ရွမ္းမူ" ကို အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္မူကို ေထာက္ခံတင္သြင္း ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ "ရွမ္းမူ" ကို ဒူ၀ါေဇာ္လြန္း၊ ကပၸတိန္မန္းတံုးႏံုး၊ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး)၊ ဦးစိန္တို႔က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ပမညတပါတီမွ သခင္ခ်စ္ေမာင္၊ ဖဆပလပါတီမွ ဦးဗေဆြတို႔က မေထာက္ခံသည့္ဘက္မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုအခ်ိန္က ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ ပထစ (ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရ) ကိုယ္တိုင္ "ရွမ္းမူ" ကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပထစအစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား "ရွမ္းမူ" ကို အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကိစၥရပ္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၂ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူလိုက္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုအပါအ၀င္ အစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ားကို ဖမ္းဆီးလိုက္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ လက္ထက္မွ ေနာက္ပိုင္းကာလ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ကို ေဆြးေႏြးခြင့္မ်ား ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ "ဗမာမုန္းတီးေရး စိတ္ဓာတ္" မွာ ပိုမိုျပင္းထန္လာၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ဗမာမုန္းတီးေရး စိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံသည္ဟု ေ၀ဖန္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ "ရွမ္းမူ" ဆင့္ပြားဖက္ဒရယ္မူကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

႐ႈပ္ေထြးမႈသို႔ ဦးတည္လာေသာ ရွစ္ျပည္နယ္  
ပင္လံုမူအရ ရွမ္းနယ္ေျမ၊ ကခ်င္နယ္ေျမ၊ ကရင္နီနယ္ေျမ၊ ခ်င္းနယ္ေျမတို႔ကို ဗမာျပည္မႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္နယ္ခုနစ္ခု၊ တိုင္းခုနစ္ စုစုေပါင္း ၁၄  ခုျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုအရ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုကို ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာ က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း အသားက်ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုပံုစံကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္မွာ မလြယ္ကူေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုကို နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ခြဲျခားျခင္း မဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးစုအေနျဖင့္ ခြဲျခားမည္ ဆိုပါကလည္း တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု (၁၃၅) မ်ဳိး ေနထိုင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
လူမ်ဳိးစု အေနအထားျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆိုပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ ဗမာတိုင္းရင္းသား အေရအတြက္မွာ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုးရွိေနၿပီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အေရအတြက္မွာ ကုိးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသား အေရအတြက္မွာ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အေရအတြက္မွာ ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနပါသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းေဒသႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ တိုင္းခုနစ္တိုင္းတြင္ ဗမာအမ်ားဆံုး ေနထိုင္လ်က္ရွိေနၿပီး က်န္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားအျပင္ ဗမာေသြးေႏွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားစြာ ေနထိုင္ေနၾကပါသည္။
"႐ႈပ္ေထြးသြားတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္လက္မခံဘူး။ တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုး အေနနဲ႔က ဗမာျပည္မႀကီး အေနနဲ႔ပဲ ရွိေနရမယ္။ ဒီထဲမွာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီလိုဟာမ်ဳိးလာေပါ့။ လက္ရွိအတိုင္းေပါ့။ ဗမာကျပည္နယ္ေလး တစ္ခုအေနနဲ႔ ဗဟအစိုးရ ဖြဲ႕မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာသိပ္ၿပီး လက္ခံႏိုင္၊ လက္ခံသင့္တဲ့အရာ မဟုတ္ဘူး" ဟု အသက္ ၉၂ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရး သမားေဟာင္းႀကီး သခင္ခ်န္ထြန္းက ေျပာပါသည္။
"ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ လူေတြက အတိတ္ေပၚမွာ အေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ အတိတ္ကာလတုန္းက သူတို႔ဘုရင္နဲ႔၊ သူတို႔ေစာ္ဘြားေတြနဲ႔ သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ သူတို႔ေနထိုင္ ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ အရင္အတိုင္းပဲ ရွိရမယ္ ဆိုတာေလ။ ဒါကိုကြၽန္ေတာ္ ေလးစားပါတယ္၊ တိုင္းရင္းသား တန္းတူညီမွ်ေရးတို႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔ကို။ သို႔ေသာ္ ကာလအလိုက္ ေျပာင္းလဲေနတယ္။ ပစၥဳပၸန္ကာလမွာရွိတဲ့ လူဦးေရ အခ်ဳိးအစားအရဆိုရင္ အခ်ဳိ႕က တိုင္းရင္းသား နာမည္နဲ႔ ျပည္နယ္ကို ဖြဲ႔စည္းထားေပမယ့္ အထဲမွာ အျခားလူမ်ဳိးစုေတြ ရွိတယ္။ ဥပမာဆိုရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွာ ကခ်င္ကတစ္၀က္ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ အျခားရွမ္းေတြ၊ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြက တစ္၀က္ေလာက္ ရွိေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ဆိုလိုတာက လက္မခံဘူးလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ သတိထားဖို႔ ေျပာတာပါ" ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ရွစ္ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) ၁၂ ျပည္နယ္
ရွစ္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ သီးျခားသတ္မွတ္ေရး ကိစၥသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ေသာ အဆိုျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုကို ရွစ္ျပည္နယ္ႏွင့္ အထက္ဖြဲ႕စည္းေရး ပံုစံကို တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က တင္ျပမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္းက ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရး (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေကာ္မတီက ၎တို႔ေရးဆြဲခဲ့သည့္ မူၾကမ္းတြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္ ၁၂ ျပည္နယ္  ဖြဲ႕စည္းရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု၏ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ၁၄ ခုကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ကခ်င္အမ်ဳိးသားျပည္နယ္၊ ကရင္အမ်ိဳးသား ျပည္နယ္၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသား ျပည္နယ္၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ျပည္နယ္၊ ဗမာအမ်ိဳးသား ျပည္နယ္၊ မြန္အမ်ဳိးသား ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီ အမ်ဳိးသားမ်ား ျပည္နယ္၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ျပည္နယ္၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသား ျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီအမ်ဳိးသားမ်ား ျပည္နယ္ႏွင့္ အမည္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေသးေသာ အျခားအမ်ိဳးသား ျပည္နယ္ႏွစ္ခု အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ စုစုေပါင္း ၁၂ ခု ဖြဲ႕စည္းရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
Q-19-8
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု - ဟံသာ၀တီသတင္းစာ ၂၅-၂-၁၉၆၂ ထုတ္)
"ကြၽန္ေတာ္ေတြ႕တာကေတာ့ တုိင္းခုနစ္တုိင္း၊ ျပည္နယ္ခုနစ္ျပည္နယ္ အခုက်ေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခုနဲ႔ ျပည္နယ္ခုနစ္နယ္ ဒီမူေတြအားလံုးက ျပည္ေထာင္စု မဟုတ္ေသးတာကို ေတြ႕ရတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးမူလို ရွစ္ျပည္နယ္မူ ဆိုရင္လည္း ethnic base မဟုတ္ဘဲနဲ႔ multiethnie နယ္ေတြမွာ အခက္အခဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ multiethnie ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ ethnic base ျပည္နယ္ေတြပါ ပါလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္သိတာေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္းေပါ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ ခုနစ္ျပည္နယ္ကေန ၁၅ ျပည္နယ္ ဒီေလာက္ပဲ ရွိႏိုင္တယ္ဗ်" ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။
၁၂ ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) ၁၅ ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈမွာလည္း ပို၍႐ႈပ္ေထြးေစေသာ အေျခအေနမ်ားကို ဦးတည္ေစသည္ဟု သံုးသပ္ၾကပါသည္။

၁၄ ျပည္နယ္ ၁၄ ယူနစ္
တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အခ်ိဳ႕က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရာ၌  ရွစ္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ သီးျခားသတ္မွတ္ေရးကို ေျပာဆိုလာခ်ိန္၌ က်န္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ား ရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ၁၄ ခု ပံုသဏၭာန္ကို မဖ်က္ဘဲ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ျပည္နယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သည့္ ၁၄ ျပည္နယ္၊ ၁၄ ယူနစ္ပံုစံ လိုလားေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။
"ကြၽန္ေတာ္တို႔က ရွစ္ျပည္နယ္မူကို မကိုင္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၁၄ ယူနစ္ေပါ့။ တုိင္းေဒသႀကီး ဆိုတာေတြကို ၁၄ ျပည္နယ္ လုပ္လုိက္။ လုပ္ၿပီးေတာ့ အဓိကက ဘာလိုလဲဆိုရင္ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး ရရွိဖို႔နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္က အေရးအႀကီးဆံုးပဲ။ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ပံုစံ ျဖစ္ရမယ္" ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္းက ေျပာၾကားသည္။
"ေနာက္တစ္ခုက အခုစိုးရိမ္ၾကတဲ့ ခုနစ္ျပည္နယ္၊ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ တုိင္းေဒသႀကီးက ညီအစ္ကို ဗမာေတြက အမ်ားစုေနတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးက ခုနစ္ခု၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မွာဆိုရင္ ျပည္နယ္လည္း ခုနစ္ခု။ ဒါဆိုရင္ ဘယ္လိုမွ Balance လုပ္လို႔ မရဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ အဲဒါကို ဗမာျဖစ္တဲ့ ညီအစ္ကိုေတြက သေဘာထား ႀကီးရမယ္။ အခုက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတြက္ဆိုရင္ တျပည္နယ္ကို ၁၂ ဦးစီမလား။ တစ္ကယ္လို႔ Check and Balance ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေတြေနတဲ့ ျပည္နယ္ေတြမွာ ၁၈ ဦးစီေပးလုိက္။ ဗမာလူမ်ဳိးေတြေနတဲ့ ျပည္နယ္ေတြကို ၁၂ ဦးပဲ ယူေလ။ ဒါဆိုရင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္က Check and Balance ဆိုတဲ့ဟာက ျဖစ္သြားမယ္" ဟု ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တိုင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခုက ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၁၄ ျပည္နယ္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အပိုင္းကို ရွစ္ျပည္နယ္ လက္ခံသူမ်ားက လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ပယ္ခ်မႈမ်ား ရွိပါသည္။
ရွမ္းမူ (ရွစ္ျပည္နယ္မူ) ကို အရင္တုန္းကလည္း သိပ္မေထာက္ခံၾကဘူး။ ဘာလို႔ မေထာက္ခံလဲဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ တန္းတူညီမွ်မႈကို မေျဖရွင္းခ်င္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြ တန္းတူညီမွ်ဖို႔အတြက္ ဒီပံုစံနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ မလိုဘူးလို႔ ယူဆလို႔ . . . . .
သို႔ေသာ္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏိုင္သည့္ အာမခံခ်က္ ရွိမည္ဆိုပါ ၁၄ ျပည္နယ္ မဟုတ္ေသာ ၁၄ ယူနစ္ အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးမည္ဟု ရွစ္ျပည္နယ္ လိုလားသူမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။
"အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြ ရထားတဲ့ အခ်ိဳးကို ျပင္ေပးမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုက ေနရာ ၁၂ ေနရာ ရထားတယ္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္ေတြကိုလည္း ေနရာ ၁၂ ေနရာ ေပးထားတယ္။ အဲဒီအခ်ိဳးကို တိုင္းေဒသႀကီးေတြက ၁၂ ေနရာပဲယူ၊ တိုင္းရင္းသားေတြကို ၁၅ ေနရာ၊ ၂၀ စသျဖင့္ ပိုရေအာင္ တိုးေပးမယ္။ အဲဒီဟာကို တိုးေပးၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ကိုလည္း အာမခံမယ္ဆိုရင္ ၁၄ ယူနစ္ ကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္ခံၿပီး ေဆြးေႏြးမယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးေတြကို ျပည္နယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာကိုေတာ့ မလိုခ်င္ဘူး။ လက္ရွိအတိုင္းတိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု အတိုင္း ဆက္ၿပီးသတ္မွတ္ ေပးထားရမယ္" ဟု ရွစ္ျပည္နယ္မူကုိ ေထာက္ခံေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။
  
ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထား
ဗမာကို ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေရးကိစၥမွာ လူမ်ားစု ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားအေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။
"ရွစ္ျပည္နယ္ လုပ္မယ္ဆိုတာကို ဗမာေတြက လက္မခံဘူး။ လူမ်ဳိးစု အေနနဲ႔ကလည္း ရွစ္မ်ဳိးလား။ အစိုးရ လုပ္ထားတဲ့ ၁၃၆ မ်ဳိးလား။ အဲဒါကလည္း ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေနတယ္" ဟု ဦး၀င္းတင္က ဆိုပါသည္။
"ရွစ္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့ ဟာမ်ဳိးက လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ နည္းနည္း အလွမ္းကြာေ၀းေနတယ္။ အဓိကကေတာ့ အခုတုိင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခုက ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေနာင္ေတာ္ ဗမာအမ်ဳိးသားမ်ားက အမ်ားစုေနတဲ့ ေဒသေပါ့။ အရင္က ျပည္မေပါ့ဗ်ာ။ ဒါကို တုိင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခု ျပန္ခြဲလိုက္တာေပါ့။ အဲဒါကို တုိင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားမလား။ ျပည္နယ္ေလး တစ္ခုအျဖစ္ ေလွ်ာ့ခ်မလား။ အဓိကကေတာ့ ကာယကံရွင္ ဗမာအမ်ဳိးသားမ်ားရဲ႕ စနစ္အရပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထားအေပၚမွာလည္း အမ်ားႀကီး မူတည္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္" ဟု ကခ်င္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာတူးဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။
R-19-8
ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ (Euro Burma Office ဒါ႐ုိက္တာ)၊ ဦးစိုင္းအုိက္ေပါင္း (SNDP ဥကၠ႒)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္ (RCSS/SSA ဥကၠ႒)၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး (SNLD ဥကၠ႒)ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထဲင္န္ (SSPP/SSA နာယက) (၀ဲမွယာ) တုိ႔ကို ဇြန္လဆန္းပုိင္းက ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-SNLD)
"ရွမ္းမူ (ရွစ္ျပည္နယ္မူ) ကို အရင္တုန္းကလည္း သိပ္မေထာက္ခံၾကဘူး။ ဘာလို႔ မေထာက္ခံလဲဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ တန္းတူညီမွ်မႈကို မေျဖရွင္းခ်င္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြ တန္းတူညီမွ်ဖို႔အတြက္ ဒီပံုစံနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ မလိုဘူးလို႔ ယူဆလို႔။ ဆိုလိုတာက ရွစ္ျပည္နယ္၊ ကိုးျပည္နယ္ စတဲ့ေျဖရွင္းမႈမ်ိဳး မလိုအပ္ဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ ေနၾကတဲ့ ပံုစံက လူမ်ိဳးေပါင္းစံု အတူေနထိုင္တာ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ တို႔ေတြေနတဲ့ ဧရာ၀တီတိုင္းေပါ့။ ကရင္နဲ႔ဗမာက လူဦးေရ အတူတူပဲ။ အဲဒါဆိုရင္ ကရင္ျပည္နယ္ ေျပာမလား၊ ဗမာျပည္နယ္ပဲ ေျပာမလား၊ အဲဒီမွာ စကားေျပာစရာေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွာ ဒီလိုပံုစံ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သေဘာမက်ဘူး။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ တန္းတူညီမွ် ျဖစ္ေရးကိုေတာ့ သေဘာတူတယ္။ တန္းတူညီမွ်ေတာ့ ျဖစ္ရမယ္။ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆိုတာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္တယ္" ဟု ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢေခါင္းေဆာင္ ဦးလွေရႊက ေျပာၾကားသည္။
"ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တာက ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ထူေထာင္ဖို႔ေပါ့။ ဖက္ဒရယ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရကိုက ကိုယ့္မူ၊ ကိုယ့္ေျမ၊ ကိုယ့္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ ေနဖို႔ဆိုေတာ့ ျပည္နယ္ကိစၥ ဆိုတာက ဗမာတုိင္းရင္းသားေတြ ေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာသူတို႔ ခုနစ္ျပည္နယ္နဲ႔ ေနမလား၊ ရွစ္ျပည္နယ္နဲ႔ ေနမလား။ သူတို႔ၾကမၼာ သူတို႔ဖန္တီးမယ္ေလ။ အဲဒါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျမင္ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လူသစ္ေတြဆိုေတာ့ အိုင္ဒီယာသစ္ေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္တယ္။ လူေဟာင္းေတြက်ေတာ့ အုိင္ဒီယာ ေဟာင္းေတြနဲ႔ပဲ ဒီယႏၲရားကို လည္ပတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္" ဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဇိုဇမ္က ေျပာၾကားသည္။
ရွစ္ျပည္နယ္မူကို ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားက လက္မခံပါက လက္ခံႏိုင္သည္အထိ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။
"လက္မခံႏုိင္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ လက္ခံႏိုင္သည္အထိ စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးရမွာပဲေလ။ (တပ္မေတာ္က) အာဏာသိမ္းဖို႔ စဥ္းစားမယ္ ဆိုရင္လည္း လုပ္မယ္ဆို လုပ္လို႔ရတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူ႕ရဲ႕ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးက ရွိဦးမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ထြက္ေျပးလို႔ မရဘူး။ ဖမ္းမယ္ဆိုလည္း လိုက္သြား႐ံု ရွိတာပဲ" ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးက ဆိုပါသည္။

စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္သည္သာ အဓိက
"ရွမ္းမူ" ကို အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္မူအရ ရွစ္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ သီးျခားသတ္မွတ္ေရးကို ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္မူ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကိုသာ ရရွိမည္ ဆိုပါက ရွစ္ျပည္နယ္ကိစၥႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ သီးျခားသတ္မွတ္ေရးတို႔မွာ အေရးမပါေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္မည္ဆိုေသာ သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိပါသည္။
"႐ွစ္ျပည္နယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေျပာခ်င္တာက တန္းတူညီမွ်ရဖို႔၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရဖို႔ကို လိုခ်င္တယ္" ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးမင္းေဇယ်ာက ေျပာၾကားသည္။
တခ်ဳိ႕ဖက္ဒရယ္စနစ္ တုိင္းျပည္ေတြမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ စနစ္ကို မသံုးဘဲနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္တို႔၊ ဆိုရွယ္လစ္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္တို႔၊ တစ္ပါတီစနစ္တို႔လို သံုးတဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႕ဖက္ဒရယ္ တုိင္းျပည္ေတြက ၿပိဳကြဲခဲ့ရတာ ရွိတယ္။ ဒါက ႏိုင္ငံေရး စနစ္အမွားေၾကာင့္ ျဖစ္တာ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရး စနစ္ကိုလည္း အမွားခံလို႔ မရဘူး။ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ကလည္း ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္ဖို႔ လုိတယ္ . . . . .
"အေရးႀကီးတာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ သြားဖို႔က အာဏာခြဲေ၀မႈက အဓိကပဲ။ ဗဟိုအစိုးရကေန ျပည္နယ္အစိုးရကို အာဏာခြဲေ၀ေရး ေျပလည္သြားမယ္၊ မွ်တသြားမယ္ဆိုရင္ ေက်နပ္ၾကမွာပဲ။ ကိုယ့္ျပည္နယ္မွာ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ပဲ။ အေရးႀကီးတာက ျပည္နယ္သားေတြ သူတို႔လုိခ်င္တဲ့ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခြင့္အေရး ေပးႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။ အဲဒါ ေပးလုိက္ရင္ က်န္တဲ့ျပႆနာေတြ သူ႔ဟာသူ ေျပလည္သြားလိမ့္မယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ဘာမွဒါေတြက မထင္ရွားေသးတဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ ဟိုဟာျဖစ္ရမယ္၊ ဒီဟာျဖစ္ရမယ္ဆိုၿပီး ဆႏၵေတြ ေဖာ္ထုတ္ေနၾကတာေပါ့။ ခုနေျပာတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ ေရာက္လာရင္ ေက်နပ္သြားမယ့္ လူေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္" ဟု ေဒါက္တာတူးဂ်ာက ဆိုသည္။
"ရွစ္ျပည္နယ္ပဲ ျပျပ၊ ဘယ္ႏွစ္ျပည္နယ္ပဲ ျပျပ၊ ငါးျပည္နယ္ ပဲျပျပ၊ အရင္တုန္းက ငါးျပည္နယ္ပဲ ရွိတာကိုး။ ဘယ္လိုပဲျပျပ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရး မရွိရင္ ဘာမွမထူးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရး ရွိရမယ္။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိရမယ္။ ကိုယ့္ေဒသ ကိုယ့္အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမယ္။ အဓိကက ျပည္ေထာင္စု လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ျပည္နယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္။ ျပည္ေထာင္စု လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးက ျပည္ေထာင္စု လုပ္ပိုင္ခြင့္ထား။ ႏိုင္ငံျခားေရးက ျပည္ေထာင္စု လုပ္ပိုင္ခြင့္ထား။ ေငြေရးေၾကးေရး၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း၊ ပညာေရးတို႔ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုထား။ အဲဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စု လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ငါးခုေျခာက္ခုေလာက္ထားၿပီး က်န္တာေတြအားလံုးကို ျပည္နယ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးလိုက္။ ဒါဆိုရင္ တရားမွ်တသြားမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုိခ်င္တဲ့ တန္းတူညီမွ်ေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္လည္း ျဖစ္လာမယ္" ဟု ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး
"အခု ေျပာေနတာေတြ အကုန္လံုးရဲ႕ အခ်ဳပ္က ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒေပၚ မူတည္တယ္။ ဒီအေျခခံ ဥပေဒအရ ဘာမွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို ဘယ္လိုျပင္ၾကမလဲ။ အားလံုးပါ၀င္တဲ့ ညီလာခံႀကီး တစ္ခုကို လုပ္ရမယ္။ ဒီညီလာခံ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုေတာင္းဆိုမလဲ ဆိုတာကို အရင္ဆံုး စဥ္းစားဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒီညီလာခံကေနမွ ရလာတဲ့ အေျဖအရ လုပ္ၾကရမွာပဲ ျဖစ္တယ္" ဟု ဦး၀င္းတင္က ဆိုပါသည္။
"အမွန္ကေတာ့ လက္ရွိရွိေနတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို ဘာေတြဟာ ျပင္သင့္တယ္။ ဘာေတြဟာ မျပင္သင့္ဘူး ဆုိတာကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ လူမ်ဳိးစံုက ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ ျပင္သင့္တာ ျပင္ဖို႔ပဲ။ ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒ ခဏခဏ ဖ်က္လိုက္၊ အသစ္ဆြဲလုိက္ ဆိုရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူး" ဟု သခင္ခ်န္ထြန္းက ေျပာပါသည္။
"လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ တန္းတူရည္တူ ခြင့္ေတြကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ရႏိုင္သေရြ႕၊ ရေအာင္ စနစ္တက် ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ သင့္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္တာ ျဖစ္ျဖစ္၊ အသစ္ေရးတာ ျဖစ္ျဖစ္မွာ အဲဒီ အခြင့္အေရးေတြကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားတာမ်ဳိး ပါ၀င္ဖို႔ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ သင့္တယ္" ဟု ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက ေျပာၾကားသည္။
ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ျပင္းထန္ေသာ အယူအဆမ်ားျဖင့္ မေတာင္းဆိုသင့္ဘဲ အားလံုးပါ၀င္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းအရ ျပဳလုပ္ေသာ စကား၀ိုင္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ အယူအဆမ်ားက ခရီးမေပါက္ႏိုင္ ျဖစ္မည္ကို သတိထားသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚရန္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရန္ဆိုေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသည္ အဓိပၸာယ္ မကြဲျပားေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ပံုစံက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိပါသည္။
"ဒီဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလို႔ ေျပာလိုက္တာက ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာ က်င့္သံုးမယ့္ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ေပါ့။ Political System က Democratic System ကို သံုးမယ္လို႔ ေျပာလိုက္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တခ်ဳိ႕ဖက္ဒရယ္စနစ္ တုိင္းျပည္ေတြမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ စနစ္ကို မသံုးဘဲနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္တို႔၊ ဆိုရွယ္လစ္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္တို႔၊ တစ္ပါတီစနစ္တို႔လို သံုးတဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႕ဖက္ဒရယ္ တုိင္းျပည္ေတြက ၿပိဳကြဲခဲ့ရတာ ရွိတယ္။ ဒါက ႏိုင္ငံေရး စနစ္အမွားေၾကာင့္ ျဖစ္တာ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရး စနစ္ကိုလည္း အမွားခံလို႔ မရဘူး။ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ကလည္း ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္ဖို႔ လုိတယ္" ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ဆိုပါသည္။
"ကြၽန္ေတာ္တို႔က သီအိုရီအရ ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုေပမယ့္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာထားက အေရးႀကီးလာတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵ၊ သူတို႔ရဲ႕ အသံ။ အေရးအႀကီးဆံုးပဲဗ်။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တုိင္းျပည္မွာ Permanent Constitution တစ္ခု ေပၚလာဖို႔ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အသံ၊ သူတို႔ရဲ႕ဆႏၵ ေရာင္ျပန္ဟပ္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာေပါက္တယ္" ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ရွစ္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေရးကို မိမိတစ္ဦးတည္း၏ အျမင္ျဖင့္ မေျပာလိုေၾကာင္း ဆိုပါသည္။
"အဲဒါက ေဆြးေႏြးယူရမွာပဲ။ အန္တီတစ္ေယာက္တည္း သေဘာထားနဲ႔ ဘယ္လိုေျပာလို႔ ရမွာလဲ။ ဒီပုံစံကို ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြအျပင္ အျခားတိုင္းရင္းသားေတြေရာ ဘယ္လိုျမင္သလဲဆိုတာ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး ရမွာပဲ" ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု  အေျခခံဥပေဒႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိး
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္)ကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ကို အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း၊ လူဦးေရကို အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃၀ မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ဦး စုစုေပါင္း ၄၄၀ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) ကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တစ္ခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီ ပါ၀င္ေစၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္ခုစီအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးက်စီ တူညီစြာျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦး၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ားအပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္ခုစီအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးက်စီျဖင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦး စုစုေပါင္း ၂၂၄ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လူဦးေရႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အရ ေရြးခ်ယ္ရေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ရရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ကို တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က ကန္႔ကြက္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ မွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ ၁၆၈ ဦးတြင္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္မွာ ၈၄ ဦးသာ ပါ၀င္ၿပီး က်န္ ၈၄ ဦးမွာ ဗမာမ်ား ျဖစ္ေနသျဖင့္ ထိုအေရအတြက္ကို မွ်တမႈရွိေစရန္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဗမာျပည္နယ္ သီးျခားသတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ရွစ္ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ လူဦးေရ၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္
စဥ္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အက်ယ္အ၀န္း (စတုရန္းမုိင္) လူဦးေရ ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္
၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၃၄၃၇၉ .၂၂ ၁၂၅၄၃၈၁ ၁၈
၂။ ကယားျပည္နယ္ ၄၅၂၉ .၅၆ ၂၇၆၆၉၃
၃။ ကရင္ျပည္နယ္ ၁၁၇၃၀ .၈၅ ၁၃၄၇၇၃၂
၄။ ခ်င္းျပည္နယ္ ၁၃၉၀၆ .၉၇ ၄၈၇၃၆၁
၅။ မြန္ျပည္နယ္ ၄၇၄၇ .၇၆ ၂၅၁၈၁၅၂ ၁၀
၆။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၁၄၂၀၀ .၀၈ ၂၆၄၉၈၀၂ ၁၇
၇။ ရွမ္းျပည္နယ္ ၆၀၁၅၅ .၂၃ ၄၆၇၅၅၅၅ ၁၂ ၅၄
၈။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ၁၇၃၀၅ .၃၂ ၄၇၇၀၉၀၅ ၂၅
၉။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၁၄၆၅၀ .၈၇ ၆၉၃၅၃၅၇ ၃၀
၁၀။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၃၉၆၇ .၈၆ ၅၉၃၀၇၂၈ ၄၅
၁၁။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ၃၆၅၃၄ ၅၄၄၉၉၃၄ ၃၈
၁၂။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၁၆၇၃၅ .၅၆ ၁၃၂၈၈၁၃ ၁၀
၁၃။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၁၅၂၁၃ .၃၃ ၄၉၇၇၉၆၆ ၂၈
၁၄။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ၁၃၅၂၅ .၁၈ ၇၀၅၁၃၄၈ ၂၆

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္၏ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံ ၾကသူမ်ား
(၁) ကခ်င္ ၉၃
(၂) ကယား ၃၃
(၃) ကရင္ ၅၁
(၄) ခ်င္း ၅၅
(၅) စစ္ကိုင္း ၂၄၂
(၆) တနသၤာရီ ၄၅
(၇) ပဲခူး ၂၅၅
(၈) မေကြး ၁၇၀
(၉) မႏၱေလး ၂၉၇
(၁၀) မြန္ ၉၅
(၁၁) ရခိုင္ ၁၅၂
(၁၂) ရန္ကုန္ ၄၀၀
(၁၃) ရွမ္း ၂၀၄
(၁၄) ဧရာ၀တီ ၂၀၄

စုစုေပါင္း ၂၂၉၆
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အေျခခံပါတီ ၃၆ ပါတီ၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္ပါတီ ရွစ္ပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရး သမားေဟာင္းမ်ားပါတီ ၂၀ ပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရး အရည္အေသြးစုံပါတီ ၂၉ ပါတီ၊ စုစုေပါင္း ၉၃ ပါတီ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ကခ်င္ေျခာက္ပါတီ၊ ကယားႏွစ္ပါတီ၊ ကရင္သံုးပါတီ၊ ခ်င္းႏွစ္ပါတီ၊ မြန္တစ္ပါတီ၊ ဗမာ ၅၇ ပါတီ၊ ရခုိင္ကိုးပါတီ၊ ရွမ္း ၁၂ ပါတီ၊ နာဂတစ္ပါတီ အစရွိသျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ဗမာပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားဆုံးတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ပါတီမ်ားႏွင့္ အႏုိင္ရ ကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္
စဥ္ ပါတီအမည္ ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္
၁။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၃၉၂ ဦး
၂။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂၁ ဦး
၃။ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၁၁ ဦး
၄။ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ ၁၀ ဦး
၅။ မြန္အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ ၅ ဦး
၆။ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ၄ ဦး
၇။ ကခ်င္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီကြန္ဂရက္ ၃ ဦး
၈။ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၃ ဦး
၉။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီပါတီ ၃ ဦး
၁၀။ ျပည္ေထာင္စု ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၃ ဦး
၁၁။ ကယားျပည္နယ္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂ ဦး
၁၂။ ကယန္းအမ်ဳိးသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ ၂ ဦး
၁၃။ ဇိုမီး အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ ၂ ဦး
၁၄။ နာဂေတာင္တန္းေဒသတုိးတက္ေရးပါတီ ၂ ဦး
၁၅။ တအာ၀္း(ပေလာင္) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂ ဦး
၁၆။ ကမန္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၁ ဦး
၁၇။ ကရင္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၁ ဦး
၁၈။ ဒီမုိကေရစီပါတီ ၁ ဦး
၁၉။ ဒီမုိကရက္တစ္ တကၠသုိလ္ဘြဲ႔ရႏွင့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ ၁ ဦး
၂၀။ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၁ ဦး
၂၁။ ျပည္ေထာင္စု ဓႏုအမ်ိဳးသား အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၁ ဦး
၂၂။ ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမုိကေရစီပါတီ ၁ ဦး
၂၃။ မရာ ျပည္သူ႔ပါတီ ၁ ဦး
၂၄။ ၿမိဳေခၚခမီ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ ၁ ဦး
၂၅။ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ ၁ ဦး
၂၆။ ရွမ္းျပည္နယ္ ကိုးကန္႔ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ၁ ဦး
၂၇။ လားဟူ အမ်ဳိးသားဖြံ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ ၁ ဦး

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္အလုိက္ ပါတီမ်ားမွ အေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

BY: Eleven-Read more+++click on
T-19-8

Read more »