Saturday, April 12, 2014

Miwa gumsan mungdan Yingjiang Ginwang Shadan Krung Buga Hpung sharaw Kawng mare 25 ning jubalee manau poi shiga

By-
Miwa gumsan mungdan Yingjiang Ginwang Shadan Krung Buga Hpung sharaw Kawng mare hta 11-13 April 2014 ya laman hta Shadan Krung Buga hta Sama Ginwang ( KBC ) hku nna Sasana Shang wa ai 25 ning Jubalee & Sharaw kawng Naw Htingnu dingshawn ap nawng chyeju shakawn lamang hpe galaw hpang wa ai hta K.K hpe Manawt Hkungga hku nna mung chyeju dum ai lam hpe wu wu di di rai shakawn na matu Buga masha ni hpung masha ni hkyen lajang da ai hpe sumla kaw madun da ai hte maren manau shadung kru jun nna galaw hpang wa ai hku re. Dai Lamang hta Miwa mung Asuya ni gaw manau shadung hpe mali sha jun nna manau na matu 10 April 2014, 06:30pm aten hta hpang jahtum tawn nna baw/gram na matu miwa hpyen la ni nan sa matsun ai majaw 10 April,2014 ya 06:00pm aten hta buga masha ni gaw tsawm htap hkra shakut galaw da ai manau shadung hpe grai myit npyaw ai hte bai run kau nna sumla kaw mu ai hte maren lahkawng sha jun nna agung alau law ai raitim K.K hpe matut nna 11 April 2014, 08:30am hta kabu gara hte shakawn lu saga ai hku re.Ndai chyeju shakawn hpawng hta shara shagu na manam ni 1000 jan shang lawm nna laban shani 13 April du hkra matut galaw ding yang rai nga ga ai.
Like ·  ·