Thursday, April 24, 2014

Myen dap maga na Du langai hkrat

Myu Tsaw Kasa

Mani April 23, 2014 ya shani na KIA Masat (3) Dap Ba, Dap Dung (27) ginra Bau Noi gasat poi hta myen dap maga na Du Jum Captain "Bho Gyi" langai bai hkrat mat sai lam shiga na chye lu ai.

Wungpawng myu sha ni chyeju shakawn ga law......