Friday, April 11, 2014

Daini na majan shiga Myutsaw kasa blog kaw hti yu ga

KIA Masat (3) Dap Ba Dap Dung (27) Ginra Ban Hkung Yang Kaw Gasat, Ban Hkung Yang Post Hte U lang Pa Ginwang Daw Rung Daju Hpe Yen Kau


DSCF9321.JPGApril 10, 2014 ya shani shana daw 6:00Pm ten ram hta KIA Masat (3) Dap Ba Dap Dung (27) ginra U Lang Pa Ginwang, U Lang Pa Ginwang daw rung jung da ai Ban Hkung Yang de myen asuya dap nu (88) hpyen hpung ni Nam Hka Bum hku nna htim shang wa ai majaw U Lang Pa Ginwang Daw rung hte U Lang Pa Post hpe yen kau da sai lam shiga na chye lu ai.

Ya yang myen asuya dap ni gaw KIA Masat (3) Dap Ba Dap dung (27) ginra ni de hpyen n-gun kaba the yawm htum hpyen man (8) ram hpaw nna laja lana htu gasat nga sai lam shiga na chye lu ai, dai majaw Nu, Wa Hpu Nau amyu sha ni yawng KIA Dap dung (27) a matu nsim nsa ja ja kyu hpyi myit dum ya nga nga ngu saw lajin dat ai law. 

KIA Masat (3) Dap Ba Dap Dung (27) Nawng Luk Kaw Gasat Poi Byin

April 10, 2014 ya shani shana de daw 3:35Pm ten ram hta KIA Masat (3) Dap Ba Dap Dung (27) ginra Nawng Luk kaw myen asuya dap nu (88) hpyen hpung ni hte tinang KIA hpyen hpung ni laja lana gasat poi byin nga ai lam na chye lu ai, gasat poi gaw shana de 6:40Pm ten du hkra naw matut nga ai lam na chye lu ai. 

KIA Dap Dung (27) MHH Kung (2) Ni Hte Myen Dap Ni Hka Pra Kaw Gasat

April 10, 2014 ya shani KIA Masat (3) Dap Ba Dap Dung (27) ginra Pang Sak kaw nna pru wa ai myen asuya dap Hk-M-Y-(601) n-gun (80) hpung ni Shayit Pa kaw wa du da nna bai nhtang wa nna "Hka Pra" ngu ai shara kaw tinang KIA MHH Kung (2) ni hte shana de daw 2:45Pm kaw nna 3:50Pm daram du hkra gasat poi laja lana byin ai lam shiga na chye lu ai.
Tai hpyen maga na si hkala shiga tup hkrak nchye lu shi ai, tinang KIA maga na gaw hpa nra ai lam na chye lu ai.  

KIA Masat (3) Dap Ba Dap Dung (27) Ginra Kawng Tin Hte Lagat Yang kaw Gasat Nga, Hpyen Yen Masah Ni Htawt Sit

April 10, 2014 ya shani shana de daw 1:45Pm ten ram hta KIA Masat (3) Dap Ba Dap Dung (27) ginra Na Lung Bum lagaw Kawng Ngai mare dingsa hku lai di nna Hka Hkye lahta Kawng Tin de gale pru wa ai myen asuya dap nu (88) n-gun (1000 jan hte tinang KIA Dap dung (27) na hpyen hpung ni gasat poi byin ai lam shiga na chye lu ai.
Bai, 6:10Pm ten du hkra laja lana gasat hkat nga ai hta ya yang Lagat Yang hpyen yen dabang hte deng (1) sha tsan ai kaw du hkra sinant kaba ni ngoi du wa sai majaw hpyen yen masha ni hpe Man Wing Bum Tsit Pa de yen kau shangun sai lam shiga na chye lu ai.
Dai na hpyen yen masha ni gaw shana nsin ten Bum Tsit Pa hpyen yen dabang de shana ting lagaw lam hte hkawm ra ai majaw lam kaw hpyen nhkrum na matu, hpa nbyin na matu ja ja kyu hpyi myit dum ya ga ngu hkyak hkyak saw lajin dat ai.

Myen Asuya Dap Nu (88) Hpyen Hpung (1) KIA Bawm Wa kapaw La

April 10, 2014 ya shani jahpawt daw 9:40Am ten ram hta KIA Masat (3) Dap Ba Dap Dung (27) ginra Lagat Daw kaw du nga ai myen asuya dap nu (88) hpyen hpung N-gun (100) ram gaw modo lam kaba hku nhkan ai sha nam lam hkan nna Nam Hka Bum de gale pru wa nna tinang KIA ni hkam tawn ai bawm langai wa kapaw la ai majaw Nam Hka Bum kaw wa du hkring nga ai lam na chye lu ai. 

KIA Mast (3) Dap Ba Dap Dung (27) Ni Myen Dap Nu (88) Ni Hpe Bawm Hte Hkap Dem Bun

April 10, 2014 ya shani jahpaw daw 9:00Am ten ram hta KIA Masat (3) Dap Ba Dap Dung (27) ginra Man wing kaw du nga ai myen asuya Dap Nu (88) ni shamu shamawt pru hkawm wa ai hpe KIA Dap Dung (27) na MKM ni Nawng Luk kaw bawm (1) hkap dem bun ai hta tai hpyen maga na ni si hkala hkrum ai lam shiga na lu ai rai tim tup hkrak nchye lu shi ai.