Wednesday, January 21, 2015

Seng Maran a laika

Seng Maran

19:22 (11 hours ago)
to me
      KIO/KIA...., gaw.., Myen Mung  Rawt Malan Hpung hta gaw..., shari shadang rawng ai ,Magrau grang Rawt malan hpung re hpe Myimu, na na ai ni, hpachyi chye sai ni gaw yawng chye chya lu re....,

      An hte a  KIO/KIA...,Ning baw ni e..,UNFC.., hpe Myi woi jahpaw ya ga law..
Myen tsun ai,Gap hkat jahkring ai Simsa lam ngu ai ni  gaw...,N-mai byin ai..,

Dai hpe Baw n-tu ai wa mung chye ai,Myi n-mu ai wa mung mu ai, Na n-na ai wa mung chye na nga masai..,
       Kaja wa nga yang UNFC..kaw teng teng bawngban ra ai lam gaw..., Myen NAZI COLONY,hpe gara hku jawm gap sha myit.., na ....ngu ai hpe she madung bawng ra ai re...,

Dai shawng galaw Aung dang ngut ai hpang she sim sa lam. gap hkat jahkring lam bawng ban ai baw rai na re...,

No, langai Mung kan majan. No,Lahkawng  Mung kan majan Mung dai masa  hku sha rai nga ai..,

       Gara hku na bungli aung dang na kun...?UNFC gaw..., n-htang hku galaw taw nga ai zawn reai nga ai.,Ya Myen NAZI COLONY  mung shi hpyen dap hpe sha greng n-na dai kaw da hpran tsap n-na, Myit mada tsap n-na she ga shaga GRANG taw nga sai lam yawng mu lu nga ai.

       Ya UNFC gaw Hpyen masa lam hta tatut Myit hkrum ga hkyin gum din shamu shamawt ai lam n-nga.., ( gap shamyit bang mat wa ai lam n-nga ai ) Mai gan ni Mung UNFC.., hta gara hku n-lu shang lawm nang wa ai...,
       Myen gaw.., UNFC  hpe lu shagyeng ai .., UNFC gaw.., Myen hpe n-lu sha gyeng taw nga ai...,

eg...,USA hte EU gaw..,RUSSIA..,hpe lu sha gyeng ai mu a-ni...,?hpa majaw nga yang.., eu hte usa .., ni gaw hpa lam hta mung Myit hkrum gahkyin gum din ai lam hta n-gun rawng ai...., 

Signature htu na matu gaw..,Kachyi myi mung rai n-mai myit shi ai...

,MMyen hte....,Nmai....
By 

Seng Maran
 sengging@gmail.com