Thursday, January 15, 2015

ေဒါက္တာေအးေမာင္ ေဆြးေႏြးဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္


မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္ ရခိုင္(၁)က ေဒါက္တာေအးေမာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္အေနျဖင့္ ၂၀၀၈-ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႕ပါတီရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႕ ယွဥ္ၿပီးေတာ့ မိမိရဲ႕ အျမင္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳံးၿပီး တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးခင္ဗ်ား...
ဒီအခ်ိန္ဟာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုကို စစ္စစ္မွန္မွန္ ယူႏိုင္တဲ့ ကာလလို႕ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒီယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ပဲ အခ်က္(၄)ခ်က္ကို အက်ဥ္းခ်ဳံးၿပီး တင္ျပခ်င္ပါတယ္။
(၁) တန္းတူေရး
လူမ်ဳိးႏြယ္စုႀကီးမ်ားအခြင့္အေရး တန္းတူရရွိေရးကို ဦးတည္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းတဲ့ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ား စုေပါင္းတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္။
(၂) ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိေရး
ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအရ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္တဲ့အထိ မိမိပါလီမာန္က ဥပေဒျပဌာန္းခြင့္ ျပည့္ဝစြာ ရရွိေရးကို ဦးတည္ပါတယ္။ ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ ဥပေဒျပဳခြင့္၊ ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးရန္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဥပေဒျပဳခြင့္ကို ခ်ဳံ႕ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
(၃) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိေရး
ျပည္နယ္ပါလီမာန္မွ ခန္႕အပ္တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာ အျပည့္အဝခြဲေဝမႈနဲ႕ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕မႈရွိဖို႕ ဦးတည္ပါတယ္။ ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပီျပင္ေစရန္ ျပည္နယ္ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားရဲ႕ နယ္ပယ္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒရဲ႕ ခြင့္ျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ က်ယ္ဝန္းႏိုင္ေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္။
(၄) ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္္း ပီျပင္ေရး
ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းနဲ႕ မကုိက္ညီတဲ့ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကာလတစ္ခုအတြင္း တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်သြားေရး၊ Professional Organization အျဖစ္ တပ္မေတာ္ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ထြန္္းေရးအတြက္ အေထြေထြသယဇာတျဖစ္ေရး မူတစ္ရပ္ ညွိႏႈိင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ဦးတည္ပါတယ္။ သင့္ေတာ္တဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွာ ျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္တဲ့ ေရြးေကာက္ခံအမတ္မ်ားနဲ႕ ဖြဲးစည္းတဲ့ ပါလီမာန္ႀကီး ေပၚထြန္းဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ား...
လက္ရွိကာလဟာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုအတြက္ အလြန္အတိမ္းအေစာင္းမခံႏိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေစာင့္စားေနၾကတဲ့၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေစာင့္စားေနၾကတဲ့၊ ျပည္သူမ်ားနဲ႕ လူငယ္မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္စားေနၾကတဲ့ လမ္းဆုံလမ္းခြကိုိ ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေျပာင္းအလဲကာလတစ္ခုလို႕ က်ေနာ္တို႕က ယုံမွတ္ပါတယ္။ ဒီကာလရဲ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပႏိုင္ငံေရးရာသီဥတုအေျခအေန၊ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲစဥ္ကာလက အေျခအေန၊ မနက္ျဖန္ ျဖစ္လာမဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို သုံးသပ္ၿပီးမွ အုပ္ခ်ဳပ္သူရပိုင္ခြင့္မူေဘာင္၊ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ားရဲ့ ရပိုင္ခြင့္မူေဘာင္မ်ားနဲ႕ သုံးသပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိန္ဆၿပီးမွ က်ေနာ္တို႕ ေဆြးေႏြးၾကမဲ့ ျဖစ္တဲ့အခါမွာ မိမိတို႕ရဲ႕ ဘက္တစ္ဘက္ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ (၁)"တပ္မေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးက႑မွာ အစဥ္အၿမဲပါဝင္ေရး"ဆိုတဲ့ မေျပာင္းလဲတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္၊ (၂) မိမိတို႕ပါဝင္ေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္လို႕ မျပင္ဆင္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္တို႕ထက္ ႏိုင္ငံသူနဲ႕ ႏိုင္ငံသားမ်ားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ကိုယ့္ဘက္သူ႕ဘက္လြန္ဆြဲမႈကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေလွ်ာ့ၿပီး ေကာင္းျမတ္တဲ့ေစတနာ အရင္းခံရင္း ေဆြးေႏြးေပးၾက၊ ရပ္တည္ေပးၾကမယ္ဆိုရင္ ေခတ္ကာလနဲ႕ အလြန္သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံႀကီးတစ္ခု ရရွိမွာမေသြဘူးဆိုတာကို ယုံမွတ္ပါတယ္။
ဒီဖြဲ႕စည္းပုံသစ္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့လာႏိုင္မယ္ဆိုရင္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းလာႏိုင္မယ္ဆိုရင္၊ အာရွအလယ္မွာ ျပန္လည္ငြားစြင့္လာေစႏိုင္မယ္ဆိုရင္၊ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး အမုန္းပြားမႈ အာဃာတတရားမ်ား ကင္းစင္လာၿပီး သင္ပုန္းေခ်လာေစႏိုင္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႕အားလုံး ျပဳျပင္ဖို႕ ႀကဳိးစားေနၾကတဲ့ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံသစ္ႀကီးတစ္ခုဟာ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ေရာ က်ေနာ္တို႕ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြက္ေရာ သားေရႊအိုးထမ္းလာတဲ့ကိန္းကို ရမယ္လို႕ ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ား ...
ဆက္ၿပီးေတာ့ တန္းတူေရးနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ အနည္းအက်ဥ္း တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ႏွစ္(၆၀)ေက်ာ္ေလာက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေစဖို႕၊ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု တန္းတူဖြဲ႕စည္းေရးဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ အလြန္ႀကီးမားပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ဖြဲ႕စည္းရန္ တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္ေတြကို ဘယ္လိုဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မလဲဆိုတဲ့က႑ဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၉ (က)မွာ ျပဌာန္းထားသလို တိုင္း(၇)ခုနဲ႕ ျပည္နယ္(၇)ခုနဲ႕ ဖြဲ႕မလားဆိုတဲ့ ဥစၥာဟာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဗမာက တိုင္း(၇)ခုကို ခြဲယူထားတဲ့အခါမွာ တန္းတူေရးဆိုတဲ့ ေအာင္လံေအာက္မွာ ရွိႏိုင္သလားဆိုတာကို သုံးသပ္ဖို႕ လိုလားပါၿပီ။
အဲ့ဒီလိုပဲ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႕ အခ်ဳိ႕ပါတီေတြက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႀကီး (၈)ခု ျဖစ္လို႕ တန္းတူျပည္နယ္(၈)ခု ဖြဲ႕စည္းမလားဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ကိုလည္း စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ေကာ္မတီကေတာ့ျဖင့္ ၉ (က)ကို နဂိုအတိုင္း ထားမယ္လို႕ က်ေနာ္တို႕ သုံးသပ္ထားပါတယ္။ ဗမာသည္လည္း တိုင္းရင္းသားျဖစ္တယ္၊ လူမ်ားစု ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕လို႕ က်ေနာ္တို႕ ဒီကာလမွာ သေဘာထားႀကီးမႈကို ျပသင့္ၿပီးလားဆိုတာကို အျပန္အလွန္သုံးသပ္ၿပီး က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ပါတီမူဝါဒနဲ႕ တင္ျပထားတဲ့ ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပုံပါ ဝိေသသတိုင္းတစ္ခု၊ ျပည္နယ္(၄)ခုနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ proper Burma တစ္ခု၊ ျပည္နယ္ဝိေသသတိုင္း(၅)ခုဆိုတဲ့ အစြန္းတရားတစ္ခု၊ ၁၉၇၄ မွာ တင္ျပထားတဲ့ တိုင္း(၇)တိုင္း ျပည္နယ္(၇)ခုဆိုတဲ့ အစြန္းတရားတစ္ခုကို ေရွာင္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႕ သေဘာထားႀကီးစြာနဲ႕ အထက္ဗမာျပည္နယ္၊ ေအာက္ဗမာျပည္နယ္ စသည္ျဖင့္ တိုင္း(၃)သုံးကို ေပါင္းၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ (၉)ျပည္ေထာင္စုနဲ႕ ေပါင္းတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုပုံသဏၭာန္မ်ဳိးဆိုရင္ကိုး ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႕ က်ေနာ္တို႕ စူးစမ္းစဥ္းစားႏိုင္ေအာင္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္လို႕မ်ား (၉)ျပည္ေထာင္စုစဥ္္းစားမယ္ဆိုရင္ ဝသည္လည္း ျပည္နယ္တစ္ခု ဖန္တီးေပးဖို႕သလို မြန္ျပည္နယ္ရဲ႕ ဧရိယာဟာလည္း တနသာၤရီတိုင္းကို ဆန္႕ဝင္သြားမွာမို႕လို႕ တနသာၤရီတိုင္းမွာ ရွိတဲ့ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုလည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုပဲ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းကိုလည္းပဲ သတ္မွတ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ျပန္႕က်ဲေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ားနဲ႕ စုစည္းၿပီးကာမွ ရွမ္းျပည္နယ္ဆိုလို႕ရွိရင္ ျပင္ဦးလြင္တို႕၊ မိုးမိတ္တို႕၊ မိုးကုတ္တို႕၊ မိုးဗိန္တို႕တို႕ကို ေပါင္းထည့္ၿပီးမွ စစ္ကိုင္းတိုင္းရဲ႕ အစြန္းအဖ်ားမွာ ရွိတဲ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာ ထည့္ၿပီးကာမွ ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါတယ္။ 
အဲ့သလိုပဲ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ကရင္မ်ားအတြက္ဆိုရင္ စစ္ေတာင္းျမစ္ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွာ ရွိတဲ့ ၿမုိ႕နယ္မ်ား၊ ေက်ာက္ႀကီး ထန္းတစ္ပင္တို႕ကို ေပါင္းထည့္ၿပီးမွ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုပုံသဏၭာန္တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မ ၄၈၊ ပုဒ္မ ၅၀ တို႕ဟာ ျပန္လွန္သုံးသပ္သင့္တဲ့အေျခအေန ျဖစ္ေၾကာင္းကို က်ေနာ္ တန္းတူေရးနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႕ ပတ္သက္လို႕ က်ေနာ္တို႕ ျပန္သုံးသပ္တဲ့အခါမွာ ၁၂ (က)ဟာ အင္မတန္ပီျပင္ပါတယ္။ ၁၂ (က)ေၾကာင့္လည္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရဲ႕ တစိတ္တေဒသကို က်ေနာ္တို႕ျပည္နယ္မ်ားပါလီမာန္မ်ားက ရရွိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့သလို ၁၂ (က)နဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ပိုပီျပင္ဖို႕အတြက္ ပုဒ္မ ၁၈၈ မွာ ညႊန္းထားတဲ့ ဇယား(၂)ကို ပိုမုိခ်ဲ႕ထြင္ေပးဖို႕ လိုပါတယ္။ အခု က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာ့သတၲဳတြင္းဥပေဒမွာ ပါတဲ့ အခုတစ္စို႕မႈဟာဆိုရင္ ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဟာ နည္္းလြန္းလို႕ ျပည္နယ္တစ္ခုရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖဳိးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ Resource Sharing ကို ဘာမွ မေပးႏိုင္လို႕ အခုလို တစ္စို႕မႈ ျဖစ္တဲ့အေျခအေနကို ျပန္သုံးသပ္လို႕ ရွိရင္ ကာကြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ ဘ႑ာေငြထုတ္လုပ္ေရး၊ အျခားလမ္းကြန္ယက္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္က လြဲၿပီးရင္ က်န္တဲ့ လုပ္ငန္းအားလုံးကို အေျခခံဥပေဒမွာ ပါတဲ့ ဇယား(၁)ပါ က႑(၁၁)ခုထဲက က်န္တဲ့ က႑အားလုံးကို ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ ဥပေဒျပဳခြင့္ထဲကို ထည့္သင့္ၿပီလို႕ က်ေနာ္တို႕ သုံးသပ္ပါတယ္။
က်န္တဲ့ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာအတိုင္း က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ အာဏာသက္ေရာက္မႈ ရွိတဲ့ အပိုင္းကိုေတာ့ျဖင့္ ၁၀၀၊ ၂၆၁ (က)၊ ၂၆၂ (က)တို႕မွာ ပါတဲ့ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို က်ေနာ္တို႕ နဂိုအတိုင္း ထားရွိဖို႕ တင္ျပတာ ေတြ႕တဲ့အခါမွာ အင္မတန္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါတယ္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ၿပီးမွ သမၼတႀကီးက အတည္ျပဳတာမ်ဳိး ျဖစ္သင့္ပါတယ္။
ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႕ အေထြေထြသဟဇာတျဖစ္ေရးနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ က်ေနာ္ အနည္းအက်ဥ္း တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ပုဒ္မ ၄ ဆိုတာ အေျခခံဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ရွိတယ္လို႕ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၁၄ နဲ႕ ပုဒ္မ ၄ ဟာ အင္မတန္ဆန္႕က်င္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အေထြေထြသဟဇာတျဖစ္ေရးအတြက္ ႀကီးေလးႀကီး ေတြ႕ၾကပါ၊ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ အာဃာတမ်ားကို ေလွ်ာ့ၿပီးခါမွ အေထြေထြသဟဇာတမူတစ္ခုကို ေရးဆြဲႏိုင္မယ္ဆိုရင္၊ တကယ္လို႕မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ရင္ တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးကိုလည္း တစ္ပြင့္လို႕ သတ္မွတ္ၿပီး (၅)ဦးဆိုင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္လို႕ ယုံၾကည္ေၾကာင္း တင္ျပရင္းနဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။