Thursday, January 15, 2015

Mawdaw gau, gram ,hpaji hte hkang zing ladat ni hpe sharin ya na ga ai.1. Karai Kasang a shaman chyeju majaw Mali Hka mawdaw gawt sharin
ginra hpe lu hpaw hpang da saga ai.
2. Kanu, Kawa, Ramma ni a matu ( Lam hte seng ai rit kawp tara ) ni
hpe sharin ya nga sai majaw sa du mawdaw gawt sharin mai sai lam shana
dat ga ai.
3.Ninghpawt ninghpang Mawdaw gram hpaji hte hkang zing ladat ni hpe
sharin ya na ga ai.

Hkring dat  - GD- 184, shatapru, Myitkyina.
Phone       - 074 20603, 09 256200210, 09 47026521

Anhte myu sha ni rawt galu kaba lam hpe myit mada let,
Mali hka mawdaw gawt sharin ginra.

@ Mai byin yang mai matut mahkai na miwa phone ka da ya rit yaw.
By-LZFM