Wednesday, January 21, 2015

Uru Sengmaw Update Hpyen Tsin Yam Shiga


Hpyen yen mare - 1. Tanggau, 2. Bawsadi, 3. Yongcho, 4. Ginsi Hkaw (1515)
Ginsi mare mung shawa gaw - (1000) mi jan
Yawng rai yang (2500) n yawm na re.
20, Jan, 2015 Morning Update gaw-
Ginsi Baptist Church - 712
RC church - 253
Lisu church - 80
Buddha temple - 470
- Ginsi mare ting lu na sha na yak yaw sai
- shanhte yu wa mayu tim n yu sha ngun ai
- jawng ma 300 daram laika n mai sharin ai
- Myen hpyen ni n yu sha ngun ai
- Makam masham shagu na kanu kawa ni (16, Jan, 2015) shani kaw na shakut ai, rai tim dai ni du hkra hpyen yen hku na n shayu ai
- PCG ( Slg Lamai Gumja ni) du nna shakut yu ai, n lu ai. PCG ni mung dai na maga de bai yu wa sai.
- hpyen majan gaw naw galu na tai sai
- Uru sengmaw ga hpe akyu naw hpyi karum marit
- shiga matut mahkai mayu ai ni nga yang 0947011052 ( Sr. Hpung Sai, Ningtau Amu Madu, Uru Sengmaw Ginwang)