Tuesday, January 27, 2015

Namhkai Hka a kraw dung nsen ....ga shagawp

*KADAI HTE MUNG SHINGDAW N MAI SAI*
##############################
Goi e .... e .... ya
Mali zinghka
Wanang ninghtoi kaja e wa,
Marawt tsawm a ningnaw
Madi tsawm a wadaw,
Myit su shayi sha yan hpe
Ndai ga shagawp ningtam hte,
Marit n wai yawn na malai
Shagawp shagrau dat nngai rai ....
Nat madai shayi Ja Hkawng
Ningrum wa gaw Pawng Yawng,
Matu mara kaw na pra yu wa ai
Annau ni pu gang sin dun ga ai,
Ya ya gaw nan yan a majaw
Myu sha ni a myit hta n pyaw,
Yawng a myit masin hpe wa
Agre sha mat wa ai zawn nga,
Woi anawn jasu dat ai lam gaw
Tsaw dik ai labau ka da masai yaw....
Wunpawng sha ni a gam maka
Nan 2 gaw asak hte hpawn ap ya,
Nan yan zawn re mungkan ntsa
Shingdaw dan na kaga n mu ga,
Saidawng maka Aja hpaga ni hta
Nan 2 gaw yawng hta grau hpu sa,
Sumnung shingdi Yu ra shingni
Chyoipra Wenyi Hkohkam shayi,
Nan hkawng nan rai manit dai
Shagawp shakawn n ma nngai,
Moba shayi Ruhta zawn rai hkra
Kachin Hkohkam nnan shangai na,
Nan 2 gaw labau npawt gaw da sai majaw
Myu sha ni yawng n malap na saga ai yaw.
Ya ngai .... Namhkai Hka wa she
Shiga hkin-gau hpe adawt agre,
N tsun ging ai hpe mung tsun
Magap tawn ai hpe mung alun,
Myu sha ni yawng a matu ngu
Myit gaw du tim ahkum n du,
Raitim ....nan a hkrun lam hta
Ten tup zinghkri ntsa noi ya sa,
Dai majaw nan 2 yan gaw ....
Dinghta amu ngut sai majaw,
Htaw .. Hparadisu hta e pyaw
Sumsing hta e wa aw law .... nga manu ngu
Ndai ga shagawp ningtam hte
Myit dum shakram dat nngai oi ....
Namhkai Hka a kraw dung nsen ....