Tuesday, February 4, 2014

KIO Tingnyang Up a (54) lang na Rawt Malan Masat Ninghtoi Mung ga

WP amyu sha ni yawng hpang de KIO Tingnyang Up a (54) lang na Rawt Malan Masat Ninghtoi Mungga hpe shagun jaw dat ai. Ginjaw Komiti Rung Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung

2014-2-5 (Rot Mlan MG)kachin revolution day