Wednesday, February 5, 2014

တရုတ္ ႏိုင္ငံ ရွိ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ က်င္းပ


=================================================
တရုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ၊ ရွိ ကခ်င္ မ်ိဳးႏြယ္စု မ်ားမွ ပထမဆံုး အၾကိမ္ အျဖစ္ 
ယေန႔ က်ေရာက္ေသာ (၅၄) ႏွစ္ေ ျမာက္ ကခ်င္႔ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္း အနားကို 
တရုတ္ ႏိုင္ငံ ေရႊလီျမိဳ႕ တြင္ ယခု က်င္း ပ ေန စဥ္။ (၅.၂.၂၀၁၄) (10:45)am

Miwa gum san mung dan na Wunpawng myu sha ni kawn shawng nan lang ngu na
KIA, Kachin myu sha Rawt Malan N htoi hpe 
Miwa mung dan Rhui Li muklum kaw ga law nga . 
lamang gaw ga law nga ding yang naw re. 
Sumla hte shiga ni matut shana wa na ga ai

(5.2.2014) (10:45) am
L