Thursday, February 20, 2014

(Awm Dawm Mungdan lu ra ai. )Zahkung Hkawng Gyung A hkam sha lam (statement)

Zahkung Hkawng Gyung A Myit Kraw Kata Na Hkam Sha Lam Hpe Sharing Galaw Dat Ga Ai******

Ngai Na Tinggyeng Hkam La Ai Lam Ni.

MYIT MASA
kachin myit hte asak hkrung ai.

MUNG MASA
awm dawm mungdan lu ra ai.

KACHIN MYIT NGU...
chyurum wunpawng lakung 6 hpe galoi mung tsawra makawp maga ai myit.

YUPMANG
kachin ni madu ai mungdan kaw hkrangpan ka taw ai hpe yupmang mu ai.

YUPTUNG JAHPAN HTE SENG NNA
ninghkap ai.hpang jahtum bang ra yang KACHIN 101 she bang na.

AGA
kachin ga nnga shi ai majaw "jinghpaw ga" hpe lang ai hku re(myen ga lang ai hta grau manu ai).kachin language/wunpawng language hpe gyin shalat shakut taw nga ai manang ni,sara ni yawng hpe madi shadaw ai.

MYIT MACHYI AI LAM
rawang,lisu,lachid,lowow,zaiwa,jinghpaw ni hpe roi yang, zingri yang, hkra yang myit hta hkam sha machyi ai.

MAKAM MASHAN NINGMU
KARAI KASANG hte YESU hpe myidi chyip kam ai.

NRA SHARAWNG DIK AI
anhte kachin kata kaw shada da nru nra rai wa yang "hpyen wa" kaw sha sa sa kap nna shalu taw ai hpe.

CHYEJU DUM AI
1.kachin amyu ngu na pra nga lu ai hpe.
2.shingni (hkrangpan) hpe chye lu ai hpe wa KARAI hpe chyeju dum ai.

RA SHARAWNG AI
kachin ni yawng ra sharawng,hkam la lu ai "kachin mung masa/myit masa" hpe alawan ndau lu na matu ra sharawng ai. anhte a "hpang na rusai" ni hpe dai kachin mung masa/myit masa hpe kraw kaw dawk bang la lu na hpe ra sharawng ai.

SHAWNG LAM HTE SENG NNA
kachin myu sha shada grau grau tsawra zinlum hkat nna "kachin mungdan" gawgap ai de.

QUOTATION
"kachin myit hte pra nna kachin myit hte wa na"

(ndai lam gaw ya hkam sha ai ngai na tinggyang ning mu san san re ai.)

KACHIN myu sha ni hpe WA KARAI bau sin ya u ga.

zahkung hkawng gyung 
@ ko z 
18.2.2014
10:14am