Tuesday, February 18, 2014

Hpawtde pi Wunpawng Mungdan mai gaw gap ai.Anhte Wunpawng sha ni gaw nang grau ngai grau nga shada tsun dangrang

Gali galaw nga rai taw nga myit n hkrum hkraw hkum rai taw lu e.

Myen hpyen chyahkyawn gaw baw nu sha chyai gayin tik tik re kaw sha gaw 

Wunpawng hkrat sum n mai ai lu e.

Ning baw ning la ni kaw na, dai ni gaw rai sai law, Wunpawng yawng e mungdan gap di la sa ka nga

N, dau wa ai sha ni gaw nang ngai yawng jin jin rai ,ang ai sha ra hta shang lawm lu hkra

Sha jin da u lu e.

Hpyen kasat n,dau na kasat nga yang she mungkan yawng yawng chyawm mu ya na tsun ginghka ya wa re sha ni hta

Anhte lata hta anhte a lamu ga nga taw ra na re, hpa n nga ai gaw hpa mung n mai lu ai kaman sha re , dai majaw lu ging

Ai gaw zing madu da ra na re lu oi.

Karai Kasang jaw ai bawnu hpe jai lang let, shi hpe mung kam let , Wunpawng yawng myit hkrum yang anhte ra ai Wunpawng mungdan

Hpawtde pi Wunpawng Mungdan mai gaw gap ai. (Anhte kam sham ai Karai Kasang gaw yup nga , yup pyaw taw ai Karai Kasang n re ai hpe dum ga)