Wednesday, February 4, 2015

Sadi ga law

Hkum mau nga manu maja ga lu ....
Myen ni kaya pawt nna rai bang wa masai, Anhte sadi ra ai lam langai mi naw nga ai, ndai kalang majan hpang wa ai gaw, tein sein wa KBC rung sa du kau da nna Nawku jawng wang kaw nan roi rip hpang wa sai re. Dai majaw MBC, WBC de mung atsawm tang madun ra ai.
Ya grau maja ra ai gaw, KTCS, NN hte KTC, KK ni mung re, Jawng a grup yin hkan e myen ni shamu shamawt taw nga masai nga na lu ai, Laiza Du jawng hpe zawn tam di dat.... Koi chyan yu mu lu .... update byin ai GPS kaw she yu ga... Masha nan 2-3 n mai wam hkawm sai. Sadi mu.
Like ·  ·