Sunday, February 15, 2015

KOKANT WAR (RFA WITH KIO & U THAN SOE NAING)

kokang daju Lao Gai daju Myen ni zing na,ndai ram jam jau nga ai re nga ai. Kachin Daju Laiza lama zing wa yang Myen ni kade ram jam jau mat na gaw tak sawn nna chye da mai nga ai. Laiza zing hkrup jang gaw Myen hpyen asu ya gaw wunli yawng yawm,si dagrawng ma mat na rai na re. Hpa majaw nga yang Kachin kaw Gum gun gumhpai Hpan Karai lawm nga ai