Thursday, February 19, 2015

Ku Gang "Kogant" Lao Gai A Mabyin Masa Lam Hte MNDAA

· 

============================================
Mung masha pyi nnga sai Kogant Lao Gai mare hpe wa "Martial Law" aming matsun ndau ai wa da......Mani mayu sai wa re.....Ya dai Kogant Miwa ni pawt wa yang she Lao Gai mare kata kaw pyaw taw ai Myen gwi dai ni lam she n'mu rai prawng ra na ra ai....Mung masha ni loi li naw nga ai majaw she Hpung Chya Shin "ဖုန္ၾကားရွင္" a MNDAA ni ntsawm nsa gasat ai hpe Myen ni n'chye nga ma ai.....Min Aung Hling wa mung shi hpyendap ni grai byin ai shadu nga ai....."Lao Gai" hpe hpyendap ni atsawm sha makawp maga da sai" wa da law......Nga manga gat seng ni hpe hpya nna mung masha ni a arung arai ni lagu la kau ai lagut damya hpyendap သူခိုး တပ္မေတာ္ hpe wa mare sin shangun ai da.....grai mau sai wa re.....
Ya dai Miwa Asuya ni Gang hkau lamu Jak shagan hte atsawm sha Video sumla hkrung ni gayet da sai da....Myen dap ni Lao Gai mare kata na Mung masha ni a gat seng dum nta ni hpya shang nna arung arai ni hpai lahka shaw la nga ai Video sumla hkrung hpe Miwa ni Gang Hkau Jak shagan kaw na atsawm sha dem da sai da.....Ya chyau nmai masu sai ga rai nga......gaya hkrum na sha rai sai....Mung mare masha ni hpe gap sat nga ai, zingri nga ai Video sumla hkrung ni hpe mung gayet da sai da....Myen gaw gaya kahpa hkrum sha na hkyen sai.......
"Ning re ai majaw Hpung Chya Shin ဖုန္ၾကားရွင္ a MNDAA ni Lao Gai hpe bai sa zing ai re....." nga nna Miwa ni Mungkan de ndau kau na hkyen nga sai da......Hpung Chya Shin "ဖုန္ၾကားရွင္" MNDAA dap ni mung ndai laman Ma Ja bai htim gasat na hkyen nga masai.....MNDAA na Du langai tsun ai gaw.....aten naw la ai she re da.....mani nna she tsun ai.....shi dap na hpyenla ni gaw myen gasat yang gasup chyai ai zawn mani nna she gasat ai da.....Myen yawng hpe nkam gasat kau shi na she re da.....mara madi madun na ginjang naw la nga ai she re da......Dai hpe wa Myen dap ni gaw shanhte grai byin sai hku MNDAA ni hpe lu gawt kau sai hku ndau nga ma ai....Myen ndai ni matsan mayan law......Yawng si jawng ma na hkyen sai.......Myen gai da grai bai law na hkyen sai.....Miwa baw ni hpe pyi ndep ai Myen...grai gaw zen dum......
Ndai Shiga hpe Myen Laika hku kadai hkum ka mu.....myen ni katut sha mu ga....naw shim da ga....
Like ·  · 
1 hr · Edited