Thursday, February 26, 2015

Ku Gang kaw Myen ni Miwa (100) jan sat kau ya ai majaw Ya Miwa Asuya grai pawt taw nga sai

Ku Gang kaw Myen ni Miwa (100) jan sat kau ya ai majaw Ya Miwa Asuya grai pawt taw nga sai da....Feb 24, 2015 ya shani Miwa Commmunist Rapdaw kaw bawng ban nna sa wa ai re da...