Thursday, February 26, 2015

က်ဳံးသြင္းအသတ္ခံရေတာ့မယ့္ KNU


========================
၁၉၈၈ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းအၿပီး ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔မ်ား၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔မ်ား ေတာခိုကာ အစိုးရ အားေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ားက အတိုက္အခံဘက္မွ ေန၍ သံတမန္အရ၊ အသိပညာအရ၊ ေငြေၾကးအရ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ ဤသို႔အေထာက္အကူျပဳရန္ ႏိုင္ ငံတကာေရာက္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ားကလည္း ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎ပုဂိဳလ္မ်ားအနက္ အေအာင္ျမင္ ဆံုး ပုဂိဳလ္မွာ စပ္ေရႊသိုက္၏သား ဟန္ေယာင္ေ၀ဟူေသာ ပုဂိဳလ္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ စီးပြားေရးပညာရွင္ျဖစ္ၿပီး မည္သို႔ ရံပံုေငြရွာရမည္ကို နားလည္ၿပီး ပထမဦးဆံုး ယူရိုဘားမား (Euro Barma)အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းကာ ဥေရာပ ႏိုင္ ငံမ်ားမွ အကူအညီကို ရယူကာ နယ္စပ္ရွိ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားအား ေငြေၾကးအေထာက္အကူ ရွာႀကံေပး ခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ ရွာႀကံေပးရာတြင္ NCGUB ၀န္ႀကီးမ်ားကို ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ လစဥ္ေပးလာႏိုင္သည္အ ထိ၊ ထို႔အျပင္ NCUB တြင္ KNU မွ ပို႔ထားေသာ KNU မွ ကိုယ္စားလွယ္ ကြယ္လြန္သူ ပဒိုေဒးဗစ္ေထာလည္း အ ပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
ဦးဟန္ေယာင္ေ၀သည္ ဤသို႔ရံပံုေငြရွာႀကံကာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ရင္းနီးမႈမွတဆင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားေတာ္ လွန္ေရးအင္အားစုေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ မိမိၾသဇာသက္ေရာက္မႈကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ KNU တြင္ ပဒို ေဒးဗစ္ေထာသည္ သူႏွင့္အရင္းနီးဆံုးျဖစ္သည္။ ဟန္ေယာင္ေ၀၏ အယူအဆမ်ား ပဒိုေဒးဗစ္ေထာထံ ၀င္ ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ပဒိုေဒးဗစ္ေထာ၏ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ KNU မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ရပ္ တည္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္မူဘဲ၊ အင္တာဗ်ဴးတခုတြင္ အစိုးရက KNU ကို အျပဳတ္မတိုက္လို၍ ေမြးထားျခင္းျဖစ္သည္။ KNU တပ္အင္အား (၃၀၀၀)ေတာင္မျပည့္၊ အစိုးရတိုက္လွ်င္ ခဏေလးျဖင့္ျပဳတ္မွာ၊ သက္သက္ေမြးထားတာက စစ္အာဏာရွင္ရွိေနျခင္း၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခုိင္လံုမႈျဖစ္တယ္ ဟူ၍ ေျပာဆိုခဲ့ သည္။ ဤသို႔ KNU ရပ္တည္မႈမဟုတ္ဘဲ၊ ဟန္ေယာင္ေ၀၏ သေဘာထားလႊမ္းမိုးမႈအမွားမ်ားေၾကာင့္ KNU ဗဟိုမွ ပဒိုေဒးဗစ္ေထာအား (၃)ႀကိမ္တိုင္တိုင္ သတိေပးခံခဲ့ရသည္။
KNU ေခါင္းေဆာင္မႈအတြင္း ပဒိုေဒးဗစ္ေထာႏွင့္ အရင္းနီးဆံုးမည္သူမ်ားနည္း။ KNU (၁၃)ႀကိမ္ကြန္က ရက္မွ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားထဲတြင္ ပဒိုထူးထူးေလးေခၚ ဖူးတာသီး ေခၚ KNU ေက်းရြာသား၊ ပဒို ကြယ္ထူး၀င္း (ယခင္ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္၊ ယခု KNU အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္)ႏွင့္ အျခား ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ တခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။
KNU အေနျဖင့္၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၂) ေန႔တြင္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ ယခု၃ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း KNU မွ ေတာင္းဆိုေသာ Code of Conduct တပ္ေနရာခ်ထားေရး၊ တပ္သားမ်ားလိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ား ေဆြး ေႏြးရန္ ယခုတုိင္ မေဆြးေႏြးရေသးေပ။ ဤ ကာလအတြင္း ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေဒသ (၇)ခရိုင္တြင္ ဘာေတြ တိုးတက္မႈျဖစ္လာၾကသနည္း။
(၁) စစ္တပ္မွ လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အားႏွင့္ ခံကတုတ္မ်ားကို ကြန္ကရစ္ျဖင့္ အခုိင္အမာ တည္ေဆာက္ လာျခင္း။
(၂) လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ ကားလမ္းမ်ားေဖါက္လုပ္ကာ စစ္ဆက္ သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေခ်ာေမြ႔ေရးကို အစီအစဥ္အရွိရွိ တည္ေဆာက္ျခင္း။
(၃) ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စစ္စခန္းမ်ားတိုးခဲ်႕ျခင္း၊ ရဲစခန္းမ်ား တိုးခဲ်႕ျခင္း။
(၄) အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ကရင္ေဒသတြင္ သြပ္သြင္းျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ရဲစခန္းမ်ား စသည္။
(၅) ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေျမေပၚရွိသစ္၀ါးမ်ား၊ ေျမေအာက္ရွိသယံဇာတမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ ကုမၸဏီေပါင္း (၈၀) ေက်ာ္ကို အစိုးရက လုိင္စင္ထုတ္ေပး ထုတ္လုပ္ေစျခင္း။
(၆) ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ျမစ္မ်ားကို ဆည္တမံေဆာက္ကာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေရာင္းခ်ရန္ လုပ္ေဆာင္လာျခင္း။ ဤဆည္တမံမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ကရင္ေဒသမ်ား ေရလႊမ္းမိုးပ်က္စီးခံရ၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္လာျခင္း။
(၇) ကရင္ေက်းရြာမ်ား ဘိုးဘြားဘီဘင္လက္ထက္မွ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာေသာ လယ္ေျမယာေျမမ်ား ေန႔ ခ်င္းညခ်င္း စည္းရုိး၀ုိင္းပတ္ၿပီး ပုဂလိကမ်ား ရာဘာစိုက္ရန္ အသိမ္းခံရျခင္း စသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ဌာေနျပည္ သူမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ေန႔စဥ္ၾကားေနရသည္။
၃ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးခံစားရသည္မွာ ေျပးလႊားပုန္းေအာင္းမေနရျခင္း၊ ေက်းရြာမီးရႈိး ျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္မခံရျခင္း၊ တေနရာႏွင့္ တေနရာသြားလာရာတြင္ အစစ္အေဆးနည္းလာျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ဤအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးတို႔ကို ခ်ိန္ခြင္ေပၚတင္၍ ခ်ိန္ၾကည့္ပါက ကရင္မ်ားအ တြက္ အေကာင္းဘက္ကမ်ားသလား အဆိုးဘက္ကမ်ားသလားဆိုသည္ကို စာဖတ္သူမ်ား မိမိအသိဥာဏ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
______
ဖူးတာမူူး