Friday, February 13, 2015

Ku Gang "Kogant" Majan Jahtum Shiga Hte Mabyin Masa Lam

================================================
Ku Gang "Kogant" ginra mare daju Lao Gai Muklum hpe MNDAA hte dap hpawm ni lu zing nna MNDAA Dawng Hkawn sharawt da ai hpe mu mada lu ai lam buga masha langai shana wa ai. Lao Gai Muklum hpe lu zing sai rai tim Myen dap Hpyen garum ni ram ram bai du shang wa ai majaw ya yang Lao Gai mare makau grupyin hkan nsim nsa gasat poi ni naw byin nga ai lam shiga na chye lu ai.
Myen hpyen garum Tat.M-(33) ni Lao Gai hte Ku Gang ginra hpe aging agang bai wa htim gasat taw nga sai lam shiga na chye lu ai. Sak Hkung hka hku nna rap sa wa ai Myen tai hpyen ni hpe "Ta Ba" ngu ai shara kaw MNDAA hte dap hpawm ni laja lana hkap shingla gasat nga ai lam na chye lu ai. Bai, Mung Gu maga hku sa wa ai myen hpyen garum ni hte mung MNDAA hte Dap Hpawm ni aging agang laja lana gasat nga ai lam shiga na chye lu ai.
Myen hpyenla ni Sak Hkung Hka de majoi gumhtawn si jawng ma ai lam mung na chye lu ai, myen hpyenla ni gaw shawng de mung nmai sa, sawng de sa jang mung si, hpang de htingnut jang mung shanhte myen du ni bai gap sat kau, rai nna nkau gaw Sak Hkung Hka de gumhtawn bang nna si jawng, n'si ai ni gaw sinant kabai bang kau da nna hprawng mat ai ni mung nga ai lam shiga na chye lu ai.
Ndai gaw teng mabyin shiga re....
Like ·  · 
added 4 new photos. 6 hrs · Edited ·