Sunday, November 27, 2016

Mei Song Republic Party a Web-site

De, 

Tsawra hkungga ai Nu ,Wa ji nban ni yawng hpang de,tsawra shawang myit hte shana dat lu ga ai. Ndai Web-site gaw anhte Mei Song Republic Party a Web-site rai nga ai. www.msochina.com , Mei Song Republic Party gaw Myen nlawm ai sha anhte Myu sha bawsang kahpu kanau ni awmdawm ai shanglawt mungdan munghpawm gawde sa mat wa lu na matu hpaw ninghtan dat ai Party kaba langai rai nga ai. Ndai party hpe Jinghpaw, Sam, Kayin, Wa, Kokang, Mon, Kayha, Arakan,Hkang, Naga,Palaung ndai kahpu kanau ni hte pawnghpawm hpaw ninghtan da ai Party rai nga ai. Bai nna htawmhpang de kaga myu sha ni hpe mung grau nna zinlum let bungli galaw mat wa na rai nga ai.   Htawm de hpang de Mei Song Republic Army (shn) party a hpyendap kaba hpe bai hpaw dat ai shaloi rai tim Nu, Wa ji nban ni hpang de bai shana dat na ga ai law. 
Ndai party a lam hpe sung sung li li chyena hkawn hkrang mayu ai Nu, Wa ji nban ni yawng ga san ni nga yang 
Ndai lawu na phone nambat kaw shaga wa mai ai 
Tel: + 66 81386 3024