Sunday, November 27, 2016

သင္​ရိုးၫြန္​းတမ္​းမွာာ မပါ​ေသာ သမိုင္​းမွန္​မ်ား ​ေလ့လာယူၾကပါ ဘာ​ေၾကာင္​့ စစ္​ျဖစ္​​ေနတာလဲဆိုတာ သိလာလိမ္​့မယ္​

 Brang Chyoi Nshanghku's post.
Brang Chyoi Nshanghku
သင္​ရိုးၫြန္​းတမ္​းမွာာ မပါ​ေသာ သမိုင္​းမွန္​မ်ား ​ေလ့လာယူၾကပါ
ဘာ​ေၾကာင္​့ စစ္​ျဖစ္​​ေနတာလဲဆိုတာ သိလာလိမ္​့မယ္​
( အဓိကအားျဖင့္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကယား၊ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား အမွတ္ရေစရန၊္ ျပန္လည္သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ထုတ္ ၀န္ေပါင္ရွိန္နီဂ်ာနယ္၊ Wunpawng Shingni journal ပါ နယ္ႏွင္ဥပေဒေဆာင္းပါးအား အနည္းငယ္ထပ္မံျဖည့္စြက္ကာေဖာ္ျပပါသည္)
နယ္ႏွင္ ဥပေဒ (သို႕) နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ
( Border Crossing Regulation)
==============================
ယခင္ကာလက(၁၉၅၄ ခုႏွစ္ခန္႕အထိျဖစ္သည္ဟုသိရသည္) Burma proper ေဒသေနသူမ်ားသည္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကယားေဒသမ်ားသို႕ ခြင့ ္ျပဳခ်က္မပါဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္၀င္ေရာက္သြားလာျခင္းမျပဳႏိုင္ၾကေခ်။ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မပါဘဲ ၀င္ေရာက္လာလ်င္ ဥပေဒျဖင့္ျပန္လည္ႏွင္ထုတ္ခံရ၏။ ၄င္းအား ျမန္မာစကားျဖင့္နယ္ႏွင္ဥပေဒဟုေခၚ ၏။ အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ Border Crossing Regulation ဟုေခၚ၏။
နယ္ႏွင္ဥပေဒကိုမၾကားဖူးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိမည္ ဟုဆိုလ်င္မွားမည္မထင္။ ၄င္းဥပေဒအားဖ်က္သိမ္း လိုက္ သည္မွာ ႏွစ္ ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ရွိျပီ ျဖစ္သျဖင့္ သိရိွသူအလြန္ရွားပါးေန မည္ျဖစ္ သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံမေပၚေပါက္ခင္ ဗမာျပည္ ေထာင္၊ ရွမ္းျပည္ ေထာင္၊ ကခ်င္ျပည္ေထာင္၊ ခ်င္း ျပည္ေထာင္၊ ကယားျပည္ေထာင္ ဟူ၍တိုင္းျပည္ ေထာင္ အသီး သီးရွိစဥ္က(သို႕)ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္က၄င္း ဥပေဒအားက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။
ကိုလိုနီဘ၀မ ေရာက္ ခင္က အထက္ေဖာ္ျပပါ တိုင္းျပည္ ေထာင္မ်ား သည္ကိုယ္မင္း ကိုယ့္ခ်င္းႏွင့္ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ တိုင္းျပည္ ေထာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ရွမ္းေဒသတြင္ ရွမ္းပေဒသ ရာဇ္ ေစာ္ဘြားမ်ား၊ ကခ်င္ေဒသတြင္ ကခ်င္ဒူ၀ါမ်ား၊ ခ်င္းေဒသ တြင္ ခ်င္းအၾကီး အကဲမ်ား၊ ကယား ေဒသတြင္ ေစာဖ်ာမ်ား၊ ဗမာေဒသတြင္ ဗမာဘုရင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ ကာေန ထိုင္ခဲ့ၾကသည္။
ဗမာမင္းအေလာင္း ဘုရားသည္ ေအာက္မြန္တို႕၏ေဒသအားျဖစ္ေသာယခုကာလအေခၚပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း တို႕အားတိုက္ခိုက္သိမ္း ပိုက္သည္သာမကရခိုင္ေဒသကိုလည္းသိမ္းပိုက္ခဲ့၏။ ယိုုးဒယားအထိတိုက္ ခိုက္ခဲ့၏။
ကခ်င္ေဒသ၊ ရွမ္းေဒသ၊ ကယား၊ ခ်င္းေဒသမ်ားသို႕မူမည္သည့္ဗမာမင္း မွ်တိုက္ ခိုက္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ဗမာေဒသ၏ ဗမာ့ ဦးစြန္းေဒသ သည္ ေရႊဘိုအ ထက္ေကာလင္း တြင္အ ဆံုး သတ္၏၊ ေရႊဘိုေဒ သအား အညွာေဒသဟုသမုတ္၏။
အညွာဆိုသည္မွာ ထိပ္ဆံုး ကိုဆိုလို၏၊ ကခ်င္ေဒသႏွင့္ အေ၀းၾကီးပင္ရွိေသး၏။ လက္၀ဲသုႏၵရ အမတ္ၾကီးအား နယ္ႏွင့္ေသာေနရာသည္ ဗမာမင္းေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အေ၀းဆံုး ေနရာ ကခ်င္အေခၚ ျမဲန္ဇာ ( Myen Za) မဲဇာ သို႕ျဖစ္၏။ ၄င္းမဲဇာသည္ ကခ်င္ မိုင္ေရာန္းဒူ၀ါ ႏွင့္ ဗမာမင္းတို႕ တစ္ၾကိမ္ တစ္ ခါတိုက္ခိုက္ စစ္ခင္းၾက သည့္ေန ရာျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္၄င္းေနရာအား ကခ်င္ တို႕က Myen Za ဟု သမုတ္ ၏။
ဘိ္ုးေတာ္မင္းဘၾကီးေတာ္မင္းမ်ားလက္ထက္တြင္စစ္သူၾကီးမဟာဗႏၵဳလအားျဖင့္ကခ်င္ဗမာ ဆက္ ဆံေရးရွိခဲ့၏။ ဗႏၶဳလသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ငယ္စဥ္က ေလး ဘ၀ကပင္ ၾကားဖူးခဲ့သည္။ ၁၇၉၈ ခုႏွစ္ ဗမာမင္းအာ သံသို႕ စစ္ခ်ီရာတြင္ ဗမာမင္း စစ္သည္ မ်ားကခ်င္ေဒသသို႕ ေရာက္ရွိလာကာ ကခ်င္ဒူ၀ါမ်ားထံနယ္ေျမျဖတ္ ေက်ာ္ခြင့္ႏွင့္ စစ္ေရးအ ကူအညီေတာင္း ခံခဲ့သည္။
ကခ်င္စစ္သည္ ၇၅၀၀ က လိုက္ပါတိုက္ခိုက္ေပးခဲ့သည္ ( The making of Burma, By Dorothy Woodman)။ ဒုတိယအၾကိမ္မွာ ၁၈၂၂ အာသံသို႕စစ္ခ်ီျပန္ရာကခ်င္ဒူ၀ါမ်ား ထံအကူအညီေတာင္းခံခဲ့ျပန္ သည္။ အဂၤလိပ္ျမန္မာဒုတိယစစ္ပြဲျပီးဆံုးျပီးေနာက္ အဂၤလိပ္တို႕သည္မႏၱေလး မင္းေန ျပည္ေတာ္သို႕ေရာက္ရွိလာၾကေတာ့သည္။
၁၉၃၆ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္စစ္သံ Capt Hanay ႏွင့္ သာသနာျပဳ DR. kincaid တို႕သည္ ဗမာမင္းပိုင္နက္ အလြန္ရွိ ကခ်င္ေဒသသို႕စူးစမ္းေလ့လာ ရန္ေရာက္ရွိလာ ၾက၏။ ၄င္းတို႕ ႏွစ္ဦးထက္၍ကခ်င္ေဒသသို႕ေရာက္ရွိ လာသူမွာ William Cox ဆိုသူျဖစ္ျပီး အာသံေဒသမွ ေရာက္ရွိလာ ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ပူတာအို ေဒသထိေရာက္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။
ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္မည္သည့္ဗမာမင္း၏လက္ေအာက္မွ်မျဖစ္ခဲ့ဟုယခင္ပါလီမန္ေခတ္ ကခ်င္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီး ဦးဇန္ထဆင္ က ၄င္း၏ ဒီမိုကေရ စီေျပာင္း
ျပ န္စာ အုပ္တြင္ေရးသား၏။ ထို႕အတူ ဦးသန္႕ကလည္းဗမာမင္းမ်ား သည္ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအားအုပ္စိုးခဲ့ျခင္းမရွိ၊အုပ္စိုးရန္ရည္ရြယ္ျခင္းလည္းမရွိခဲ့ဟုသူ၏ျပည္ေတာ္သာ ခရီးစဥ္စာအုပ္ တြင္ေရးသား၏။
အခ်ိဳ႕ေသာ ဗမာ့သမိုင္း မ်ားတြင္ ကခ်င္ေဒသသည္ဗမာမင္းပိုင္နက္ျဖစ္သည္ဟု လိမ္လည္ေရး သားခဲ့ၾက၏။
ေအာက္ဗ မာျပည္အား ျဗိတိသွ်တို႕သိမ္းပိုက္ျပီးေနာက္ Capt Hannay ႏွင့္ Dr. Kincaid တို႕သည္ ကခ်င္ ေဒသ သို႕ေရာက္ရွိ လာရာ ၄င္းတို႕ ေတြ႕ဆံုရေသာကခ်င္လူမ်ိဳး ဟုအမည္မ တြင္ေသးေသာ လူမ်ိဳးမ်ား အား ခင္ဗ်ားတို႕ ဘာလူမ်ိဳးေတြလဲ ဟုေမးျမန္းေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႕က လည္း ဂါးခယဲန္ Ga Hkyeng ေဒသ မွျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုသည္ကို Dr. Kincaid က Kakhyen လူမ်ိဳးဟု မွတ္သားခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ Kakhyen လူမ်ိဳးဟု အမည္ တြင္ခဲ့ေလ၏။ ( ဂါး=ေဒသ၊ ခယဲန္=အနီ၊ ထို႕ေၾကာင့္ ဂါးခယဲန္ သည္ေျမ နီေဒသဟု အဓိပၸာယ္ ျဖစ္သည္)။ ၄င္းေဒသသည္ ယခု ဆင္ဘိုျမိဳ ႕ေအာက္ နားမွာေရႊကူျမိဳ႕ နား အထိ ျဖစ္ေသာ ကခ်င္ ဂရား ဒူ၀ါ Gara Duwa မ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ေဒသပင္ျဖစ္၏။
မိမိကိုယ္မိမိေခၚဆိုေသာအမည္မွာ ဂ်ိန္းေဖါ Jinghpaw ပင္ျဖစ္၏။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Kakhyen အသံထြက္အား ဗမာ စာျဖင့္ေရး ရာတြင္ khyen ဟူေသာ အသံထြက္အား ဗမာစာ ျဖင့္ေရးမရသျဖင့္ ခ်င္ ျဖစ္လာ၏။ ဗမာမ်ားက ကခ်င္ ဟုေရးသား၏။ ၁၈၉၀ တြင္ အဂၤလိပ္ စာေရးဆရာ Major EC Brown ဆိုသူက ၄င္းေရးသားသည့္ The Great Queen is coming စာအုပ္တြင္ ဗမာ အသံ ထြက္ ျဖစ္သည့္ ကခ်င္ အား အဂၤလိပ္စာအားျဖင့္ Kachin ဟု အတိအက်ေရးသား လိုက္ ေတာ့သည္။ ( ေတာင္ ပလိုင္း၊ When we became one ေဆာင္းပါး၊ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ေန႕ အထူးထုတ္ လုပ္သား ျပည္သူ႕ ေနစဥ္သတင္းစာ) ။
ျဗိတိသွ်တို႕ဗမာမင္းပိုင္နက္အားသိမ္းပိုက္ျပီးေနာက္ရွမ္းပေဒသရာဇ္၊ ကခ်င္ပေဒ သရာဇ္၊ ခ်င္းပေဒသရာဇ္ တို႕ပိုင္ ဆိုင္သည့္ နယ္ေျမေဒသ မ်ားအားသိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ခ်ီ တက္လာၾကရာ ကခ်င္တို႕သည္ ၁၉၂၅ ထိလည္း ေကာင္း၊ ရွမ္းတို႕သည္ ၁၉၁၀ ထိလည္းေကာင္း၊ ခ်င္းတို႕သည္ ၁၉၁၈ ထိလည္းေကာင္းခုခံ တိုက္ခိုက္ ေနခဲ့ၾက သည္။
ရွမ္းကခ်င္ခ်င္းတို႕ ခုခံေနဆဲအခ်ိန္တြင္ ဗမာေဒသ ေနသူတို႕သည္ ျဗိတိသွ် မင္းအစိုးရ၏ ၀န္ထမ္းမ်ား ပင္ျဖစ္ေနၾကျပီျဖစ္သည္။ ရွမ္း ကခ်င္ ခ်င္းတို႕၏ ခုခံမႈတြင္ မည္သည့္ ဗမာမင္းမႈထမ္းႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳး မ်ားကူညီခဲ့ ျခင္းမရွိၾကေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ဗမာမင္းပိုင္နက္မဟုတ္သည္ကတေၾကာင္း၊ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားေန ထိုင္ျခင္း မရွိသည္က တစ္ေၾကာင္းတို႕ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၁၉၁၀ ခန္႕အေရာက္တြင္ ကခ်င္ေဒသ၏ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အ ေနာက္ပိုင္းမွ လြဲ၍ က်န္ေဒသမ်ားအား ျဗိတိသွ်တို႕ကသိမ္းျပီးေနာက္ Kachin Hill Tract Manual ျပဌါန္းကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္း စတင္ခဲ့သည္။ ကခ်င္ဒူ၀ါမ်ားအား မူလအာဏာ အခြင့္ အေရးမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ကာ ဘုရင္ခံမွတိုက္ရိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။
ရွမ္းျပည္တြင္လည္း Federated Shan Statesဖြဲ႕စည္းကာ ရွမ္းပေဒသ ရာဇ္မ်ား အား အာဏာ ျပန္ေပးသည္။ ခ်င္းေဒသ တြင္လည္း Chin Hills Manual ျပဌါန္းကာခ်င္းအၾကီး အကဲမ်ား အား အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ျပန္ ေပးခဲ့ သည္။ ၄င္း ေဒသမ်ားအား Frontier Area ဟုတ္သတ္မွတ္သည္။ မာ ေဒသႏွင့္ နယ္စပ္ ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ရွမ္းကခ်င္ခ်င္း ေဒသမ်ားအား ေတာင္တန္းေဒသမ်ား ဟုေခၚတြင္ရျခင္းမွာ ၄င္းေဒသမ်ားတြင္ ေျမျပန္အနည္းငယ္သာရွိေသာေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာကခ်င္ေဒသဆိုလ်င္လည္း ဆမားဒူ၀ါ၊ ဒီန္ရင္ဒူ၀ါ၊ လဖိုင္ဒူ၀ါ၊ ဒိုင္ဖါဒူ၀ါ၊ လေဂ်ာန္ဒူ၀ါ၊ အႏိုင္းဒူ၀ါ၊ ဂ်ဆဲန္းဒူ၀ါ အစရွိသည့္ကခ်င္ဒူ၀ါမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဟူေကာင္းခ်ိဳင့္ ၀ွမ္းႏွင့္ ဇီးလဖိုင္၊ ၀ါ့ေဘာ္ဒူ၀ါမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ ေသာသံလမ္း ရိုးတေလွ်ာက္သာလ်င္ေျမျပန္႕အနည္း ငယ္ရွိသည္။
ကခ်င္ေဒသ၏၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေတာင္တန္း ေဒ သမ်ားသာလ်င္ျဖစ္သည္။ ဟူးေကာင္း လြင္ျပင္ေဒသ တစ္ခုလံုးသည္လည္း ကခ်င္ဒူ၀ါ မ်ား၏အာဏာ စက္ ေအာက္တြင္ရွိခဲ့၏။ ဒိုင္ဖါဒူ၀ါသည္ နာမည္ေက်ာ္ျဖစ္ျပီး စစ္အင္အား အလြန္ေတာင့္တင္းေသာ ဒူ၀ါၾကီးပင္ျဖစ္၏။ ယခုစစ္ကိုင္းတိုင္းသို႕သြတ္သြင္း ခံလိုက္ရေသာ နန္းယြန္း ပန္ေဆာင္ နယ္စပ္ ေဒသမ်ား အာလံုး သည္ ကခ်င္ ဒူ၀ါ မ်ားပိုင္ျဖစ္၏။
၄င္းေဒသေန မိုင္းကြမ္း၊ နာဂ၊ ကခ်င္စသည္တို႕အား လံုးသည္ ကခ်င္ဒူ၀ါ မ်ား၏ အုပ္ ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရွိ၏။ ကခ်င္ဒူ၀ါ မ်ားအား အခြန္ဆက္၏။
နန္းယြန္းပန္ေဆာင္အလြန္ ယခုအိႏၵိယဖက္ျခမ္းရွိအာ သံေဒသ၊ အရူနာခ်ာ ေဒသမ်ား တြင္လည္း ကခ်င္ဒူ၀ါမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေဒသအမ်ား အျပားပင္ရွိ၏။ ပီဆားဒူ၀ါမ်ိဳး ႏြယ္မ်ားထင္ရွားၾက၏။ ယေန႕တိုင္၄င္း တို႕အုပ္ခ်ဳပ္ လ်က္ရွိ၏။
ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ ကခ်င္ဒူ၀ါမ်ား၏ ပိုက္နက္ျဖစ္ေသာ နန္းယြန္း ပန္ေဆာင္ေဒသ သည္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္လူမႈေရး ကိစၥတစ္ခုအား အေၾကာင္းျပဳကာနန္းယြန္းပန္ေဆာင္ေဒသအားဒီမိုကေရစီမဲအ သာစစ္ကိုင္း တိုင္းအတြင္းသို႕သြတ္သြင္း လိုက္ၾက၏။၄င္းေဒသ သည္မည္ သည့္ အခါမွ် ဗမာမင္းပိုင္ေဒသမဟုတ္ခဲ့။
ယခင္ကာလမ်ားတြင္အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဟုမသတ္ မွတ္ရ ေသးခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ေဒသရွိ ကခ်င္ လူမ်ိဳး မ်ားႏွင့္ အာသံ၊ မဏိပူရ၊ အရူနာခ်ာပရာေဒ့ရွ္ ေဒသေန ကခ်င္ (ဆိန္းေဖါ) လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တံခါးမရွိဓါးမရွိ သြား လာကူးလူးခဲ့ၾကသည္။
ႏိုင္ငံအသီးသီး လြတ္လပ္ေရး ရိွျပီးေနာက္ ျဖတ္သန္းသြားလာ ခြင့္မ ရွိေတာ့ေခ်။
ျဗိတိသွ်တို႕သည္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအားသိမ္းပိုက္ျပီးေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လြယ္ကူေစရန္ ရန္ကုန္ တြင္ရံုး စိုက္ ေသာ ျဗိတိသွ် ဘုရင္ခံ၏ တိုက္ရိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ထားရွိခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္း ဗမာေဒသအား Burma Act (1935) ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္မူ မေျပာင္းလဲဘဲ မူလ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအတိုင္း ေစာ္ဘြား၊ ဒူ၀ါမ်ားမွ တဆင့္ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့၏။ ထို႕ျပင္ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းေဒသမ်ား သည္ဗမာမင္း ပိုင္မဟုတ္ခဲ့ ဲ၊တိုင္းျပည္ ေထာင္မ်ားအသီးသီးျဖစ္သျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ( Border Crossing Regulation (or) Frontier Border Rule and Regulation )အားျပဌါန္းထား၏။ ၄င္းဥပေဒအား နယ္ႏွင္ ဥပေဒ ဟုလည္း ေခၚ တြင္၏။
၄င္းဥပေဒအရ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ကယားမဟုတ္သူမ်ားသည္ေတာင္တန္းနယ္ျခား ေဒသျဖစ္ေသာ ကခ်င္၊ခ်င္း၊ ွမ္း၊ကယားေဒသ(Frontierarea)သို႕သြားေရာက္မည္ဆိုလ်င္နယ္ျခား ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ ကိုေတာင္းခံရ၏။ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲ၀င္ေရာက္ လာလ်င္ျပန္လည္ႏွင့္ထုတ္၏။ထို႕ေၾကာင့္ နယ္ႏွင္ ဥပေဒဟုေခၚတြင္ခဲ့၏။ ဆိုလိုသည္မွာ ယေန႕ျမန္မာျပည္သုိ႕ ဗီဇာမပါဘဲ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါ ဘဲ ၀င္ေရာက္လာေသာတရုတ္၊ ဘဂၤါလီမ်ားအား ျပန္လည္ႏွင့္ ထုတ္ျခင္း၊ နယ္ႏွင္ျခင္း (deportation) ႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္၏။
အထက္တြင္ ဆိုသည့္အတိုင္းနယ္ျခားေဒသ၊(Frontier area)ဆိုသည္မွာလည္း ယေန႕ေခၚ ဆိုေန ေသာ၊ သိျမင္ ေနရေသာ တရုတ္နယ္စပ္ ေရႊလီ၊ ကန္ပိုက္တည္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ၾကဴကုတ္၊ ထိုင္း နယ္စပ္ ျမ၀တီ၊ တာခ်ီလိတ္၊ ဘုရားသံုးဆူ)၊ အိႏၵိယနယ္စပ္ တမူး၊ ရိ စသည့္ေဒသမ်ားမဟုတ္ေခ်။
ကခ်င္ႏွင့္ဗမာေဒသ ထိစပ္ေနေသာ ဥပမာ မန္၀ိန္း၊ နန္႕ဆီးေအာင္၊ ရွမ္းေဒသႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ပန္အူလြန္ေခၚ ျပင္ဦးလြင္၊ ရြာငံ၊ ခ်င္းႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ကေလးျမဳိ႕ စသည္ တို႕ကိုဆို လိုျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ဆိုသည္မွာ ယေန႕ အေခၚျဖင့္ ဆိုလ်င္ Visa ပင္ျဖစ္သည္။ လာေရာက္သူမ်ားသည္ passport ကိုင္ေဆာင္ရ မည္ျဖစ္သည္။
အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ျဗိတိသွ်တို႕ ျပဌါန္း ခဲ့ေသာ နယ္ႏွင့္ဥပေဒအား ယေန႕ထိတိုင္ေအာင္က်င့္သံုး လ်က္ရွိသည္။ ယေန႕အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၏နာဂ၊ အာသံ၊ အရူနာခ်ုာ၊ မဏိပူရ္၊ မီဇို၊ ၾတိပူရ၊ မီဂလာယာ၊ စသည့္ ၏အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ စတိတ္မ်ားသည္ မူလကပင္ ဟိႏၵဴ အႏြယ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ မြန္ဂိုလိြဳက္အႏြယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ျဗိတိသွ် အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ အိႏိၵယတိုက္ငယ္တြင္ ထည့္သြင္း ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူဦးေရမ်ားေသာ ဟိႏၵဴမ်ား သည္ လူဦးေရနည္းပါးေသာ မြန္ဂိုလိြဳက္အႏြယ္ ၀င္မ်ားအား လူဦးေရျဖင့္ ၀ါးျမိဳသြားျခင္းမျဖစ္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတို႕၏အက်ိဳးစီးပြားကာ ကြယ္ေပးရန္အ တြက္ေသာ္လည္းေကာင္း နယ္ႏွင္ဥပေဒကိုျပဌါန္းက်င့္သံုးရာ ယေန႕ အထိလည္း က်င့္ သံုးေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
အိႏိၵယႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးယူမည္ျပဳစဥ္ ၄င္းအေရွ႕ေျမာက္ေဒသ မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္ႏွင္ဥပေဒကိုလိုက္နာက်င့္သံုးပါမည္ဟု သေဘာတူခဲ့ရေၾကာင္းေလ့လာ မွတ္သားရသည္။ ဗမာႏွင့္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕ရန္သေဘာတူညီခ်က္တြင္လည္း ၄င္းကတိက၀တ္မ်ားအားလံုးပါ၀င္ျပီးသားျဖစ္၏။
နယ္ႏွင္ဥပေဒမျပဌါန္းခဲ့လ်င္ လူဦးေရသန္းေထာင္ေက်ာ္ရွိျပီးလူဦးေရေပါက္ကြဲႏႈန္းျမင့္မားျပီးစီးပြားေရး အရအခက္ အခဲျဖစ္ ေနေသာေအာက္ေျခလူတန္းစားဟိႏၵဴမ်ား၀င္ေရာက္လာမည္ဆိုပါက၄င္းေဒသေနမြန္ဂိုလြိဳက္အႏြယ္မ်ား သည္ခဏ တြင္းခ်င္း ေျပာက္ကြယ္သြား မည္မွာ သံသယျဖစ္ စရာအ ေၾကာင္းမရွိေခ်။
ျဗိတိသွ်တို႕အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာBritish-Burma colonyတြင္လည္း ၄င္း border crossing regulation ကိုက်င့္ သံုးၾကေသာ္လည္း “ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္တို႕သိမ္းပိုက္ထားစဥ္ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ခြင့္ဥပေဒအား ဂ်ပန္ စစ္တပ္မွ ရုပ္သိမ္းလိုက္ရာ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ႏွင့္ ဗမာျပည္တို႕၏ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးႏွင့္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ၊ ပထမတြဲ စ-၆၃ တြင္ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ထို႕အျပင္ ဦးသန္႕ေရးသားသည့္ ျပည္ေတာ္သာခရီးစဥ္စာ အုပ္တြင္လည္း“၄င္းနယ္ ႏွင့္ဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညႊႊတ္ မႈကို ပ်က္ျပားေစသျဖင့္ ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္” ဟုေတြ႕ရသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား မည္မွ် ိုးအသည္ဆိုရာတြင္၄င္းဥပေဒကိုရုပ္သိမ္းလိုက္သည္ကိုပင္မသိရွိလိုက္ၾကေခ်။
ယခင္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦးရဲထြတ္ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕ ေန႕စြဲျဖင့္ ၄င္း၏ လူမႈကြန္ယက္စာ မ်က္ႏွာတြင္ေရး သား ထားေသာ ပင္လံုဆိုသည္မ်ာ (၅) တြင္ “ ျပည္မ နဲ႕ကူးလူး ဆက္ဆံခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား တဲ့အတြက္ပင္လံု ညီလာခံက်င္းပခ်ိန္အ ထိ ေတာင္ တန္း ေဒသေတြမွာဖဆပလ အဖြဲ႕ေတြမဖြဲ႕ႏိုင္ေသး ဘူး“ ဟူ၍ျဖစ္သည္။
အမွန္တြင္ကူးလူးဆက္ ဆံခြင့္အား တင္ၾကပ္ထားျခင္း မဟုတ္၊ ျပည္ေထာင္တိုင္းႏိုင္ငံသီးျခား ျဖစ္ သျဖင့္ ျပဌါန္းထားေသာ နယ္ႏွင္ ဥပေဒပင္ျဖစ္၏။
ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ေတာင္တန္းသားမ်ားသည္ Burma Properတြင္ မပါ ၀င္သျဖင့္ဖဆပလ ႏွင့္သက္ ဆိုင္ျခင္းမရွိခဲ့။ မည္ သည့္ေတာင္တန္း သားမ်ား မွလည္းဖဆပလ အဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္ရန္ စိတ္ကူးပင္မရွိ ေခ်။ ဖဆပလ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ရန္လည္းမလိုအပ္၊ သိလည္းမသိ၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဗမာျပည္ ေထာင္သားမ်ားဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သျဖင့္ ကခ်င္ျပည္ေထာင္၊ ရွမ္းျပည္ေထာင္၊ ခ်င္းျပည္ေထာင္၊ ကယားျပည္ေထာင္တို႕ႏွင့္မည္သို႕မွ်သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ျဖစ္သည္။
၄င္းဥပေဒအားဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းသည္ေျမဆီေျမႏွစ္ျပည့္၀ျပီး၊သယံဇာတေပါၾကြယ္၀သည့္နယ္ျခား ေဒသမ်ား ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္၊ ကခ်င္ျပည္၊ ခ်င္းျပည္၊ ကယားျပည္ မ်ားသို႕ Non-Shan, Non-Kachin,Non-Chin,Non-Kayahအျခားလူမ်ိဳးမ်ားအားတံခါးမရွိဓါးမရွိ၀င္ေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ ဌာေန ေဒသခံမ်ားအား လူဦးေရ အရအသာစီးယူကာဒီမိုကေရ စီစံ နစ္ ျဖင့္ငါတို႕ကလူမ်ားစု ဒါေၾကာင့္ငါတိုက ပိုင္တဲ့ေျမ၊ မင္းတို႕ကလူနည္းစုဟုေၾကြး ေၾကာ္ရန္အတြက္ အကြက္က် က်ျပဳလုပ္ထား ေသာ စီမံခ်က္ပင္ျဖစ္ေလေတာ့သည္။
နယ္ႏွင္ဥပေဒ က်င့္သံုးေသာ ၁၉၁၀ ကာလ၀န္းက်င္ တြင္ ျမစ္ၾကီးနား တစ္ခရိုင္လံုး ရွိ ေအာက္အ ရပ္မွ ဗမာစကား ေျပာသူအေရအတြက္မွာ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႕သာရွိသည္ဟု Myitkyina Gazetteer တြင္ေရးသား ထားသည္။
ထိုစဥ္ကျမစ္ၾကီးနားခရိုင္ဆိုသည္မွာ ျမစ္ၾကီးနား၊ မိုးညွင္း၊ မိုးေကာင္း၊ ကားမိုင္း၊ ၀ိုင္းေမာ္၊ ဆဒံုး၊ ခ်ီေဖြ၊ ေလာေခါင္ စသည့္ေဒသ တစ္ခုလံုးအားဆိုလိုျခင္းပင္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။
၄င္းဗမာစကားေျပာသူမ်ားမွာလည္း မႏၱေလး ျမစ္ၾကီးနားရထားလမ္း ေဖာက္ လုပ္ရာ တြင္ေရာက္ ရွိလာေသာ အလုပ္သမားမ်ား၊ စတီးလ္ ဘရားသား သစ္ထုတ္ ကုမၸဏီ ၏အလုပ္သမားမ်ား၊ျဗိတိသွ်အားစစ္ရံႈးသျဖင့္ကခ်င္ဒူ၀ါမ်ားထံထြက္ေျပးခိုလံႈလာၾကေသာ၀န္းသိုေစာ္ ဘြား ဦးေအာင္ျမတ္၏ေနာက္ လိုက္မ်ားပင္ျဖစ္ၾကေၾကာင္းေရွ႕မီေနာက္မီကခ်င္လူၾကီးမ်ားကဆိုၾကသည္။
ဦးေအာင္ဆန္းႏွင့္ကတိျပဳခဲ့ၾကသည့္ပင္လံုစာခ်ဳပ္အတိုင္း “ ခင္ဗ်ားတို႕ ကခ်င္ေဒသကို ခင္ဗ်ားတို႕ကဘဲစီမံ အုပ္ ခ်ဳပ္ရ မွာျဖစ္တယ္“ဟုေျပာခဲ့ေသာ ကတိကိုယံုၾကည္သျဖင့္ ဘားမားဖယ္ ဒ ေရးရွင္းတြင္ ၀င္ပါခဲ့ရာ၊ ကခ်င္လူမ်ိဳး မ်ား၏ သေဘာဆႏၵ မပါဘဲ နယ္ႏွင္ဥပေဒကိုဖ်က္ သိမ္းလိုက္ သျဖင့္ ယခုအခါ ျမစ္ၾကီးနားခရိုင္တြင္ ကခ်င္ လူမ်ိဳးမ်ား သည္ လူနည္းစု ျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။
ထို႕အတူ ရွမ္းျပည္သည္လည္း ကခ်င္နည္းတူ အျခား လူ မ်ိဳးမ်ား၏ ၀င္ခ်င္သလို၀င္၊ ထြက္ခ်င္သလိုထြက္သည့္ရွမ္းျပည္ၾကီးျဖစ္လာေလေတာ့သည္။
လြန္ခဲ့ေသာဆယ္ႏွစ္ခန္႕ကျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕၊ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္က်င္းပသည့္အစည္းအေ၀းတစ္ခု၌ ႏိုင္ငံေတာ္ အ ဆင့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ေျပာသြားသည္မွာ “ ကခ်င္ျပည္နယ္သာဆိုတယ္၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဘဲရွိတယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟုဆို၏၊ ဆိုလိုသည္မွာ ကခ်င္ေတြနဲ႕မဆိုင္ ဘူး ဟုမေျပာရံုတ မယ္သာလ်င္ျဖစ္၏။ မည္သည့္အ တြက္ေၾကာင့္ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ရသနည္း၊ အေျဖမွာရွင္းရွင္းေလးရွိသည္။
နယ္ႏွင္ ဥပေဒအား ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ ၁၉၄၇ စာရင္းအရ ကခ်င္ျပည္တြင္ ကခ်င္ဦးေရ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႕ရွိျပီးျဖစ္သည္ ( အေနာက္ဖက္ဟူးေကာင္းေဒသ၊ ေျမာက္ဖက္ ၾတိဂံေဒသ မွ ပူတာအုိနယ္အဆံုး မပါ၀င္ေသး ေသာ လူဦးေရစာရင္း)။ နယ္ႏွင္ဥပေဒအား မဖ်က္သိမ္းခဲ့လ်င္ ကခ်င္ဦးေရသည္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္မွာ သံသယျဖစ္စရာအေၾကာင္းမရွိ။
လြတ္လပ္ေရးရကာစက ကခ်င္စ တိတ္တြင္ တရုတ္လူမ်ိဳးဥိးေရ ၇၀၀၀ ခန္႕သာရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ တစ္သိန္းေက်ာ္ေနျ ပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုေသာ စကားလံုးျဖင့္ မေန႕တေန႕ကမွေရာက္လာေသာ ခါေတာ္မီ ၊ ကယ္ပါ မ်ား၏ဦးေရ သည္ ေဒသခံမ်ား ထက္ပို၍ မ်ားျပားကာ ၄င္တို႕၏ မဲအသာျဖင့္ မူလေဒသပိုင္ရွင္မ်ားအား ဧည့္သည္ အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ ၾကိဳးစား ေနၾက ေတာ့သည္။
ျဗိတိသွ်တို႕မေရာက္မီက သက္ဆိုင္ရာကခ်င္ဒူ၀ါမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့၊ ျဗိတိသွ်တို႕ေရာက္လာျပီး ေနာက္တြင္လည္း Kachin Hill Tract ဥပေဒျပဌါန္းေပးကာ ယခင္ကအတိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ၾက၏။
ဘားမားဖယ္းဒေရးရွင္း တြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ဦးေအာင္ဆန္းကတိေပးရာတြင္ “ လြတ္္လပ္ေရးရျပီး အဂၤလိပ္ျပန္သြားရင္၊ အဂၤလိပ္ေန ရာမွာဗမာေတြအစားထိုးျပီးဗမာေတြစိုးမိုးသြားလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့သံသယရွိလိမ့္မယ္၊ အဲသလိုမျဖစ္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ေပးမယ္၊ ခင္ဗ်ားတိုကကခ်င္လူထု စိတ္ၾကိဳက္၊ ခင္ဗ်ားတို႕လူမ်ိဳးထဲက ေရြးခ်ယ္ျပီး မိမိလူမ်ိဳးႏွင့္ မိမိအုပ္ခ်ဳပ္ျပီး ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးခြင့္ရွိရမယ္၊ျပည္ေထာင္ေတြ သတ္မွတ္ေပးမယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ခင္ဗ်ား တို႕အေနနဲ႕ယံုယံုၾကည္ ၾကည္ကၽြန္ေတာ္တို႕နဲ႕ေပါင္းျပီး လြတ္လပ္ေရးရ ယူရေအာင္”ဟုေပးခဲ့ေသာကတိျပဳခဲ့သည့္ ပင္လံု ကတိ၏ေနရာ တြင္မေန႕တေန႕မွေရာက္လာ သူမ်ားႏွင့္တကူးတကေရာက္လာ သူမ်ားကေဒသခံမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ က်ိဳးစီးပြားမ်ားကိုသိမ္းၾကံဳးရယူကာကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္လည္းကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သြား ေလေတာ့ သည္။
လြတ္လပ္ေရး ရျပီးေနာက္ လူမသိသူမသိဖ်က္သိမ္းလိုက္ သည္ဆိုေသာနယ္ႏွင္ ဥပေဒ ၏ရလဒ္ကာ ယေန႕ ရွမ္း ျပည္၊ ကခ်င္ျပည္၊ကယားျပည္တို႕တြင္လူမ်ိဳးျခားမ်ားအမ်ားအျပား၀င္ေရာက္လာျခင္း ေၾကာင့္အထူးသျဖင့္ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႕သည္၄င္း ၏ဆိုးဒဏ္မ်ားအား ခံစားေနၾကရ ျပီျဖစ္ သည္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ပင္လံု ကတိက၀တ္အတိုင္းဆိုလ်င္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကယား တို႕သည္ ခြဲထြက္ခြင့္ ရွိျပီးသားလူမ်ိဳး မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္မည္သူမွ်ခြဲထြက္မည္ဟုမဆိုၾက။
၁၉၄၇ ကတိက၀တ္တြင္ မိမိၾကမၼာ မိမိဖန္တီး ခြင့္ရွိျပီးျဖစ္သည္။ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ုျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့လ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္မွ၄င္းကတိအတိုင္းမိမိၾကမၼာမိမိဖန္တီးျပီးယခင္ကရွိခဲ့ျပီးေသာနယ္ႏွင္ျခင္းကဲ့သို႕ေသာဥပေဒမ်ားအားျပန္လည္အသက္သြင္းမည္ကိုအမ်ိဳးသား ေရးဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကေသာဗမာေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္(အားလံုးကိုမဆိုလိုပါ)အလြန္စိုးရိမ္ေနၾကမည္မွာ သံသယ ျဖစ္စရာအေၾကာင္းမရွိေခ်။
မွတ္ခ်က္။ ။ဤေဆာင္းပါးအား ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္မရွိ၍ ေရးသားျခင္းမဟုတ္ပါ၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ ဓါတ္မရွိသူမ်ား၏ စနစ္ ဆိုးေၾကာင့္ပင္လံုကတိက၀တ္ကို ေခ်ဖ်က္လိုက္ၾကသျဖင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအဓိက ၾကံဳေတြ႕ေနရျပီျဖစ္သည့္ျပသနာအေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ပယ္ဖ်က္၊ ကြယ္၀ွက္၊ တိမ္ျမွဳတ္ ေနေသာ သမိုင္း ေၾကာင္း အားတင္ျပ ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။