Thursday, November 24, 2016

23/11/2016 Ya Na Padang Shiga Ni

23/11/2016 ya shani lata Sam Mung, KIA Masat (4), Masat (6), Masat (3) Dap Ba ginra ni hta shara (7) kaw majan byin ai lam na chye lu ai. Namtau mare makau kaw kalang; Hpawng Seng Puwang hte Hwi Htu Shan lapran kaw kalang; Hpawng Seng Man Pying mare makau kaw gasat (Hpyen ni a tsip hpe hpya kau); Maw Swi Bum myen dap hpya kau; Nam Hpye ngu ai shara kaw kalang; Munggu Masat (1) "စခန္​း ၁ ကုန္​း" myen dap zing kau; Masat (3) Dap Ba npu Dung (27) ginra "Gawk Ngu Yang" kaw laja lana gasat, myen baw lapau langai hkrat; 1:30pm ten hta Munggu Man Jak bum kaw myen hpyen jet nbungli (2) hte bai wa gap ai lam na chye lu ai; 3:20pm ten ram hta Kuthkai sinna maga Ga Leng P.T.Ts dap hpe Dap Hpawm ni sa htim gap kau da; ndai shara (9) kaw majan laja lana byin ai lam na chye lu ai. Dai hta na shara (3) hpe tinang dap hpawm ni lu zing la sai lam na lu ai.