Sunday, October 2, 2016

PuWang Mare Hpe myen hpyen dap ni Lak Nak kaba gap bun dat sai !

 Seng Jaw's post.
≠===================
Tara nlang , nhkru nshawp dik ai myen hpyen dap 99 npu myen dap ni gaw, 1.Oct,2016 jahpawt 6:00am - 6:30am lapran, Mungmyit Sinli ga,Dung 36 Uphkang ginra, Munggu Ginwang, Hpawngseng Ninghtawn , Puwang mare de laknak kaba 6 lang gap shadam bang dat ai majaw , Mung shawa marai 3 hkala mat ai lam na chye lu ai. Hkala hkrum ai ni gaw, Lagwi Bawm Lang (asak 6 ning) kan pu male hkra ai lam , Lagwi Ting Kyang (asak 5 ning) magyi kaw hkra ai lam, Mangshang Zung Myaw (asak 2 ning) na pawt kaw hkra ai majaw, grai sawng mat sai lam chye lu ai. Ya ! Ten, Puwang mre msha ni yawng, hka lum makau de hpyen koi yen ra mat ai lam matut chye lu ai. Hkala hkrum ai ndai ma 3 gaw , Shau Kai ngu ai Miwa hkran tsi rung de htaw kagat tsi tsi hkamla nga ai lam chye lu ai.
Shi Sawk - MKB
By / Garap Pinra