Thursday, October 13, 2016

SAM HKYEN PITUTSIT NI HTE MYEN DAP MANGHKANG BYINOctober (12) ya shani Myen dap ni hte Sam Hkyen Pitutsit ni manghkang byin lai wa ai lam shiga na chye lu ai. Kamaing Bruha kawng na tsit gyawng mhu (စစ္ေၾကာင္းမွဴး) kawn Sam Hkyeng Pitutsit ni hpe shaga la nna Shanglawt ni hpe sa gasat na matu matsun lai wa ai hte Sam Hkyen ni kawn shanhte hpe chyu shawng lam de dat nna gasat shangun ai hpe nra ai lam tsun hpaw wa ai majaw ya na zawn manghkang byin wa ai re lam na chye lu ai. Ya ten shawng lam majan pa de n kam sa ai Sam Hkyeng Pitutsit hpyen la ni gaw mare kaw na hprawng yen hkawm nga ai lam hpe mung shiga na chye lu ai.