Monday, October 24, 2016

Singpho Development Society India kawn UN de tang shawn ai laika


 Shapawng Yawng Jinghpaw Amyu sharawt Hpung kawn ay ten KIO/KIA Kachinland de
Myen ni adip arip di ai lam hpe UN mungkan wunpawng hpung de tang shawn ai lai ka.