Sunday, October 23, 2016

ခါင္လန္ဖူးေဒသအေျခစိုက္ျပည္သူ့စစ္သည္ဖြံ ့ျဖိဳးေရးအမည္ခံကာ ၂၀၁၀ ကစတင္ၿပီးအေျခခ်ကာသစ္မ်ားခိုးထုပ္ခဲ့သည္

·
ေခါင္လန္ဖူးအေျခစိုက္ျပည္သူ ့စစ္အဖြဲ ့ေဒသခံမ်ားအေပၚအျမတ္ေဒါးသထြက္ေနေၾကာင္းသိရ။
ေခါင္လန္ဖူးေဒသအေျခစိုက္ျပည္သူ့စစ္သည္ဖြံ ့ျဖိဳးေရးအမည္ခံကာ ၂၀၁၀ ကစတင္ၿပီးအေျခခ်ကာသစ္မ်ားခိုးထုပ္ခဲ့သည္ကိုေလ့လာေတြ ့ရွိ့ရသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င့္ပ်က္ဆီးမွာကိုမလိုလာေသားေဒသခံတစ္စု ့သည္ စစ္အစိုးရ( USDP ) အစိုးရကို တိုင္တန္းခဲ့ၾကသည္။ သို ့ေသာ္အရာ
မေရာက္ခဲ့ေပ။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ထို သို ့သစ္ခိုးထုပ္မွဳ ့မ်ားကိုကန္ ့ကြက့္
ေသားေဒသခံ၄ဦးကို ျပည္သူ ့စစ္မ်ားဖမ္းဆီးရိုက္နွက္၊ႏွိပ့္စက္ကာမတရား
ေထာင္ခ်ခဲ့သည္။ထို ့ေနာက္ တျခားေသားေဒသခံမ်ားကိုလည္းျခိမ္းေျခာက္မွဳ ့
မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ေဒသခံတခ်ိဳ ့သည္ေၾကာက္ရြံ ့ၿပီးၿငိမ္ေနခဲ့ၾက
သည္။
သို ့ေသာ္တခိိ်ဳ ့ေဒသခံမ်ားသည္ အစိုးရအဆက္ဆက္ကိုဆက္လက္တိုင္တန္းခဲ့
သည္။ ၂၀၁၅ ခု ့ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရလာေသား NLD အစိုးရသစ္လ
က္ထက္တြင္သစ္ခိုးထုပ္မွဳ ့မ်ားကိုအေရးယူဖမ္းဆီးလာခဲ့သည္။ထိုသို ့ဖမ္းဆီးလာေသားေၾကာင့္ ျပည္သူ ့စစ္အဖြဲ ့သည္ ေဒသခံမ်ားကို စိတ္ဆိုးေဒါးသထြက္
ေနေၾကာင္းသိရသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ယခု ့အေျခအေနသည္ ေဒသခံမ်ား၏လံုျခံဳ
ေရးအေျခအေနစိုးရိမ္ရဖြယ္ရွိ့ေနသည္။
ယခင္က ေဒသခံမ်ားသည္ ျပည္သူ ့သစ္ထုပ္လုပ္မွဳ ့မွ ့အနည္းငယ္ခံစားခြင့္ေပးရန္ အၾကီမ္ၾကိမ္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူ ့စစ္အဖြဲ ့မွ့လံုးဝလက္မခံခဲ့ေပ။
ေျမပံုစံ ၁၀၅ ရွိ့ေသားေဒသခံမ်ားကလည္း ခံစားခြင့္အနည္းငယ္ေပးရန္ေတာင္း
ဆိုျခင္းမ်ားရွိ့ခဲ့သည္။ တခ်ိဳ ့မွာ ၁၀/ ၁ ပံု ခံစားခြင့္ေတာင္းခဲ့သည္။ သို ့ေသာ္
ျပည္သူ ့စစ္အဖြဲ ့သည္ လမ္း၊ တံတား၊ ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းဆရာမမ်ားေထာက္
ပံ့ေရး မ်ားလုပ္ရမည္ဟု ့အေၾကာင္းျပကာလံုးဝခံစားခြင့္မေပးခဲ့ၾကေပ။သို ့ေသာ္
လမ္း၊တံတားနွင့္အျခား.... လုပ္ျခင္းသည္ ထိ၂ေရာက္၂လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိ့ဟု့
ေဒသခံမ်ားကဆိုသည္။
ေဒသခံမ်ားကို ၂၀၁၀ တုန္းကလို မတရားမလုပ္ဖို ့ဝိုင္းဝန္းတားဆီးၾကဖို ့ေမ်ာ္
လင့္ရင္း၊ သက္ဆိုင္ရာေတြကို အၾကံေပးဖို ့ၾကိဳးစားၾကပါစို ့။
အားလံုးအေပၚဘုရားသခင္ေခါင္းၾကီးေပးပါေစ။
(((ဒါက ေဒသခံေတြရဲ ့အသံ
((((Shøng nvng sengdø day bøa kvt nø vzuyaqri di nø, màtóshaq vlrì, tvrà rvgaq dvbúmòri shvngbe, shøng dvbé bøà rvgaq shvngbe shøngrì taq nø Dvzøk duk dvng shvngbe vkoq mvdaq wa nø caqwa làngapmà. Wekvt we mvdo Vpweqvzi Pvndu pela nø mongceri svngle shvmná shvrishi nø gvza dvrøqapmi, Iwe yadø bøn rai we nø angmaq yvng dii nø rvgaq bongzan 105 vdá vsvngri kaq dvbvng shøng wedvngte ngamaq rvgaq ngamaq Eriya keni etò bøsha we nø tiqni tiqwal dvbvng natvngasha, ezisha wa angkvt angkvt røtshi nø inigø, mvnvn garshi, shøng dvpø nø tvra wa ie, wa ka wa vtvnshi we chvk wao we nø møike wedø iyvngkeni nø yadø bøn rai we mvtu ie))))