Saturday, October 8, 2016

Kachin Alliance News ( Washinton DC )

Myen hpyen dap n tara ai hku majan dip kasat ai hpe
Washington DC myen dat kasa rung shawng kaw ning hkap n gun madun