Thursday, October 6, 2016

Mung shawa n Gun madun

Myit Hkrum let Mung shawa n Gun madun nga ga ai N rap ra ai n ta ra ai n jaw n ang ai hpe tsep kawp Ninghkap nga ai law.