Sunday, October 20, 2013

conversation:about Video

https://www.facebook.com/photo.php?v=633733183316491&set=vb.100000394462602&type=2&theater Z. W. Wein named the conversation:

Shang Lawt hpyen dap gaw nga nan nga ra ai.
2000-2013 ning laman hta myen ni Danai, hpa kant, hte myitkyina hkan shat tam sha yak na kun,
masing langai hku kun grai du tw masai.
Shata pru lam makau hkan dat si dut sha ai ni yawng gwa myen ding gai ni,
she rai mat sai. Myen n nga ai shara,
Tayang zup Mare hkan gawk ngu para gap wai ai lachyum gaw,
dai lamu ga ni myen ni a re ngu na matu, shing teng masat galaw hkawm wa ai re ngu mu mada ai.

MAjan byin nga ai laman hta pyi Gwi hkang lung seng maw garai n du yang na Tawng she ngu mare hkan lawu ga na
myen masha ni tup taw sai.
 An hte jing hpaw  WUNPAWNG ni lawan hprang ra sai,
Ra ai lam hkyen da ra sai.
n dai vedio na zawn lani mi Jing hpaw Wunpawng mung hta n byin wa na re ngu n lu tsun ai..
WP:chat++++
uhm byin wa na shadu ai
laknak nlang da jang an hte yawng ya na zawn apyaw sha katut sha na re
ya kaw na yawng shajin da ra sai.mung masa,hpyen masa mung seng aang ai ni shajin ai zawn
tinang ya ndai video kaw na zawn byin wA YANG KANING RAI NA NGU AI HPE
YA KAWN SHAJIN DA RA AI,USA MUNG DAN PYI DAI NI DU HKRA MASHA SHAGU SINAT MAI LANG AI GUN RIGHT GAW DAN RAI YANG NA MATU RE