Sunday, October 13, 2013

YAWN HKYEN SHIGA

ခရစ္ေတာ္၌အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း
ျမစ္ၾကီးနား ကက္သလစ္သာသနာ ၊ သာသနာ႔ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ ဒုဥကၠဌ ၊ေဒၚဆြမ္ေဖါင္႔ ဆိုင္းေရာ္ (Kachin Alliance,USA) ၊မဆြမ္ေဖါင္႔ ဂ်ာအိန္ (USA) ၊ကိုဆြမ္ေဖါင္႔ ေနာ္ဆိုင္း (USA)၊ Rev.Fr. ဆြမ္ေဖါင္႔ ေဇာ္ေအာင္(Hongkon) ၊ကိုဆြမ္ေဖါင္႔ ဂ်ာလ (Australia), ၊ တို႔ ၏ခ်စ္လွစြာေသာ ေက်းဇူးရွင္ ဖခင္ ဆရာ ၾကီး ဦးပက္ထရစ္ ဆြမ္ေဖါင္႔ ဆင္၀ါးေနာ္ အသက္ (၆၅) ႏွစ္ သည္ (၁၂.၁၀.၂၀၁၃) ရက္ေန႔ နံနက္ (၈း၃၀) အခ်ိန္ ခရစ္ေတာ္ ၌ အိမ္ေပ်ာ္သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ သို႔ ျဖစ္၍က်န္ရစ္သူ မိသားစု၀င္မ်ား ႏွင္႔ ထပ္တူထပ္မွ် ခံစားရပါသည္။ ဆရာ႔ ၏ ၀ိညာဥ္ သည္ အရွင္႔ အထံေတာ္ ၌ ျငိမ္းခ်မ္း ျငိမ္သက္စြာ ခိုလုံ ႏိုင္ပါ ေစ။
Myitkyina Saradaw Ginwang, Mungbawng Hpung, Ning Tau Ningbaw, Tsumhpawng Seng Raw (Kachin Alliance, USA), Shy.Tsumhpawng Ja Ing ,Shd. Tsumhpawng Naw Seng (USA)၊Wa Jau Tsumhpawng Zau Aung (Hongkong), Tsumhpawng Ja La (Australia) ni a tsawra dik ai chying hkai kawa Sara Patrick Tsumhpawng Sin Wa Naw, Asak (65) ning gaw, October 12, 2013 ya jahpawt 8:30 a.m hta Madu Yesu hta yup pyaw mat wa sai lam shiga na chye lu ai. Sara a wenyi ngwi pyaw ai ja mungdan hta ning ngai nga lu u ga. Ngam nga ai nta masha ni yawng a tsa mung Madu Yesu shalan shabran shaman chyeju jaw ya u ga.
— with Lachid Oversea and 18 others.