Thursday, October 10, 2013

(53) ANNIVERSARY OF K.I.O DAY INVITATION

 De hkungga tsawra ai myitsu ni,
    
                                                Lawu na attachfile kaw rawng ai saw shaga laika hpe lakap let,  lamang hta sa du shanglawm, akyu hpyi karum na, hte saw shaga laika hpe mung tinang hte ni-nawn ai ni hpang de shalai jaw ya na hpe lajin dat ga ai. Bai kaga attachfile langai mi kaw rawng ai 'Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung A Ninggawn Mung Masa' laika hpe mung (53) ning hpring K.I.O masat n-htoi hpe hkaptau hkalum la ai hku n-na jawm hti n-gun la ga ngu kahtap ga saw dat ga ai.


LAMANG MAHKYEN


ning gawn mung masa click on link
http://myutsawginwang.blogspot.com/2011/08/ning-gawn-mung-masa.html