Friday, October 7, 2016

Myitkyina Manmaw lam kaw Majan Byin

****  ****

Nhtoi 6/10/2016
Dai na de 5:30 Pm ten daram hta Myitkyina maga na hpyen n-gun jat sa wa ai myen hpyen mawdaw (3) tup hpe Wunpawng Mungdan shawnglawt hpyen hpung ni Ja Pu mare makau kaw hkap gap gasat ai hta myen Hpyen mawdaw (2) hten agrawp mat nna wan hkru mat ai lam na lu ai Dai majaw ya yang Myitkyina Manmaw lam kaw Mung masha mawdaw n kau mi lam kaw Hkring chya nga ai lam Mawdaw hte myitkyina wa ai sr langai kawn shiga na lu ai Bai n na Myen Hpyen ni gaw Mung masha ni wa sa n mai hkra lam kaw pat shingdang nga ai lam matut chye lu ga ai.